Thông tư số 23/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 23/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn phân loại, xử lý nợ đọng thuế và các khoản phải nộp Ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 23/1998/TT-BTC NGÀY 20/02/1998 HƯ NG D N PHÂN LO I, X LÝ N NG THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NGÂN SÁCH Trong th i gian qua, vi c ch p hành các lu t và pháp l nh thu ã d n i vào n n p, nhi u t ch c và cá nhân s n xu t, kinh doanh có thu nh p ch u thu u n p thu u , úng h n. Tuy nhiên, cũng còn m t s nh ng ơn v còn n thu kéo dài năm này qua năm khác, làm nh hư ng n vi c ch p hành lu t thu ã ban hành. Chính ph cũng có ch trương t p trung tháo g khó khăn cho m t s doanh nghi p th i gian qua ã có nhi u c g ng vươn lên, u tư chi u sâu, m r ng s n xu t nhưng do h u qu c a cơ ch cũ l i và nh ng nguyên nhân khách quan khác còn n ng thu không có kh năng n p thu , t o i u ki n cho nh ng doanh nghi p này th c hi n t t hơn trong s n xu t, kinh doanh và ch p hành nghiêm ch nh nghĩa v thu n p Ngân sách Nhà nư c. Xu t phát t tình hình th c t nêu trên; căn c vào các lu t thu và ch thu Ngân sách hi n hành; Căn c vào Ch th s 790/TTg ngày 26/10/1996 c a Th tư ng Chính ph "V vi c tăng cư ng qu n lý thu ngân sách, gi i quy t d t i m tình tr ng n ng thu , m b o hoàn thành k ho ch thu năm 1996"; Công văn s 2700/KTTH ngày 30/5/1997 và Công văn s 5949/KTTH ngày 22/11/1997 c a Chính ph "v vi c x lý n ng thu "; B Tài chính hư ng d n vi c phân lo i, x lý n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c t năm 1996 tr v trư c (không bao g m thu xu t nh p kh u, ph thu, phí, l phí, ti n ph t) v n còn treo n không có kh năng n p Ngân sách Nhà nư c do nh ng nguyên nhân khách quan như sau: I. I TƯ NG VÀ CÁC BI N PHÁP X LÝ N NG THU : 1. Xem xét h tr m t ph n v n u tư b ng hình th c ghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c: Nh ng doanh nghi p ư c xem xét x lý b ng hình th c này ph i là nh ng doanh nghi p Nhà nư c do thi u v n u tư ã chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c t 31/12/1996 tr v trư c u tư, nay xét th y vi c s d ng v n u tư th c s có hi u qu , th hi n qua k t qu s n xu t kinh doanh và s ph i n p Ngân sách Nhà nư c năm sau cao hơn năm trư c.
  2. M c h tr v n u tư b ng hình th c ghi thu, ghi chi t i a b ng s thu và thu ph i n p Ngân sách mà doanh nghi p ã s d ng ưa vào u tư, sau khi huy ng h t các ngu n v n c a ơn v trong các năm trư c và n h t năm 1996. 2. Xét cho khoanh n ng thu i v i: doanh nghi p Nhà nư c n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách do s n xu t, kinh doanh b l , không có kh năng n p Ngân sách Nhà nư c. Nh ng doanh nghi p g p khó khăn b l do các nguyên nhân như: - S n xu t, kinh doanh g p khó khăn do thiên tai, ch h a, tai n n, r i ro b t ng . - S n xu t, kinh doanh không có hi u qu do t n t i t cơ ch cũ l i như vi c hình thành cơ c u tài s n c nh, công ngh s n xu t trư c ây l c h u, không ng b , không phù h p v i tình hình s n xu t, kinh doanh hi n nay nhưng chưa ư c u tư i m i thi t b và công ngh . - S n xu t, kinh doanh g p khó khăn v th trư ng xu t khNu do không th c hi n ư c các h p ng s n xu t cung ng hàng hoá ã ký v i các nư c thu c kh i SEV trư c ây ho c bán hàng hoá, cung ng d ch v theo giá Nhà nư c n nh, không bù p chi phí s n xu t, kinh doanh. - Nh ng doanh nghi p s n xu t m t hàng ch u thu tiêu th c bi t thu c doanh nghi p nh , trang thi t b , công ngh ch y u là lo i s n xu t trong nư c, b l , không có kh năng n p thu tiêu th c bi t theo Lu t, nay ang treo n thu . i v i nh ng doanh nghi p b l không n p thu nêu t i i m này thì xem xét, chuy n l theo Lu t và các ch hi n hành. N u ã x lý b ng bi n pháp trên mà v n còn b l , không có kh năng n p các kho n n Ngân sách thì xem xét cho khoanh n Ngân sách (tr trư ng h p ngh xoá n ). S cho khoanh n t i a không vư t quá s l còn l i ư c xác nh sau khi ã x lý b ng các bi n pháp nêu trên. i v i nh ng doanh nghi p n ng thu ã h p nh t vào ơn v khác ho c ã góp v n liên doanh v i nư c ngoài thì các doanh nghi p h p nh t ho c doanh nghi p liên doanh ph i ch u trách nhi m n p các kho n n ng v thu vào Ngân sách Nhà nư c. Trong trư ng h p các doanh nghi p này cũng không có kh năng n p các kho n t n ng v thu nêu trên thì xem xét cho khoanh n . 3. Xét ngh xoá n i v i: a. Doanh nghi p Nhà nư c n ng thu t nh ng năm trư c b l do nguyên nhân khách quan, n u ã gi i th , sau khi ã th c hi n quy t nh v x lý v n, tài s n, công n ph i thu, ph i tr mà s n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách v n còn thì cho xoá n . Doanh nghi p trư c ây s n xu t m t hàng pháo n ph i n p thu tiêu th c bi t, th c hi n Ch th 406/TTg ngày 08/4/1994 c a Th tư ng Chính ph "V vi c c m buôn bán và t pháo n "; nay ã chuy n i ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh nên g p khó khăn, b l , còn treo n thu tiêu th c bi t m t hàng pháo nay không có kh năng n p.
  3. b. Các i tư ng là h kinh doanh n thu nhưng nay ngư i n thu ã ch t, n u có di s n có giá tr l n hơn s n thu thì ngư i ư c hư ng th a k ph i th c hi n n p thu thay cho ngư i ã ch t theo Pháp l nh th a k . Trư ng h p ngư i ch t không có di s n ho c giá tr c a di s n nh hơn s n thu thì cho xoá n . Các i tư ng là h kinh doanh b thi t h i l n v tài s n do thiên tai, ho ho n ho c chuy n ch i nơi khác, sau khi ã ki m tra xác minh không xác nh ư c i tư ng thu n thu ho c không còn kh năng n p hoàn tr các kho n thu còn n thì ngh gi i quy t cho xoá n . Nh ng doanh nghi p Nhà nư c và i tư ng là h kinh doanh n ng thu b l nhưng do các nguyên nhân ch quan liên quan n trách nhi m cá nhân, hi n nay ang trong giai o n thanh tra, i u tra chưa có k t lu n c th ho c ã có k t lu n x lý trách nhi m cá nhân thì không thu c i tư ng xem xét gi i quy t khoanh n , ngh xoá n theo hư ng d n t i Thông tư này. II. TH T C, TRÌNH T VÀ TH M QUY N XÉT GI I QUY T KHOANH N , XÓA N THU : 1. Th t c h sơ: 1.1. i v i doanh nghi p Nhà nư c ngh c p h tr v n u tư b ng hình th c ghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c nêu t i i m 1 m c I, h sơ g m có: a. ơn (công văn) ngh gi i quy t c p h tr v n u tư, n i dung gi i trình rõ: - T ng tr giá u tư theo d án u tư ư c duy t. - Tr giá u tư xây d ng cơ b n theo quy t toán ho c tr giá mua s m máy móc thi t b ưa vào u tư... ã hoàn thành bàn giao sang s n xu t, kinh doanh. - Ngu n v n huy ng vào u tư: Trong ó: + V n c a doanh nghi p (qu phát tri n s n xu t kinh doanh, v n kinh doanh khác). + V n vay Ngân hàng và t ch c cá nhân khác. + Các kho n ph i n p Ngân sách (có ghi rõ t ng kho n thu) ã chi m d ng u tư. b. D án u tư m r ng s n xu t, kinh doanh ư c c p có thNm quy n duy t. c. Quy t toán u tư xây d ng cơ b n ư c phê duy t theo úng quy nh hi n hành; trư ng h p chưa có báo cáo quy t toán u tư thì ph i có Biên b n bàn giao giá tr , kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành bàn giao, Báo cáo v tài s n ã mua s m ho c các b n kê hoá ơn, ch ng t mua s m máy móc, thi t b ch y u ư c C c u tư phát tri n t nh, thành ph thNm nh. d. Quy t toán Tài chính, quy t toán thu c a năm trư c khi u tư và quy t toán các năm trong quá trình u tư.
  4. 1.2. i v i doanh nghi p Nhà nư c ngh xét khoanh n nêu t i i m 2 m c I, h sơ bao g m: a. ơn xin khoanh n thu và các kho n ph i n p Ngân sách trong ó nêu rõ các nguyên nhân ch quan, khách quan d n n tình hình t n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c; ngh c a doanh nghi p v vi c x lý các kho n thu và thu ph i n p Ngân sách Nhà nư c còn t n ng t năm 1996 tr v trư c (có phân tích theo t ng năm) nhưng n nay không có kh năng n p. b. Quy t nh sáp nh p, h p nh t, gi i th , gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ghi rõ vi c chuy n i ngành ngh kinh doanh (n u có). c. Quy t toán tài chính, quy t toán thu n th i i m ng ng s n xu t, kinh doanh ho c th i i m ngh khoanh n ng thu ; xác nh rõ các kho n thu , thu Ngân sách n ng. Trư ng h p doanh nghi p có s thu n ng c a nhi u năm thì ph i g i kèm quy t toán tài chính, quy t toán thu c a t ng năm. 1.3. i v i doanh nghi p Nhà nư c và h kinh doanh ngh xoá n nêu t i i m 3 m c I, h sơ l p như i v i doanh nghi p ngh cho khoanh n và ghi rõ lý do ngh xoá n . i v i doanh nghi p ã gi i th , phá s n, ph i có biên b n và các quy t nh ã x lý v v n, tài s n, công n ph i thu, ph i tr . H sơ ngh gi i quy t n ng thu nêu t i i m 1.1, 1.2, 1.3 do các doanh nghi p l p, trư ng h p các doanh nghi p ã gi i th thì Ban thanh lý c a ơn v gi i th làm h sơ, các doanh nghi p ã sáp nh p vào ơn v khác thì ơn v ang ho t ng l p h sơ. H sơ sau khi ư c l p y , cơ s ph i g i n Cơ quan thu a phương qu n lý doanh nghi p. Các h sơ ngh gi i quy t n ng thu và các kho n thu Ngân sách Nhà nư c nêu trên ây do các doanh nghi p l p ph i là b n chính, n u là b n sao ph i có xác nh n sao y b n chính ho c sao công ch ng. 2. Trình t và thNm quy n gi i quy t: 2.1. i v i vi c ghi thu, ghi chi s n ng thu và các kho n n p khác qua Ngân sách Nhà nư c: - Cơ quan thu tr c ti p qu n lý các i tư ng có h sơ xin ghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c s thu n ng có trách nhi m ki m tra xác nh n s thu còn ng t ng h p y h sơ (n u là Chi c c thu thì g i h sơ v C c thu ). C c thu chuy n h sơ cho C c u tư phát tri n và C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p xem xét thNm nh Quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n ho c tài s n mua s m ã ưa vào s d ng. C c thu t ng h p h sơ xin ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nư c s thu n ng c a các ơn v trên a bàn trình lên U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n g i B Tài chính xem xét, quy t nh.
  5. B Tài chính th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p Trung ương qu n lý và các doanh nghi p có thu tiêu th c bi t; các kho n ghi thu, Ngân sách Trung ương hư ng 100%. S Tài chính th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p do a phương qu n lý, sau khi có ý ki n ng ý c a B Tài chính, các kho n ghi thu, Ngân sách a phương ư c hư ng 100%. 2.2. i v i trư ng h p xét khoanh và xoá n ng thu : Cơ quan thu tr c ti p qu n lý các i tư ng có h sơ xin khoanh n và xoá n ng thu có trách nhi m ki m tra xác nh n s thu còn ng, t p h p y h sơ (n u là Chi c c thu thì g i h sơ v C c thu ). i v i doanh nghi p Nhà nư c, C c thu chuy n h sơ cho C c qu n lý v n và tài s n t i doanh nghi p xem xét thNm nh Quy t toán tài chính. Sau ó C c thu t ng h p h sơ ngh khoanh n , xoá n c a các ơn v trên a bàn trình U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, có ý ki n g i B Tài chính (T ng c c thu ) x lý. - B Tài chính xem xét ra Quy t nh khoanh n cho các doanh nghi p Nhà nư c. - Trư ng h p ơn v ngh xoá n , B Tài chính trình Th tư ng Chính ph cho hư ng x lý d t i m. Trong th i gian ch Th tư ng Chính ph gi i quy t, doanh nghi p ư c khoanh n theo thông báo c a B Tài chính. Riêng các h kinh doanh ngh xoá n , C c thu ra quy t nh sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân t nh, thành ph . Căn c vào n i dung hư ng d n trên ây, ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph ch o ôn c các ơn v tr c thu c th c hi n k p th i. H sơ ( y theo quy nh trên ây) ư c g i n B Tài chính (T ng c c thu ) ch m nh t là 30/6/1998; quá th i h n trên B Tài chính s không xem xét gi i quy t theo n i dung Thông tư này. Các kho n thu và thu khác ph i n p ngân sách năm 1997 c a các i tư ng thu c ph m vi x lý c a Thông tư này v n ph i th c hi n n p y vào ngân sách Nhà nư c theo nh ng quy nh hi n hành, n u vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh các cơ quan, doanh nghi p báo cáo v B Tài chính xem xét, hư ng d n b sung. Vũ M ng Giao ( ã Ký) C C THU T NH, THÀNH PH ... BI U T NG H P
  6. S N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NĂM 1996 TR V TRƯ C TÍNH N NGÀY 31/12/1997 CÒN N NGÂN SÁCH KHÔNG CÓ KH NĂNG N P C A CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C ÓNG TRÊN NA BÀN T NH, THÀNH PH ........ S thu còn n ng theo C c thu ngh gi i Ý ki n S Tên ơn v ngh c a ơn v quy t c a TT T ng Thu Thu ... T ng Thu Thu ... UBND s DT TT B s DT TT B t nh A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Lo i DN ngh xoá n a. D án Trung ương - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng b. D án a phương - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng II Lo i DN ngh khoanh n a. D án Trung ương - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng b. D án a phương
  7. S thu còn n ng theo C c thu ngh gi i Ý ki n S Tên ơn v ngh c a ơn v quy t c a TT T ng Thu Thu ... T ng Thu Thu ... UBND s DT TT B s DT TT B t nh A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng III Lo i DN ngh c p v n u tư a. D án Trung ương - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng b. D án a phương - Doanh nghi p A - Doanh nghi p B C ng T ng c ng ...., ngày... tháng... năm 199... C c thu Yêu c u: T ng h p s n ng thu c a các doanh nghi p t năm 1996 tr v trư c nhưng n 31/12/1997 không còn kh năng n p Ngân sách; ghi th t các xí nghi p qu c doanh phân lo i theo c p qu n lý. S thu và thu ngân sách ngh x lý phân lo i theo lo i doanh nghi p. Ghi c th t ng ơn v ý ki n c a U ban ng ý hay không ng ý. S thu và các kho n thu ngh x lý không bao g m thu xu t nh p khN u, ph thu, phí, l phí, ti n ph t. Nh ng kho n thu , thu này không ư c tính trong d toán thu Ngân sách Nhà nư c năm 1998.
  8. C c thu t nh, thành ph : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chi c c thu :......... c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC H KINH DOANH NGHN XOÁ N THU VÀ S THU NGHN XOÁ N ơn v tính: ng Vi t Nam S H kinh doanh S ti n thu Lý do xoá n TT n tính n (ghi lý do t ng trư ng h p c 31/12/1997 th ) Ngày... tháng... năm 199... UBND qu n, huy n Chi c c trư ng Chi c c thu (Ký, óng d u) Ghi chú: Chi c c thu t ng h p s h kinh doanh trên a bàn ngh xoá n thu và s thu ngh xoá n (theo m u) g i C c thu xét trình U ban nhân dân t nh, thành ph . C c thu t nh, thành ph C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO T NG H P S THU XOÁ N I V I CÁC H KINH DOANH N THU ơn v tính:........ S Phân lo i các trư ng h p xoá n S h S thu xoá n Ghi chú TT 1 Chi c c........ - Do ch t - Do chuy n a i m - Do thiên tai, ch ho - Do nguyên nhân khác 2 Chi c c........ .............
  9. T ng c ng Ngày tháng năm 1998 C c trư ng C c Thu Ghi chú: C c thu t nh, thành ph sau khi ra quy t nh xoá n thu i v i các h kinh doanh trên a bàn, t ng h p g i T ng c c thu .
Đồng bộ tài khoản