Thông tư số 2067-VH/TC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Thông tư số 2067-VH/TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2067-VH/TC về việc quy định tổ chức, nhiệm vụ và sự quan hệ của các cơ quan phát hành sách tỉnh, thành phố do Bộ Văn hoá ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2067-VH/TC

  1. B VĂN HOÁ VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2067-VH/TC Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 1960 THÔNG TƯ QUY NNH T CH C, NHI M V VÀ S QUAN H C A CÁC CƠ QUAN PHÁT HÀNH SÁCH T NH, THÀNH PH D a vào án t ch c biên ch các cơ quan văn hóa a phương s 404 ngày 05-3- 1960 c a B Văn hóa. Căn c Quy t nh s 501 ngày 30-3-1960 c a B Văn hóa v vi c i tên S Phát hành sách trung ương ra Qu c doanh phát hành sách trung ương. Xét tình hình công tác c a ngành phát hành sách hi n nay B quy nh c th v nhi m v , t ch c biên ch và quan h các ngành c a các cơ quan phát hành sách t nh và thành ph như sau: I. NHI M V C A CƠ QUAN PHÁT HÀNH SÁCH T NH VÀ THÀNH PH Cơ quan phát hành sách a phương v a là m t cơ quan ph c v công tác văn hóa v a là m t doanh nghi p c a t nh hay thành ph , ch u s ch o tr c ti p c a S , Ty văn hóa. Cơ quan phát hành sách a phương sau khi phân c p qu n lý là m t ơn v kinh doanh h ch toán c l p hoàn ch nh có nhi m v : 1. T ng phát hành các lo i sách và văn hóa phNm c a các nhà xu t b n, các cơ quan chính quy n, oàn th trong nư c (c Trung ương và a phương) và sách qu c văn, ngo i văn nh p c a nư c ngoài (tr thành ph Hà n i có cơ quan phát hành sách ngo i văn riêng) m b o yêu c u ph c v các nhi m v chính tr , văn hóa thư ng xuyên và t xu t. 2. Th c hi n t t nhi m v c a m t doanh nghi p Nhà nư c a phương: t ch c và ch o các l c lư ng ph i h p v i các ngành th c hi n các ch tiêu k ho ch s nghi p, k ho ch kinh doanh tài v v .v… ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách ch kinh doanh c a Chính ph , c a B Văn hóa ban hành. II. PH N T CH C C A CƠ QUAN PHÁT HÀNH SÁCH T NH VÀ THÀNH PH a) Tên g i: Các Chi s phát hành sách t nh và thành ph nay th ng nh t u i tên là: “Qu c doanh phát hành sách t nh hay thành ph ”; n u nơi nào chưa i u ki n
  2. chuy n sang h ch toán kinh doanh thì cũng xây d ng chuNn b i u ki n ti n t i th c hi n. b) T ch c: T ch c m i qu c doanh phát hành sách t nh hay thành ph có m t ch nhi m ph trách và n u c n có m t phó ch nhi m giúp vi c (ch nhi m và phó ch nhi m là do các S , Ty văn hóa ngh y ban hành chính t nh hay thành ph xét và ra quy t nh b nhi m) Dư i ch nhi m thì tùy theo tình hình ho t ng, kh i lư ng công tác và s lư ng cán b nhân viên c a t ng a phương, nơi nào l n thì có th t ch c làm 2 phòng, nơi nào nh thì chia làm 2 b ph n, phân công nhi m v như sau: 1. B ph n qu n lý tài v : Có nhi m v giúp ch nhi m lãnh o công tác qu n lý kinh doanh và công tác hành chính g m có các cán b : k toán, kho, văn thư, ánh máy. 2. B ph n nghi p v : Có nhi m v giúp ch nhi m lãnh o công tác nghi p v như: t sách, xây d ng b i dư ng l c lư ng, tuyên truy n qu ng cáo v .v… g m các cán b nghi p v : th ng kê, bán hành, cung c p, tuyên truy n hu n luy n cho các huy n và th xã v .v… Trư ng h p nơi nào có i u ki n thành l p phòng, thì m i phòng có m t trư ng phòng ph trách. Nhưng vi c thành l p phòng và b t trư ng phòng ph i do S , Ty văn hóa xét và ngh y ban hành chính quy t nh. i v i các a phương chưa i u ki n thành l p phòng thì vi c phân công b ph n là do các ch nhi m phân công l y và báo cáo cho S , Ty văn hóa bi t. III. T CH C PHÁT HÀNH SÁCH HUY N B có ch trương v t ch c phát hành sách huy n như sau: - M i huy n có m t cán b phát hành sách (thu c biên ch c a qu c doanh phát hành sách t nh) - M i huy n m m t c a hành qu c doanh l y tên là: “Hi u sách Nhân dân” nhưng vi c t ch c thì tùy theo yêu c u c a m i a phương, nơi nào có i u ki n t ch c trư c, nơi nào chưa có i u ki n thì nghiên c u t ch c sau. Nh ng i u ki n m hi u sách Nhân dân là: - Tùy theo yêu c u c a cán b và nhân dân - a i m nhà c a - m b o kinh doanh
  3. M i huy n có 1 t lưu ng t 2 n 4 ngư i (t này hư ng theo ch h p ng hay ph ng như ã quy nh trư c). Còn v m t quan h lãnh o thì cán b phát hành huy n ch u s lãnh o c a phòng văn hóa thông tin huy n và phòng văn hóa thông tin ch u trách nhi m trư c y ban hành chính huy n. Nhưng ng th i cũng ch u s hư ng d n v m t nghi p v c a Qu c doanh phát hành sách t nh hay thành ph v toàn b công tác phát hành trong huy n. Phòng văn hóa thông tin huy n giúp cho huy n y và y ban hành chính huy n lãnh o v m t chính tr , tư tư ng và m t sinh ho t, hư ng d n ư ng l i chính sách trong công tác phát hành. - Qu c doanh phát hành sách t nh ph i h p v i huy n hư ng d n công tác nghi p v , công tác qu n lý kinh doanh ( t sách, xây d ng l c lư ng, thi hành các ch kinh doanh, b i dư ng nghi p v v .v…) - Cán b phát hành huy n ph i xu ng xã xây d ng c ng c b i dư ng lư i phát hành và cùng bán sách v i l c lư ng cơ s , huy n nào có c a hàng sách r i thì cán b phát hành có nhi m v ph i giúp c a hàng ó v nghi p v và qu n lý. IV. QUAN H LÃNH O NGHI P V Thông tư Liên B Văn hóa, Tài chính và Ngân hàng s 1421-TTLB ngày 28-9-1959 ã quy nh nguyên t c chung như sau: - Các chi s và phòng phát hành sách là ơn v doanh nghi p c a các S , Ty văn hóa, S , Ty văn hóa ch u trách nhi m trư c y ban hành chính a phương tr c ti p ch o các chi s và phòng phát hành sách v m i m t. - Các chi nhánh Ngân hàng có nhi m v qua công tác tín d ng ng n h n góp ý ki n và Giám c tình hình th c hi n k ho ch kinh doanh, tài v v .v… - Các S , Ty Tài chính có nhi m v tham gia góp ý ki n xét duy t k ho ch tài v c a chi s và phòng phát hành sách. - S Phát hành sách trung ương có nhi m v hư ng d n v m t nghi p v và k thu t phát hành. D a vào nh ng nguyên t c trên B quy nh thêm m t s i m, ngoài nh ng i m ã có văn b n quy nh chính th c: a) Quan h gi a S , Ty văn hóa v i Qu c doanh phát hành sách t nh và thành ph . Quan h gi a S , Ty văn hóa v i Qu c doanh phát hành sách t nh và thành ph như sau: - Qu c doanh phát hành sách c a t nh hay thành ph là m t ơn v tr c thu c c a các S , Ty văn hóa c a t nh hay thành ph ó. Cho nên k ho ch hàng năm, t ng quý, c a
  4. Qu c doanh phát hành sách xây d ng xong ph i ưa vào k ho ch chung c a S , Ty văn hóa báo cáo lên y ban hành chính xét duy t (k ho ch thu, chi, vay, Ngân hàng cũng ph i báo cáo ho ch thu, chi vay Ngân hàng cũng ph i báo cáo cho S , Ty văn hóa xét và có s tham gia ý ki n c a các cơ quan tài chính, Ngân hàng trư c khi ưa lên y ban duy t). - Vi c t sách thư ng l do Qu c doanh phát hành quy t nh, tr sách giáo khoa và sách ph c v các cu c v n ng l n, khi t ph i có ý ki n c a S , Ty văn hóa. - M i khi nh n ư c ch trương nghi p v c a ngành d c trư c khi thi hành ph i xin ý ki n c a S , Ty văn hóa. V m t t ch c kinh doanh: các Qu c doanh phát hành sách t nh hay thành ph ph i ch u s lãnh o tr c ti p v m i m t c a S , Ty văn hóa. Nhưng qu c doanh phát hành sách là ơn v kinh doanh (h ch toán kinh t ) ư c Nhà nư c c p v n, có tư cách pháp nhân trong vi c qu n lý v n, giao d ch ký h p ng v i các ơn v kinh doanh khác ư c t ch c công vi c kinh doanh theo k ho ch và ch chung B ã ban hành và ư c hư ng ti n thư ng xí nghi p khi hoàn thành k ho ch. S , Ty văn hóa tham gia ý ki n xây d ng các ch tiêu và ôn c, giám sát th c hi n. b) Quan h gi a các S , Ty Tài chính và chi nhánh Ngân hàng v i Qu c doanh phát hành sách t nh và thành ph : - Các cơ quan Tài chính, Ngân hàng có nhi m v tham gia góp ý ki n xét duy t k ho ch tài v và giám c tình hình th c hi n k ho ch kinh doanh tài v c a Qu c doanh phát hành sách . Khi ư c y ban hành chính y nhi m các S , Ty Tài chính và chi nhánh Ngân hàng có th xem xét s sách, kho qu , xét duy t d toán, quy t toán phát hi n lãng phí tham, ô v .v… Báo cáo v kinh doanh tài v , kho tàng hàng kỳ g i lên c p trên ng g i cho cơ quan Tài chính và Ngân hàng theo dõi giúp . c) Quan h gi a Qu c doanh phát hành sách trung ương v i Qu c doanh phát hành sách t nh hay thành ph . - Qu c doanh phát hành sách trung ương có nhi m v hư ng d n Qu c doanh phát hành sách a phương v nghi p v và k thu t , xây d ng các lo i k ho ch và theo dõi tình hình th c hi n k ho ch, t ng h p tình hình báo cáo lên B , giúp B hư ng d n ào t o, b i dư ng v nghi p v cho cán b c a ngành t huy n tr lên. M i khi có ch trương c a B hay a phương v ph c v các nhi m v chính tr , Qu c doanh phát hành sách trung ương hư ng d n các a phương thi hành, ph i h p v i Ty Tài chính và chi nhánh Ngân hàng giúp v m t kinh doanh, nghiên c u ngh v i B ban hành các ch trư ng v nghi p v , các ch k toán và nguyên t c qu n lý kinh doanh th ng nh t trong toàn qu c, thay m t cho các Qu c doanh phát hành sách a phương ký h p ng v kinh doanh v i cơ quan trung ương. - Qu c doanh phát hành sách a phương ph i ch p hành úng nh ng ch trương ch , nguyên t c v ngành và kinh doanh như: ch i v i các l c lư ng phát hành,
  5. k toán, th ng kê, t sách thanh toán v .v… do B ban hành (các a phương không ư c s a i, ph i ch ý ki n c a B m i thi hành) - Báo cáo hàng tháng, quý, năm và b t thư ng u ph i g i cho Qu c doanh phát hành sách trung ương úng m u m c và th i gian. BIÊN CH Năm 1959 biên ch c a các t nh và thành ph vì duy t ch m và m t ph n vì ngu n cung c p cán b c a a phương cũng ít, nh t là i v i các t nh mi n núi, nên các a phương chuyên tuy n s ã ư c duy t, chưa m i huy n m t cán b . Do yêu c u tình hình và ch trương tăng cư ng công tác phát hành t huy n xu ng xã, d n d n n nh l c lư ng chuyên nghi p. Năm 1960 Qu c doanh phát hành sách a phương c n ư c tăng cư ng thêm biên ch b o m hoàn thành nhi m v nhưng ng th i cũng là chuNn b i u ki n th c hi n k ho ch 5 năm. Nên biên ch năm 1960 c n xác nh m y i m sau ây: - Kh i lư ng công tác ph i b o m c th là xét ch tiêu k ho ch năm 1960 tăng so v i năm 1959 là bao nhiêu, xét nh ng b ph n c n thi t ph i tăng, còn b ph n nào có th s d ng ư c các l c lư ng xã h i thì không nên tăng. - Yêu c u ph c v chính tr , xét tình hình c i m c a a phương như s huy n, xã trong t nh, a dư, dân s , s l c lư ng ph i qu n lý, kh năng cán b c a a phương. Ngoài nh ng y u t trên ph i quán tri t chính sách c a ng, Chính ph v biên ch lao ng ti n lương năm 1960. Sau ây là m t s hư ng c th : 1. Tăng cán b huy n nh ng nơi mà năm 1959 chưa ư c duy t m i huy n m t ngư i . 2. Tăng nhân viên bán hành các c a hàng huy n và các quán sách khác ( i v i các c a hàng qu c doanh huy n theo k ho ch ư c duy t ph i là trong biên ch ). 3. Tăng nhiên viên k toán, kho, kh i lư ng hai lo i công vi c trên, năm 1960 tăng hơn 1959 nhi u. Do ó, c n tăng biên ch k toán và kho. (Nh ng nơi tăng thêm m t ngư i chưa tiêu chuNn có th kiêm thêm vi c khác) ví d : kho kiêm thêm th ng kê, k ho ch v .v… 4. nh ng t nh, thành ph l n có nhi u c a hàng c n tăng thêm m t ngư i làm tuyên truy n qu ng cáo. (Vi c tăng cán b cho các c a hàng nói trên là tùy theo tình hình c a m i a phương, không nh t thi t t nh nào cũng tăng như nhau có t nh cao hơn m t ít, có t nh th p hơn m t ít, còn các t lưu ng thì chưa nên ưa vào biên ch , nhân viên hành chính khác v n gi như cũ) T l tăng cư ng và hư ng tăng như v y, i v i m t s t nh có th chưa áp ng ư c yêu c u công tác phát tri n, nhưng n u tăng biên ch nhi u tình hình không cho phép, v l i có t nh không có ngư i tuy n.
  6. D a vào nh ng phương hư ng trên căn c vào c i m riêng t ng t nh,Qu c doanh phát hành sách các a phương s xây d ng biên ch năm 1960 báo cáo v i S , Ty và ngh v i y ban hành chính a phương xét duy t. B TRƯ NG B VĂN HÓA Hoàng Minh Giám
Đồng bộ tài khoản