Thông tư số 23/1998/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
5
download

Thông tư số 23/1998/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/1998/TT-BGTVT về việc quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm việc có tính chất độc hại đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/1998/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1998/TT-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ S 23/1998/TT-BGTVT B GIAO THÔNG V N T I QUY Đ NH TH I GI LÀM VI C VÀ TH I GI NGH NGƠI Đ I V I NH NG NGƯ I LÀM VI C CÓ TÍNH CH T Đ C H I Đ C BI T TRONG V N T I ĐƯ NG S T Quy đ nh th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi đ i v i nh ng ngư i làm các công vi c có tính ch t đ c bi t trong v n t i đư ng s t Thi hành i u 80 c a B Lu t Lao ng, và i u 12 c a Ngh nh s 195/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi; Sau khi có ý ki n tho thu n t i công văn s 259/L TBXH-BHL ngày 24 tháng 01 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i, B Giao thông v n t i quy nh v th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi i v i nh ng ngư i làm các công vi c có tính ch t c bi t trong các doanh nghi p, t ch c s n xu t, kinh doanh, d ch v v n t i ư ng s t như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Trong nh ng Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau - Ch làm vi c theo ban là ch ngư i lao ng luân phiên thay nhau làm vi c liên t c c ban ngày và ban êm, k c ngày ngh hàng tu n và ngày l th c hi n các công vi c theo yêu c u c a v n t i ư ng s t và b o m cho ngư i lao ng có th i gi ngh ngơi theo quy nh c a pháp lu t lao ng. - Lên ban là dài th i gian quy nh ngư i lao ng có m t t i nơi làm vi c trong m t ngày th c hi n công vi c ư c giao, bao g m th i gian chuNn b , th i gian tác nghi p, th i gian thư ng tr c ngh t i ch và th i gian k t thúc công vi c theo quy nh c a công ngh v n t i ư ng s t. - Xu ng ban là dài th i gian quy nh ngh sau khi h t ban chuy n sang ban sau. - Ch làm vi c trên oàn tàu là ch ngư i lao ng luân phiên thay nhau làm vi c liên t c trên oàn tàu m b o hành trình ch y tàu và có th i gi ngh ngơi cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. - Hành trình ch y tàu là th i gian oàn tàu ch y t ga xu t phát n ga quay u theo bi u ch y tàu và bao g m c th i gian tác nghi p c n thi t t i ga xu t phát, ga quay u theo quy nh c a công ngh v n t i ư ng s t.
  2. - Th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày (24 gi liên t c) là th i gi ư c xác nh căn c vào nhi m v kh i lư ng công vi c, nh m c lao ng trung bình tiên ti n c a doanh nghi p, k c th i gi chuNn k t và không bao g m th i gi thư ng tr c ngh t i ch trong ban c a ngư i lao ng. 2. Xác nh ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi. Căn c vào tính ch t liên t c ho c không liên t c và nhi m v kh i lư ng nhi u ho c ít c a công vi c, ngư i s d ng lao ng xác nh th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày b trí th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi c th phù h p cho t ng ch c danh làm các công vi c có tính ch t c bi t theo ch ban, ch làm vi c trên oàn tàu quy nh t i Thông tư này và ph i có ý ki n tham gia c a t ch c công oàn trư c khi th c hi n. II- TH I GI LÀM VI C - TH I GI NGH NGƠI A. CH LÀM VI C THEO BAN 1. i tư ng áp d ng - Công nhân khám, ch a, ch nh b d u máy, toa xe, t i các tr m u máy, toa xe và công nhân c p nhiên li u, v t li u, nư c cho u máy, toa xe; - Nhân viên i u hành, qu n lý u máy, toa xe ph c v t i các tr m u máy, toa xe, tr m công tác trên tàu; - i u ga, i u t i các trung tâm; - Tr c ban, trư ng n, gác ghi, móc n i, d n máy; - Nhân viên ki m tra hàng hoá, toa xe, ph c v hành khách, v n chuy n hàng hoá, nhân viên b o v t i các ga, tr m; - Công nhân v sinh toa xe; - Công nhân gác ư ng ngang; - Công nhân tu n, gác, b o v c u, h m, ư ng s t; - Công nhân thông tin, tín hi u, i n thư ng tr c t i các ga, tr m và các cung ngu n, t ng ài. 2. Th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi a) Các ch c danh làm các công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, có kh i lư ng nhi u, liên t c ngày êm, th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày là 24 gi thì: - Lên ban không quá 6 gi , xu ng ban ít nh t 12 gi , s ban t i a trong m t tháng là 26 ban.
  3. b) Các ch c danh làm vi c t i nh ng nơi có kh i lư ng công vi c nhi u, b n r n liên t c ngày êm có th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày là 24 gi và ph i m t t 1 n 2 gi làm nhi m v giao nh n ban thì: - Lên ban không quá 8 gi , xu ng ban ít nh t 22 gi , s ban t i a trong m t tháng là 22,5 ban, ho c: - Lên ban không quá 12 gi , xu ng ban ít nh t 22 gi , s ban t i a trong m t tháng là 15 ban. c) Các ch c danh làm vi c t i nh ng nơi có kh i lư ng công vi c nhi u, liên t c ngày êm, th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày là 24 gi thì: - Lên ban không quá 8 gi , xu ng ban ít nh t 12 gi , s ban t i a trong m t tháng là 26 ban, ho c: - Lên ban không quá 12 gi , xu ng ban ít nh t 22 gi , s ban t i a trong m t tháng là 17,5 ban. d) Các ch c danh làm vi c t i nh ng nơi kh i lư ng công vi c tương i nhi u, nhưng không liên t c, th i gi th c hi n công vi c c n thi t trong ngày không quá 16 gi thì: - Lên ban không quá 8 gi , xu ng ban ít nh t 10 gi , s ban t i a trong m t tháng là 21 ban; ngư i s d ng lao ng có th b trí ngư i lao ng làm 2 ban liên t c sau ó m i th c hi n ngh xu ng ban. ) Các ch c danh làm vi c t i nh ng nơi kh i lư ng công vi c không nhi u, không liên t c, th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày không quá 12 gi thì: - Lên ban không quá 12 gi , xu ng ban ít nh t 10 gi , s ban t i a trong m t tháng là 26 ban; ngư i s d ng lao ng có th b trí ngư i lao ng làm 2 ban liên t c sau ó m i th c hi n ngh xu ng ban. e) Các ch c danh làm vi c t i nh ng nơi kh i lư ng công vi c ít, không liên t c, th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày không quá 8 gi thì: - Lên ban không quá 16 gi , xu ng ban ít nh t 8 gi , s ban t i a trong m t tháng là 26 ban; ngư i s d ng lao ng có th b trí ngư i lao ng làm 3 ban liên t c sau ó m i th c hi n ngh xu ng ban. 3. Th i gi làm thêm trong 1 tháng không quá 39 gi i v i các ch c danh làm các công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m quy nh t i i m a kho n 2 m c A ph n II và không quá 52 gi i v i các ch c danh làm các công vi c quy nh t i i m b, c, d, , e kho n 2 m c A ph n II c a Thông tư này. - Th i gi làm thêm trong m t năm không quá 200 gi . B. CH LÀM VI C TRÊN OÀN TÀU
  4. 1. i tư ng áp d ng - Tài x , ph tài x ; - Trư ng tàu khách, trư ng tàu hàng; - Nhân viên trên tàu bao g m nhân viên ph c v , áp t i, b o v , giao nh n hàng hoá, thi t b trên tàu. 2. Th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi a) i v i tài x , ph tài x : th i gi làm vi c không quá 12 gi trong m t ngày, không quá 156 gi trong m t tháng. Th i gi làm thêm trong m t tháng không quá 39 gi , trong m t năm không quá 200 gi . b) i v i trư ng tàu khách, trư ng tàu hàng và nhân viên trên tàu: th i gi làm vi c không quá 12 gi trong m t ngày, không quá 208 gi trong m t tháng. Th i gi làm thêm trong m t tháng không quá 52 gi , trong m t năm không quá 200 gi . c) Th i gi ngh sau m t hành trình ch y tàu chuy n sang hành trình ch y tàu ti p theo ít nh t là 12 gi . Trư ng h p do yêu c u c a bi u ch y tàu, th i gi ngh gi a hai hành trình làm vi c có th ng n hơn nhưng t i thi u cũng ph i b ng th i gi làm vi c c a hành trình trư c li n k . d) Th i gi ngh gi a hai hành trình ch y tàu n u ph i th c hi n trên tàu ho c khi nh n vi c ph i ch i, ph i di chuy n n a i m khác, nh ng th i gi ó không coi là th i gi làm vi c. ) nh ng khu o n ng n, u máy d n và nh ng oàn tàu th c hi n thay phiên (ngh gi a hai hành trình ch y tàu) trên tàu thì ngư i s d ng lao ng có th áp d ng ch làm vi c theo ban như quy nh t i kho n 2 m c A ph n II Thông tư này. e) Trong m i trư ng h p tàu b tr ng i, s c ... trách nhi m c a các ch c danh làm vi c trên tàu ph i ưa oàn tàu v nơi quy nh và ch khi bàn giao xong oàn tàu m i th c hi n xu ng ngh . C. NGH HÀNG TU N, NGH HÀNG NĂM, NGH KHÁC Các ch c danh làm vi c theo ch ban và ch trên oàn tàu quy nh t i m c A và B ph n II Thông tư này ư c ngh hàng tu n, ngh hàng năm, ngh l và nh ng ngày ngh ư c hư ng lương khác theo quy nh c a B Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành B Lu t Lao ng. D. M T S QUY NNH KHÁC 1. i v i m t s công vi c không th r i nơi làm vi c, ngư i s d ng lao ng ph i b trí ngư i lao ng ăn, ngh t i ch m b o công vi c.
  5. 2. Ngư i s d ng lao ng ph i b trí b o m nơi ăn, ngh i v i các ch c danh mà khi thư ng tr c, khi xu ng ban, ăn, ngh ph i th c hi n t i nơi làm vi c ho c trên tàu. 3. Trong nh ng trư ng h p khN n c p như thiên tai, ho ho n, ch ho , s c giao thông ngư i s d ng lao ng ư c quy n huy ng lao ng kh c ph c h u qu mau chóng khôi ph c giao thông. III- T CH C TH C HI N 1. Ngư i s d ng lao ng trong các t ch c, doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v v n t i ư ng s t có trách nhi m: a) Xác nh th i gi th c hi n công vi c c n thi t th c t trong ngày phù h p v i t ng ch c danh t i nh ng nơi làm vi c c th và xây d ng bi n pháp th c hi n ch làm vi c theo ban, ch làm vi c trên tàu theo quy nh t i Thông tư này. b) Thông báo tr c ti p cho ngư i lao ng, ghi vào h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th và quy nh bi u gi làm vi c, th i gi ngh ngơi trong n i quy lao ng c a doanh nghi p v ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi quy nh t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng văn b n trư c ây có n i dung trái v i quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Giao thông v n t i gi i quy t. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản