Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
10
download

Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT về Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 172/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999 của Chính phủ quy định thi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 213/2000/TT-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 213/2000/TT-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U NGHN NNH S 172/1999/N -CP NGÀY 07/12/1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I V I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B Ngày 7/12/1999 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 172/1999/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b . Th c hi n i u 44 c a Ngh nh, B Giao thông v n t i ban hành Thông tư hư ng d n c th m t s i m như sau: I. GI I H N HÀNH LANG B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B : Hành lang b o v công trình giao thông ư ng b (g i t t là hành lang b o v ư ng b ) là ph m vi hai bên, phía trên không và phía dư i m t t c a công trình giao thông ư ng b nh m m b o s b n v ng c a công trình và an toàn cho ho t ng giao thông v n t i cũng như thu n l i cho vi c nâng c p, c i t o và qu n lý khai thác ư ng b . 1/ Hành lang b o v ư ng b ư c xác nh tuỳ thu c c p h ng k thu t c a ư ng theo quy ho ch dài h n do Cơ quan có thNm quy n quy t nh (g i t t là c p ư ng quy ho ch), c th b r ng hành lang m i bên quy nh i v i t ng lo i, c p ư ng quy ho ch bên ngoài ô th như sau: - ư ng cao t c (TCVN 5729-97) r ng 20m. - ư ng c p 1, 2 (TCVN 4054-85) ho c c p 80 và 60 v i 4-6 làn xe (TCVN 4054- 1998) r ng 20m. - ư ng c p 3 (TCVN 4054-85) ho c c p 80 và 60 v i 2 làn xe (TCVN 4054-1998) r ng 15m. - ư ng c p 4 (TCVN 4054-85) ho c c p 60 và 40 v i 2 làn xe (TCVN 4054-1998) r ng 10m. - ư ng c p 5 (TCVN 4054-85) ho c c p 40 và 20 v i 1-2 làn xe (TCVN 4054-1998) r ng 10m.
  2. - ư ng liên thôn, liên xã do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là UBND c p t nh) căn c vào tình hình c th c a a phương quy nh, nhưng hành lang b o v m i bên không nh hơn b r ng m t thân ư ng. B r ng m t thân ư ng ư c tính b ng kho ng cách theo phương n m ngang gi a hai vai ư ng. - Các nhà máy, xí nghi p, trư ng h c, cơ s d ch v có nh ng ho t ng gây nh hư ng x u n môi trư ng giao thông, b n v ng c a công trình giao thông ư ng b ph i cách xa gi i h n phía ngoài hành lang b o v m t kho ng cách m b o an toàn theo quy nh c a pháp lu t. - B r ng hành lang b o v c u ch ph thu c vào v trí, chi u dài, chi u r ng c a c u. 2/ ư ng trong khu v c ô th ã ư c Cơ quan có thNm quy n duy t quy ho ch thì b r ng hành lang b o v là b r ng v a hè ho c b r ng ch gi i xây d ng. i v i ư ng qua khu dân cư chưa ư c quy ho ch thì hành lang b o v ư c tính như i v i ư ng i ngoài khu v c ô th . 3/ ư ng i song song v i sông ngòi, kênh r ch có khai thác v n t i thu mà hành lang b o v b ch ng l n thì gi i h n hành lang b o v ư ng b ư c tính t nh b d c (mép b cao) c a sông, c a kênh r ch tr v phía ư ng b . 4/ i v i ư ng b song song v i ư ng s t mà hành lang b o v b ch ng l n thì ranh gi i hành lang b o v ư c phân nh trên cơ s m b o không xâm ph m vào các b ph n công trình c a ư ng s t và ư ng b , c th ư c tính như sau: - Trư ng h p b r ng hành lang b o v chung l n hơn 5m thì ưu tiên tính b r ng hành lang b o v ư ng s t, b r ng còn l i là hành lang b o v ư ng b , nhưng không ư c ch ng l n lên n n ư ng b . - Trư ng h p b r ng hành lang b o v chung nh hơn ho c b ng 5m thì ranh gi i hành lang b o v là i m gi a b r ng hành lang b o v chung. - Trư ng h p b r ng hành lang b o v chung r t nh ho c ch là rãnh d c thoát nư c thì ranh gi i hành lang b o v là chân n n ư ng ho c ư ng giao nhau gi a mái n n ư ng v i áy rãnh c a n n ư ng cao hơn. 5/ Hành lang b o v công trình ư ng b phía dư i m t t v nguyên t c không có gi i h n. Trư ng h p b t bu c ph i cho phép xây d ng công trình ng m trong hành lang b o v ư ng b thì ph i ư c Cơ quan có thNm quy n xác nh c th trên cơ s không gây m t an toàn giao thông và không nh hư ng n các ho t ng qu n lý, s a ch a, nâng c p c a ngành ư ng b cũng như không làm nh hư ng n qu n lý khai thác c a ngành có công trình ng m. Khi ư ng b có nhu c u nâng c p, m r ng, s a ch a gây nh hư ng n b o v , khai thác công trình ng m thì Cơ quan qu n lý công trình ng m có trách nhi m di chuy n và ch u m i phí t n trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo. 6/ i v i các công trình ư ng b ã nâng c p c i t o nhưng giai o n u chưa úng v i c p ư ng quy ho ch thì hành lang b o v v n ph i xác nh trên cơ s c p ư ng quy ho ch. Ph m vi b r ng gi i phóng m t b ng hai bên ư ng ã ư c ch
  3. d án th c hi n khi nâng c p, c i t o ư ng nh m m b o an toàn cho thi công, an toàn cho qu n lý khai thác n u nh hơn b r ng hành lang b o v c a c p ư ng quy ho ch thì không coi ó là b r ng hành lang b o v c a ư ng. i v i các tuy n ư ng b ã xác nh c m m c có b r ng hành lang b o v theo Ngh nh 203/H BT r ng hơn b r ng ư c xác nh theo Ngh nh 172/1999/N -CP thì v n gi nguyên b r ng như ã xác nh c m m c. Trư ng h p b r ng hành lang b o v theo Ngh nh 172/1999/N -CP r ng hơn b r ng hành lang b o v theo Ngh nh 203/H BT thì ph i xác nh, c m m c l i theo quy nh c a Ngh nh 172/1999/N - CP. Trong ph m vi hành lang b o v ư ng b không ư c cơi n i, xây d ng m i các công trình như: công s ; cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v ; nhà ; ư ng i n.... T t c các công trình ã xây d ng trong hành lang b o v ư ng b gây nguy h i n an toàn công trình, an toàn giao thông v n t i ư ng b thì ph i kiên quy t d b ngay, trư ng h p các công trình chưa nh hư ng nhi u, vi c di chuy n gây t n kém, lãng phí thì t m th i chưa di chuy n nhưng ch công trình ph i có cam k t v i UBND a phương và cơ quan qu n lý ư ng b nghiêm ch nh th c hi n Pháp l nh B o v công trình giao thông và di chuy n ngay khi có yêu c u. i v i các công trình ã xây d ng t năm 1982 tr v trư c n m trong hành lang b o v ư ng b theo Ngh nh 203/H BT và xây d ng t năm 1999 tr v trư c n m trong ph n m r ng thêm t gi i h n hành lang b o v ư ng b theo Ngh nh 203/H BT n gi i h n hành lang b o v ư ng b theo Ngh nh 172/1999/N -CP thì khi ph i di chuy n theo yêu c u nâng c p, m r ng ư ng, s ư c xem xét gi i quy t n bù theo lu t nh. 7/ Trong i u ki n c bi t c n quy nh b r ng hành lang khác v i quy nh trong Ngh nh thì C c ư ng b Vi t Nam tham mưu trình B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh. Riêng i v i ư ng liên thôn, liên xã do UBND c p t nh quy t nh. II. TRÁCH NHI M B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B : Nh m gi gìn an toàn trong khai thác và kéo dài tu i th công trình giao thông ư ng b , t t c m i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c khi tham gia ho t ng trên h th ng giao thông ư ng b Vi t Nam ph i có trách nhi m b o v . N u t ch c, cá nhân vi ph m quy nh b o v ư ng b , thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý theo các qui nh c a pháp lu t hi n hành. U ban nhân các c p; l c lư ng C nh sát nhân dân, l c lư ng Thanh tra giao thông trong ph m vi ch c năng nhi m v quy n h n c a mình có thNm quy n x lý khi các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh b o v công trình giao thông ư ng b . 1/ Các ư ng chuyên dùng, các ư ng BOT, BT do t ch c, cá nhân ư c phép u tư xây d ng, khai thác ph i t ch u trách nhi m b o v trong su t th i gian xây d ng và khai thác theo quy nh c a pháp lu t. 2/ Các ch u tư, các nhà th u thi công trên các o n ư ng theo d án nâng c p, c i t o, s a ch a ph i có trách nhi m t ch c qu n lý, b o v trong su t th i gian thi công k t khi nh n ư ng cho n khi bàn giao l i ư ng cho ơn v qu n lý khai thác.
  4. Các ch u tư khi bàn giao ư ng ã hoàn công cho ơn v qu n lý ph i bàn giao y h sơ gi i phóng m t b ng, m c gi i phóng m t b ng và m c ch gi i hành lang ư ng b (m c l gi i) n u có. 3/ T t c các quy ho ch ô th , khu ch xu t, khu công nghi p và các công trình khác có liên quan, nh hư ng n an toàn ư ng b u ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n tham gia ngay t giai o n i u tra l p d án và chuNn b trình duy t. 4/ Các công trình b t bu c ph i xây d ng n m trong hành lang b o v ư ng b ho c n m ngoài hành lang b o v ư ng b nhưng nh hư ng n an toàn ư ng b , ch d án ph i xin ý ki n tho thu n c a Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ngay t khi l p d án và ch ư c phép thi công các h ng m c nh hư ng n an toàn giao thông ư ng b khi ư c các cơ quan C c ư ng b Vi t Nam ( i v i qu c l ), S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) c p phép thi công. 5/ UBND các c p ph i t ch c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v công trình giao thông ư ng b và hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c th c hi n qu n lý khai thác, s a ch a ư ng b , thanh tra, ki m tra hư h ng; ch ng vi ph m l n chi m và b o v ư ng b . 6/ Các Khu qu n lý ư ng b , các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m ch o các ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c ch trì ph i h p v i cơ quan a chính và UBND huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là UBND c p huy n), UBND xã, phư ng, th tr n (g i chung là UBND c p xã) o c, c m m c l gi i ư ng b và bàn giao các m c l gi i ã c m cho UBND c p huy n, c p xã làm cơ s qu n lý và s d ng t hành lang b o v ư ng b phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Quy cách m c l gi i, cách c m m c l gi i theo quy nh trong i u 71, 72 và 73 c a " i u l báo hi u ư ng b " ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 5058 Q /KH-KT ngày 25/12/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 7/ UBND c p xã ch trì theo ch o, ki m tra c a UBND c p huy n v i s ph i h p c a các ơn v qu n lý ư ng b cơ s ch ng l n chi m xây d ng trái phép và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn xã. UBND c p huy n t ch c vi c gi i to các vi ph m và qu n lý vi c s d ng t ai trong hành lang b o v ư ng b phù h p v i pháp lu t v t ai, v xây d ng và v b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn huy n. tri n khai t t công tác b o v công trình giao thông ư ng b , C c ư ng b Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Khu qu n lý ư ng b và các ơn v qu n lý ư ng b c n ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương các c p, v i các ngành liên quan như Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, a chính, Tài chính căn c theo nhi m v ã ư c Chính ph giao th c hi n t t Ngh nh 172/1999/N -CP c a Chính ph . Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ph m Quang Tuy n
  5. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản