Thông tư số 189/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư số 189/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 189/1998/tt-btc', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 189/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 189/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 189/1998/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC T CH C TÍN D NG C PH N Th c hi n Lu t Công ty ban hành theo L nh s 47-LCT/H NN8 ngày 02 tháng 01 năm 1991 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c C ng hoà XHCNVN (nay là Ch t ch nư c), Lu t s a i m t s i u c a Lu t Công ty ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 5 thông qua ngày 22/6/1994; Th c hi n Lu t các t ch c tín d ng ban hành theo L nh s 01-L/CTN ngày 26 tháng 12 năm 1997 c a Ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Thông báo s 188/TB-VPCP-m ngày 31/10/1998 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng v vi c x lý n quá h n c a các Ngân hàng thương m i c ph n; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 5224/VPCP-KTTH ngày 19/12/1998 c a Văn phòng Chính ph v/v qu n lý tài chính t ch c tín d ng c ph n; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các t ch c tín d ng c ph n như sau: Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG. 1/ Các t ch c tín d ng c ph n g m Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n, Công ty cho thuê tài chính c ph n và các t ch c tín d ng phi Ngân hàng c ph n khác, thu c lo i hình Công ty c ph n, ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng. Các doanh nghi p này ch u trách nhi m h u h n v v n và tài s n, v k t qu kinh doanh, có nghĩa v i v i Ngân sách Nhà nư c và có trách nhi m b o toàn v n c a các c ông óng góp. 2/ Ho t ng c a t ch c tín d ng c ph n b i u ch nh b i Lu t Công ty; Lu t các t ch c tín d ng; ch qu n lý tài chính t i Thông tư này và các văn b n pháp qui khác có liên quan. 3/ T ch c tín d ng c ph n ch u s qu n lý tài chính c a các cơ quan nhà nư c có ch c năng v qu n lý tài chính doanh nghi p. H ch toán k toán và l p báo cáo quy t toán tài chính theo Pháp l nh K toán - Th ng kê và các ch qui nh hi n hành.
  2. Năm tài chính b t u t 01 tháng 01 n 31 tháng 12 hàng năm. Chương 2: NH NG QUI NNH C TH I/ NGU N V N C A T CH C TÍN D NG C PH N: 1) V n i u l : Là v n ư c ghi trong i u l c a t ch c tín d ng c ph n, do các sáng l p viên xác nh và cơ quan quy t nh thành l p t ch c tín d ng quy nh, bao g m: 1.1/ V n góp c ph n c a các c ông thu c s h u Nhà nư c: - V n thu c s h u Nhà nư c do các doanh nghi p nhà nư c dùng góp v n dư i hình th c mua c ph n c a t ch c tín d ng c ph n (b ng ti n, giá tr quy n s d ng t hay ti n thuê t, giá tr tài s n khác...) - Ph n lãi c ph n thu c v n nhà nư c ư c l i nh m tăng c ph n,b sung v n i u l c a c a t ch c tín d ng c ph n (n u có). - Ph n tích lu c a t ch c tín d ng c ph n qua vi c trích l p qu d tr b sung v n i u l tương ng v i t l v n c ph n do doanh nghi p nhà nư c óng góp t i t ch c tín d ng c ph n. - Các ngu n v n khác có ngu n g c t Ngân sách nhà nư c. 1.2/ V n c ph n c a các c ông không thu c s h u Nhà nư c: - V n góp c ph n c a các c ông. - Ph n tích lu c a t ch c tín d ng c ph n qua vi c l p qu d tr b sung v n i u l tương ng v i t l v n c ph n c a các c ông ngoài doanh nghi p nhà nư c óng góp. 2) V n huy ng trong các t ng l p dân cư, ti n g i c a các t ch c kinh t . 3) V n vay các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c. 4) Các ngu n v n khác (V n hình thành trong quá trình thanh toán, v n u thác u tư, v n ti p nh n vi n tr , óng góp t các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c...). 5) Các qu và lãi hình thành trong quá trình phân ph i l i nhu n. Côngty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác không có ngu n v n ti n g i không kỳ h n và ngu n v n trong thanh toán. II/ QU N LÝ PH N V N VÀ TÀI S N NHÀ NƯ C THAM GIA T I CÁC T CH C TÍN D NG C PH N:
  3. 1/ Ngu i i di n v n nhà nư c tham gia t i các t ch c tín d ng c ph n: - Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) doanh nghi p nhà nư c ( i v i doanh nghi p không có H i ng qu n tr ) là ngư i i di n theo pháp lu t ph n v n nhà nư c do doanh nghi p nhà nư c mua c ph n t i t ch c tín d ng c ph n, ch u trách nhi m trư c nhà nư c v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c óng góp vào t ch c tín d ng c ph n. - Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p nhà nư c mua c ph n có th u quy n cho ngư i khác làm i di n t i t ch c tín d ng c ph n qu n lý s v n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n này. - Ngư i c a doanh nghi p nhà nư c ư c u quy n tham gia tr c ti p làm vi c t i t ch c tín d ng c ph n ch u trách nhi m trư c doanh nghi p nhà nư c v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c óng góp vào t ch c tín d ng c ph n. Có quy n h n và nhi m v như m t i di n c ông theo qui nh c a pháp lu t trong ph m vi s v n óng góp. 2/ Tăng gi m c ph n thu c v n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n: - Tăng v n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n: V n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n tăng trong trư ng h p: góp thêm v n, s d ng l i t c c ph n ư c chia tăng v n i u l m r ng kinh doanh, trích qu d tr b sung v n i u l tương ng ph n v n nhà nư c tham gia. + Doanh nghi p nhà nư c khi góp b sung thêm v n ph i có ý ki n ng ý c a Ch t ch H i ng qu n tr doanh nghi p (sau khi H i ng qu n tr báo cáo cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p và cơ quan qu n lý tài chính bi t). + Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c không có H i ng qu n tr , khi góp b xung thêm v n, Giám c doanh nghi p quy t nh (sau khi báo cáo cơ quan qu n lý tài chính và ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p phê duy t). + Tăng v n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n trong trư ng h p l i lơ t c ư c chia, trích qu d tr b sung v n i u l do Ngh quy t i h i c ông quy t nh. - Gi m v n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n: V n nhà nư c t i t ch c tín d ng c ph n gi m trong các trư ng h p: H i ng qu n tr t ch c tín d ng c ph n quy t nh gi m v n i u l , thu h p ho t ng và ư c cơ quan quy t nh thành l p t ch c tín d ng phê duy t ho c t ch c tín d ng c ph n gi i th , phá s n... s v n gi m b t s chuy n tr l i cho ngư i s h u hay th c hi n theo Lu t phá s n ( i v i trư ng h p phá s n). III/ B O TOÀN V N VÀ D PHÒNG R I RO IV IT CH C TÍN D NG C PH N: T ch c tín d ng c ph n ph i t b o toàn v n, b o m an toàn cho các bên tham gia góp v n, b o m kh năng thanh kho n trong quá trình ho t ng, tăng hi u qu s
  4. d ng v n. Các t ch c tín d ng c ph n ư c b o toàn v n và d phòng r i ro t các ngu n như sau: 1/ Qu d tr b t bu c ư c trích l p hàng năm. 2/ Các kho n d phòng ư c trích trong chi phí: - D phòng r i ro trong ho t ng c p tín d ng. - D phòng r i ro trong ho t ng cung ng các d ch v thanh toán. 3/ S ti n n bù c a các Công ty kinh doanh b o hi m do t ch c tín d ng c ph n mua b o hi m tài s n, b o hi m ti n g i theo ch hi n hành. Vi c trích l p và s d ng các ngu n nêu trên b o toàn v n và d phòng r i ro ư c th c hi n theo ch quy nh riêng cho các t ch c tín d ng. IV/ QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ IV IT CH C TÍN D NG C PH N: 1/ Doanh thu c a t ch c tín d ng c ph n: a/ Doanh thu t ho t ng kinh doanh: - Thu lãi cho vay. - Thu lãi ti n g i . - Thu d ch v phí: phí thanh toán, phí chuy n ti n, phí b o lãnh, phí d ch v tư v n và các d ch v khác. - Thu kinh doanh ngo i t , vàng b c. b/ Doanh thu t các ho t ng khác: - Thu lãi t ho t ng tài chính: Mua bán tín phi u, trái phi u, c phi u, các ch ng t có giá, ho t ng liên doanh, mua c ph n... - Thu t cho thuê tài s n. - Các kho n thu ti n ph t, n ã xoá nay thu h i ư c, thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích năm trư c nhưng không s d ng ho c s d ng không h t, thu thanh lý, như ng bán tài s n và các kho n thu khác... T ch c tín d ng c ph n ph i th c hi n h ch toán y , chính xác, k p th i các kho n doanh thu phát sinh theo úng qui nh c a Nhà nư c. 2/ Chi phí c a t ch c tín d ng c ph n: a/ Chi phí nghi p v kinh doanh:
  5. - Chi tr lãi ti n g i. - Chi tr lãi ti n vay. - Chi tr lãi phát hành kỳ phi u, trái phi u. - Chi kh u hao tài s n c nh. - Chi lương và các kho n có tính ch t lương theo quy nh sau: + Trư ng h p t ch c tín d ng c ph n xây d ng ư c ơn giá ti n lương trên cơ s nh m c lao ng và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t thì ti n lương ư c tính vào chi phí theo s ư c chi nhưng không vư t quá ơn giá ti n lương và kh i lư ng công vi c ã hoàn thành. + N u t ch c tín d ng c ph n th c hi n ch h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th thì ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ư c chi tr theo h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th . + Trư ng h p t ch c tín d ng c ph n chưa xây d ng ư c ơn giá ti n lương thì ti n lương và các kho n có tính ch t lương ư c h ch toán trong chi phí căn c vào m c thu nh p bình quân c a các t ch c tín d ng qu c doanh trên a bàn xác nh. C c thu , cơ quan qu n lý tài chính ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, căn c vào ch ti n lương c a các t ch c tín d ng qu c doanh và giá c trên a bàn, xác nh ti n lương và các kho n có tính ch t lương bình quân ho c xác nh ơn giá ti n lương (trư ng h p chi lương theo ơn giá) trình U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh áp d ng cho t ch c tín d ng c ph n. + Trư ng h p t ch c tín d ng c ph n kinh doanh thua l , t ng qu ti n lương ư c phép trích và chi không vư t quá qu ti n lương cơ b n tính theo s lao ng th c t tham gia kinh doanh và m c lương t i thi u áp d ng cho cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng do t ch c tín d ng c ph n quy nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, nhưng m c chi cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c. - Chi phí i thuê tài s n dùng cho ho t ng kinh doanh. - Chi hoa h ng nghi p v u thác và d ch v c a t ch c tín d ng. - Các kho n chi nghi p v kinh doanh khác. b/ Chi phí ho t ng tài chính: - Chi cho vi c mua bán tín phi u, trái phi u, c phi u. - Chi kh u hao tài s n c nh cho thuê.
  6. c/ Chi n p các kho n thu , phí và l phí theo Lu t nh như: Thu môn bài, thu chuy n quy n s d ng t, thu trư c b ... d/ Chi phí ph c v kinh doanh: - Bưu i n phí, b o dư ng và s a ch a tài s n c nh, mua s m công c lao ng, công tác phí, b c vác v n chuy n, chi nghi p v kho qu , chi phí cho vi c thanh tra, ki m toán. - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các chi phí khác th c hi n theo quy nh: trong 2 năm u m i thành l p, m c chi không quá 7% trên t ng chi phí, sau ó không quá 5% trên t ng chi phí. e/ Các kho n chi phí h p lý, h p l khác: - Các kho n chi phí d phòng: G m: d phòng r i ro trong ho t ng c p tín d ng và cung ng các d ch v thanh toán. Vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng nêu trên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tài chính. - Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá. - Chi phí thu các kho n ph t theo ch quy nh. - Chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo Ngh nh 178/CP ngày 13-12-1994 c a Chính ph . - Chi ào t o nghi p v . - Chi trang ph c giao d ch (áp d ng như t ch c tín d ng qu c doanh), chi b o h lao ng. - Chi thanh lý, như ng bán tài s n. - Chi b o hi m ti n g i, b o hi m tài s n, óng niên li m hi p h i do t ch c tín d ng c ph n tham gia. - Các kho n chi phí khác. 3/ T ch c tín d ng c ph n không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: - Các kho n thi t h i ã ư c Chính ph tr c p ho c bên gây thi t h i, cơ quan b o hi m n bù. - Các kho n chi ph t do vi ph m Lu t giao thông, ph t vi ph m h p ng kinh t (s thu ph t < s b ph t), ph t n vay quá h n, ph t vi ph m ch tài chính... - Chi phí i nư c ngoài vư t nh m c Nhà nư c qui nh.
  7. - Các kho n chi thu c ngu n chi t qu phúc l i, khen thư ng. - Các kho n tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t, chi t thi n. - Chi ng h oàn th , xã h i, cơ quan khác, tr các kho n chi h tr giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào qu khuy n h c, giúp trư ng h c sinh tàn t t. - Chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh. - Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th . T ch c tín d ng c ph n ph i th c hi n h ch toán chi phí úng ch qui nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính úng n c a các kho n chi và qui nh v ch ng t k toán. - Công ty tài chính c ph n, công ty cho thuê tài chính c ph n và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác không có kho n thu, chi liên quan n ti n g i không kỳ h n và d ch v thanh toán. - Kho n chênh l ch t giá do ánh giá l i s dư ngo i t cu i năm, t i th i i m l p báo cáo tài chính, t ch c tín d ng không h ch toán thu nh p ho c chi phí, mà s dư trên báo cáo tài chính, u năm sau bút toán ngư c l i xoá s dư. V/ PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU : L i nhu n c a t ch c tín d ng c ph n ư c xác nh là chênh l ch gi a T ng doanh thu tr (-) T ng chi phí (bao g m c các kho n thu theo Lu t nh). L i nhu n phát sinh còn bao g m l i nhu n năm trư c phát hi n trong năm và ư c tr i kho n l theo quy nh hi n hành ã ư c xác nh trong quy t toán năm. L i nhu n th c hi n trong năm c a t ch c tín d ng c ph n ư c phân ph i theo th t sau: 1/ N p thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t nh. 2/ Tr các kho n ti n ph t vi ph m hành chính v thu , ph t vi ph m ch ăng ký kinh doanh, ph t n vay quá h n, ph t vi ph m ch k toán th ng kê, ph t vi ph m h p ng kinh t (sau khi bù tr s thu ph t < s b ph t), các kho n chi phí h p l ư c tr khi xác nh thu thu nh p doanh nghi p ph i n p. 3/ Tr các kho n l chưa ư c tr vào l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p. Sau khi tr các kho n 1, 2, 3, trên ây, l i nhu n còn l i (coi như 100%) ư c phân ph i như sau: - Trích qu d tr b xung v n i u l : 5%, m c t i a theo quy nh hi n hành. - Trích qu d tr b t bu c: 5%. Qu này ư c trích cho n khi b ng 10% v n i u l c a t ch c tín d ng c ph n.
  8. - Chia l i t c c ph n theo m c v n tham gia c a các c ông. - Trích l p các qu khác. M c chia l i t c c ph n và trích l p các qu khác do H i ng qu n tr quy t nh sau khi thông qua h i ngh c ông thư ng niên. VI/ M C ÍCH S D NG CÁC QU : 1/ Qu d tr b sung v n i u l : s d ng b sung tăng thêm v n i u l , m r ng ho t ng kinh doanh. 2/ Qu d tr b t bu c: s d ng m b o tính an toàn cho t ch c tín d ng c ph n, s n sàng x lý các trư ng h p b t kh kháng. 3/ Các qu khác: s d ng theo quy nh c a H i ng qu n tr phù h p v i Ngh quy t thư ng niên c a i h i c ông. Các t ch c tín d ng c ph n không ư c s d ng các qu trên ây tr l i t c c ph n. VII/ CÔNG TÁC K TOÁN - TH NG KÊ - KI M TOÁN: 1/ T ch c tín d ng c ph n có trách nhi m h ch toán k toán, báo cáo tài chính theo úng qui nh t i Pháp l nh K toán - Th ng kê và các ch k toán, th ng kê hi n hành c a Nhà nư c quy nh cho t ch c tín d ng. 2/ T ch c tín d ng c ph n có trách nhi m l p và g i báo cáo tài chính cho B Tài chính, cơ quan thu , Ngân hàng Nhà nư c theo nh kỳ tháng, quí, năm, g m các báo cáo sau ây: - B ng cân i k toán. - Báo cáo k t qu kinh doanh. - Báo cáo ngu n v n và s d ng v n. - Báo cáo trích l p và s d ng các qu , phân ph i l i t c c ph n. Các báo cáo tháng ư c g i cho các cơ quan liên quan vào ngày 10 c a tháng k ti p. Báo cáo quí ư c g i ch m nh t sau 20 ngày c a quí ti p theo. Báo cáo năm ư c g i ch m nh t 90 ngày sau khi k t thúc năm. 3/ K t thúc năm tài chính, trong th i h n 120 ngày, t ch c tín d ng c ph n ph i th c hi n công khai tài chính. Báo cáo tài chính hàng năm ph i ư c ki m toán c l p xác nh n. B Tài chính có th ki m tra quy t toán tài chính năm i v i t ch c tín d ng c ph n khi th y c n thi t. Chương 3:
  9. I U KHO N THI HÀNH Ch qu n lý tài chính i v i t ch c tín d ng c ph n có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh báo cáo v B Tài chính. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản