Thông tư số 191/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 191/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 191/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 191/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 191/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 191/1998/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N K TOÁN THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I HO T NG XÂY D NG CƠ B N, S N XU T, CH BI N S N PH M NÔNG, LÂM NGHI P Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng(GTGT) ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam khoá IX, kỳ h p th 11 thông qua ngày 10/5/1997 và Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 và Ngh nh s 102/1998/N /CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư 175/1998/TT- BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính Hư ng d n thi hành ngh nh s 28/1998/N /CP Qui nh chi ti t thi hành lu t thu GTGT và Ngh nh s 102/1998/N /CP s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 28/1998/N -CP ; Căn c Thông tư s 187/1998/TT- BTC ngày 29/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n b sung thu GTGT i v i ho t ng xây d ng cơ b n, s n xu t, ch bi n s n ph m nông, lâm nghi p; Căn c Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998; Thông tư s 180/1998/TT- BTC ngày 26/12/1998 hư ng d n b sung k toán thu GTGT. k toán thu GTGT phù h p v i vi c tính, kê khai, n p thu GTGT B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT i v i ho t ng xây d ng cơ b n (XDCB), s n xu t, ch bi n s n ph m nông, lâm nghi p, như sau: I- NH NG QUI NNH CHUNG 1- Thông tư này áp d ng i v i các ho t ng xây d ng cơ b n (XDCB) t làm, s n xu t, ch bi n s n phNm nông, lâm nghi p các ơn v có ho t ng s n xu t nông, lâm nghi p theo qui nh t i Thông tư s 187 /1998/TT-BTC ngày 29/12/1998 c a B Tài chính. 2- K toán doanh thu bán hàng: - Doanh thu bán hàng i v i ho t ng XDCB t làm có t ch c h ch toán k t qu kinh doanh riêng thu c i tư ng ch u thu GTGT là giá tr công trình XDCB hoàn thành không có thu GTGT. - Doanh thu bán hàng i v i s n phNm nông, lâm nghi p không qua ch bi n, tr c ti p bán ra th trư ng thu c di n không ch u thu GTGT là giá bán s n phNm.
  2. - Doanh thu bán hàng i v i s n phNm nông, lâm nghi p qua ch bi n tiêu th n i a thu c i tư ng ch u thu GTGT là giá bán không có thu GTGT. - Doanh thu bán hàng i v i v t tư doanh nghi p mua v cung ng cho các h nông trư ng viên, cho cán b công nhân viên ho c bán ra ngoài cho các t ch c, h gia ình, cá nhân dư i d ng kinh doanh thương nghi p thu c i tư ng ch u thu GTGT là giá bán không có thu GTGT. - Doanh thu bán hàng i v i s n phNm nông, lâm nghi p là hàng hoá xu t khNu áp d ng thu su t thu GTGT b ng không (0%) là giá bán hàng xu t khNu. 3- K toán giá tr v t tư, thi t b , d ch v mua vào: - Giá tr v t tư, thi t b , d ch v mua vào dùng cho vi c th c hi n kh i lư ng xây d ng cơ b n c a b ph n XDCB t làm có h ch toán k t qu s n xu t, kinh doanh riêng là giá mua chưa có thu GTGT. - Giá tr v t tư, thi t b , d ch v mua vào ph c v cho vi c th c hi n kh i lư ng XDCB c a b ph n XDCB t làm không h ch toán k t qu s n xu t kinh doanh riêng là giá mua ã có thu GTGT u vào (t ng giá thanh toán) - Giá tr v t tư, TSC , d ch v mua vào dùng cho ho t ng s n xu t ra s n phNm nông, lâm nghi p không qua ch bi n, tr c ti p bán ra th trư ng thu c di n không ch u thu GTGT là giá mua ã có thu GTGT (t ng giá thanh toán) - Giá tr v t tư, TSC , d ch v mua vào dùng cho ho t ng s n xu t, ch bi n s n phNm nông, lâm nghi p tiêu th n i a thu c i tư ng ch u thu GTGT là giá mua chưa có thu GTGT u vào. i v i nguyên li u là s n phNm nông, lâm nghi p ưa vào s n xu t, ch bi n theo quy nh t i i m 2b m c II c a Thông tư s 187 - 1998/TT-BTC thì giá mua chưa có thu ư c xác nh như sau: Giá mua chưa có = T ng giá tr nguyên li u - S thu GTGT ư c tính thu GTGT ưa vào ch bi n theo kh u tr theo t l 3-5% b ng kê quy nh - Giá tr v t tư doanh nghi p mua v cung ng cho các h nông trư ng viên, cho cán b công nhân viên, ho c bán ra ngoài cho các t ch c, h gia ình, cá nhân dư i d ng kinh doanh thương nghi p là giá mua chưa có thu GTGT u vào. - Giá tr v t tư, nguyên, nhiên li u, TSC , d ch v mua vào dùng cho ho t ng s n xu t, ch bi n s n phNm nông lâm nghi p là hàng hoá xu t khNu là giá mua chưa có thu GTGT (n u mua hàng có hoá ơn thu GTGT). i v i nguyên li u là s n phNm nông, lâm nghi p ưa vào s n xu t, ch bi n theo quy nh t i i m 2b m c II c a Thông tư s 187 -1998/TT-BTC ngày 29/12/1998 thì không ư c tính kh u tr 3 - 5 % trên giá tr nguyên li u ưa vào ch bi n. II- K TOÁN THU GIÁ TRN GIA TĂNG . 1- Ho t ng xây d ng cơ b n t làm trong s n xu t nông, lâm nghi p:
  3. a/ Ho t ng xây d ng cơ b n t làm trong s n xu t nông, lâm nghi p có t ch c h ch toán k t qu s n xu t kinh doanh riêng. K toán t i b ph n XDCB t làm có h ch toán k t qu kinh doanh riêng: - Khi nh n v n ư c giao t bên s n xu t kinh doanh: + Khi nh n v n b ng ti n, ghi: N TK 111, 112, Có TK 336- Ph i tr n i b + Khi nh n v n b ng v t tư, tài s n c nh (TSC ), ghi: N TK 152, 153, 211,.. N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr (n u có) Có TK 336- Ph i tr n i b - Khi mua v t tư, thi t b , d ch v dùng vào ho t ng XDCB ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr , ghi: N TK 152, 153, 621,.. N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr (thu GTGT u vào) Có TK 111, 112, 331 (T ng giá thanh toán) - Khi công tác XDCB hoàn thành, bàn giao cho b ph n s n xu t, kinh doanh và b ph n XDCB ph i phát hành hoá ơn thu GTGT, ghi: N TK 336- Ph i tr n i b Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i b Có TK 333- Thu và các kho n ph i n p nhà nư c (3331- Thu GTGT u ra) - Cu i kỳ tính và xác nh s thu GTGT u vào kh u tr trong kỳ, ghi: N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3331- Thu GTGT ph i n p) Có TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr . - Khi n p thu GTGT vào NSNN, ghi:
  4. N TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 111, 112 K toán t i bên s n xu t, kinh doanh: - Khi chuy n v n cho bên XDCB: + Khi chuy n v n b ng ti n, ghi: N TK 136- Ph i thu n i b Có TK 111, 112 + Khi chuy n v n b ng v t tư, TSC , ghi: N TK 136 - Ph i thu n i b (T ng giá thanh toán) Có TK 152, 211,..(giá chưa có thu GTGT) Có TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr (thu GTGT u vào c a s v t tư,TSC chuy n cho bên XDCB) - Khi nh n bàn giao TSC hoàn thành c a bên XDCB, ghi: N TK 211- TSC (giá tr công trình ã có thu GTGT u ra) Có TK 136 - Ph i thu n i b (1361) (T ng giá thanh toán) - N u TSC ư c u tư b ng ngu n v n NSNN c p ho c ngu n v n t b sung, ng th i ghi: N TK 441 - Ngu n v n XDCB Có TK 411- Ngu n v n kinh doanh b/ Ho t ng XDCB t làm trong s n xu t nông, lâm nghi p không t ch c h ch toán k t qu s n xu t, kinh doanh riêng: i v i ho t ng XDCB do ơn v t làm không t ch c h ch toán k t qu s n xu t, kinh doanh riêng theo quy nh t i Thông tư s 187-1998/TT-BTC ngày 29/12/1998 thì không thu c di n ch u thu GTGT. - Khi mua v t tư, thi t b , d ch v dùng vào ho t ng XDCB t làm không ch u thu GTGT, ghi: N TK 152, 153, 241 Có TK 111, 112, 331,.. ( T ng giá thanh toán và các chi phí v n chuy n, b c d ,...)
  5. - Khi xu t kho v t tư s d ng vào ho t ng XDCB t làm không ch u thu GTGT, ghi: N TK 241- Xây d ng cơ b n d dang Có TK 152, 153,... - Khi công trình XDCB hoàn thành ưa vào s d ng, ghi: N TK 211, 213,.. Có TK 241- Xây d ng cơ b n d dang - N u công trình XDCB hoàn thành ư c u tư b ng ngu n v n NSNN c p ho c ngu n v n t b sung, ghi: N TK 441- Ngu n v n u tư XDCB Có TK 411- Ngu n v n kinh doanh 2 - Ho t ng s n xu t s n phNm nông lâm nghi p qua ch bi n tiêu th n i a n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : - Khi mua v t tư, nguyên li u, d ch v , TSC có hoá ơn thu GTGT ho c ch ng t c thù, ho c ư c kh u tr theo t l (%) trên giá mua theo quy nh c a lu t thu dùng cho s n xu t, ch bi n các s n phNm nông, lâm nghi p thu c i tư ng ch u thu GTGT tiêu th n i a, ghi: N TK 152, 153, 211, 621, 627, 642 (giá chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 111, 112, 331 ,... (T ng giá thanh toán) - Khi ưa s n phNm c a h nông trư ng viên giao n p và s n phNm do ơn v t s n xu t vào ch bi n các s n phNm nông, lâm nghi p tiêu th n i a thu c di n ch u thu GTGT, ghi: N TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (giá chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr (thu GTGT ư c kh u tr theo t l (%) quy nh) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b (giá thành SX s n phNm ho c giá giao n p, giá tính thu t i a phương)
  6. - Khi phát sinh doanh thu các s n phNm nông, lâm nghi p qua ch bi n tiêu th n i a thu c di n ch u thu GTGT, ghi: N TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán) Có TK 511- Doanh thu bán hàng (giá chưa có thu GTGT) Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3331- Thu GTGT ph i n p) - Cu i kỳ, khi xác nh s thu GTGT u vào kh u tr trong kỳ, ghi: N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3331- Thu GTGT ph i n p) - Khi n p thu GTGT vào NSNN, ghi: N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3331) Có TK 111, 112 3- Ho t ng s n xu t s n phNm nông, lâm nghi p không qua ch bi n tr c ti p bán ra th trư ng thu c di n không ch u thu GTGT: - Khi mua v t tư, hàng hoá, d ch v dùng vào ho t ng s n xu t s n phNm nông, lâm nghi p không thu c di n ch u thu GTGT, ghi: N TK 152, 153, 156 ho c 611, 621, 627, 642,..(T ng giá thanh toán) Có TK 111, 112, 331,.. (T ng giá thanh toán) - Khi phát sinh doanh thu bán s n phNm nông, lâm nghi p không thu c di n ch u thu GTGT, ghi: N TK 111, 112, 131,.. Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (T ng giá thanh toán) 4- Ho t ng s n xu t s n phNm nông, lâm nghi p là hàng hoá xu t khNu qua ch bi n. - Khi chuy n s n phNm nông, lâm nghi p do ơn v t s n xu t ho c nh n s n phNm do h nông trư ng viên giao n p ưa vào ch bi n, ghi: N TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p
  7. Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b (giá thành s n xu t s n phNm, giá giao n p ho c giá tính thu t i a phương) - Khi thu mua hàng hoá v xu t khNu n u không có hoá ơn thu GTGT lo i ư c kh u tr thì không ư c hoàn thu u vào, ghi: N TK 621- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (T ng giá thanh toán) Có TK 111, 112, 331 ( T ng giá thanh toán) - Khi mua nguyên v t li u khác, d ch v có hoá ơn thu GTGT (lo i ư c kh u tr ) ph c v tr c ti p cho giai o n ch bi n và tiêu th s n phNm, xu t khNu, ghi: N TK 152, 621, 627, 642 (giá mua chưa có thu GTGT) N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 111, 112, 331,.. (T ng giá thanh toán) - Khi xu t khNu s n phNm nông, lâm nghi p, xác nh doanh thu xu t khNu, ghi: N TK 111, 112, 131 Có TK 511- Doanh thu bán hàng - Khi ư c NSNN hoàn l i thu GTGT b ng ti n, ghi: N TK 111, 112 Có TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr III- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/1/1999 2- Các ơn v có ho t ng xây d ng cơ b n, s n xu t, ch bi n s n phNm nông, lâm nghi p có trách nhi m th c hi n và hư ng d n th c hi n Thông tư này. Các v n khác v k toán thu GTGT không hư ng d n trong Thông tư này thì th c hi n theo ch k toán hi n hành. 3- Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản