Thông tư số 21/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
2
download

Thông tư số 21/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 21/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N PHƯƠNG TH C VÀ M C THU PHÍ, GIÁ THUÊ S D NG K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 84/2007/Q -TTg ngày 11/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v phương th c và m c thu phí, giá thuê s d ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư; B Tài chính hư ng d n phương th c thu phí và m c thu phí, giá thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n v phương th c thu phí và m c thu phí, giá thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này là các t ch c, cá nhân tham gia qu n lý, s d ng và kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư. 3. H th ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư bao g m: - H th ng c u, c ng, h m các lo i. - H th ng ư ng: ư ng s t chính tuy n, ư ng s t trong ga, ư ng s t vào bãi hàng hoá, ư ng s t x p d hàng hoá, các o n ư ng b vào ga và các o n ư ng b vào bãi hàng thu c h th ng ư ng c a ngành ư ng s t qu n lý, ghi, kè, hàng rào ư ng s t, h th ng thoát nư c, tư ng ch n, h th ng c c m c bi n báo, công trình tác nghi p u máy, toa xe và các công trình ph tr khác c n thi t cho vi c t ch c ch y tàu.
  2. - Các thi t b thu c h th ng thông tin, tín hi u: Tín hi u ra, vào ga, h th ng cáp tín hi u, h th ng cáp thông tin, thi t b kh ng ch ch y tàu, h th ng i u khi n và kh ng ch t p trung, h th ng các ư ng truy n t i, h th ng ngu n, các tr m t ng ài, nhà tr c thông tin tín hi u- i n, h th ng c p i n. - H th ng ki n trúc: Nhà khách i tàu, nhà bán vé, nhà kho hành lý, hàng hoá, qu ng trư ng ga, sân ga, hàng rào khu ga, cánh dơi, bãi hàng, chòi gác ghi, chòi gác ch n, chòi gác c u, chòi gác h m, các thi t b gác ch n ư ng ngang. 4. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v phí, giá thuê k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. II. PHÍ S D NG K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ 1. Phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. Hàng tháng, trong vòng 20 ngày u c a tháng ti p theo, doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t có trách nhi m kê khai kho n phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t ph i n p là 8% trên doanh thu kinh doanh v n t i ư ng s t th c hi n trong tháng v i cơ quan thu nơi óng tr s chính theo M u 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 2. Ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo, doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t ph i n p ti n phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t vào Ngân sách Trung ương theo chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành t i Kho b c nhà nư c trên a bàn. 3. Doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t ư c h ch toán kho n ti n phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t ph i n p vào chi phí h p lý kinh doanh v n t i ư ng s t khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. 4. Ch m nh t không quá ngày th 90, k t ngày k t thúc năm dương l ch, doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t có trách nhi m kê khai quy t toán v i cơ quan thu nơi óng tr s chính kho n phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t theo m u 02/PHLH ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính. III. GIÁ THUÊ S D NG K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ 1. Danh m c d ch v Nhà nư c quy nh khung giá. Danh m c d ch v quy nh trong khung giá cho thuê công trình k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư (không liên quan n ch y tàu) bao g m: - D ch v cho thuê kho, bãi;
  3. - D ch v cho thuê a i m bán hàng; - D ch v cho thuê a i m qu ng cáo; - D ch v khác có s d ng k t c u h t ng ư ng s t. 2. Trình t l p, trình, thNm nh phương án khung giá. 2.1. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam l p phương án khung giá, trình B Giao thông v n t i xem xét, thNm nh và có ý ki n b ng văn b n ngh B Tài chính quy nh khung giá d ch v cho thuê s d ng công trình k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư. 2.2. H sơ ngh phê duy t khung giá bao g m: - Công văn c a B Giao thông v n t i ngh B Tài chính quy nh khung giá d ch v cho thuê s d ng công trình k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư. - Văn b n thNm nh khung giá cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư c a B Giao thông v n t i. - Phương án khung giá do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam l p. Trong ó gi i trình các n i dung sau: + S c n thi t ph i quy nh khung giá ho c i u ch nh khung giá; tình hình s n xu t, kinh doanh d ch v cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t thu c danh m c Nhà nư c quy nh khung giá. + Doanh thu ho t ng cho thuê k t c u h t ng ư ng s t; chi phí liên quan tr c ti p n k t c u h t ng ư ng s t cho thuê (ti n lương, ti n công, chi phí tr c ti p khác…); m t b ng giá c a cùng lo i d ch v trên th trư ng. + Các bi n pháp t ch c tri n khai th c hi n m c giá m i. + Các tài li u liên quan khác. 2.3. Căn c vào khung giá cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do B Tài chính quy nh và tình hình th c t t ng a phương, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t ban hành m c giá c th áp d ng i v i t ng lo i d ch v và ph i niêm y t công khai các t ch c, cá nhân th c hi n. 3. Phương th c thu giá thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t. 3.1. Hàng tháng, trong th i gian 20 ngày u c a tháng ti p theo doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m kê khai kho n 20% ti n thu cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t ph i n p v i cơ quan thu theo M u 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh
  4. nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 3.2. Ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m trích 20% ti n thu cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t (không bao g m thu giá tr gia tăng) n p vào ngân sách Trung ương theo chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành t i Kho b c nhà nư c trên a bàn. 3.3. Khi thu ti n cho thuê k t c u h t ng ư ng s t, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t vi t hoá ơn giá tr gia tăng cho bên thuê trên toàn b kho n thu theo giá cho thuê (không tính tr 20% trích n p ngân sách nhà nư c). Ph n n p ngân sách nhà nư c 20% ti n thu cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t, doanh nghi p ư c tính vào chi phí h p lý khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. 3.4. Ch m nh t không quá ngày th 90, k t ngày k t thúc năm dương l ch, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m kê khai quy t toán v i cơ quan thu nơi óng tr s chính kho n thu cho thuê s d ng k t c u h t ng ư ng s t theo m u m u 02/PHLH ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính. IV. QU N LÝ, S D NG TI N PHÍ, GIÁ THUÊ K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ 1. Toàn b kho n thu phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t và kho n 20% ti n thu cho thuê k t c u h t ng ư ng s t ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm chi cho công tác qu n lý, b o trì, s a ch a h th ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. B Giao thông v n t i giao d toán thu phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t và kho n 20% ti n thu cho thuê k t c u h t ng ư ng s t cho T ng công ty ư ng s t như sau: - T ng doanh thu kinh doanh v n t i ư ng s t; t ng doanh thu cho thuê k t c u h t ng ư ng s t. - T ng s thu phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t (8% trên doanh thu kinh doanh v n t i ư ng s t th c hi n) và kho n 20% ti n thu cho thuê k t c u h t ng ư ng s t ph i n p ngân sách nhà nư c. 3. Công tác qu n lý tài chính, giao k ho ch, thanh toán v n s nghi p kinh t iv i công ty nhà nư c th c hi n nhi m v công ích trong lĩnh v c qu n lý, b o trì ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư th c hi n theo Thông tư s 136/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính, giao k ho ch, thanh toán v n s nghi p kinh t i v i công ty nhà nư c th c hi n nhi m v công ích trong lĩnh v c qu n lý, b o trì ư ng s t Qu c gia do Nhà nư c u tư. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
  5. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các b , ngành, các a phương, các doanh nghi p ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - VPTW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quang ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Ki m toán NN; Trương Chí Trung - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c thu , S Tài chính các t nh, thành ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; Các ơn v thu c B ; - Lưu VT (2), V CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản