Thông tư số 19-VT/TT/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 19-VT/TT/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19-VT/TT/PC về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách công cộng bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa cho cá nhân và nhóm kinh doanh quy định tại Nghị định 66-HĐBT ngày 2/3/1992 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19-VT/TT/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-VT/TT/PC Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 19-TT/PC/VT NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1995 HƯ NG D N C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH V N T I HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG Ư NG B , Ư NG THU N I NA CHO CÁ NHÂN VÀ NHÓM KINH DOANH QUY NNH T I NGHN NNH 66-H BT NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1992 Căn c vào i u 5 kho n 2 và i u 8 c a Ngh nh 66-H BT ngày 2-3-1992 c a H i ng B trư ng nay là Chính ph v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh trong Ngh nh 221-H BT ngày 23-7-1991. B Giao thông v n t i hư ng d n c p ch ng ch hành ngh v n t i hàng hoá, hành khách công c ng b ng ư ng b , ư ng thu n i a như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1- Thông tư này áp d ng cho cá nhân và nhóm kinh doanh (sau ây g i là ngư i kinh doanh) hành ngh kinh doanh v n t i hàng hoá, hành khách công c ng ư ng b , ư ng thu n i a b ng các lo i phương ti n: - ư ng b : ôtô, máy kéo, xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy, xe môtô 2 bánh, 3 bánh. - ư ng thu n i a: thuy n máy ch y trên sông, h , m, ven v nh, ven bi n cách b khi nư c tri u th p nh t không quá 12 h i lý và các lo i ò d c, ò ngang. 2- Không áp d ng quy nh c a Thông tư này i v i các ơn v kinh t t p th , nh ng h làm kinh t gia ình quy nh t i Ngh nh 29-H BT ngày 9-3-1988. II- I U KI N C P CH NG CH HÀNH NGH V N T I HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH CÔNG C NG Ư NG B , Ư NG THU N I NA (SAU ÂY G I LÀ "CH NG CH HÀNH NGH " (CCHN) "CCHN" là văn b n do cơ quan qu n lý Nhà nư c v giao thông v n t i c p cho ngư i kinh doanh, làm căn c U ban nhân dân c p huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là huy n) xét c p gi y phép kinh doanh (GPKD). i u ki n ư c c p CCHN: 1- Ngư i kinh doanh ph i là ch s h u phương ti n v n t i.
  2. 2- Phương ti n v n t i ph i: - t các tiêu chuNn k thu t theo các tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ã ư c ban hành hành ngh kinh doanh v n t i. - Có gi y ch ng nh n ăng ký hành chính phương ti n t i a phương. - Có gi y phép lưu hành ( i v i ư ng b ), gi y phép ư c ho t ng trên ư ng thu n i a. 3- Cá nhân ho c ngư i i di n cho nhóm kinh doanh ph i có ch ng ch c a S Giao thông v n t i (giao thông công chính) c p ã qua khoá h c v th l v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ư ng b ( i v i ngư i hành ngh v n t i ư ng b ); th l v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ư ng thu n i a ( i v i ngư i hành ngh v n t i ư ng thu n i a). 4- Ngư i i u khi n phương ti n và ngư i làm vi c trên phương ti n ph i có b ng c p, ch ng ch chuyên môn tương ng theo quy nh hi n hành. 5- Ph m vi hành ngh c a ngư i kinh doanh quy nh t i Thông tư này là n i huy n, n i t nh và hai huy n thu c hai t nh giáp li n k nhau. - S Giao thông v n t i (giao thông công chính) thông qua vi c c p gi y phép v n t i có th cho phép các phương ti n v n t i có ch t lư ng t t ho t ng liên t nh i v i nh ng tuy n c n khuy n khích trong t ng th i i m (nhưng không ư c quá 2 t nh k li n nhau). - S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ph i quy nh ph m vi hành ngh khi c p CCHN. III- TH T C VÀ CƠ QUAN C P CH NG CH HÀNH NGH 1- Th t c Ngư i kinh doanh ph i n p h sơ khi xin c p CCHN. H sơ g m: + ơn xin c p CCHN theo quy nh t i i u 8 i m 1 Ngh nh 66-H BT ngày 2-3- 1992 c a H i ng B trư ng. + Các gi y t h p pháp có liên quan như quy nh t i m c II. 2- Cơ quan c p CCHN - S Giao thông v n t i (giao thông công chính) là cơ quan ti p nh n h sơ, lưu gi h sơ và c p CCHN cho ngư i kinh doanh có h khNu thư ng trú và phương ti n ăng ký hành chính t i a phương. - S Giao thông v n t i (giao thông công chính) thNm tra h sơ quy t nh c p hay không c p CCHN trong th i gian 5 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p không c p, ph i tr l i lý do b ng văn b n cho ngư i xin c p CCHN.
  3. Ngư i xin c p CCHN có quy n khi u n i v vi c t ch i c p CCHN c a S Giao thông v n t i (giao thông công chính) lên U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét. - Tuỳ theo kh năng c a cơ quan qu n lý giao thông v n t i huy n mà S Giao thông v n t i (giao thông công chính) có th u nhi m cho cơ quan này m t s công vi c như ti p nh n h sơ, thNm tra h sơ... nhưng CCHN v n ph i do S c p và ch u trách nhi m v vi c c p này. - M u CCHN do B Giao thông v n t i quy nh th ng nh t trong ph m vi c nư c, CCHN ư c làm thành 3 b n chính: 1 b n lưu S Giao thông v n t i (giao thông công chính) 1 b n ngư i kinh doanh n p cho U ban nhân dân huy n khi gi y phép kinh doanh, 1 b n ngư i kinh doanh ho c nhóm kinh doanh lưu gi . S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ư c thu l phí c p CCHN theo quy nh hi n hành. 3- Th i h n hi u l c c a CCHN Th i h n hi u l c c a CCHN theo th i h n c a ngư i kinh doanh ngh , nhưng ch cho phép th i h n t i a là 3 (ba) năm k t ngày ký CCHN. Hàng năm S Giao thông v n t i (giao thông công chính) t ch c ki m tra CCHN theo nh kỳ. IV- T CH C TH C HI N B Giao thông v n t i yêu c u Giám c S Giao thông v n t i (giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ph bi n Thông tư này cho m i ngư i kinh doanh, mu n hành ngh v n t i ư ng b , ư ng thu n i a bi t th c hi n. - T ch c ki m tra nh ng "ngư i kinh doanh" ã ư c c p gi y phép kinh doanh hành ngh v n t i ư ng b , ư ng thu n i a, n u "ngư i kinh doanh" nào không m b o các i u ki n c th ã ban hành thì ph i h p v i U ban nhân dân qu n, huy n có bi n pháp x lý (theo i u 15 i m 5 và i u 23 c a Ngh nh 66-H BT). - Thông tư này có hi u l c sau 6 tháng k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . - B Giao thông v n t i giao cho V Pháp ch - v n t i ch trì ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam t ch c ôn c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, S Giao thông v n t i (giao thông công chính) báo cáo v B gi i quy t k p th i. - Ch ng ch hành ngh không thay th các văn b n quy nh qu n lý kinh doanh hi n hành. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản