Thông tư số 19-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
4
download

Thông tư số 19-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19-BYT/TT về việc hướng dẫn quản lý dịch vụ xoa bóp do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-BYT/TT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1995 THÔNG TƯ C A B Y T S 19-BYT/TT NGÀY 21-12-1995 HƯ NG D N QU N LÝ DNCH V XOA BÓP Căn c Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân, Ngh nh s 6-CP ngày 29-1-1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân; Ngh nh c a Chính ph s 2-CP ngày 5-1-1995 qui nh v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh thương m i và hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c; Ngh nh s 87/CP ngày 12-12-1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. B Y t hư ng d n c th v tiêu chu n, i u ki n, ph m vi hành ngh , th t c và th m quy n, th m quy n xét c p gi y ch ng nh n tiêu chu n và i u ki n hành ngh xoa bóp như sau: I NH NG QUI NNH CHUNG: 1. Xoa bóp là m t phương pháp trong h th ng các phương pháp v t lý tr li u nh m ph c h i và nâng cao s c kho con ngư i. 2. Xoa bóp ư c áp d ng cho các m c ích: - Xoa bóp ch a b nh: v n d ng các ng tác xoa bóp cơ b n ch a m t s ch ng b nh ho c m t b nh. - Xoa bóp th d c th thao: áp d ng m t s k thu t ơn gi n kh c ph c tình tr ng t n thương, ho c kh i ng trư c khi t p luy n, thi u, ph c h i s c kho sau t p luy n, sau thi u. - Xoa bóp v sinh hay xoa bóp d phòng: thư ng dùng m t s k thu t ơn gi n tác ng lên toàn thân hay m t b ph n nh m ph c h i ch c năng c a cơ th và thúc Ny quá trình t ph c h i s c kho con ngư i. 3. Các cơ s t ch c d ch v xoa bóp ph i có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp do S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p, ph i tuân theo các qui nh pháp lu t v hành ngh y dư c tư nhân và các quy nh khác c a pháp lu t, không ư c l i d ng cơ s hành ngh ho t ng m i dâm. II. TIÊU CHU N, I U KI N VÀ PH M VI Ư C HÀNH NGH XOA BÓP A. TIÊU CHU N
  2. 1- Ngư i ăng ký hành ngh xoa bóp ph i có các tiêu chuNn sau: a) Chuyên môn: - Bác sĩ chuyên khoa ph c h i ch c năng. - Bác sĩ y h c dân t c chuyên khoa v dư ng sinh, xoa bóp day n huy t. - K thu t viên i h c v v t lý tr li u. - Bác s a khoa ư c c p ch ng ch ào t o. b) ã có 5 năm tr lên liên t c làm vi c t i các cơ s khám ch a b nh, i u dư ng - ph c h i ch c năng, ch u trách nhi m chuyên môn k thu t v xoa bóp. c) ư c phép làm ngoài gi c a lãnh o cơ quan (n u ngư i xin ăng ký hành ngh ang làm vi c t i các cơ s t Nhà nư c). 2. Nhân viên tr c ti p hành ngh xoa bóp ph i có các tiêu chuNn sau: a) Có gi y ch ng nh n ư c ào t o chuyên môn k thu t v xoa bóp, v t lý tr li u. b) Có h khNu thư ng trú hay t m trú h p pháp nơi hành ngh , có gi y ch ng minh nhân dân. c) Có gi y xác nh n s c kho do b nh vi n a khoa t nh, Trung tâm Y t qu n, huy n c p. Nh ng ngư i m c các b nh tâm th n, b nh truy n nhi m, b nh da li u ang th i kỳ i u tr không ư c hành ngh . d) Có b ng t t nghi p ph thông cơ s tr lên. 3. Ngư i ng tên hành ngh xoa bóp và nhân viên tr c ti p hành ngh xoa bóp, ngoài các quy nh không ư c phép hành ngh t i Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân, ph i không có ti n án, ti n s , không b kh i t . B. I U KI N 1. Ph i ghi úng bi n hi u: Phòng xoa bóp. 2. Các phòng xoa bóp: a) T ch c theo các hình th c sau: - Phòng r ng t p th , nam n riêng. - Phòng r ng có vách ngăn cho t ng giư ng cá nhân (di n tích c a phòng ngăn t 4m2 tr lên). Vách ngăn này cao 1,5 m (có kho ng tr ng cách m t t 0,3m). - Phòng riêng ph i có di n tích t i thi u 4m2.
  3. b) Nh ng quy nh c th : - Phòng ph i thoáng mát, ánh sáng m b o v sinh. - C a ra vào: có kính trong phía trên, phía dư i là màn che ch n gió b ng v i m ng màu tr ng hay màu xanh nh t có kho ng tr ng cách m t t 0,3m. - Tr n nhà cao 2,5m tr lên. - Có m c áo riêng cho m i giư ng ho c phòng. - H th ng t t m èn b trí bên ngoài phòng xoa bóp. - M i phòng ph i có chuông c p c u khi có vi c khNn c p. Ch ư c t chuông c p c u m t chi u phía trong các phòng tr ra. - Giư ng xoa bóp ph i úng kích thư c cao 0,8m, r ng 0,6m, dài 2m, có m ch c, ga tr i giư ng, g i, khăn t m h p v sinh. - Có s phòng, s giư ng. - Có nhà t m h p v sinh, h th ng nư c s ch y . 3. Nhân viên hành ngh ph i mang trang ph c g n, s ch, p, kín áo, có phù hi u ghi rõ tên cơ s , tên nhân viên, có nh c 3x4. 4. Nhân viên xoa bóp ch ư c hành ngh t i các phòng xoa bóp theo quy nh t i ph n II, m c A i m 2 nêu trên. 5. Có t thu c c p c u, d ng c y t thông thư ng. Cán b y t ph i có m t trong th i gian có ho t ng c a d ch v xoa bóp. C. PH M VI HÀNH NGH 1. Các cơ s d ch v xoa bóp ch ư c hành ngh trong ph m vi c a gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp. 2. Ngư i ăng ký hành ngh ch ư c ng tên t i m t cơ s . Nghiêm c m vi c cho thuê, mư n b ng, ch ng ch ào t o. 3. Nhân viên tr c ti p hành ngh xoa bóp ch ư c làm theo úng quy trình k thu t ã quy nh. 4. Các nhân viên tr c ti p hành ngh xoa bóp ph i có s theo dõi s c kho và ư c ki m tra s c kho toàn di n nh kỳ 3 tháng m t l n t i các cơ s khám ch a b nh t c p qu n, huy n tr lên. III. HÌNH TH C T CH C DNCH V XOA BÓP
  4. Các cơ s khám ch a b nh, các khách s n, n u có tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh t i Thông tư này, ư c s Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp m i ư c t ch c d ch v xoa bóp. IV. TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH XOA BÓP A. TH T C 1. Ngư i xin ăng ký hành ngh xoa bóp ph i g i h sơ n S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi m d ch v xoa bóp. 2. H sơ xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp bao g m: - ơn xin ăng ký hành ngh (Theo m u c a Thông tư s 7-BYT/TT ngày 30-4-1994 c a B trư ng B Y t hư ng d n th c hi n Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân thu c lĩnh v c hành ngh y tư nhân). - B n sao văn b ng ch ng ch chuyên môn có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. - Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ương s ăng ký thư ng trú. - Gi y xác nh n ã qua th c hành 5 năm các cơ s khám, ch a b nh, i u dư ng ph c h i ch c năng. - Phi u khám s c kho . - Gi y cho phép làm ngoài gi c a th trư ng cơ quan, ơn v n u ngư i xin ăng ký hành ngh ang làm trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c. - B n di n gi i v a i m, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b chuyên môn. - H sơ cá nhân c a nh ng nhân viên tr c ti p hành ngh t i các cơ s này. B. TH M QUY N C P GI Y CH NG NHÂN TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH XOA BÓP VÀ TH I H N C A GI Y CH NG NH N 1. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp. 2. Gi y ch ng nh n hành ngh có giá tr trong 5 năm k t ngày c p, khi h t h n, ngư i ăng ký hành ngh xoa bóp ph i n cơ quan có thNm quy n c p gi y xin gia h n ti p. Trong th i gian ho t ng, n u có s thay i a i m thì cơ quan ph i làm l i th t c xin i gi y ch ng nh n hành ngh . 3. L phí c p gi y ch ng nh n hành ngh xoa bóp ư c th c hi n theo qui nh c a liên B Tài chính - Y t v l phí c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n
  5. thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân (Qui nh t i Ph n I m c 8 v thành l p cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng c a ph l c ban hành kèm theo Thông tư liên B Tài chính - Y t s 51-TTLB ngày 3-7-1995). 4- Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa b p, ngư i ăng ký hành ngh ph i g i toàn b h sơ n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét và c p gi y phép kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Quá th i h n 6 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp, n u ngư i ăng ký hành ngh không làm ti p các th t c theo quy nh trên ây thì gi y ch ng nh n không còn giá tr . IV- T CH C TH C HI N A- B Y T : 1- B Y t giao V i u tr , V Khoa h c ào t o so n th o chương trình, b túc ph c h i ch c năng cho các bác s a khoa ng tên hành ngh xoa bóp và chương trình ào t o nhân viên k thu t xoa bóp và chương trình ào t o nhân viên k thu t xoa bóp v t lý tr li u. 2- B Y t giao cho m t s trư ng i h c y, trư ng Trung h c y t các khu v c, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m b túc và ào t o cán b chuyên môn theo chương trình do B Y t ban hành và ào t o nhân viên xoa bóp. Sau khi h c viên h c h t khoá h c, n u t k t qu thì ư c c p gi y ch ng nh n ã ư c ào t o chuyên môn k thu t v xoa bóp. Các cơ s có nhu c u g i cán b và nhân viên i h c, liên h v i các trư ng ư c giao nhi m v ào t o. B- Giám c cơ s khám ch a b nh, Giám c khách s n có t ch c d ch v xoa bóp, ph i giám sát m i ho t ng cơ s c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cơ s do mình qu n lý. N u các ho t ng m i dâm x y ra trong các phòng xoa bóp thì Giám c ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. C- S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Công an, S Du l ch, báo cáo U ban nhân dân t nh t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. V- KI M TRA, THANH TRA X LÝ VI PH M B Y t (thanh tra khám ch a b nh, V i u tr ), các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ph i h p v i các ngành liên quan, tăng cư ng ki m tra, thanh tra t i các cơ s d ch v xoa bóp và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th Thông tư s 16-BYT/TT ngày 11- 11-1995 c a B Y t hư ng d n qu n lý vi c hành ngh d ch v xoa bóp t m hơi. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản