Thông tư số 1963-TP/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư số 1963-TP/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1963-TP/TT về việc các mẫu dấu và thẻ các Thẩm phán dùng trong tòa án do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1963-TP/TT

  1. B TƯ PHÁP VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ***** Đ c l p - T do - H nh Phúc ******* S : 1963-TP/TT Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 1946 THÔNG TƯ B trư ng B Tư pháp kính g i các ông Chư ng lý các tòa Thư ng th m B c kỳ và Trung kỳ. I. - V CÁC M U D U. – Ít lâu nay, b n b nh n th y các con d u dùng trong các tòa án không đư c duy nh t; kích thư c, khuôn kh và hình th c không gi ng nhau, m i nơi làm m t khác. Vì v y, mu n cho đư c duy nh t trong toàn qu c. B n b n đ nh sau đây m u d u dùng trong các tòa thư ng th m, các tòa án đ nh c p và các tòa án sơ c p. Các tòa án s b t bu c ph i theo các m u d u này. Khuôn kh chung: Hình tròn; đư ng kính vòng ngoài AB: 40 li tây (millimètres): đư ng kính vòng tròn: CD 30 li tây. 1) tòa thư ng th m, s có 3 con d u dùng trong các phòng chánh nh t, chư ng lý và l c s theo m u sau này: 2) các tòa đ nh c p s có 4 con d u cho các phòng: chánh án, bi n lý, d th m và l c s , theo m u sau này: 3) các tòa án sơ c p, có 1 con d u chung cho th m phán và phòng l c s , theo ki u m u sau này:
  2. II. – TH CÁC TH M PHÁN: S c p cho m i v th m phán m t cái th theo kích thư c và hình th c sau đây, b ng gi y tr ng, và gi y hình ch nh t, b ngang: 15 phân tây, b d c: 12 phân tây. TL. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Đ NG LÝ S V Đinh Gia Trinh M t ngoài VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ____________ B TƯ PHÁP Th Th m phán M t trong
  3. TÒA THƯ NG TH M B C KỲ ________________ H và tên ........................................ 4 phân Tu i ................................................ Chính quán ..................................... 6 phân Ch c nghi p: Th m phán nh …………… c p ………………………………………. Hà n i, ngày….tháng ….năm 194.. Hà n i, ngày…tháng…năm 194… B trư ng B Tư pháp Chánh nh t, Chư ng lý,
Đồng bộ tài khoản