Thông tư số 20/2001/TT-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 20/2001/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2001/TT-BTM về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2001/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2001/TT-BTM Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 20/2001/TT-BTM NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 44/2001/N -CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 C A CHÍNH PH V S A I, B SUNG M T S I UC A NGHN NNH S 57/1998/N -CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THƯƠNG M I V HO T NG XU T KH U, NH P KH U, GIA CÔNG VÀ I LÝ MUA BÁN HÀNG HOÁ V I NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; B Thương m i hư ng d n m t s i m c th th c hi n Ngh nh s 44/2001/N -CP như sau: I. KINH DOANH XU T KH U, NH P KH U 1. i v i thương nhân Vi t Nam 1.1 Thương nhân Vi t Nam nói trong Thông tư này ư c hi u là: + Các doanh nghi p ư c thành l p và ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và Lu t H p tác xã; + Các h kinh doanh cá th ư c t ch c và ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 1.2. Thương nhân Vi t Nam ư c quy n xu t khNu, u thác và nh n u thác xu t khNu t t c các lo i hàng hoá, không ph thu c ngành ngh , ngành hàng ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, tr hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu và hàng hoá theo quy nh t i m c 1.3 dư i ây; ư c nh p khNu, u thác và nh n u thác nh p khNu hàng hoá theo ngành ngh , ngành hàng ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 1.3. i v i hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh; Danh m c hàng hoá, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n, thương nhân ph i th c hi n y quy nh hi n hành c a pháp lu t v kinh doanh các hàng hoá ó trư c khi ti n hành xu t khNu, nh p khNu và u thác xu t khNu, ph p khNu.
  2. 1.4. Chi nhánh thương nhân ư c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá theo u quy n c a thương nhân. 1.5. Vi c xu t khNu, nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam v xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. i v i chi nhánh thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam Chi nhánh thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá theo quy nh c a Ngh nh s 45/2000/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy nh v Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam, Thông tư liên t ch s 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10 năm 2000 c a B Thương m i - T ng c c Du l ch hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/2000/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 3. ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu: Trư c khi ti n hành ho t ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu, các ch th kinh doanh quy nh t i i m 1, 2 ph n I Thông tư này ph i ăng ký mã s kinh doanh xu t khNu, nh p khNu t i C c H i quan t nh, thành ph . II. XU T NH P KH U T I CH HÀNG GIA CÔNG VÀ THANH LÝ H P NG GIA CÔNG V I THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI 1. i u ki n, th t c xu t nh p khNu t i ch hàng gia công 1.1. Thương nhân Vi t Nam và các doanh nghi p có v n áu tư nư c ngoài (g i t t là doanh nghi p FDL) u ư c xu t khNu t i ch s n phNm gia công; máy móc thi t b thuê ho c mư n; nguyên li u, ph li u; v t tư dư th a; ph phNm, ph li u (g i t t là hàng hoá gia công) cho thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI khác có nhu c u nh p khNu. 1.2. Cơ s pháp lý c a ho t ng xu t nh p khNu t i ch hàng hoá gia công là hai h p ng riêng bi t: - H p ng gia công ho c Ph l c h p ng ký gi a thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI v i thương nhân nư c ngoài t gia công, trong ó quy nh rõ tên và a ch giao hàng c a thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI nh p khNu t i ch hàng hoá gia công thu c quy n s h u c a Bên t gia công. - H p ng mua bán ngo i thương ký gi a thương nhân nư c ngoài t gia công và thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI nh p khNu t i ch hàng gia công. 1.3. i u ki n. xu t nh p khNu t i ch hàng hoá gia công: - Hàng hoá gia công không thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu.
  3. - i V i hàng nh p khNu có gi y phép, trư c khi ký h p ng thương nhân ph i xin gi y phép nh p khNu c a cơ quan có thNm quy n. - i v i hàng nh p khNu thu c Danh m c hàng hoá qu n lý chuyên ngành ph i áp ng các i u ki n v nh p khNu hàng qu n lý chuyên ngành. Hàng hoá ã qua s d ng sau khi gia công; ph li u, ph phNm nh p khNu t i ch ph i tuân th quy nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng i v i hàng hoá nh p khNu ã qua s d ng. 1.4. Th t c xu t nh p khNu t i ch hàng gia công Thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI ư c u quy n xu t khNu t i ch hàng hoá gia công ph i làm th t c xu t khNu lô hàng theo úng quy nh c a H i quan và làm th t c thanh kho n h p ng v i cơ quan H i quan nh n ăng ký h p ng gia công. Thương nhân Vi t Nam ho c doanh nghi p FDI nh p khNu t i ch hàng hoá gia công ph i làm th t c nh p khNu theo quy nh c a H i quan, n p thu nh p khNu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thanh lý h p ng gia công Sau khi k t thúc m t ph n ho c toàn b h p ng gia công, hàng hoá gia công ư c x lý theo tho thu n c a các Bên tham gia h p ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Th t c xu t nh p khNu t i ch , tái xu t, mua bán, bi u, t ng, tiêu hu , chuy n sang th c hi n h p ng khác ư c th c hi n t i cơ quan H i quan. Trư ng h p mua bán, bi u, t ng, tiêu hu hàng hoá gia công thu c Danh m c hàng c m nh p khNu, Danh m c hàng nh p khNu có gi y phép ph i ư c B Thương m i ch p thu n b ng văn b n. III. Thông tư này có hi u l c k t ngày 04 tháng 9 năm 2001. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh t i Thông tư này. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản