Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT về việc bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA TRUY N THÔNG VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 21/2009/TT-BTTTT Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG VÙNG Ư C CUNG C P DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH N NĂM 2010 B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Pháp l nh bưu chính, vi n thông; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Ngh nh s 160/2004/N -CP ngày 03/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh bưu chính, vi n thông v vi n thông; Căn c Quy t nh s 74/2006/Q -TTg ngày 07/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY NNH: i u 1. B sung ( t 5) các huy n thu c vùng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010 (Danh sách các huy n kèm theo Thông tư này). i u 2. Các huy n nêu t i i u 1 Thông tư này ư c hư ng các chính sách h tr cung c p d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - B trư ng và các Th trư ng B BTTTT; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Các B và cơ quan ngang B ; - UBND các t nh: Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ngh An, Ti n Giang; Sóc Trăng; Tr n c Lai - Các S TTTT các t nh: Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ngh An, Ti n Giang, Sóc Trăng; - Các ơn v thu c B TTTT (V KHTC, V VT; V PC, Thanh tra B , C c QL ch t lư ng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin; Qu DVVTCIVN); - Các doanh nghi p vi n thông; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ;
  2. - Lưu: VP, KHTC (4). PH L C DANH SÁCH CÁC HUY N THU C VÙNG Ư C CUNG C P DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư s 21/2009/TT-BTTTT ngày 22/6/2009 c a B Thông tin và Truy n thông) Thu c khu v c Mã s (KV) cung c p STT Tên huy n Thu c t nh huy n d ch v vi n thông công ích 1 Huy n Tân Uyên 111 T nh Lai Châu KV3 2 Huy n Sông Lô 253 T nh Vĩnh Phúc KV1 3 Huy n Quỳ Châu 416 T nh Ngh An KV3 4 Huy n Tương Dương 418 T nh Ngh An KV3 5 Huy n Yên Thành 426 T nh Ngh An KV3 6 Huy n Thanh Chương 428 T nh Ngh An KV3 7 Huy n Tân Phú ông 825 T nh Ti n Giang KV3 8 Huy n Châu Thành 942 T nh Sóc Trăng KV2
Đồng bộ tài khoản