Thông tư số 18-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư số 18-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18-BYT/TT hướng dẫn công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18-BYT/TT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 18-BYT/TT Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 1979 THÔNG TƯ HƯ NG D N V CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA Theo quy t nh s 168-CP ngày 08-07-1974, H i ng Chính ph ã cho thành l p Vi n giám nh y khoa, b sung và s a i theo quy t nh s 135-CP ngày 04-08-1976 c a H i ng Chính ph ; Căn c quy t nh trên, liên B Y t - Thương binh và xã h i ã ban hành thông tư s 05-TT/LB ngày 21-03-1977 hư ng d n t ch c h th ng giám nh y khoa a phương cho phù h p v i h th ng t ch c y t a phương theo ngh quy t s 15-CP ngày 14-01-1975 c a H i ng Chính ph ã quy nh và thay th cho thông tư s 44-TT/LB ngày 26-11-1970 c a liên B Y t - N i v ; Ti p theo có các thông tư s 09-TT/LB ngày 13-04-1977 c a liên B Y t - Tài chính quy nh vi c qu n lý chi tiêu v công tác giám nh y khoa t i a phương, ch th s 16-BYT/CT ngày 26-04-1978 v tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng giám nh y khoa, công văn s 1406-BYT/TC ngày 26-04-1978 v t ch c b máy c a Vi n giám nh y khoa và quy t nh s 59-BYT/Q ngày 11-01-1979 v vi c c ng c H i ng giám nh y khoa trung ương; Nay ti n cho vi c theo dõi và thi hành, B t ng h p t t c văn b n trên và hư ng d n thêm như sau. A. V T CH C I. T I TRUNG ƯƠNG 1. Vi n giám nh y khoa v i ch c năng là cơ quan nghiên c u khoa h c k thu t tr c thu c B Y t v m t khám giám nh thương t t, tai n n lao ng, tiêu chuNn s c kh e xác nh kh năng lao ng cho công nhân, viên ch c Nhà nư c, quân i xu t ngũ và nh ng ngư i ư c hư ng các chính sách, ch ưu ãi như thương binh. Vi n có nhi m v : a) T ch c khám l i các trư ng h p giám nh y khoa do tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các ngành g i n; làm nhi m v thư ng tr c cho h i ng giám nh y khoa trung ương. b) Ph i h p ch t ch v i các ngành có liên quan như B Thương binh và xã h i, B Qu c phòng, B Lao ng, T ng công oàn Vi t Nam,… nghiên c u xây d ng và b sung các tiêu chuNn c th , xác nh v thương t t và v m t s c lao ng B trư ng B Y t ban hành, hư ng d n, ki m tra vi c ch p hành các tiêu chuNn y. c) Nghiên c u, hư ng d n vi c ch n ngành ngh phù h p v i kh năng lao ng còn l i c a nh ng i tư ng nói trên sát h p v i hoàn c nh lao ng c a nư c ta. d) Ph i h p v i các t ch c có liên quan c a B Y t ào t o, b i dư ng chuyên môn cho cán b làm công tác giám nh y khoa, hư ng d n v chuyên môn, k thu t, nghi p v cho h th ng giám nh y khoa các c p, các ngành. e) Theo dõi t ng h p tình hình v m t s lư ng, ch t lư ng c a công tác giám nh y khoa; t ch c lưu tr các h sơ v giám nh y khoa. th c hi n các nhi m v trên, t ch c c a vi c d a vào m t b nh vi n a khoa, hi n nay là b nh vi n E, k t h p s d ng cán b , phương ti n, thi t b s n có. Vi n có trách nhi m c cán b tham gia H i ng giám nh y khoa trung ương và có m t phòng khám phúc quy t và làm thư ng tr c cho H i ng giám nh y khoa trung ương, chuNn b h sơ tình hình ương s H i ng giám nh y khoa trung ương h p quy t nh. Ngoài ra, t i vi n còn có các t ch c công tác và t nghiên c u Biên ch c a vi n hàng năm căn c vào kh i lư ng nhi m v công tác và kh năng v lao ng, Nhà nư c s ghi ch tiêu.
  2. Quy t nh s 168-CP c a H i ng Chính ph v vi c thành l p Vi n giám nh y khoa và thông tư s 05-TT/LB c a liên B Y t - Thương binh và xã h i hư ng d n ki n toàn h th ng t ch c giám nh y khoa a phương ã thay th t t c các văn b n quy nh v quy n h n, nhi m v c a H i ng giám nh y khoa trung ương và v h th ng t ch c H i ng giám nh y khoa ã ban hành trư c tháng 7 năm 1974. 2. Các h i ng giám nh y khoa. a) H i ng giám nh y khoa trung ương là m t t ch c c a liên B g m m t s thành viên kiêm nhi m c a các B c vào, không có biên ch riêng. H i ng giám nh y khoa trung ương do B trư ng B Y t ra quy t nh thành l p, c ch t ch, phó ch t ch và các y viên trong ó có i di n các B Thương binh và xã h i, Lao ng và t ng công oàn Vi t Nam; nh ng thành viên c a H i ng thu c B nào thì do B trư ng c a B ó ra quy t nh b nhi m. Phó ch t ch H i ng giám nh y khoa trung ương là Vi n trư ng Vi n giám nh y khoa, có thêm m t i di n Vi n giám nh y khoa làm y viên thư ng tr c. Giúp vi c cho y viên thư ng tr c c a H i ng là phòng khám phúc quy t thu c biên ch c a Vi n giám nh y khoa chuNn b cho H i ng h p và quy t nh. Ngoài ra H i ng giám nh y khoa trung ương c n l p danh sách các giám nh viên giúp H i ng trong vi c giám nh chuyên khoa ngh B duy t, ch nh. H i ng giám nh y khoa trung ương s h p thư ng kỳ theo quy t nh v l l i làm vi c c a H i ng, và có s th ng nh t gi a H i ng và Vi n giám nh y khoa. H i ng giám nh y khoa trung ương là cơ quan giám nh y khoa cao c p c a c nư c, có nhi m v khám phúc quy t i v i các trư ng h p do các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và h i ng giám nh y khoa c a các ngành g i n. Các h i ng giám nh y khoa c a a phương và c a các ngành ch làm nhi m v giám nh thông thư ng, n u có trư ng h p khi u n i u ph i chuy n v H i ng giám nh y khoa trung ương. b) Phân h i ng giám nh y khoa trung ương I (thành ph H Chí Minh) d a vào b nh vi n Ch R y và Phân h i ng giám nh y khoa trung ương II (thành ph à N ng) d a vào b nh vi n C à N ng, thành l p theo quy t nh s 1412-BYT/Q ngày 26-11-1976 làm nhi m v giám nh y khoa t i các t nh t Bình Tr Thiên và Gia Lai – Công Tum tr vào. Hai phân h i ng u thu c cơ c u c a H i ng giám nh y khoa trung ương, t t i hai khu v c trên gi i quy t cho ương s ư c thu n l i và nhanh chóng theo s phân c p và ch o th ng nh t c a H i ng giám nh y khoa trung ương. Ngoài các thành ph n ã quy nh trong quy t nh trên, các phân h i ng c n ư c b sung thêm i di n c a B Thương binh và xã h i, B Lao ng và T ng công oàn Vi t Nam làm các y viên chính th c c a phân h i ng. Biên ch chuyên trách c a Phân h i ng I có 5 ngư i tính vào biên ch c a b nh vi n Ch R y; c a Phân h i ng II có 3 ngư i tính vào biên ch c a b nh vi n C à N ng. Các b ph n chuyên trách trên, ngoài nhi m v ph giúp các phân h i ng còn có nhi m v giúp vi n theo dõi, hư ng d n v công tác giám nh y khoa cho các t nh, thành trong ph m vi ã ư c phân công và theo s ch o c a vi n. c) Các h i ng giám nh y khoa khác trung ương: Sau khi ã có quy t nh s 168-CP ngày 08-07- 1974 c a H i ng Chính ph thành l p Vi n giám nh y khoa, liên B Y t - Thương binh và xã h i ã ban hành thông tư s 05-TT/LB ngày 21-03-1977 hư ng d n t ch c h th ng giám nh y khoa a phương cho phù h p v i h th ng t ch c y t a phương quy nh trong ngh quy t s 15-CP ngày 14-01-1975 c a H i ng Chính ph ; t i nay H i ng giám nh y khoa c a các t nh, thành ph ã ư c thành l p, c ng c và ki n toàn v ng m nh kh năng áp ng cho yêu c u khám giám nh y khoa cho các i tư ng ã sinh s ng, công tác t i a phương. Căn c vào tình hình ó và th ng nh t ch o công tác giám nh y khoa, thu n ti n cho các i tư ng trong vi c khám giám nh, B Y t th y các h i ng giám nh y khoa thu c các ngành trung ương mà trư c ây do B Y t ra quy t nh thành l p ho c công nh n nay không còn phù h p và không c n thi t, s không còn hi u l c, nh t là i v i các ngành ang và s th c hi n vi c th ng nh t qu n lý công tác y t vào ngành y t (tr B Qu c phòng, B N i v và T ng c c ư ng s t). Công tác giám nh y khoa i v i cán b , công nhân, viên ch c c a các ngành thu c trung ương óng trên lãnh th nào s do h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph nơi ó m nhi m. Cũng theo tinh th n trên, i v i h i ng giám nh y khoa t i b nh vi n h u ngh Vi t-Xô, trư c ây trong quy t nh c a B s 930-BYT/Q ngày 03-11-1970 ã ghi “…các cán b thu c di n b nh vi n
  3. h u ngh Vi t-Xô qu n lý s c kh e c a các t nh, thành ph thì do a phương ph trách giám nh y khoa “ ( i u 2), nay B quy nh như sau: Công tác giám nh y khoa cho các i tư ng thu c b nh vi n h u ngh Vi t-Xô và b nh vi n E qu n lý s c kh e u do các h i ng giám nh y khoa a phương m nhi m, nhưng riêng i v i s cán b thu c di n b nh vi n h u ngh Vi t-Xô qu n lý s c kh e hi n ang t i Hà N i, m i l n h i ng giám nh y khoa Hà N i giám nh s c kh e c n m i m t i di n c a b nh vi n h u ngh Vi t-Xô tham d v i tư cách là y viên chính th c c a h i ng trong phiên h p ó cùng h i chuNn và phát bi u v i tư ng do mình qu n lý. T t c các i tư ng giám nh trên khi c n thi t u s do h i ng giám nh y khoa trung ương khám phúc quy t. Riêng các i tư ng thu c b nh vi n h u ngh Vi t-Xô, khi khám phúc quy t, h i ng giám nh y khoa trung ương cũng m i m t i di n c a b nh vi n h u ngh Vi t-Xô làm y viên chính th c c a phiên h p ó. Quy nh này s thay th t t c nh ng quy t nh c a B trư c ây v vi c thành l p h i ng giám nh y khoa t i b nh vi n h u ngh Vi t-Xô và quy t nh s 20-BYT/Q ngày 05-01-1977 công nh n h i ng giám nh y khoa t i b nh vi n G1. II. T I NA PHƯƠNG 1. H i ng giám nh y khoa t nh: t i m i t nh, thành ph tr c thu c trung ương có m t h i ng giám nh y khoa t dư i s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân t nh, thành ph và ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (Vi n giám nh y khoa), làm nhi m v giám nh y khoa t i a phương: a) Giám nh thương t t, b nh t t, b nh ngh nghi p và kh năng lao ng i v i thương binh, b nh binh, quân nhân ph c viên, xu t ngũ b b nh cũ, v t thương cũ tái phát, công nhân, viên ch c Nhà nư c (k c biên ch trung ương óng t i a phương) và nh ng ngư i ư c hư ng chính sách, ch như thương binh… i v i thương binh, h i ng ư c quy n x p h ng l n u và x p h n t t m th i sang vĩnh vi n. i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c, h i ng khám và cho ngh vi c l n u và khám tái tuy n. b) Hư ng d n, xu t v i các cơ quan cho các i tư ng nói trên làm nh ng ngành ngh phù h p v i kh năng lao ng còn l i và ngh cho hư ng các ch i u tr , i u dư ng, ch nh hình, t o hình, chuy n ngh , ch ngh vi c, thôi vi c… theo i u l t m th i v các ch b o hi m xã h i i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. c) Giám nh và k t lu n v các trư ng h p khi u n i tuy n công nhân, viên ch c, quân nhân nghĩa v , h c sinh… c a tuy n trư c và các cơ quan a phương. d) Phát hi n, xu t v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và S , Ty y t nh ng v n thu c ph m vi h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph . y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh danh sách ch t ch, các phó ch t ch và y viên h i ng theo ngh c a ban t ch c chính quy n và S , Ty y t , bao g m: - Ch t ch là bác sĩ giám c s ho c trư ng ty y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Các phó ch t ch là: B nh vi n trư ng b nh vi n a khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Giám c s , trư ng ty thương binh và xã h i ; i di n ban ch p hành liên hi p công oàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - y viên thư ng tr c là m t bác sĩ a khoa chuyên trách công tác c a h i ng, ph trách phòng giám nh y khoa c a t nh, thành ph . Ngoài ra, thư ng xuyên giúp vi c h i ng có các giám nh viên chuyên khoa là bác sĩ, y sĩ ph trách các chuyên khoa m t, tai mũi h ng, tâm th n, th n kinh, y h c lao ng, i n quang, xét nghi m… do giám c s , trư ng ty y t quy t nh theo ngh c a ch t ch h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph . Nh ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương có a dư r ng, có th t thêm cơ s b nh vi n a khoa khu v c thu n ti n cho các i tư ng n khám. Các cơ s này u thu c cơ c u c a h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph . Trư ng h p này, c n c thêm phó ch t ch là bác sĩ b nh vi n trư ng b nh
  4. vi n a khoa khu v c và hai y viên là các bác sĩ trư ng khoa ngo i, n i c a b nh vi n ó, các i di n c a s , ty thương binh và xã h i, và c a ban ch p hành liên hi p công oàn t nh, thành làm nhi m v giám nh y khoa trong khu v c theo s phân công c a h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Các biên b n giám nh c a các cơ s trên ph i ư c ch t ch h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph duy t và óng d u c a h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph ; khi c n, h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph có th xét l i. H i ng giám nh y khoa t nh, thành ph có con d u riêng, con d u c a h i ng giám nh y khoa tương ương v i con d u c a S , Ty y t . 2. Phòng giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương thu c biên ch s nghi p y t , có t 4 n 6 cán b , t cơ s làm vi c t i phòng khám b nh a khoa t nh, thành ph (thông tư s 42-BYT/TT ngày 06-11-1976 c a B Y t ). nh ng t nh, thành ph l n, căn c kh i lư ng c n giám nh y khoa hàng năm t i a phương, S , Ty có th báo cáo và ngh y ban nhân dân t nh, thành ph tăng thêm biên ch , n u c n thi t. Phòng giám nh y khoa ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a S , Ty y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a vi n giám nh y khoa. Phòng giúp h i ng giám nh y khoa làm các nhi m v chuyên môn nghi p v và qu n lý các m t công tác giám nh y khoa c a a phương và m nhi m công tác thư ng tr c c a h i ng. H i ng giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương d a vào b nh vi n a khoa t nh, thành ph ó ho t ng. y viên thư ng tr c c a H i ng ph trách trư ng phòng giám nh y khoa, do ó biên ch cán b c a phòng ư c duy t riêng và c nh chuyên khoa hóa cán b . Phòng không có con d u riêng. 3. T giám nh y khoa huy n, th xã (ho c qu n, khu). T giám nh y khoa không ph i là m t c p h i ng. các huy n, th ,… có nhi u i tư ng ph i giám nh y khoa và có b nh vi n b o m v chuyên môn k thu t thì có th thành l p t giám nh y khoa t dư i s lãnh o toàn di n c a y ban nhân dân huy n, th ,… và ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a S , Ty y t . Danh sách thành viên c a t do y ban nhân dân huy n, th ,… quy t nh theo ngh c a trư ng ban y t và th d c th thao huy n, th ,… g m có : - B nh vi n trư ng b nh vi n a khoa huy n, th … t trư ng ; - Ph trách thương binh và xã h i huy n, th … t phó ; - Bác sĩ trư ng khoa ngo i, n i c a b nh vi n a khoa huy n, th … y viên. T có nhi m v : a) Hư ng d n các cơ quan, xí nghi p trong a phương chuNn b h sơ giám nh, khám sơ b làm cơ s cho h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương khám quy t nh ; b) Giám nh nh kỳ cho công nhân, viên ch c ngh m t s c lao ng làm cơ s cho h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph quy t nh ; c) Ph i h p v i thương binh và xã h i huy n, th … qu n lý s c kh e thương binh, b nh binh, quân nhân ph c viên, xu t ngũ b b nh cũ, v t thương cũ tái phát, ch y u là nh ng i tư ng ang x p h ng t m th i ho c nh ng i tư ng c n theo dõi ; d) Giám nh m t s c lao ng cho nh ng thân nhân ch y u c a li t sĩ ; e) Giám nh và k t lu n nh ng trư ng h p m c m u trong vi c khám tuy n công nhân, viên ch c, quân nhân nghĩa v , h c sinh… c a ban y t và th d c th thao huy n, th …, nh ng trư ng h p khi u n i v giám nh kh năng lao ng i v i xã viên h p tác xã. T giám nh y khoa ư c s d ng con d u c a b nh vi n a khoa huy n, th . B. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA Kinh phí ho t ng c a H i ng giám nh y khoa trung ương d trù vào kinh phí thư ng xuyên c a Vi n giám nh y khoa.
  5. Các h i ng giám nh y khoa khác d trù t ng h p vào kinh phí c a b nh vi n a khoa mà h i ng d a vào ho t ng. Vi c qu n lý chi tiêu v công tác giám nh y khoa quy nh có hai lo i chi như sau : 1. Chi theo nh m c : nh m c chi bình quân cho m t l n-ngư i n giám nh y khoa là 2 (hai ng) cho m i i tư ng ư c h i ng giám nh y khoa, t giám nh y khoa khám xét và l p h sơ giám nh y khoa. nh m c này dành cho nh ng kho n chi có tính ch t thư ng xuyên v nghi p v giám nh y khoa như chi v ch p i n quang (bình quân hai ngư i m t phim), chi v các xét nghi m xác minh b nh t t, chi v gi y t , h sơ, s sách v giám nh y khoa, chi v chè, nư c, báo hàng ngày t i nơi ón ti p ; chi thù lao ngoài gi cho cán b chuyên môn… 2. Chi ngoài nh m c : a) Chi v tr lương và các kho n ph c p theo lương cho cán b làm nhi m v thư ng tr c phòng giám nh y khoa tính vào qu lương c a b nh vi n a khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương, tính ngoài nh m c chi tiêu v giư ng b nh c a b nh vi n. B nh vi n a khoa t nh, thành ph căn c ch tiêu biên ch c a phòng ã ư c y ban nhân dân t nh duy t l p d toán c p kinh phí. Chi phí v lương và các kho n ph c p, tr c p, công tác phí… c a các thành viên h i ng giám nh y khoa là nh ng cán b kiêm nhi m, do ơn v nơi thành viên ó ang công tác gánh ch u. b) Chi v xây d ng cơ b n cho phòng giám nh y khoa. Các S , Ty y t căn c vào tình hình th c t , c g ng i u hòa, s p x p nơi làm vi c cho phòng giám nh y khoa. Trư ng h p ph i xây d ng và trang b m i, S , Ty y t l p k ho ch có s tham gia c a S , Ty tài chính, trình y ban nhân dân t nh, thành ph xét và gi i quy t v n u tư xây d ng cơ b n. c) Trư ng h p c n lưu i tư ng c n giám nh theo dõi trong b nh vi n thì b nh vi n chăm sóc như b nh nhân n i trú và tính vào nh m c chi tiêu theo giư ng b nh c a b nh vi n. 3. L p k ho ch chi ( a phương) : Hàng năm, phòng giám nh y khoa t nh, thành ph l p k ho ch chi căn c vào kh năng th c hi n kh i lư ng giám nh (kho n 5% t ng s công nhân, viên ch c, thương binh, b nh binh c a a phương nhân v i nh m c chi bình quân cho m t l n giám nh) ; trình giám c s , trư ng ty y t và báo cáo cho b nh vi n trư ng b nh vi n a khoa t nh, thành ph bi t. S , Ty y t t ng h p d trù chung theo kinh phí c a b nh vi n a khoa t nh, thành ph . B nh vi n trư ng b nh vi n a khoa có trách nhi m qu n lý nh m c chi v công tác giám nh ã ư c xác nh, ng th i b o m s d ng kinh phí ư c c p theo nh m c, úng m c ích ã quy nh. Trên ây là nh ng quy nh ã ban hành, B t ng h p l i và nói rõ thêm nh ng i m c n thi t. Thông tư này s thay th t t c các quy nh c a B v công tác giám nh y khoa ã ban hành trư c ây. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Bác sĩ Hoàng ình C u
Đồng bộ tài khoản