Thông tư số 21/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư số 21/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/1997/TT-BTC về việc quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/1997/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/1997/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 21/1997/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1997 S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 81 TC/HCSN NGÀY 23/12/1996 C A B TÀI CHÍNH HƯ NGD N QU N LÝ S D NG NGU N THU QU NG CÁO U TƯ PHÁT TRI N NGÀNH TRUY N HÌNH VI T NAM Th c hi n Quy t nhs 605/TTg ngày 31/8/1996 c a Th tư ng Chính ph "V vi c cho phép ngànhTruy n hình ư c s d ng ngu n thu t qu ng cáo phát tri n ngành","B Tài chính ã ban hành Thông tư s 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 hư ng d nth c hi n. vi c th c hi n úng Lu t nh và úng Quy t nh c a Th tư ngChính ph , B Tài chính hư ng d n b sung, s a i như sau: 1. Thay ý 2, ti t c, i m 1 m c II Thông tư s 81 TC/HCSNngày 23/12/1996 c a B Tài chính b ng ý 2, ti t c, i m 1 m c II m i như sau"- Thu l i t c (45% x l i t c ch u thu )" và ư c áp d ng t ngày 01tháng 01 năm 1997. 2. Các hư ng d n khác v n th c hi n theo quy nh t i Thôngtư s 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u còn vư ng m c, ngh các ơnv ph n ánh v B Tài chính b sung k p th i. Tào H u Phùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản