Thông tư số 1940/1997/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 1940/1997/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1940/1997/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư do Bộ Khoa Học, Công Nghê và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1940/1997/TT-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1940/1997/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 1997 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1940/1997/TT- BKHCN&MT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯ NG D N TH M NNH CÔNG NGH CÁC D ÁN U TƯ TRONG GIAI O N XEM XÉT C P GI Y PHÉP U TƯ Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành và s a i, b sung i u l Qu n lý u tư và xây d ng; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành thông tư này hư ng d n vi c th m nh công ngh các d án u tư. I. QUY NNH CHUNG I.1. "ThNm nh công ngh các d án u tư" (g i t t là thNm nh công ngh ) nói trong thông tư này ư c hi u là quá trình xem xét, ánh giá s thích h p c a công ngh ã nêu trong d án so v i n i dung và các m c tiêu c a d án u tư trên cơ s các ch trương, chính sách c a Nhà nư c t i th i i m thNm nh d án ưa ra ki n ngh v vi c c p gi y phép u tư cho d án. I.2. i tư ng thNm nh công ngh g m: a. Các d án u tư nêu trong các i u 1, 7, 12, và 26 Ngh nh 12/CP ngày 18-2-97 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b. Các d án u tư ư c nêu trong Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 và ư c b sung, i u ch nh theo Ngh nh s 92/CP ngày 23-8-97; c. Các d án u tư theo các hình th c nêu trong i u 1, m c 1, 4 và 5, Ngh nh 29/CP ngày 12-5-95 quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c; d. Các d án u tư m r ng s n xu t, i m i công ngh v.v...
 2. I.3. N i dung thNm nh công ngh g m: - Các s n phNm do công ngh t o ra. Th trư ng s n phNm; - L a ch n công ngh ; - Các thi t b trong dây chuy n công ngh ; - Nguyên, nhiên, v t li u, linh ki n, ph tùng cho s n xu t; - T ch c qu n lý s n xu t. Lao ng và ào t o; - An toàn và v sinh lao ng. Phòng ch ng cháy, ch ng n ; - Hi u qu c a công ngh ; - Chuy n giao công ngh ; - ánh giá nh hư ng c a công ngh i v i môi trư ng. II. N I DUNG CHI TI T TH M NNH CÔNG NGH II.1. Các s n phNm do công ngh t o ra. Th trư ng s n phNm. Trong h sơ d án nh ng n i dung sau c n ư c thNm nh: a. D báo nhu c u th trư ng (c trong và ngoài nư c) có k n các s n phNm cùng lo i ã và s có, tin c y c a d báo; b. D báo th ph n c a các s n phNm do công ngh t o ra, t l xu t khNu, các bi n pháp ti p th ; c. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm; d. Kh năng c nh tranh v ch t lư ng, m u mã, giá c c a s n phNm do công ngh t o ra. Nói chung, nh ng ch tiêu này ph i t t hơn (ho c ít nh t là b ng) nh ng s n phNm ã và s có (theo d báo). II.2. L a ch n công ngh . a. Xem xét các cơ s , căn c l a ch n công ngh ; b. Xem xét s hoàn thi n c a công ngh . Tuỳ lo i s n phNm và phương th c s n xu t, sơ công ngh có th khác nhau, nhưng u ph i th hi n y các công o n trong dây chuy n s n xu t nh m t o ra các s n phNm ã d ki n (c v s lư ng và ch t lư ng). c. Khuy n khích l a ch n công ngh hi n i so v i trình chung c a qu c t và khu v c. Trong m t s trư ng h p có th dùng công ngh thích h p i v i trình ,
 3. i u ki n c a ta, nhưng nh ng công ngh này ph i ưu vi t hơn nh ng công ngh hi n có trong nư c. d. ánh giá công ngh căn c vào các i m sau: - Xu t x công ngh ; - Th i i m t o ra công ngh ; - Hi u qu c a công ngh : t l ph th i, tiêu hao nguyên v t li u, năng lư ng, su t u tư v.v.; -M c t ng hoá, cơ khí hoá, chuyên môn hoá, i u ki n lao ng, gi i quy t vi c làm; - c tính c a nguyên v t li u u vào; - C p tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm; -M c gây ô nhi m môi trư ng, an toàn lao ng và phòng ch ng cháy, ch ng n ; - Hi u qu c a v n u tư, th i gian hoàn v n v.v... i v i d án u tư. II.3. Thi t b trong dây chuy n công ngh . a. ánh giá tính phù h p c a thi t b : - Các thi t b trong dây chuy n công ngh ư c xem xét trên cơ s thi t b ó có tính năng, ch t lư ng phù h p v i yêu c u c a công ngh nh m t o ra các s n phNm có ch t lư ng và s lư ng như d ki n; - Quá trình thi t b ho t ng ph i áp ng ư c các yêu c u v b o v môi trư ng và an toàn lao ng theo các quy nh c a pháp lu t; - Danh m c các thi t b ph i th hi n kh năng th c hi n các nguyên công trong sơ công ngh , áp ng yêu c u v s lư ng, ch t lư ng các bán thành phNm, thành phNm. C n lưu ý xem xét không x y ra trư ng h p thi u các thi t b c n thi t cho dây chuy n s n xu t ho c ưa vào danh m c các thi t b không c n thi t, không m b o tính ng b c a công ngh ( i u này có th x y ra khi m t bên tham gia d án góp v n b ng thi t b ). b. ánh giá ch t lư ng c a thi t b : Trên cơ s danh m c thi t b trong d án u tư c n xem xét: - Xu t x c a thi t b (nư c s n xu t thi t b ); - Năm ch t o c a thi t b , ký, mã hi u thi t b ;
 4. - Các c tính, tính năng k thu t (công su t thi t b , s vòng quay, s n lư ng s n phNm t o ra trong 1 ơn v th i gian v.v.); - Các yêu c u c a thi t b i v i nguyên li u, nhiên li u; - Tiêu hao nguyên, nhiên li u, năng lư ng c a thi t b i v i m t ơn v s n phNm; - Các ch tiêu ch t lư ng s n phNm do thi t b s n xu t ra; - ánh giá m c t ng hoá, cơ khí hoá, m c s d ng nhân l c, các i u ki n b o m an toàn lao ng và v sinh môi trư ng c a thi t b và h th ng dây chuy n s n xu t. c. ánh giá i v i thi t b ã qua s d ng: Ngoài nh ng c tính chung c a thi t b như nêu m c b bên trên, i v i thi t b ã qua s d ng c n xem xét thêm: - Các ch tiêu ch t lư ng, c tính k thu t hi n t i c a thi t b ã qua s d ng so v i thi t b m i cùng lo i, th i i m ki m tra các ch tiêu trên; - S gi thi t b ã ho t ng, i u ki n làm vi c c a thi t b ; - S l n thi t b ã ư c s a ch a, i tu. Các b ph n ã ư c thay th m i ho c m b o ch t lư ng như m i; - Các i u ki n b o m, b o hành i v i thi t b ã qua s d ng; - Giá thi t b ã qua s d ng so v i thi t b m i; - Xem xét t l t ng giá tr thi t b ã qua s d ng so v i t ng giá thi t b c a d án. d. Phương th c cung c p thi t b : Thi t b ư c mua s m thông qua u th u hay do Bên nư c ngoài góp v n vào d án. Trư ng h p Bên nư c ngoài góp v n vào d án b ng giá tr thi t b c a h : c n xem xét k tình tr ng ch t lư ng, giá c và s phù h p v i yêu c u c a d án. II.4. Nguyên, nhiên, v t li u, linh ki n, ph tùng cho s n xu t. a. Xem xét ch ng lo i, kh i lư ng, giá tr các lo i nguyên, nhiên, v t li u, linh ki n, ph tùng ho c bán thành phNm ư c nh p t nư c ngoài gia công, s n xu t, l p ráp s n phNm. b. Khuy n khích s d ng nguyên li u t i a phương và trong nư c, ho c mua ư c trong nư c. Khuy n khích h p tác v i các doanh nghi p trong nư c s n xu t và cung c p các bán thành phNm, linh ki n, ph tùng s n xu t, l p ráp s n phNm. Khuy n khích s d ng các lo i nguyên li u ít gây ô nhi m môi trư ng.
 5. c. Xác nh t l giá tr các bán thành phNm, linh ki n, ph tùng nh p t nư c ngoài ho c ư c s n xu t trong nư c so v i chi phí s n xu t và nh n xét v các t l ó trên cơ s chính sách n i a hoá c a Nhà nư c ta trong t ng lĩnh v c c th . II.5. T ch c qu n lý s n xu t. Lao ng và ào t o. Nh ng n i dung sau c n ư c thNm nh: a. S h p lý v t ch c s n xu t: Sơ t ch c, qu n lý s n xu t ph i th hi n rõ các ch c năng, nhi m v c a m i b ph n c n có m b o cho cơ s s n xu t ho t ng có hi u qu phù h p v i công ngh ã l a ch n. b. Tính h p lý trong s d ng lao ng: Lao ng trong các doanh nghi p ph i ư c tuy n ch n t lao ng trong nư c, tr các v trí c bi t có th s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài. Khuy n khích d án t o ra nhi u vi c làm cho ngư i lao ng. c. Xem xét vi c ào t o ngư i lao ng trong doanh nghi p theo các n i dung, yêu c u c a các v trí làm vi c k thu t v tay ngh , nghi p v và quy trình làm vi c. II.6. An toàn và v sinh lao ng. Phòng ch ng cháy, ch ng n . Các n i dung sau c n ư c thNm nh: a. Trang b các phương ti n, d ng c b o h , an toàn và v sinh lao ng phù h p v i yêu c u c a t ng v trí công vi c trong dây chuy n công ngh . Môi trư ng và i u ki n lao ng ph i áp ng các yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. b. Trang b các d ng c , thi t b phòng, ch ng cháy, ch ng n (n u c n) và các phương ti n c p c u theo thi t k phù h p v i các quy nh hi n hành. II.7. Hi u qu c a công ngh . Hi u qu c a công ngh ư c ánh giá qua các khía c nh sau: - S phù h p c a công ngh so v i m c tiêu c a d án và so v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; - Các l i ích kinh t - xã h i do công ngh mang l i: Kh năng t o năng l c s n xu t m i, ngành ngh , s n phNm m i, m r ng th trư ng, t o vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng, các kho n thu n p cho ngân sách Nhà nư c, nâng cao dân trí, b o v môi trư ng v.v. i v i các d án u tư trong s n xu t kinh doanh, ngoài các n i dung trên, hi u qu c a công ngh còn ph i ư c th hi n qua hi u qu c a d án u tư và ư c ánh giá qua các i lư ng sau: - Giá tr hi n t i thu n (NPV) c a d án; - H s hoàn v n n i b (IRR);
 6. - Th i gian thu h i v n u tư. II.8. Chuy n giao công ngh . N u trong d án u tư có m t ho c nhi u n i dung sau ây thì c n yêu c u ch d án l p h p ng chuy n giao công ngh theo quy nh c a pháp lu t (có hư ng d n riêng), các n i dung ó là: a. Chuy n giao các i tư ng s h u công nghi p (sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá). b. Chuy n giao các bí quy t, ki n th c k thu t v công ngh dư i d ng phương án công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , tài li u thi t k sơ b và thi t k k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ công ngh , ph n m m máy tính là bí quy t k thu t có ho c không kèm theo máy móc, thi t b . c. Chuy n giao các gi i pháp h p lý hoá s n xu t, c i ti n, i m i công ngh . d. Th c hi n các hình th c d ch v h tr chuy n giao công ngh : - H tr k thu t trong vi c l a ch n công ngh , hư ng d n l p t thi t b , v n hành th các dây chuy n thi t b ; - Tư v n qu n lý công ngh , qu n lý kinh doanh, hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh ư c chuy n giao; - Qu n lý cơ s s n xu t kèm theo n i dung ào t o, h tr k thu t; - ào t o, hu n luy n, nâng cao trình k thu t, chuyên môn và qu n lý c a công nhân, cán b k thu t và cán b qu n lý; - Cung c p thông tin v công ngh , v s n xu t kinh doanh. e. Cung c p máy móc, trang thi t b , phương ti n k thu t kèm theo m t ho c m t s n i dung nêu trên. II.9. ánh giá nh hư ng c a công ngh i v i môi trư ng. i v i các d án u tư thì môi trư ng cũng là "s n phNm" t o ra trong quá trình ho t ng c a công ngh ã l a ch n, do ó thNm nh môi trư ng là m t n i dung c a thNm nh công ngh . Vi c thNm nh môi trư ng i v i các d án u tư ư c th c hi n theo Thông tư s 1100/TT-MTg, ngày 20-8-1997 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư (ph n II.1. Giai o n xin c p gi y phép u tư). III. T CH C TH C HI N III.1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c thNm nh công ngh và môi trư ng các d án u tư nhóm A và B (tr các d án nhóm B ư c phân c p). Văn
 7. phòng ThNm nh Công ngh và Môi trư ng các d án u tư làm u m i t ch c thNm nh. III.2. T ch c qu n lý v Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng c a các B , ngành, các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thNm nh công ngh các d án u tư nhóm B và C theo s phân c p ghi trong i u 7, Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 ( ư c b sung, s a i theo Ngh nh s 92/CP ngày 23-8-1997) và Quy t nh s 386/TTg, ngày 7-6-97 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p c p gi y phép u tư tr c ti p c a nư c ngoài. III.3. Các T ng Công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg ngày 7-3-94 c a Th tư ng Chính ph t ch c thNm nh công ngh các d án u tư nhóm B và C thu c ngu n v n vay thương m i và v n u tư c a các doanh nghi p Nhà nư c. III.4. Các T ng Công ty thành l p theo Quy t nh 90/TTg ngày 7-3-94 c a Th tư ng Chính ph t ch c thNm nh công ngh các d án u tư nhóm C thu c ngu n v n vay thương m i và v n u tư c a các doanh nghi p Nhà nư c. III.5. Các Ban Qu n lý Khu Công nghi p, Khu ch xu t và Khu công ngh cao ư c phân c p các gi y phép u tư t ch c thNm nh công ngh các d án u tư theo quy t nh phân c p c p gi y phép u tư c a Chính ph . III.6. N u trong h sơ d án có các n i dung thu c thNm quy n quy t nh c a các B , ngành chuyên môn thì ơn v t ch c thNm nh có trách nhi m l y ý ki n c a các B , ngành ó. Các B , ngành ư c h i ý ki n v d án, k c trư ng h p b sung, s a i, có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n; quá th i h n ó mà B , ngành không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. N u d án u tư có các n i dung v chuy n giao công ngh như nêu trong m c II.8 c a Thông tư này thì ph n chuy n giao công ngh s ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . III.7. Trong quá trình chuNn b ý ki n thNm nh, tuỳ theo tính ph c t p c a công ngh có th s d ng các phương pháp ánh giá sau: - L y ý ki n chuyên gia; - T ch c h p liên ngành, liên cơ quan (có th m i chuyên gia ngoài ơn v v các lĩnh v c chuyên môn có liên quan n d án) làm rõ các n i dung có liên quan n công ngh c a d án u tư. Trong trư ng h p c n thi t có th yêu c u ch d án làm rõ, b sung ho c s a i h sơ d án. Ch d án có nghĩa v áp ng các yêu c u c a t ch c thNm nh v vi c làm rõ, b sung ho c s a i h sơ d án. III.8. Phi u thNm nh công ngh và môi trư ng các d án u tư c a các chuyên gia ư c l p theo m u ph l c 1. Trên cơ s các phi u thNm nh này ơn v ư c giao
 8. t ch c thNm nh d án u tư v công ngh và môi trư ng t ng h p và ưa ra ý ki n k t lu n v thNm nh công ngh và môi trư ng i v i d án u tư trình lãnh o c p có thNm quy n phê duy t. Do n i dung, tính ch t c a các d án u tư r t khác nhau cho nên m u phi u thNm nh CN&MT bao g m nh ng i m chung nh t cho các d án u tư. Nh ng i m này có th ư c i u ch nh cho phù h p v i t ng d án c th . III.9. L phí thNm nh: Th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. IV. I U KHO N THI HÀNH IV.1. Các t ch c, qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng làm nhi m v thNm nh công ngh các d án u tư và các t ch c qu n lý kinh t , kinh doanh nêu trong ph n III c a Thông tư này có nhi m v t ch c vi c thNm nh công ngh các d án u tư theo yêu c u c a cơ quan ch trì thNm nh các d án u tư nh m m b o ư c n i dung, th i h n thNm nh d án c p gi y phép u tư cho d án. Trong quá trình thNm nh, n u có vư ng m c, khó khăn, ngh trao iv iB Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th ng nh t cách gi i quy t. IV.2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Chu H o ( ã ký) PH L C 1: PHI U TH M NNH CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG (TRONG GIAI O N C P GI P PHÉP U TƯ) . Văn b n yêu c u thNm nh s ...... ngày ..... tháng..... năm ... c a....... . D án u tư: - Ti ng Vi t: - Ti ng nư c ngoài: N i dung th m nh công ngh và môi trư ng: N i dung thNm nh Tóm t t theo d án Ý ki n thNm nh 1 Các bên th c hi n d án - Tên - a ch
 9. - Lĩnh v c ho t ng 2 M c tiêu ho t ng c a d án 3 a i m th c hi n d án - Di n tích, giá t - Văn b n c p t 4 Th i h n ho t ng c a d án 5 - Các s n phNm c a d án Quy mô. Th trư ng - Ch t lư ng s n phNm - T l xu t khNu - Kh năng c nh tranh 6 V n u tư; t l góp v n; Hình th c góp v n: - V n pháp nh - T ng v n u tư, trong ó: .V nc nh. . V n lưu ng. 7 Sơ công ngh : Ngu n g c công ngh . - S phù h p so v i yêu c u s n xu t - Tính hi n i, an toàn, hi u qu . 8 Thi t b , danh m c thi t b : - Ngu n g c, th h . - S áp ng so v i yêu c u s n xu t và sơ công ngh . - Tính hi n i, an toàn, hi u qu . 9 Nguyên li u: - Lo i nguyên li u, ngu n g c. T l n i a hoá, su t tiêu hao. 10 Nhiên li u: - Lo i nhiên li u, ngu n g c.
 10. Su t tiêu hao. 11 Cung c p năng lư ng: - Nhu c u năng lư ng. - Ngu n, sơ cung c p năng lư ng. 12 T ch c qu n lý s n xu t. Lao ng, ào t o: - Sơ t ch c qu n lý s n xu t - T ng s lao ng trong và ngoài nư c - ào t o. 13 An toàn, v sinh lao ng. Phòng ch ng cháy, n : - S phù h p v an toàn, v sinh lao ng i v i các v trí công vi c - S áp ng theo các quy nh pháp lu t v phòng ch ng cháy, n . 14 Chuy n giao công ngh : - N i dung. - Phí CGCN. - Bên chuy n giao. - Bên nh n. 15 Hi u qu : - S áp ng các yêu c u phát tri n KT-XH: s n phNm, th trư ng, t o vi c làm, thu n p ngân sách, nâng cao dân trí - NPV, IRR - Th i gian thu h i v n 16 nh hư ng t i môi trư ng: - Các y u t nh hư ng MT - Các bi n pháp x lý. 17 Ti n tri n khai d án
 11. 18 Các v n khác Ý ki n k t lu n: - V ch trương u tư, - V công ngh , thi t b - V chuy n giao công ngh , - V môi trư ng, - V các ngh b sung, thay i ho c làm rõ khác. Ngày tháng năm 1997 Chuyên gia thNm nh (Ký tên) ---------------------------------------- Ghi chú: 1. Vi c thNm nh công ngh và môi trư ng ây nh m xem xét các i u ki n c n và c p gi y phép u tư. Có m t s vi c có th làm sau khi ã c p gi y phép u tư, do v y, v n i dung này, trong ý ki n k t lu n ch c n nêu các yêu c u i v i ch u tư th c hi n sau khi ã có gi y phép u tư. 2. Phi u thNm nh CN & MT là văn b n lưu c a ơn v t ch c làm thNm nh CN&MT. PHÂN LO I D ÁN U TƯ (THEO NGHN NNH 92/CP NGÀY 23-8-1997 C A CHÍNH PH ) Các d án u tư (không k d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài) ư c chia thành 3 nhóm A, B, C theo các quy nh sau ây: Các d án nhóm A: 1. Các d án thu c ph m vi b o v an ninh, qu c phòng có tính ch t b o m t qu c gia, có ý nghĩa chính tr , xã h i quan tr ng, thành l p và xây d ng h t ng khu công nghi p m i (không ph thu c quy mô u tư). 2. Các d án s n xu t ch t c h i, ch t n (không ph thu c quy mô u tư). 3. Các d án có t ng m c v n u tư l n. CÁC D ÁN PHÂN THEO V N U TƯ (T NG VI T NAM)
 12. Ngành A B C 1. i n, d u khí, hoá ch t, phân bón, ch t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác, ch bi n khoáng s n, c u, > 400 30-200 20-
Đồng bộ tài khoản