Thông tư số 19/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
265
lượt xem
104
download

Thông tư số 19/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2009/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 19/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V QU N LÝ NGO I H I I V I CÁC GIAO DNCH TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T PHÁT HÀNH THEO QUY T NNH S 211/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Pháp l nh Ngo i h i ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn c Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Ngo i h i; Căn c Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành v qu n lý ngo i h i i v i các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph c a các t ch c, cá nhân như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này i u ch nh các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t phát hành theo Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng áp d ng c a Thông tư này là các t ch c, cá nhân là ngư i cư trú ho t ng h p pháp t i Vi t Nam tham gia giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t . i u 2. Ngu n ngo i t th c hi n các giao d ch trái phi u 1. T ch c, cá nhân là ngư i cư trú ch ư c s d ng ngo i t có trên tài kho n ti n g i ngo i t m t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i th c hi n các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 2. Các t ch c không ư c s d ng ngu n v n ngân sách ho c các ngu n v n h tr khác c a Chính ph mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t .
  2. i u 3. M và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t th c hi n các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t 1. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán và các thành viên lưu ký m tài kho n ti n g i ngo i t t i ngân hàng ch nh thanh toán theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i th c hi n thanh toán bù tr trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 2. T ch c, cá nhân là ngư i cư trú ch ư c s d ng tài kho n ti n g i ngo i t t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i theo quy nh t i i u 30 Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph th c hi n các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t . Liên quan n các giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t , tài kho n ti n g i ngo i t ư c s d ng thu, chi như sau: a) Thu trên tài kho n ti n g i ngo i t : Thu ngo i t t bán trái phi u Chính ph b ng ngo i t ; Nh n ti n lãi, thanh toán g c trái phi u Chính ph b ng ngo i t khi n h n; Thu t vi c nh n y thác u th u trái phi u và các kho n thu khác liên quan n ho t ng giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t . b) Chi trên tài kho n ti n g i ngo i t : Chi ngo i t mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t ; Thanh toán y thác, phí giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t và các kho n chi khác liên quan n ho t ng giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t . i u 4. C m c trái phi u T ch c, cá nhân là ngư i cư trú s h u trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c c m c trái phi u Chính ph b ng ngo i t vay v n t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 5. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 2009. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 5; - Văn phòng i di n t i TPHCM; - Ban Lãnh o NHNN ( b/c); - B Tài chính ( ph i h p); - Công báo; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Văn Bình - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu: VP, V QLNH, V PC.
Đồng bộ tài khoản