Thông tư số 21/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư số 21/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2004/TT-BTC về hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 21/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH , TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG QUA THN TRƯ NG GIAO DNCH CH NG KHOÁN T P TRUNG Th c hi n Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương, B Tài chính hư ng d n vi c u th u trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương (g i chung là trái phi u) qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh c a Thông tư này là các t ch c phát hành, bao g m: Kho b c Nhà nư c (phát hành trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương, trái phi u Chính quy n a phương theo u quy n c a U ban nhân dân c p t nh), Qu H tr phát tri n (phát hành trái phi u u tư), doanh nghi p (phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh), các t ch c tài chính, tín d ng (phát hành trái phi u Chính quy n a phương theo u quy n c a U ban nhân dân c p t nh); Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. 2. Trái phi u phát hành qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung ư c niêm y t và giao d ch t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). Trái phi u Chính ph , trái phi u Chính quy n a phương ư c mua, bán trên th trư ng ti n t ho c chi t kh u, tái chi t kh u, c m c t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Căn c vào k ho ch huy ng v n hàng năm c a ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương, ngân sách a phương) và ti n s d ng v n, t ch c phát hành xây d ng k ho ch u th u trái phi u hàng tháng, quý, chi ti t theo lo i kỳ h n, thông báo cho các i tư ng u tư có k ho ch tham gia th trư ng. 4. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) là i lý cho t ch c phát hành trong vi c xét duy t thành viên tham gia u th u, nh n ơn t th u, xét th u và công b k t qu u th u. 5. Gi i thích t ng :
 2. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 5.1. u th u c nh tranh lãi su t là vi c các thành viên tham gia u th u ưa ra các m c lãi su t d th u c a mình Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) l a ch n m c lãi su t trúng th u. 5.2. u th u không c nh tranh lãi su t là vi c các t ch c tham gia u th u không ưa ra m c lãi su t d th u mà ăng ký mua trái phi u theo m c lãi su t trúng th u ư c xác nh theo k t qu c a u th u c nh tranh lãi su t. 5.3. Lãi su t tr n là m c lãi su t t i a c a trái phi u phát hành do B trư ng B Tài chính thông báo trong t ng th i kỳ. 5.4. Bán trái phi u theo hình th c chi t kh u là vi c t ch c phát hành th c hi n bán trái phi u th p hơn m nh giá trái phi u và thanh toán b ng m nh giá trái phi u khi n h n. 5.5. Bán trái phi u theo hình th c ngang m nh giá là vi c t ch c phát hành th c hi n bán trái phi u b ng m nh giá c a trái phi u. Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán nh kỳ, ho c m t l n cùng v i ti n g c khi n h n. 5.6. Bán trái phi u theo hình th c cao hơn, ho c th p hơn m nh giá là vi c t ch c phát hành n nh trư c m c lãi su t thanh toán nh kỳ và thông qua k t qu u th u xác nh giá bán trái phi u cao hơn ho c th p hơn m nh giá. II. QUY NNH C TH 1. ng ti n phát hành, thanh toán Trái phi u u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam. 2. Hình th c, m nh giá trái phi u 2.1. Hình th c trái phi u Trái phi u u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung ư c phát hành dư i hình th c ch ng ch ho c bút toán ghi s ; có ghi tên ho c không ghi tên. a) i v i hình th c ch ng ch : B Tài chính quy nh n i dung t ch c phát hành in và phân ph i cho các t ch c trúng th u. b) i v i hình th c bút toán ghi s : Do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) và các t ch c lưu ký ghi và qu n lý s sách. Trái phi u khi phát hành ư c th c hi n theo hình th c bút toán ghi s và lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). Trư ng h p ch s h u trái phi u có nhu c u nh n ch ng ch , t ch c lưu ký nơi ch s h u trái phi u m tài kho n ngh Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) thông báo cho t ch c phát hành c p ch ng ch . Căn c ch ng ch do t
 3. ch c phát hành chuy n n, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) th c hi n ghi gi m s lư ng trái phi u ghi s và chuy n giao ch ng ch cho ch s h u trái phi u thông qua các thành viên lưu ký. 2.2. M nh giá trái phi u Trái phi u phát hành có m nh giá t i thi u là 100.000 ng (m t trăm ngàn ng). Các m nh giá khác là b i s c a 100.000 ng. 3. Lãi su t trái phi u 3.1. B trư ng B Tài chính thông báo lãi su t tr n trong t ng th i kỳ. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là Ch t ch U ban nhân dân t nh), T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành quy t nh lãi su t c th cho t ng phiên u th u trong ph m vi m c lãi su t tr n cho phép. Tuỳ i u ki n c th , B trư ng B Tài chính có th không quy nh m c lãi su t tr n t ch c u th u. 3.2. Lãi su t trái phi u phát hành ư c xác nh trên cơ s k t qu c a t ng phiên u th u. 3.3. Lãi su t trái phi u có th áp d ng c nh cho c kỳ h n trái phi u ho c th n i hàng năm theo s bi n ng c a lãi su t trên th trư ng tài chính, ti n t . Trư ng h p áp d ng lãi su t th n i, căn c ý ki n tho thu n c a B Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh, T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành công b m c lãi su t tham chi u trư c khi u th u. Lãi su t chính th c s ư c công b trư c theo t ng th i gian ho c vào các th i i m thanh toán lãi trái phi u trên cơ s lãi su t tham chi u t i th i i m công b . 4. Nguyên t c u th u 4.1. Gi bí m t m i thông tin c a các t ch c tham gia u th u và các thông tin có liên quan n lãi su t u th u. 4.2. Th c hi n u th u công khai, bình ng v quy n l i, nghĩa v gi a các t ch c tham gia u th u. 4.3. T ch c trúng th u có trách nhi m mua trái phi u theo kh i lư ng và lãi su t trúng th u ư c thông báo. 5. Hình th c u th u Vi c u th u trái phi u ư c th c hi n theo m t trong hai hình th c: u th u c nh tranh lãi su t, ho c k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t v i u th u không c nh tranh lãi su t. T ch c phát hành quy t nh hình th c u th u c th c a t ng phiên u th u. Trư ng h p áp d ng hình th c u th u k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t v i u th u không c nh tranh lãi su t thì kh i lư ng trái phi u u th u không c nh tranh
 4. lãi su t không vư t quá 30% t ng kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành c a t u th u ó. 6. i tư ng, i u ki n tham gia u th u 6.1. i tư ng tham gia u th u i tư ng tham gia u th u trái phi u qua th trư ng ch ng khoán t p trung bao g m: a) Các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng; b) Các công ty b o hi m, qu b o hi m, qu u tư ho t ng h p pháp t i Vi t Nam; các chi nhánh qu u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Các công ty ch ng khoán; d) Các doanh nghi p, các t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh t . Các ơn v th hư ng kinh phí ngân sách nhà nư c không ư c s d ng kinh phí ngân sách c p mua trái phi u. 6.2. i u ki n tham gia u th u a) Có tư cách pháp nhân, ư c thành l p ho c ho t ng h p pháp theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam; b) Có m c v n pháp nh t i thi u là 22 t ng Vi t Nam; c) Có tài kho n ti n ng Vi t Nam m t i ngân hàng; d) ư c c p gi y ch ng nh n thành viên tham gia u th u trái phi u. Hàng năm, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) xem xét i u ki n c a các i tư ng c p m i ho c thu h i gi y ch ng nh n thành viên tham gia u th u trái phi u. 7. Hình th c bán trái phi u Trái phi u u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung ư c bán theo các hình th c: 7.1. Hình th c bán chi t kh u; 7.2. Hình th c bán ngang m nh giá; 7.3. Hình th c bán cao hơn m nh giá ho c th p hơn m nh giá. 8. T ch c u th u trái phi u
 5. 8.1. Th i gian t ch c u th u Vi c u th u trái phi u ư c t ch c theo tu n, tháng ho c quý, căn c k ho ch huy ng v n c a ngân sách nhà nư c, nhu c u s d ng v n c a t ch c phát hành và tình hình th trư ng tài chính, ti n t . 8.2. Thông báo u th u Trư c ngày t ch c u th u 4 ngày làm vi c, căn c ngh phát hành c a t ch c phát hành, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) g i thông báo phát hành trái phi u cho các thành viên tham gia u th u và công b trên các phương ti n thông tin i chúng. N i dung thông báo g m: kh i lư ng trái phi u phát hành; ngày u th u; hình th c u th u; ngày phát hành, ngày n h n thanh toán; hình th c trái phi u; hình th c bán trái phi u; phương th c thanh toán g c, lãi. 8.3. ăng ký u th u và m th u a) Th t c ăng ký u th u, trình t m phi u t th u, ki m tra tính h p l , h p pháp c a phi u t th u cũng như trình t và th t c u th u do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) quy nh. b) Các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên u th u có th t th u thông qua các thành viên u th u. c) Kh i lư ng t th u t i thi u i v i các thành viên tham gia u th u là 100.000.000 ng (m t trăm tri u ng). 8.4. Xác nh kh i lư ng và lãi su t trái phi u trúng th u 8.4.1. Căn c xác nh Căn c xác nh kh i lư ng và lãi su t trúng th u bao g m: a) Kh i lư ng và lãi su t t th u c a các t ch c tham gia u th u. b) Kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành và lãi su t tr n (n u có). 8.4.2. Nguyên t c xác nh a) Hình th c u th u c nh tranh lãi su t - Trư ng h p không có lãi su t tr n: Kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c xét ch n theo th t t m c lãi su t th p nh t n m c lãi su t t ư c kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành. Trư ng h p có nhi u phi u t th u cùng m c lãi su t mà t i m c lãi su t ó kh i lư ng trái phi u trúng th u vư t quá kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng trái phi u trúng th u (sau khi ã tr i kh i lư ng trúng th u v i m c lãi su t th p hơn) ư c phân chia cho m i phi u t th u t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t th u c a t ng phi u.
 6. - Trư ng h p có lãi su t tr n: Kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c xét ch n theo th t tăng lên c a lãi su t t th u trong ph m vi lãi su t tr n. T i m c lãi su t t th u cao nh t trong ph m vi lãi su t tr n có kh i lư ng trái phi u t th u vư t quá kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng trái phi u trúng th u (sau khi ã tr kh i lư ng trái phi u trúng th u v i m c lãi su t th p hơn) ư c phân chia cho m i phi u t th u t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t th u t i m c lãi su t ó. Trong c 2 trư ng h p trên, lãi su t trúng th u cao nh t là lãi su t phát hành áp d ng chung cho m i i tư ng trúng th u. b) Hình th c k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t v i u th u không c nh tranh lãi su t - Xác nh kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t và không c nh tranh lãi su t: + Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t nh hơn ho c b ng 30% kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng t th u. Kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành tr (-) kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t. + Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t l n hơn 30% kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng trái phi u u th u không c nh tranh lãi su t b ng 30% và kh i lư ng trái phi u u th u c nh tranh lãi su t b ng 70% kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành. - Xác nh kh i lư ng và lãi su t trúng th u: + i v i các i tư ng tham gia u th u c nh tranh lãi su t: Kh i lư ng và lãi su t trúng th u c a các thành viên u th u c nh tranh lãi su t ư c xác nh như quy nh t i ti t a c a m c này. + i v i các i tư ng tham gia u th u không c nh tranh lãi su t: Các i tư ng tham gia u th u không c nh tranh lãi su t ư c mua trái phi u theo m c lãi su t phát hành i v i các i tư ng u th u c nh tranh lãi su t. Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t l n hơn 30% kh i lư ng trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng trái phi u phát hành cho các i tư ng này ư c phân chia t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t th u c a t ng i tư ng. 8.5. Xác nh giá bán trái phi u và s ti n ư c thanh toán khi nh n a) Bán trái phi u theo hình th c chi t kh u - Giá bán trái phi u ư c xác nh theo công th c sau: MG G = (1 + Ls)n Trong ó:
 7. G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u trúng th u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (năm) - Khi n h n thanh toán ư c thanh toán b ng m nh giá trái phi u. b) Bán trái phi u theo hình th c ngang m nh giá - i v i trái phi u thanh toán g c, lãi m t l n khi n h n: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá + S ti n thanh toán trái phi u khi n h n ư c tính theo công th c: n T = MG x (1 + Ls) Trong ó: T: T ng s ti n (g c, lãi) ư c thanh toán MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u trúng th u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (năm) - i v i trái phi u thanh toán lãi nh kỳ: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá + Ti n lãi tr nh kỳ ư c tính theo công th c sau: Ls L = MG x k Trong ó: L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trúng th u (%/năm) k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm
 8. + Khi n h n, ngư i s h u trái phi u ư c thanh toán s ti n g c b ng m nh giá trái phi u và s ti n lãi c a kỳ lĩnh lãi cu i cùng. c) Bán trái phi u theo hình th c cao hơn ho c th p hơn m nh giá - T ch c phát hành quy nh lãi su t thanh toán nh kỳ (tính theo %/năm), ng th i thông qua u th u xác nh lãi su t phát hành và giá bán trái phi u. - Giá bán trái phi u ư c xác nh theo công th c sau: 1 L x 1- (1 + r)t MG G = + r (1 + r)t Ls Trong ó: r = k G: Giá bán trái phi u L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trúng th u (%/năm) k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm t: S kỳ tr lãi trong c kỳ h n trái phi u - S ti n lãi thanh toán nh kỳ ư c tính theo công th c sau: Lt L = MG x k Trong ó: L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG: M nh giá trái phi u Lt: Lãi su t thanh toán nh kỳ (%/năm)
 9. k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm - Khi n h n, ngư i s h u trái phi u ư c thanh toán s ti n g c b ng m nh giá trái phi u và s ti n lãi c a kỳ lĩnh lãi cu i cùng. (Ph l c s 01: Ví d c th v vi c bán trái phi u theo hình th c cao hơn ho c th p hơn m nh giá). 8.6. Thông báo k t qu u th u Sau khi k t thúc vi c xác nh lãi su t và kh i lư ng trúng th u, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) ký g i B n t ng h p k t qu u th u cho t ch c phát hành, B Tài chính (V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, U ban Ch ng khoán Nhà nư c), U ban nhân dân t nh, thành ph (n u là trái phi u Chính quy n a phương), ng g i k t qu trúng th u cho các ơn v tham gia u th u và công b k t qu u th u trên các phương ti n thông tin i chúng. 9. Thanh toán ti n mua trái phi u 9.1. Ngày phát hành trái phi u ư c n nh vào ngày làm vi c th 2 k t ngày u th u. Trong ph m vi 2 ngày làm vi c ti p theo ngày u th u, các t ch c trúng th u ph i chuy n toàn b ti n mua trái phi u theo giá bán ã ư c xác nh trong thông báo trúng th u vào tài kho n c a t ch c phát hành. ơn v m tài kho n c a t ch c phát hành báo Có cho t ch c phát hành s ti n thu bán trái phi u t các t ch c trúng th u, ng th i thông báo cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) làm th t c ghi s trái phi u cho các t ch c trúng th u. 9.2. Trư ng h p các t ch c trúng th u làm th t c thanh toán ch m so v i ngày quy nh, t ch c phát hành thông báo cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) tên t ch c trúng th u và th i h n ch m thanh toán Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) yêu c u ngân hàng nơi t ch c trúng th u m tài kho n trích tài kho n ti n g i chuy n cho t ch c phát hành. Các t ch c thanh toán ch m s b ph t ch m thanh toán. S ti n ph t ư c trích t tài kho n ti n g i c a t ch c trúng th u n p ngân sách trung ương ( i v i trái phi u kho b c và trái phi u công trình trung ương), n p ngân sách a phương ( i v i trái phi u Chính quy n a phương), ho c b i hoàn cho t ch c phát hành ( i v i trái phi u u tư và trái phi u ư c Chính ph b o lãnh). S ti n ph t thanh toán ch m ư c xác nh theo công th c sau: (St x Ls x 150%) x n P = 365 Trong ó: - P: S ti n ph t ch m thanh toán
 10. - St: S ti n ch m thanh toán - Ls: Lãi su t trúng th u (%/năm) - n: S ngày ch m thanh toán Trư ng h p quá 5 ngày làm vi c so v i th i gian thanh toán quy nh, s dư trên tài kho n ti n g i c a các t ch c trúng th u v n không thanh toán thì ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán s b hu b và ơn v b ph t 5% trên s ti n hu b chuy n n p ngân sách trung ương ( i v i trái phi u kho b c và trái phi u công trình trung ương), ngân sách a phương ( i v i trái phi u Chính quy n a phương), ho c t ch c phát hành ( i v i trái phi u u tư và trái phi u ư c Chính ph b o lãnh). 10. Chuy n v n phát hành trái phi u Căn c gi y báo Có c a ơn v m tài kho n chuy n n, t ch c phát hành làm th t c: 10.1. i v i Kho b c Nhà nư c: Ghi thu ngân sách Trung ương s ti n thu ư c t phát hành trái phi u kho b c, trái phi u công trình trung ương; ghi thu ngân sách a phương i v i trái phi u Chính quy n a phương n u ư c U ban nhân dân c p t nh u quy n phát hành. 10.2. i v i Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng ư c ch nh phát hành trái phi u u tư: Ghi thu s ti n thu ư c t phát hành trái phi u u tư. 10.3. i v i các t ch c tài chính, tín d ng ư c ch nh phát hành trái phi u Chính quy n a phương: Ghi thu ngân sách a phương s ti n thu ư c t phát hành trái phi u chính quy n a phương. 10.4. i v i doanh nghi p phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh: Ghi thu s ti n thu ư c t phát hành trái phi u. Doanh nghi p có trách nhi m m s theo dõi và h ch toán riêng s ti n phát hành trái phi u và s d ng cho công trình, d án u tư theo ch nh. 11. Thanh toán trái phi u khi nh n 11.1. i v i trái phi u không lưu ký Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i t ch c phát hành ho c các i lý ư c t ch c phát hành u nhi m thanh toán. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày làm vi c, cơ quan tài chính (trung ương, a phương); Qu h tr phát tri n, t ch c tài chính, tín d ng phát hành trái phi u u tư, doanh nghi p phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh làm th t c chuy n ti n cho Kho b c Nhà nư c ( i v i các lo i trái phi u do Kho b c Nhà nư c phát hành) ho c các i lý thanh toán chi tr cho ch s h u trái phi u. 11.2. i v i trái phi u lưu ký
 11. Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i các t ch c lưu ký trái phi u. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày làm vi c, cơ quan tài chính (trung ương, a phương); Qu h tr phát tri n, t ch c tài chính, tín d ng, doanh nghi p phát hành trái phi u làm th t c chuy n v n cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) chuy n cho các t ch c lưu ký chi tr tr c ti p cho ch s h u trái phi u. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) và t ch c lưu ký ư c hư ng m t kho n phí trên s ti n g c, lãi trái phi u th c thanh toán. 11.3. Mua l i trái phi u trư c h n Trư ng h p c n thi t, các t ch c phát hành có th th c hi n vi c mua l i trái phi u trư c h n. Vi c mua l i trái phi u trư c h n ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. 12. Kinh phí phát hành, thanh toán trái phi u: 12.1. Ngu n kinh phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u do ngân sách Trung ương ( i v i trái phi u kho b c và trái phi u công trình Trung ương), ngân sách a phương ( i v i trái phi u Chính quy n a phương); Qu h tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng ( i v i trái phi u u tư); doanh nghi p ( i v i trái phi u ư c Chính ph b o lãnh) b o m và ư c chi tr cho t ch c làm nhi m v phát hành, thanh toán trái phi u; c th như sau: a) Kinh phí in ch ng ch trái phi u thanh toán tr c ti p cho cơ quan in n theo h p ng. b) Kinh phí t ch c u th u trái phi u tr cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) b ng 0,15% trên t ng giá tr trái phi u trúng th u. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) th c hi n phân chia 0,05% trên giá tr trái phi u trúng th u c a các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên u th u cho các thành viên u th u th c hi n nh n l nh t th u c a các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên u th u. c) Kinh phí thanh toán trái phi u tr cho các ơn v làm i lý thanh toán b ng 0,1% trên s ti n g c, lãi th c thanh toán. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán), t ch c lưu ký, Kho b c Nhà nư c và các i lý thanh toán trái phi u có trách nhi m s d ng kinh phí phát hành, thanh toán trái phi u theo úng ch tài chính quy nh cho ơn v . 12.2. Chi phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u, do ch s h u trái phi u tr b ng m c phí thanh toán qua h th ng ngân hàng. 13. Trách nhi m c a các ơn v có liên quan 13.1. U ban Ch ng khoán Nhà nư c có trách nhi m:
 12. a) Ki m tra, giám sát vi c t ch c u th u trái phi u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung; b) Gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo phát sinh trong vi c t ch c u th u trái phi u; c) Theo dõi di n bi n th trư ng u th u trái phi u, ki n ngh các bi n pháp i u hành ho t ng c a th trư ng. 13.2. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) có trách nhi m: a) Hư ng d n c th th t c u th u trái phi u qua th trư ng ch ng khoán t p trung; b) Ki m tra các i u ki n c a ơn v tham gia u th u; c) T ch c m th u, xác nh lãi su t trúng th u, kh i lư ng trúng th u và giá phát hành trái phi u; d) Giám sát, theo dõi vi c thanh toán ti n mua trái phi u c a các t ch c trúng th u. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành úng theo hư ng d n t i Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) Ph l c s 01 Ví d c th v vi c bán trái phi u theo hình th c cao hơn ho c th p hơn m nh giá 1. Trái phi u có kỳ h n 5 năm. Lãi su t trái phi u thanh toán nh kỳ xác nh trư c khi t ch c u th u là 8,5%/năm. Lãi su t tr sau, thanh toán m i năm 2 l n. 2. Gi s có các trư ng h p sau: 2.1. Trư ng h p 1: Lãi su t phát hành xác nh thông qua u th u là 8%/năm.
 13. N u nhà u tư mua kh i lư ng trái phi u v i giá tr là 500.000.000 ng, thì giá bán trái phi u ư c xác nh như sau: Công th c: 1 L x 1- (1 + r)t MG G = + r (1 + r)t Trong ó: L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ = (8,5%/2) x 500.000.000 ng = 21.250.000 ng MG: M nh giá trái phi u = 500.000.000 ng t: S kỳ tr lãi trong c kỳ h n trái phi u: 10 kỳ Ls: Lãi su t trúng th u (%/năm) = 8%/năm k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm: 2 l n r = Ls = 8% = 4% k 2 Thay s vào ta có: 1 21.250.000 x 1- (1 + 0,04)10 500.000.000 G = + = 510.138.774 ng 0,04 (1 + 0,04)10 2.2. Trư ng h p 2: Lãi su t phát hành xác nh thông qua u th u là 9%/năm. N u nhà u tư mua kh i lư ng trái phi u v i giá tr là 500.000.000 ng. Tính tương t như trư ng h p 1, giá bán trái phi u ư c xác nh như sau: 1 21.250.000 x 1- (1 + 0,045)10 500.000.000 G = + = 490.109.039 ng 10 0,045 (1 + 0,045)
 14. 2.3. Ti n lãi thanh toán nh kỳ (trong c 2 trư ng h p nêu trên) ư c xác nh như sau: 8,5% L = 500.000.000 x = 21.250.000 2 2.4. S ti n ch s h u trái phi u ư c thanh toán khi n h n (trong c 2 trư ng h p): S ti n thanh = 500.000.000 + 21.250.000 = 5.21.250.000 toán khi n h n
Đồng bộ tài khoản