Thông tư số 22/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư số 22/2000/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2000/TT-BTM về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2000/TT-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2000/TT-BTM Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 22/2000/TT-BTM NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 24/2000/N -CP NGÀY 31/7/2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM V XU T NH P KH U VÀ CÁC HO T NG THƯƠNG M I KHÁC C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam; Căn c công văn s 5403/VPCP-QHQT ngày 11/12/2000 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n Th tư ng Chính ph v ban hành Thông tư c a B Thương m i hư ng d n Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000; Sau khi trao i v i các B , ngành h u quan, B Thương m i hư ng d n th c hi n xu t nh p kh u và ho t ng thương m i khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1- i tư ng áp d ng Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, dư i ây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2- Ph m vi áp d ng Ho t ng xu t khNu, nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Không áp d ng M c VII - Tiêu th s n phNm t i th trư ng Vi t Nam i v i doanh nghi p ch xu t có v n u tư nư c ngoài. II - XU T KH U, NH P KH U 1- Xu t khNu 1.1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c tr c ti p xu t khNu ho c u thác xu t khNu s n phNm do doanh nghi p s n xu t theo Gi y phép u tư; ư c nh n u
 2. thác xu t khNu cho các doanh nghi p khác nh ng hàng hoá cùng lo i mà doanh nghi p ư c s n xu t theo Gi y phép u tư. 1.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c mua nh ng m t hàng không do doanh nghi p s n xu t ch bi n xu t khNu ho c xu t khNu, tr nh ng m t hàng ghi trong Danh m c kèm theo. Danh m c hàng hoá này có th ư c i u ch nh theo cơ ch i u hành xu t khNu, nh p khNu c a Chính ph cho t ng th i kỳ. 1.3- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài làm th t c xu t khNu t i cơ quan H i quan, không ph i duy t k ho ch xu t khNu t i B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n. - Khi xu t khNu hàng hoá do doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t theo quy nh c a Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh, doanh nghi p ch c n xu t trình m t l n (l n u) v i cơ quan H i quan b n sao Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh làm th t c xu t khNu. - Khi xu t khNu hàng hoá không do doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t, doanh nghi p ph i ghi trong t khai H i quan "Hàng mua t i Vi t nam xu t khNu". - Khi xu t khNu hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá xu t khNu có h n ng ch hoăc có ch tiêu theo quy nh c a Chính ph v cơ ch i u hành xu t nh p khNu hàng hoá, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài xu t trình v i cơ quan H i quan văn b n phân b h n ng ch ho c ch tiêu xu t khNu c a B Thương m i. - Khi xu t khNu hàng hoá thu c Danh m c qu n lý chuyên ngành, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i tuân th quy nh c a các B qu n lý chuyên ngành. 2- Nh p khNu 2.1- Nh p khNu t o tài s n c nh 2.1.1- Nh p khNu máy móc. thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư t o tài s n c nh hình thành doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài Căn c Gi y phép u tư, Gi i trình kinh t k thu t, doanh nghi p l p k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư trình B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t. K ho ch này có th l p cho toàn b th i gian xây d ng cơ b n c a d án ho c chia thành t ng năm phù h p v i ti n xây l p. K ho ch nh p khNu ph i phù h p v i Gi i trình kinh t k thu t v cơ c u v n phân b cho nh p khNu, v tên hàng, s lư ng, quy cách k thu t và tr giá. Trư ng h p k ho ch nh p khNu không phù h p v i Gi y phép u tư và Gi i trình kinh t k thu t thì ph i ư c cơ quan c p gi y phép u tư ch p thu n trong các trư ng h p sau: - Tr giá nh p khNu t ng h ng m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư vư t quá 10% tr giá i v i nh ng h ng m c có v n u tư phân b nh p khNu n 5.000.000USD.
 3. - Tr giá nh p khNu t ng h ng m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư vư t quá 500.000 USD i v i h ng m c có v n phân b trên 5.000.000USD. - Cơ c u v n phân b cho t ng h ng m c nh p khNu không có trong Gi i trình Kinh t k thu t. - Máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư so v i Gi i trình kinh t k thu t d n n thay i m c tiêu s n xu t, thay i quy trình công ngh , năng l c s n xu t kinh doanh. 2.1.2- Nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư m r ng s n xu t Căn c Gi y phép u tư ã ư c i u ch nh, Gi i trình kinh t k thu t v ph n m r ng s n xu t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài l p k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư trình B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t. 2.1.3- Nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thay th , ho c i m i công ngh Căn c nhu c u s n xu t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài l p k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thay th , i m i công ngh trình B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t. 2.1.4- H sơ ngh nh p khNu - Văn b n ngh nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (v nh p khNu hình thành doanh nghi p, nh p khNu m r ng s n xu t, nh p khNu thay th , nh p khNu i m i công ngh ); - Danh m c hàng hoá nh p khNu (tên hàng, s lư ng, quy cách k thu t, tr giá); - Danh m c máy móc ang s d ng c n ư c thay th , th i gian ã s d ng, tình tr ng máy móc, thi t b (trong trư ng h p nh p khNu máy móc, thi t b thay th ); - B n sao Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh (trong trư ng h p h p ng h p tác kinh doanh), Gi y phép u tư i u ch nh tăng v n (trong trư ng h p nh p khNu máy móc thi t b m r ng s n xu t); - Gi i trình kinh t k thu t (ho c Gi i trình kinh t k thu t m r ng s n xu t); -H p ng h p tác kinh doanh (trong trư ng h p h p ng h p tác kinh doanh). 2.1.5- Trư ng h p tr giá hàng nh p khNu vư t k ho ch ư c phê duy t không quá 10% và tr giá tuy t i không quá 100.000 USD, và n u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch p thu n n p thu nh p khNu ph n chênh l ch so v i k ho ch, thì doanh nghi p làm th t c nh p khNu v i cơ quan H i quan theo quy nh, không c n có s ch p thu n c a B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n.
 4. - Trư ng h p hàng hoá nh p khNu xây d ng cơ b n thu c v n u tư ã ư c phê duy t nhưng không xác nh ư c s lư ng, không kê ư c chi ti t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài làm th t c nh p khNu v i cơ quan H i quan tr lùi theo tr giá ã duy t. 2.2- Nh p khNu hàng hoá cho s n xu t kinh doanh 2.2.1- Căn c Gi i trình kinh t k thu t, k t qu th c hi n k ho ch nh p khNu năm trư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài l p k ho ch nh p khNu nguyên li u, ph li u cho s n xu t ( i v i d án s n xu t) và nh p khNu hàng hoá kinh doanh d ch v ( i v i d án kinh doanh d ch v ) trình B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t. K ho ch bao g m Danh m c nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu, Danh m c nguyên li u s n xu t hàng tiêu th trong nư c, Danh m c v t tư tiêu hao cho ho t ng s n xu t (không c u thành s n phNm). 2.2.2- K ho ch nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u 05 năm theo quy nh t i kho n 5, 6, 7, 8 i u 57 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 ph i bao g m: - Tr s chính c a doanh nghi p, a i m t ch c s n xu t và s n lư ng c a t ng a i m s n xu t; - T l xu t khNu theo Gi y phép u tư và t l th c xu t khNu c a năm trư c (kèm theo xác nh n c a cơ quan H i quan v tr giá xu t khNu s n phNm do doanh nghi p s n xu t cu năm trư c); - nh m c s d ng nguyên li u s n xu t, ch ng lo i nguyên li u nh p khNu theo quy trình s n xu t ã ăng ký t i Gi i trình kinh t k thu t ho c th c t ã th c hi n trong năm trư c. 2.2.3- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài làm th t c nh p khNu t i cơ quan H i quan, không c n trình duy t k ho ch nh p khNu i v i các trư ng h p sau: - Nh p khNu ph tùng thay th cho ho t ng c a doanh nghi p; - Tr giá nguyên li u, v t tư cho s n xu t vư t tr giá k ho ch ư c duy t không quá 10% nhưng tr giá tuy t i không quá 200.000 USD. 3- U thác nh p khNu và nh n u thác nh p khNu 3.1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c u thác cho doanh nghi p Vi t Nam có ch c năng kinh doanh phù h p nh p khNu hàng hoá trong k ho ch nh p khNu ã ư c phê duy t. 3.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c nh n u thác nh p khNu cho các doanh nghi p khác t i Vi t Nam. 4- Báo cáo th c hi n xu t nh p khNu
 5. Hàng quý, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài báo cáo cơ quan ư c B Thương m i u quy n v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, g m: - Tình hình xu t khNu s n phNm c a doanh nghi p và hàng không do doanh nghi p s n xu t (theo bi u m u A kèm theo Thông tư này); - Tình hình nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư xây d ng cơ b n; nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu, s n xu t hàng tiêu th trong nư c (theo bi u m u B kèm theo Thông tư này). - i v i doanh nghi p mà Gi y phép u tư quy nh xu t khNu 80% s n phNm tr lên nhưng không th c hi n ư c t l xu t khNu này, thì doanh nghi p ph i báo cáo Cơ quan c p gi y phép u tư, cơ quan H i quan truy n p thu nh p khNu nguyên li u i v i s nguyên li u không dùng s n xu t ra hàng xu t khNu theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu. - Trong m t s trư ng h p c bi t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài báo cáo ho t ng xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a doanh nghi p theo yêu c u c a B Thương m i. 5- T m nh p-tái xu t, t m xu t - tái nh p Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t mà ch ư c phép t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p hàng hoá trong các trư ng h p sau: 5.1-T m nh p tái xu t thi t b thi công th c hi n d án Căn c danh m c máy móc, thi t b thi công do nhà th u ưa ra, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài l p k ho ch t m nh p tái xu t các máy móc, thi t b thi công trình B Thương m i ho c các cơ quan ư c B Thương m i u quy n duy t. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i tái xu t toàn b máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư thi công t m nh p sau khi nhà th u nư c ngoài ã hoàn thành xong công trình t i Vi t Nam theo h p ng xây d ng ký v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c cho thuê, cho mư n ho c bán các thi t b thi công t m nh p c a nhà th u. Vi c mua các thi t b thi công c a nhà th u th c hi n theo quy nh c a i m 5.1 M c V Thông tư này. 5.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài làm th t c t i cơ quan H i quan các trư ng h p sau: - T m xu t tái nh p máy móc, thi t b s a ch a; - T m xu t tái nh p hàng hoá ã nh p khNu nhưng không phù h p v i h p ng nh p khNu;
 6. - T m nh p tái xu t hàng hoá ã xu t khNu nhưng không phù h p v i h p ng xu t khNu; - Vi c t m xu t tái nh p ho c t m nh p tái xu t bao bì ho c nh ng v t li u không c u thành s n phNm có tính ch t luân chuy n hàng hoá nhi u l n (như c c s i, lõi cáp, giá ...) ư c quy nh trong h p ng xu t khNu, nh p khNu. III - THUÊ MUA VÀ THUÊ MÁY MÓC, THI T BN 1- Thuê mua tài chính máy móc, thi t b t o tài s n c nh 1.1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thuê mua tài chính máy móc, thi t b u tư b ng h p ng thuê mua. Danh m c, s lư ng, quy cách k thu t máy móc, thi t b thuê mua và các i u kho n có liên quan quy nh trong h p ng ph i phù h p v i Gi i trình kinh t k thu t. Vi c thuê mua tài chính máy móc thi t b t o tài s n c nh c a doanh nghi p ph i ư c cơ quan c p Gi y phép u tư cho phép. 1.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có th tr c ti p nh p khNu máy móc, thi t b thuê mua t nư c ngoài, ho c Công ty cho thuê tài chính trong nư c nh p khNu máy móc, thi t b cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thuê mua góp v n u tư. 1.3- H sơ trình phê duy t máy móc thi t b nh p khNu b ng phương th c thuê mua tài chính g m: - Văn b n ngh c a doanh nghi p kèm danh m c, s lư ng, quy cách k thu t, tr giá máy móc, thi t b thuê mua; - Gi i trình kinh t k thu t; - Văn b n ch p thu n c a cơ quan c p Gi y phép u tư cho phép th c hi n thuê mua tài chính máy móc, thi t b u tư; - H p ng thuê mua máy móc, thi t b v i Công ty cho thuê tài chính nư c ngoài ho c trong nư c. 2- Thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài ph c v ho t ng c a doanh nghi p 2.1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ư c thuê các máy móc, thi t b , khuôn m u và ph tùng i kèm chưa có trong dây chuy n công ngh ã ăng ký t i Gi i trình kinh t k thu t s d ng trong th i h n nh t nh nh m hoàn ch nh s n phNm. Máy móc, thi t b thuê thu c lo i ã qua s d ng ph i không thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu theo cơ ch i u hành xu t khNu, nh p khNu c a Chính ph cho t ng th i kỳ và quy nh c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng.
 7. 2.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c như ng bán máy móc, thi t b thuê và ph i tái xu t khi h t th i h n thuê. 2.3- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i n p thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b thuê; thay m t Bên cho thuê th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 2.4- H sơ t m nh p tái xu t thi t b thuê - Văn b n ngh c a doanh nghi p trong ó g m: nêu rõ m c ích s d ng máy móc, thi t b thuê; th i gian s d ng máy móc, thi t b t i Vi t Nam; Danh m c máy móc thi t b thuê (tên hàng, s lư ng, quy cách k thu t, tr giá); -H p ng thuê máy móc, thi t b v i nư c ngoài. IV- GIA CÔNG Doanh nghi p th c hi n ho t ng gia công và gia công l i s n phNm theo m c tiêu quy nh t i gi y phép u tư. 1- Gia công v i nư c ngoài - Ho t ng gia công th c hi n theo quy nh c a B Thương m i t i Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998. - Trong h p ng gia công n u có thuê mư n thi t b máy móc th c hi n h p ng gia công thì doanh nghi p ph i th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c III nêu trên. - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c ưa i gia công nư c ngoài iv i nh ng công o n mà trong nư c chưa có i u ki n làm. 2- Gia công trong nư c - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c nh n gia công trong nư c. - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c ưa gia công trong nư c m t ph n s n phNm ho c gia công m t s công o n mà công su t máy móc thi t b ho c dây chuy n công ngh chưa m b o ư c. V- MUA BÁN, GIA CÔNG GI A DOANH NGHI P CH XU T VÀ N I NA 1. Mua, bán gi a doanh nghi p ch xu t và n i a 1.1- Doanh nghi p ch xu t không ư c bán hàng hoá nh p khNu t i th trư ng Vi t Nam. 1.2- Doanh nghi p ch xu t ch ư c bán vào th trư ng n i a s n phNm do doanh nghi p ch xu t s n xu t theo quy nh c a Gi y phép u tư, bao g m:
 8. 1.2.1- Nguyên li u, bán thành phNm cho doanh nghi p khác tr c ti p s n xu t hàng xu t khNu; 1.2.2- Hàng hoá trong nư c có nhu c u nh p khNu nhưng không thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu và Danh m c hàng hoá nh p khNu có gi y phép c a B Thương m i; 1.2.3- Ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i. 1.3- Vi c mua bán gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i a th c hi n theo Thông tư s 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 c a B Thương m i (riêng i v i i m a kho n 1 M c III Thông tư s 23/1999/TT-BTM v hàng hoá n i a mua c a doanh nghi p ch xu t ư c thay th b ng i m 1.2.2 kho n 1 M c IV Thông tư này). 2. Gia công gi a doanh nghi p ch xu t và n i a 2.1- Doanh nghi p ch xu t có v n u tư nư c ngoài ư c t gia công cho các doanh nghi p n i a m t ph n s n phNm ho c gia công m t s công o n mà công su t máy móc, thi t b ho c dây chuy n công ngh c a doanh nghi p ch xu t chưa m b o ư c. 2.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c t doanh nghi p ch xu t gia công m t ph n s n phNm ho c gia công m t s công o n mà công su t máy móc, thi t b ho c dây chuy n công ngh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài chưa m b o ư c. 2.3- Doanh nghi p Vi t Nam ư c phép t gia công cho doanh nghi p ch xu t theo Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998, Thông tư s 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999, Thông tư s 01/2000/TT-BTM ngày 17/01/2000. VI- XU T KH U T I CH 1- Xu t khNu s n phNm cho thương nhân nư c ngoài nhưng giao t i Vi t Nam theo ch nh c a thương nhân nư c ngoài 1.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có nhu c u xu t khNu hàng hoá do chính doanh nghi p s n xu t theo Gi y phép u tư và doanh nghi p trong nư c có nhu c u nh p khNu hàng hoá trên t i Vi t Nam thì doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i ký h p ng xu t khNu, doanh nghi p trong nư c ph i ký h p ng nh p khNu v i thương nhân nư c ngoài; vi c thanh toán ư c th c hi n qua ngân hàng và b ng ngo i t t do chuy n i. 1.2- Doanh nghi p trong nư c nh p khNu t i ch s n phNm c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i áp ng ư c nh ng i u ki n sau: - Trư ng h p là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: s n phNm này ph i là nguyên li u doanh nghi p ti p t c s n xu t và thu c k ho ch nh p khNu hàng năm ã ư c duy t.
 9. - Trư ng h p là doanh nghi p Vi t Nam: s n phNm này ph i là nguyên li u, bán thành phNm ti p t c s n xu t và n p thu theo quy nh i v i hàng nh p khNu. - Doanh nghi p trong nư c nh n s n phNm th c hi n h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài: vi c gia công th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i. 2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài là nhà th u ph c a nhà th u nư c ngoài th c hi n công trình xây d ng, l p t t i Vi t Nam Vi c xu t khNu t i ch s n phNm c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài cho nhà th u chính nư c ngoài ph i ư c th c hi n b ng h p ng mua bán, ho c b ng h p ng th u ph trong ó cung c p s n phNm và l p t m t ph n công trình cho nhà th u chính; thanh toán b ng ngo i t qua ngân hàng. VII -TIÊU TH S N PH M T I THN TRƯ NG VI T NAM 1- Theo quy nh t i Gi y phép u tư, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c tr c ti p ho c thông qua i lý tiêu th s n phNm t i th trư ng Vi t Nam, không b gi i h n v a bàn tiêu th và không c n trình duy t k ho ch tiêu th s n phNm. 2- Trư ng h p Gi y phép u tư quy nh t l s n phNm xu t khNu, trong vòng 3 tháng u năm, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có trách nhi m báo cáo cơ quan c p Gi y phép u tư, cơ quan H i quan, cơ quan ư c B Thương m i u quy n, B Thương m i v t l xu t khNu và tiêu th s n phNm c a năm trư c theo dõi vi c th c hi n quy nh c a Gi y phép u tư, vi c th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác. 3- i lý tiêu th hàng hoá s n xu t trong nư c. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c làm i lý tiêu th s n phNm cùng lo i c a các doanh nghi p khác s n xu t t i Vi t Nam. Vi c i lý mua, bán hàng hoá th c hi n theo Ngh nh s 25/CP ngày 25/4/1996 c a Chính ph và Thông tư s 10/TT- BTM ngày 13/6/1996 c a B Thương m i v i lý mua, bán hàng hoá trong nư c. 4- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c làm i lý bán hàng hoá cho nư c ngoài và không ư c làm i lý bán hàng hoá nh p khNu t i th trư ng Vi t Nam. VIII - THANH LÝ MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N V N CHUY N, V T TƯ, NGUYÊN LI U 1- Thanh lý máy móc, thi t b , v t tư dôi th a sau khi hoàn thành xây d ng cơ b n hình thành doanh nghi p 1.1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thanh lý máy móc, thi t b , v t tư dôi th a sau khi hoàn thành xây d ng cơ b n hình thành doanh nghi p. 1.2- H sơ thanh lý trình B Thương m i phê duy t g m:
 10. - Báo cáo quy t toán công trình; - Văn b n ngh c a doanh nghi p kèm B ng kê danh m c, tr giá máy móc, thi t b , v t tư dôi th a (ghi rõ s công văn cho phép nh p khNu, s t khai h i quan khi nh p khNu). 2- Thanh lý tài s n khi ch m d t ho t ng c a d án 2.1-Trư ng h p thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư t i Vi t Nam. H sơ thanh lý trình B Thương m i phê duy t g m: - Văn b n ngh c a Ban thanh lý kèm B ng kê danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư thanh lý t i Vi t Nam (nêu rõ s gi y phép nh p khNu, t khai h i quan, tr giá nh p khNu ban u, tr giá còn l i); - Quy t nh gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài c a cơ quan c p Gi y phép u tư; - Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a H i ng qu n tr ho c Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a cơ quan c p Gi y phép u tư; - Phương án thanh lý ư c H i ng qu n tr phê duy t ho c ư c nhà u tư nư c ngoài phê duy t (trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài). 2.2- Trư ng h p tái xu t máy móc, thi t b , v t tư thu c ph n tài s n c a phía nư c ngoài, ho c c a nhà u tư nư c ngoài (trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài). H sơ tái xu t máy móc, thi t b , v t tư g m: - Văn b n ngh c a Ban thanh lý kèm B ng kê danh m c máy móc thi t b , v t tư tái xu t (nêu rõ s gi y phép nh p khNu, tr giá nh p khNu ban u, tr giá còn l i) phù h p v i ph n v n ư c chia c a phía nư c ngoài trong phương án thanh lý; - Quy t nh gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài c a cơ quan c p Gi y phép u tư; - Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a H i ng qu n tr ho c Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a cơ quan G p gi y phép u tư; - Phương án thanh lý ư c H i ng qu n tr phê duy t ho c ư c nhà u tư nư c ngoài phê duy t (trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài); - Văn b n xác nh n c a cơ quan thu và cơ quan H i quan v vi c doanh nghi p ã hoàn thành các nghĩa v tài chính. 3- Thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n khi doanh nghi p v n ang ho t ng
 11. 3.1-Vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thay th , im i công ngh Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ư c thanh lý khi máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n ã h t th i gian kh u hao, ho c b hư h ng, ho c thanh lý thay th b ng máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m i có công ngh tiên ti n hơn. H sơ thanh lý g m: - Văn b n ngh c a doanh nghi p kèm B ng danh m c, s lư ng máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thanh lý (nêu rõ s t khai h i quan, b n sao t khai h i quan, b n sao công văn cho phép nh p khNu); - Gi i trình lý do thanh lý, trong ó nêu rõ th i gian s d ng các máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n c n thanh lý. 3.2- Vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thu h p s n xu t ho c chuy n m c tiêu ho t ng K ho ch thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n chuy n i m c tiêu ho t ng ho c thu h p s n xu t ph i ư c H i ng qu n tr doanh nghi p ho c nhà u tư nư c ngoài (trư ng h p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài) thông qua. Doanh nghi p ph i ư c cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh cho phép thu h p s n xu t ho c chuy n m c tiêu ho t ng. H sơ thanh lý g m: - Văn b n ngh c a doanh nghi p kèm B ng kê danh m c, s lư ng máy móc, thi t b thanh lý có ghi s t khai h i quan, b n sao t khai h i quan, b n sao văn b n cho phép nh p khNu; - Quy t nh c a cơ quan c p Gi y phép u tư cho phép doanh nghi p thu h p s n xu t ho c chuy n m c tiêu ho t ng; - Biên b n c a H i ng qu n tr doanh nghi p thông qua k ho ch thu h p s n xu t ho c chuy n i m c tiêu ho t ng c a doanh nghi p, trong ó có danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n c n thanh lý. 4- Thanh lý nguyên li u, v t tư nh p khNu t n kho ho c kém ch t lư ng Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c kinh doanh nguyên li u, v t tư ã nh p khNu vào Vi t Nam ph c v s n xu t và ch ư c bán t i Vi t Nam nguyên li u, v t tư dôi dư, t n kho, ho c không m b o ch t lư ng, ho c khi chuy n sang s n xu t s n phNm khác. H sơ thanh lý g m: - Văn b n ngh c a doanh nghi p kèm B ng kê danh m c, s lư ng, tr giá, s t khai h i quan, th i gian nh p khNu nguyên li u, v t tư dôi dư, t n kho;
 12. - Biên b n giám nh ch t lư ng c a T ch c giám nh hàng hoá n u nguyên li u, v t tư kém phNm ch t không tiêu chuNn k thu t cho s n xu t. 5- Thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n t m nh p thi công c a nhà th u t i Vi t Nam 5.1- Nhà th u xây d ng nư c ngoài ch ư c bán thi t b thi công t i th trư ng Vi t Nam v i các i u ki n sau: - Máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thi công t m nh p trư c khi bán t i th trư ng Vi t Nam ph i ư c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài hoàn thành th t c tái xu t cho nhà th u và ph i m b o các quy nh c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. - Thương nhân Vi t Nam ph i ký h p ng nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n nói trên v i nhà th u nư c ngoài theo các quy nh v i u hành xu t khNu, nh p khNu c a Chính ph . N u bên nh p khNu là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thì ngoài vi c ph i tuân th các quy nh nh p khNu nêu trên, máy móc, thi t b , phương ti n nh p khNu ph i phù h p v i Gi i trình kinh t k thu t v s lư ng, quy cách, ch t lư ng và thu c k ho ch nh p khNu t o tài s n c nh ã ư c duy t. - Vi c nh p khNu máy móc, thi t b ã qua s d ng t nhà th u xây d ng nư c ngoài ph i th c hi n theo quy nh v i u hành xu t khNu, nh p khNu c a Chính ph . 6.- Hu tài s n máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên liêu b hư h ng không còn kh năng s d ng. Vi c hu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u thi công và s n xu t; nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu; nguyên li u gia công; hàng ưa vào kho b o thu ã b hư h ng hoàn toàn, không kh năng ph c h i, ư c th c hi n theo quy nh c a cơ quan H i quan và quy nh v v sinh môi trư ng. IX - TRÁCH NHI M C A B THƯƠNG M I VÀ CÁC CƠ QUAN Ư C B THƯƠNG M I U QUY N 1-Trách nhi m qu n lý c a B Thương m i 1.1- B Thương m i có trách nhi m hư ng d n và giám sát các cơ quan ư c B Thương m i u quy n vi c qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.2- Duy t k ho ch nh p khNu, t m nh p tái xu t và xác nh n mi n thu i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư cho ho t ng d u khí c a các d án u tư tr c ti p thăm dò và khai thác d u khí, các d án có m t Gi y phép u tư nhưng th c hi n t i nhi u cơ s s n xu t h ch toán c l p các t nh khác nhau theo quy nh c a Chính ph t i công văn s 123/CP-QHQT ngày 06/2/1999.
 13. 1.3- Xác nh n mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t thu c các d án ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u trong 5 năm u theo quy nh t i kho n 5, 6, 7, 8 i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . 1.4-Cho phép thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư nguyên li u theo quy nh t i kho n 9 i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . 1.5- Duy t k ho ch nh p khNu các m t hàng thu c Danh m c có gi y phép c a B Thương m i. Th i gian duy t k ho ch nh p khNu, xác nh n mi n thu nguyên li u và cho phép thanh lý nêu trên không quá 10 ngày k t ngày nh n h sơ y và h p l . 2- Trách nhi m c a các cơ quan ư c B Thương m i u quy n 2.1- Duy t k ho ch nh p khNu và xác nh n mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, ph tùng thay th l p t u tư t o tài s n c nh c a doanh nghi p, bao g m c vi c nh p khNu t o tài s n b ng phương th c thuê mua tài chính. 2.2- Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài ho t ng. 2.3- Duy t k ho ch nh p khNu v t tư, nguyên li u cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p theo Gi y phép u tư. Th i gian duy t k ho ch nh p khNu nêu trên 15 ngày k t khi nh n ư c h sơ y và h p l . 2.4- Hàng quý, S Thương m i và Ban qu n lý các Khu Công nghi p báo cáo B Thương m i vi c th c hi n xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn qu n lý. X- I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2- Bãi b các văn b n dư i ây: - Quy t nh s 0321/1998/Q -BTM ngày 14/3/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy nh chi ti t th c hi n Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 và Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph liên quan n xu t nh p khNu, tiêu th s n phNm t i Vi t Nam và gia công c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh. - Thông tư liên t ch s 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ ngày 31/12/1998 c a B Thương m i và T ng c c H i quan v gi i quy t m t s th t c xu t nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
 14. - Quy t nh s 1021/1999/Q -BTM ngày 01/9/1999 c a B trư ng B Thương m i bãi b vi c duy t k ho ch xu t khNu i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - Quy t nh s 1022/1999/Q -BTM ngày 01/9/1999 c a B trư ng B Thương m i ban hành Danh m c hàng hoá không thu c i tư ng doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mua t i Vi t Nam xu t khNu. Mai Văn Dâu ( ã ký) DANH M C HÀNG HOÁ KHÔNG THU C I TƯ NG DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI MUA XU T KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s 22 /2000/Q -BTM ngày 15/12/2000) I. HÀNG C M XU T KH U 1. Vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s . 2. c . 3. Các lo i ma tuý 4. Hoá ch t c. 5. G tròn, g x , g bóc t g r ng t nhiên trong nư c: c i, than t g ho c c i; các s n phNm, bán s n phNm làm t g r ng t nhiên trong nư c quy nh c m xu t khNu t i Quy t nh s 65/1998/Q -TTg ngày 24/3/1998 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a Chính ph i u ch nh Quy t nh này (Quy t nh s 136/1998/Q -TTg ngày 31/7/1999; Ch th s 19/1999/CT-TTg ngày 16/7/1999; văn b n s 743/CP-NN ngày 19/7/1999; văn b n s 340/CP-NN ngày 07/4/1999). 6. Các lo i ng v t hoang và ng v t, th c v t quý hi m t nhiên do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n. II. HÀNG HOÁ XU T KH U CÓ H N NG CH 1. G o 2. Hàng d t, may m c xu t khNu vào các nư c EU, Na uy, Canada, Th Nhĩ Kỳ III. DANH M C HÀNG HOÁ KHÔNG THU C I TƯ NG DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI MUA XU T KH U 1. Cà phê nhân
 15. 2. ng v t r ng xu t khNu 3. Th c v t r ng dùng làm gi ng 4. á quí, kim lo i quí, ng c trai t nhiên 5. S n phNm g (tr hàng th công m ngh , hàng s n xu t t g r ng tr ng, hàng s n xu t t g nh p khNu, hàng s n xu t t ván nhân t o th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 136/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998) 6. Khoáng s n. Ghi chú: Trư ng h p các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c c p Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh s n xu t nh ng m t hàng nói trên thì vi c xu t khNu th c hi n theo Gi y phép u tư và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. M UA BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T KH U VÀ TIÊU TH T I VI T NAM - Tên doanh nghi p S GP T T l % XK theo GP T (n u có) - a ch : S i n tho i S Fax - Th i gian th c hi n (t .... n.... năm.....) Tên hàng Xu t khNu Tiêu th t i Vi t Nam ơn S lư ng Tr giá Th S Tr giá v (USD) trư ng lư ng (USD) tính xu t khNu I- Hàng s n xu t C ng tr C ng theo GP T giá I tr giá M t hàng A M t hàng B ....... T l % tính theo X% Y% t ng tr giá s n ph m s n xu t ra II- Hàng không do C ng doanh nghi p tr giá II s n xu t
 16. M t hàng E M t hàng F ... T ng c ng XK C ng I+II Các ki n ngh c a doanh nghi p (n u có) M UB BÁO CÁO TÌNH HÌNH NH P KH U Tên doanh nghi p a ch : S i n tho i... S Fax........ Th i gian th c hi n (t .... n.... năm.....) I- Nh p kh u t o tài s n c nh M t hàng ơn Phân b theo Gi i Th c hi n nh p khNu v trình KTKT tính (tính t ... n kỳ báo cáo) S Tr giá S Tr giá Ghi chú lư ng (USD) lư ng (USD T ng v n c nh a- Máy móc thi t b M t hàng... (thuê mua) b- Phương ti n v n chuy n M t hàng... c- V t tư xây d ng M t hàng... d- Trang thi t b văn phòng
 17. M t hàng... T ng c ng II- Nh p kh u nguyên li u, v t tư cho s n xu t M t hàng ơn Th c hi n nh p Th c hi n nh p khNu v khNu năm trư c (tính t ... n kỳ báo cáo) tính S Tr giá S Tr giá Ghi chú lư ng (USD) lư ng (USD) a- Nguyên li u s n xu t M t hàng... b- V t tư tiêu hao (không c u thành s n phNm) M t hàng... c- Ph tùng thay th M t hàng... T ng c ng Các ki n ngh c a doanh nghi p (n u có)
Đồng bộ tài khoản