Thông tư số : 22 TC/CĐKT

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
4
download

Thông tư số : 22 TC/CĐKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện "Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân" ban hành kèm theo nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số : 22 TC/CĐKT

  1. BOÄ TAØI CHÍNH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá : 22 TC/CÑKT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Haø Noäi, ngaøy 19 thaùng 3 naêm 1994 THOÂNG TÖ Höôùng daãn thöïc hieän “Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân” ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 07/CP ngaøy 29/01/1994 cuûa Chính phuû. Thi haønh Nghò ñònh soá 07/CP ngaøy 29 thaùng 01 naêm 1994 cuûa Chính phuû ban haønh “Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân”, Boä Taøi chính höôùng daãn cuï theå nhö sau : I. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG 1/ Kieåm toaùn ñoäc laäp laø loaïi hình hoaït ñoäng dòch vuï kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính keá toaùn do caùc kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp cuûa caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp, toå chöùc, cô quan. Chöùc naêng cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp laø kieåm tra, xaùc nhaän tính ñuùng ñaén, trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc soá lieäu, taøi lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc doanh nghieäp, toå chöùc, cô quan (döôùi ñaây goïi taét laø ñôn vò) vaø treân cô sôû keát quaû kieåm toaùn ñöa ra nhöõng keát luaän ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû phaùp luaät, chính saùch, cheá ñoä taøi chính keá toaùn vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Caùc soá lieäu, taøi lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc ñôn vò ñaõ ñöôïc kieåm tra, xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp laø caên cöù tin caäy ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñôn vò, cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø cuûa taát caû caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä vaø quan taâm tôùi hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. 2/ Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp chuû yeáu laø caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá. Ngoaøi caùc doanh nghieäp, ñoái töôïng kieåm toaùn ñoäc laäp coøn coù theå laø caùc ñôn vò haønh chính söï nghieäp, caùc ñoaøn theå quaàn chuùng, caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø caùc toå chöùc quoác teá, khi caùc toå chöùc naøy coù nhu caàu hoaëc khi cô quan quaûn lyù caáp treân, cô quan thueá hoaëc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc yeâu caàu. Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng kieåm toaùn laø caùc xí nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, caùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, coâng ty coå phaàn hoaït ñoäng theo Luaät Coâng ty, coâng vieäc kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän haøng naêm vaø baùo caùo quyeát toaùn naêm göûi cho caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc phaûi keøm theo baùo caùo kieåm toaùn cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam, hoaëc moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp khaùc ñöôïc Boä Taøi chính chaáp thuaän. Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng kieåm toaùn khaùc, trong giai ñoaïn tröôùc maét, coâng vieäc kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh khi ñôn vò keá toaùn coù nhu caàu (nhu caàu cuûa chuû doanh nghieäp, cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, cuûa Ñaïi hoäi xaõ vieân ...), hoaëc khi cô quan quaûn lyù chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc yeâu caàu (cô quan chuû quaûn caáp treân, cô quan taøi chính, cô quan thueá) vaø chæ tieán haønh trong phaïm vi caùc noäi dung ñöôïc yeâu caàu (quyeát toaùn naêm, quyeát toaùn coâng trình XDCB hoaøn thaønh, xaùc ñònh giaù trò voán goùp lieân doanh, giaù trò doanh nghieäp coå phaàn hoùa, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh, thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn ...).
  2. 3/ Coâng vieäc kieåm toaùn ñoäc laäp do caùc kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp (goïi taét laø kieåm toaùn vieân) thöïc hieän. Kieåm toaùn vieân laø ngöôøi ñöôïc Nhaø nöôùc coâng nhaän ñöôïc pheùp haønh ngheà trong lónh vöïc kieåm toaùn ñoäc laäp. Kieåm toaùn vieân phaûi ñaêng kyù haønh ngheà taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp. 4/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp laø moät doanh nghieäp (Coâng ty kieåm toaùn hoaëc Vaên phoøng kieåm toaùn) phaûi do caùc cô quan, toå chöùc, ngöôøi saùng laäp ñöùng ra thaønh laäp vaø theo caùc quy ñònh veà thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn taïi Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp. 5/ Caùc toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính, keá toaùn treân laõnh thoå Vieät Nam döôùi hình thöùc lieân doanh, hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc toå chöùc kieåm toaùn Vieät Nam hoaëc coâng ty kieåm toaùn 100% voán nöôùc ngoaøi, phaûi ñöôïc UÛy ban Nhaø nöôùc veà hôïp taùc vaø ñaàu tö cuûa Vieät Nam caáp giaáy pheùp sau khi coù söï thoûa thuaän baèng vaên baûn cuûa Boä taøi chính. Hoaït ñoäng cuûa kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi phaûi tuaân thuû Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, caùc quy ñònh trong quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp, caùc cheá ñoä chính saùch hieän haønh cuûa Vieät Nam vaø caùc thoâng leä kieåm toaùn quoác teá ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. 6/ Caùc ñôn vò, toå chöùc coù yeâu caàu kieåm toaùn ñöôïc töï do löïa choïn caùc toå chöùc kieåm toaùn Vieät Nam hoaëc nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng hôïp phaùp ôû Vieät Nam ñeå kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn. Tröôøng hôïp ñôn vò môøi toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi chöa ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ôû Vieät Nam thì ñôn vò phaûi baùo caùo vaø ñöôïc Boä Taøi chính chaáp thuaän, ñoàng thôøi ñôn vò phaûi chòu traùch nhieäm noäp thay soá thueá maø toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi phaûi noäp cho Nhaø nöôùc Vieät Nam theo luaät ñònh veà hoaït ñoäng naøy taïi Vieät Nam. 7/ Coâng vieäc kieåm toaùn phaûi thöïc hieän theo caùc phöông phaùp vaø chuaån möïc kieåm toaùn hieän haønh cuûa Vieät Nam vaø theo caùc chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. Khi keát thuùc coâng vieäc kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân phaûi laäp baùo caùo kieåm toaùn, ghi yù kieán nhaän xeùt cuûa mình vaøo baùo caùo kieåm toaùn vaø chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà caùc yù kieán nhaän xeùt ñoù. Baùo caùo kieåm toaùn phaûi coù nhöõng noäi dung chuû yeáu sau ñaây :  Tính trung thöïc, hôïp lyù cuûa caùc soá lieäu treân baùo caùo keá toaùn cuûa ñôn vò.  Tình hình thöïc hieän coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò vaø vieäc chaáp haønh cheá ñoä, theå leä keá toaùn.  Nhöõng kieán nghò. Baùo caùo kieåm toaùn phaûi trung thöïc, khaùch quan. Baùo caùo kieåm toaùn phaûi coù chöõ kyù cuûa kieåm toaùn vieân vaø phaûi ñöôïc laõnh ñaïo cuûa toå chöùc kieåm toaùn xaùc nhaän, kyù teân, ñoùng daáu. II. KIEÅM TOAÙN VIEÂN 8/ Coâng daân Vieät Nam ñöôïc coâng nhaän laø kieåm toaùn vieân haønh ngheà kieåm toaùn phaûi
  3. coù ñuû caùc tieâu chuaån sau ñaây :  Coù lyù lòch roõ raøng ñöôïc cô quan nôi coâng taùc hoaëc chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù xaùc nhaän, coù phaåm chaát trung thöïc, lieâm khieát, naém vöõng luaät phaùp vaø chính saùch cheá ñoä kinh teá, taøi chính keá toaùn, thoáng keâ cuûa Nhaø nöôùc, khoâng coù tieàn aùn, tieàn söï.  Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc trung hoïc chuyeân ngaønh taøi chính keá toaùn, ñaõ laøm coâng taùc taøi chính keá toaùn töø 5 naêm trôû leân (neáu toát nghieäp ñaïi hoïc) hoaëc 10 naêm trôû leân (neáu toát nghieäp trung hoïc).  Ñaõ qua kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân do Hoäi ñoàng thi caáp Nhaø nöôùc toå chöùc vaø ñöôïc Boä tröôûng Boä Taøi chính caáp chöùng chæ.  Ñöôïc chaáp nhaän vaøo laøm vieäc taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp hoaït ñoäng hôïp phaùp ôû Vieät Nam vaø ñaõ ñöôïc ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân taïi Boä Taøi chính. Coâng chöùc Nhaø nöôùc ñöông chöùc khoâng ñöôïc ñaêng kyù haønh ngheà kieåm toaùn trong toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. 9/ Coâng daân nöôùc ngoaøi muoán haønh ngheà kieåm toaùn ôû Vieät Nam phaûi coù ñuû caùc ñieàu kieän :  Ñöôïc pheùp cö truù hôïp phaùp taïi Vieät Nam.  Coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân do Boä taøi chính Vieät Nam caáp hoaëc coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân ñöôïc caáp bôûi moät toå chöùc kieåm toaùn quoác teá maø Boä Taøi chính Vieät Nam thöøa nhaän vaø phaûi naém vöõng luaät phaùp kinh teá, taøi chính, keá toaùn vaø kieåm toaùn cuûa Vieät Nam.  Ñöôïc chaáp nhaän vaøo laøm vieäc taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp taïi Vieät Nam.  Ñaõ ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân taïi Boä Taøi chính. 10/ Vieäc ñaøo taïo boài döôõng kieán thöùc chuyeân moân nghieäp vuï vaø thi tuyeån kieåm toaùn vieân thöïc hieän theo quy trình vaø quy cheá thoáng nhaát do Boä Taøi chính quy ñònh. Ngöôøi döï thi truùng tuyeån ñöôïc Hoäi ñoàng thi tuyeån Nhaø nöôùc caáp giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân vaø ñöôïc Boä tröôûng Boä Taøi chính caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân khi ñöôïc ñaêng kyù vaøo laøm vieäc taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam. Chöùng chæ kieåm toaùn vieân ñöôïc caáp coù giaù trò trong thôøi haïn 5 naêm keå töø ngaøy caáp. Heát thôøi haïn noùi treân ngöôøi coù chöùng chæ phaûi laøm thuû tuïc ñeå ñoåi chöùng chæ môùi. 11/ Kieåm toaùn vieân ñöôïc thöïc hieän caùc dòch vuï kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính keá toaùn sau ñaây :  Kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa caùc chöùng töø, soá lieäu keá toaùn, vieäc chaáp haønh cheá ñoä, theå leä keá toaùn, taøi chính cuûa nhaø nöôùc.  Kieåm tra vaø xaùc nhaän möùc ñoä trung thöïc, hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo quyeát toaùn do caùc ñôn vò keá toaùn laäp ra.
  4.  Kieåm tra xaùc nhaän giaù trò voán goùp cuûa caùc beân tham gia lieân doanh, cuûa caùc coå ñoâng. Kieåm tra xaùc nhaän tính trung thöïc, hôïp lyù, ñaày ñuû cuûa soá lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc ñôn vò lieân doanh, giaûi theå, saùt nhaäp, chia taùch, coå phaàn hoùa, phaù saûn vaø caùc tröôøng hôïp khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Giaùm ñònh taøi chính, keá toaùn vaø caùc dòch vuï tö vaán veà quaûn lyù taøi chính, keá toaùn, thueá ... theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Ngoaøi caùc dòch vuï kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính keá toaùn neâu treân, kieåm toaùn vieân coù theå thöïc hieän caùc dòch vuï tö vaán khaùc theo noäi dung hoaït ñoäng ghi trong giaáy pheùp thaønh laäp cuûa toå chöùc kieåm toaùn. 12/ Kieåm toaùn vieân phaûi thöïc hieän nghieäp vuï kieåm toaùn theo ñuùng caùc nguyeân taéc sau ñaây :  Tuaân thuû phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam.  Baûo ñaûm trung thöïc, ñoäc laäp, khaùch quan, coâng baèng vaø bí maät soá lieäu.  Tuaân thuû caùc chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn hieän haønh cuûa Vieät Nam vaø caùc chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn quoác teá phoå bieán ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. 13/ Kieåm toaùn vieân chæ ñöôïc thöïc hieän dòch vuï kieåm toaùn cho caùc ñôn vò khaùch haøng maø kieåm toaùn vieân khoâng coù quan heä veà maët kinh teá (nhö goùp voán coå phaàn, cho vay voán, kyù keát hôïp ñoàng gia coâng, dòch vuï, ñaïi lyù tieâu thuï haøng hoùa ...), khoâng coù quan heä hoï haøng thaân thuoäc vôùi ngöôøi laõnh ñaïo ñôn vò (nhö vôï, choàng, cha, meï, oâng, baø, con hoaëc anh em ruoät) vaø khoâng laøm dòch vuï giöõ soå keá toaùn, laäp baùo caùo quyeát toaùn cho ñôn vò. 14/ Kieåm toaùn vieân coù traùch nhieäm :  Chaáp haønh nghieâm chænh caùc nguyeân taéc kieåm toaùn quy ñònh, thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng kieåm toaùn, laäp baùo caùo kieåm toaùn, kyù teân vaøo baùo caùo kieåm toaùn vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät, tröôùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp vaø tröôùc khaùch haøng veà söï trung thöïc, khaùch quan cuûa keát quaû kieåm toaùn vaø yù kieán nhaän xeùt trong baùo caùo kieåm toaùn.  Trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï, kieåm toaùn vieân khoâng ñöôïc gaây trôû ngaïi hoaëc can thieäp vaøo coâng vieäc ñieàu haønh cuûa ñôn vò ñang kieåm toaùn vaø khoâng ñöôïc nhaän baát cöù moät khoaûn tieàn naøo ngoaøi phí kieåm toaùn ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng kieåm toaùn.  Kieåm toaùn vieân vi phaïm quy cheá kieåm toaùn, vi phaïm phaùp luaät (nhö coá yù laøm sai quy ñònh, thoâng ñoàng, bao che cho ngöôøi phaïm loãi, duøng thuû thuaät nghieäp vuï ñeå che daáu sai soùt, nhaän hoái loä, baùo caùo kieåm toaùn thieáu khaùch quan, trung thöïc ...) thì tuøy theo möùc ñoä naëng nheï coù theå bò thu hoài chöùng chæ kieåm toaùn vieân vaø bò xöû lyù theo phaùp luaät hieän haønh ; neáu vì nhöõng vi phaïm thieáu soùt maø gaây thieät haïi vaät chaát cho khaùch haøng thì kieåm toaùn vieân phaûi boài thöôøng thieät haïi. 15/ Kieåm toaùn vieân coù quyeàn :  Ñoäc laäp veà chuyeân moân nghieäp vuï (tuaân theo phaùp luaät, caùc chuaån möïc vaø phöông phaùp nghieäp vuï chuyeân moân).  Yeâu caàu khaùch haøng cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc taøi lieäu veà keá toaùn, taøi chính vaø
  5. caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quan ñeán noäi dung kieåm toaùn.  Ñoái chieáu xaùc minh caùc thoâng tin kinh teá coù lieân quan tôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn ôû trong vaø ngoaøi ñôn vò (neáu caàn).  Trong quaù trình kieåm toaùn, khi phaùt hieän ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn coù hieän töôïng vi phaïm phaùp luaät, thì kieåm toaùn vieân ñöôïc quyeàn thoâng baùo vaø kieán nghò ñôn vò coù bieän phaùp söûa chöõa sai phaïm vaø coù quyeàn ghi yù kieán cuûa mình vaøo baùo caùo kieåm toaùn.  Kieåm toaùn vieân coù quyeàn khöôùc töø laøm kieåm toaùn cho khaùch haøng neáu xeùt thaáy khoâng ñuû ñieàu kieän hoaëc khoâng ñuû khaû naêng ñeå kieåm toaùn. III - TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN 16/ Caùc cô quan, toå chöùc, ngöôøi saùng laäp muoán thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp (Coâng ty hoaëc Vaên phoøng kieåm toaùn) phaûi coù ñuû ñieàu kieän sau ñaây :  Coù ñuû caùc ñieàu kieän quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh veà vieäc thaønh laäp caùc loaïi doanh nghieäp (Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, Coâng ty coå phaàn, Doanh nghieäp tö nhaân, tuøy theo töøng tröôøng hôïp).  Coù ít nhaát 5 ngöôøi trôû leân ñöôïc caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân. Ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc kieåm toaùn phaûi laø kieåm toaùn vieân.  Ñöôïc Boä tröôûng Boä Taøi chính chaáp thuaän baèng vaên baûn veà vieäc cho pheùp thaønh laäp vaø ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh thaønh laäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Trình töï vaø theå thöùc thaåm ñònh hoà sô vaø ra quyeát ñònh thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ñöôïc thöïc hieän theo phaùp luaät hieän haønh ñoái vôùi vieäc thaønh laäp caùc loaïi doanh nghieäp. 17/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp sau khi coù giaáy pheùp thaønh laäp phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø phaûi coâng boá treân baùo Trung öông vaø ñòa phöông veà teân, ñòa chæ, nhieäm vuï, chöùc naêng vaø ngöôøi laõnh ñaïo ñôn vò theo luaät ñònh. Moïi thay ñoåi cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp veà nhöõng noäi dung ñaõ ñaêng kyù taïi cô quan Nhaø nöôùc ñeàu phaûi ñaêng kyù laïi hoaëc xin pheùp boå sung. 18/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp phaûi ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân cuûa toå chöùc mình taïi Boä Taøi chính. Sau 15 ngaøy, keå töø ngaøy toå chöùc kieåm toaùn ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân. Boä Taøi chính seõ caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân cho caùc kieåm toaùn vieân ñaõ truùng tuyeån kyø thi kieåm toaùn vieân vaø ñöôïc chaáp nhaän vaøo laøm vieäc taïi toå chöùc kieåm toaùn. Trong quaù trình hoaït ñoäng, toå chöùc kieåm toaùn phaûi baùo caùo kòp thôøi cho Boä Taøi chính danh saùch nhöõng kieåm toaùn vieân boû ngheà, chuyeån coâng taùc khaùc hoaëc bò truaát quyeàn haønh ngheà ñeå xoùa teân khoûi danh saùch kieåm toaùn vieân vaø thu hoài chöùng chæ kieåm toaùn vieân ñaõ caáp. Caùc kieåm toaùn vieân boû ngheà, chuyeån coâng taùc khaùc hoaëc bò truaát quyeàn haønh ngheà kieåm toaùn phaûi noäp vaên baèng chöùng chæ kieåm toaùn vieân cho Boä Taøi chính trong voøng 1 thaùng, keå töø ngaøy chính thöùc thoâi laøm vieäc taïi toå chöùc kieåm toaùn. Quaù thôøi haïn treân vaên baèng chöùng chæ kieåm toaùn vieân do Boä tröôûng Taøi chính caáp khoâng coøn hieäu löïc phaùp lyù.
  6. 19/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp chòu traùch nhieäm quaûn lyù ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân thuoäc toå chöùc mình quaûn lyù. Tröôøng hôïp kieåm toaùn vieân vi phaïm nguyeân taéc, quy cheá haønh ngheà thì toå chöùc kieåm toaùn phaûi chòu traùch nhieäm lieân ñôùi. Neáu kieåm toaùn vieân gaây thieät haïi cho khaùch haøng thì toå chöùc kieåm toaùn phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc khaùch haøng veà vieäc boài thöôøng thieät haïi theo ñuùng ñieàu khoaûn ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng kieåm toaùn. 20/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp laø ñôn vò haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp, ñöôïc thu phí dòch vuï ñeå trang traûi caùc khoaûn chi phí. Möùc thu phí cuûa töøng hôïp ñoàng kieåm toaùn do hai beân thoûa thuaän caên cöù vaøo khoái löôïng, tính chaát phöùc taïp cuûa coâng vieäc, thôøi gian laøm vieäc vaø khung giaù phí kieåm toaùn do Boä Taøi chính quy ñònh. Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp phaûi mua baûo hieåm taïi caùc toå chöùc baûo hieåm hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam ñeå ñeà phoøng ruûi ro khi phaûi boài thöôøng thieät haïi gaây ra cho khaùch haøng. 21/ Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghóa vuï thueá vaø caùc khoaûn noäp khaùc vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo luaät ñònh. IV - QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM TOAÙN 22/ Hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp phaûi tuaân theo phaùp luaät Nhaø nöôùc, phaûi chòu söï kieåm tra giaùm saùt cuûa cô quan quaûn lyù chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc nhö moät doanh nghieäp. Caùc soá lieäu, taøi lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc doanh nghieäp, toå chöùc, cô quan ñaõ coù xaùc nhaän cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp, ñöôïc caùc cô quan Nhaø nöôùc tin caäy vaø söû duïng phuïc vuï yeâu caàu quaûn lyù cuûa mình. Tröôøng hôïp soá lieäu, taøi lieäu quyeát toaùn ñaõ coù xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn nhöng khoâng ñuû ñoä tin caäy caàn thieát hoaëc nghi vaán thì cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc trong phaïm vi quyeàn haïn traùch nhieäm ñöôïc giao, tröïc tieáp kieåm tra laïi vaø ñöa ra quyeát ñònh quaûn lyù treân cô sôû keát quaû kieåm tra cuûa mình. Doanh nghieäp, toå chöùc, cô quan phaûi chaáp haønh quyeát ñònh cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc, ñoàng thôøi yeâu caàu toå chöùc kieåm toaùn xem xeùt laïi baùo caùo keát quaû kieåm toaùn, neáu coù baát ñoàng vaø tranh chaáp thì kieán nghò leân cô quan taøi chính ñòa phöông hoaëc Boä Taøi chính xem xeùt xöû lyù. 23/ Boä Taøi chính thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kieåm toaùn trong neàn kinh teá quoác daân. Chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc cuûa Boä Taøi chính ñöôïc thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp :  Ban haønh vaø höôùng daãn thöïc hieän caùc nguyeân taéc, chuaån möïc vaø phöông phaùp chuyeân moân nghieäp vuï kieåm toaùn aùp duïng trong neàn kinh teá quoác daân.  Ban haønh vaø chæ ñaïo thöïc hieän chöông trình noäi dung ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï kieåm toaùn vieân, qui cheá thi tuyeån caáp chöùng chæ haønh ngheà kieåm toaùn vieân, thaønh laäp Hoäi ñoàng thi tuyeån caáp Nhaø nöôùc vaø toå chöùc caùc cuoäc thi tuyeån ñeå caáp chöùng chæ cho kieåm toaùn vieân.  Thaåm ñònh vaø thoâng baùo yù kieán ñoái vôùi caùc hoà sô xin pheùp thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn. Toå chöùc ñaêng kyù vaø quaûn lyù thoáng nhaát danh saùch kieåm toaùn vieân.  Quy ñònh khung giaù phí kieåm toaùn sau khi thoûa thuaän vôùi Ban Vaät giaù chính phuû
  7. ñeå aùp duïng thoáng nhaát trong hoaït ñoäng kieåm toaùn.  Kieåm tra, giaùm saùt vieäc tuaân thuû phaùp luaät vaø quy cheá kieåm toaùn trong hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc kieåm toaùn, xöû lyù caùc baát ñoàng vaø tranh chaáp veà keát quaû kieåm toaùn phaùt sinh. Moïi baát ñoàng vaø tranh chaáp veà keát quaû kieåm toaùn, yù kieán cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính laø yù kieán cuoái cuøng. V - ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Thoâng tö naøy coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy kyù. Caùc toå chöùc kieåm toaùn ñaõ thaønh laäp tröôùc ngaøy Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp coù hieäu löïc thi haønh ñöôïc tieáp tuïc hoaït ñoäng theo ñieàu leä ñaõ ñaêng kyù, xuùc tieán caùc coâng vieäc chuaån bò cho caùn boä chuyeân vieân tham döï caùc kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân, tieán haønh ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân vôùi Boä Taøi chính vaø toå chöùc laïi hoaït ñoäng cuûa mình theo ñuùng Quy cheá. BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ TAØI CHÍNH HOÀ TEÁ
Đồng bộ tài khoản