Thông tư số 18/2009/ TT-BTC

Chia sẻ: Cao The Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
177
lượt xem
22
download

Thông tư số 18/2009/ TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/ TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2009 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàn hoá của Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/ TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18/2009/TT-BTC ------------------------------------ Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi -------------------- Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của một số mặt hàng trong Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT Những mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT được đánh dấu "x" tại cột "Mặt hàng được giảm" của Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT. Điều 2. Những mặt hàng không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Điều 3. Những nội dung khác không được hướng dẫn tại Thông tư này thì vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
  2. Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. Quá trình thực hiện nếu phát hiện việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước, cơ quan thuế và cơ quan Hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ THỨ TRƯỞNG và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; (đã ký) - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - HĐND, UBND, Sở Tài Chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc NN các địa phương; Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST.
  3. BỘ TÀI CHÍNH —— Số: 2367/BTC-CST V.v giảm 50% thuế suất thuế GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về vướng mắc trong việc áp dụng giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng màn hình máy vi tính, một số loại máy móc thiết bị, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất quy định hiện hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để thống nhất thực hiện, yêu cầu các cơ quan hải quan, cơ quan thuế thực hiện như sau: Ngày 30/1/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Điều 2 Thông tư 18/2009/TT-BTC nêu trên quy định “Những mặt hàng không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC”. Khoản 2 Điều 1 Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 1 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định giảm 50% thuế GTGT từ 1/2/2009 đến 31/12/2009 cho các hàng hoá là “...sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất...”, do đó tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (dù chưa được chi tiết ở Thông tư số 18 nói trên) đều thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT. Điều 1, mục 15 Thông tư số 13/2009/TT-BTC quy định máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT. Do đó, các bộ phận của máy vi tính (chỉ sử dụng cho máy vi tính, trừ bộ phận lưu điện) mặc dù không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/ TT-BTC nêu trên cũng thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế GTGT. Ví dụ màn hình máy vi tính thuộc nhóm 85.28, chíp dùng cho máy vi tính thuộc nhóm 85.42, thiết bị mạng của máy vi tính (như bộ định tuyến dữ liệu, modem, tường lửa), máy in chuyên dùng cho máy vi tính thuộc nhóm 84.43 được giảm 50% thuế suất thuế GTGT. Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, cơ quan Hải quan các cấp xác định thực tế hàng hoá và bản chất hàng để thực hiện thống nhất./. Nơi nhận: - Như trên; - TCHQ, TCT, Vụ PC; - Công ty TNHH máy tính Vĩnh Xuân; (thay trả lời) - Công ty TNHH Thiên Hoà An; (thay trả lời) - Công ty cơ điện - xây dựng NN&TL Mê Kông; (thay trả lời) - Lưu: VT, Vụ CST (CST2). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Đồng bộ tài khoản