Thông tư số 23/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 23/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/1999/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 23/1999/TT-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C MUA, BÁN HÀNG HOÁ V I DOANH NGHI P CH XU T Thi hành i u 8 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; B Thương m i hư ng d n th c hi n c th m t s v n v vi c mua, bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1- i tư ng áp d ng: a- Doanh nghi p ch xu t, b- Doanh nghi p n i a: + Doanh nghi p Vi t Nam, + Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, c- T h p tác, d- H gia ình, e- Cá nhân. 2- Ph m vi áp d ng: Thông tư này áp d ng cho vi c mua, bán hàng hoá gi a n i a Vi t Nam v i doanh nghi p ch xu t. II- BÁN HÀNG HOÁ T N I NA VI T NAM CHO DOANH NGHI P CH XU T S N XU T KINH DOANH 1- i tư ng ư c bán hàng cho doanh nghi p ch xu t: - Doanh nghi p n i a,
  2. - T h p tác, - H gia ình, - Cá nhân. 2- Hàng hoá t n i a bán cho doanh nghi p ch xu t: a- Hàng hoá không thu c "Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu" c a Vi t Nam. b- Hàng hoá xu t khNu qu n lý b ng h n ng ch, ho c ch tiêu ư c bán cho doanh nghi p ch xu t v i s lư ng, ho c giá tr phù h p v i h n ng ch ư c phân b , ho c ch tiêu ư c giao. c- Hàng hoá xu t khNu theo qu n lý chuyên ngành ư c bán cho doanh nghi p ch xu t theo quy nh c a B chuyên ngành. 3- Th t c h i quan: Hàng hoá doanh nghi p n i a bán cho doanh nghi p ch xu t ch c n l p t khai h i quan hàng hoá xu t khNu v i H i quan Khu ch xu t trên cơ s h p ng mua bán ã ký k t v i doanh nghi p ch xu t theo các quy nh hi n hành. Doanh nghi p ch xu t khi mua hàng hoá c a n i a ch c n l p t khai v i H i quan Khu ch xu t, không c n Ban qu n lý Khu công nghi p - Khu ch xu t duy t k ho ch. 4- Thu xu t khNu: - Hàng hoá n i a bán cho doanh nghi p ch xu t, ngư i bán ư c mi n thu xu t khNu. Hàng hoá doanh nghi p ch xu t mua c a n i a xu t khNu (không qua s n xu t), doanh nghi p ch xu t ph i ch u thu xu t khNu. - Hàng hoá doanh nghi p ch xu t mua c a n i a s n xu t hàng xu t khNu, khi xu t khNu, doanh nghi p ch xu t ư c mi n thu xu t khNu. III- DOANH NGHI P N I NA MUA HÀNG HOÁ T DOANH NGHI P CH XU T 1- Hàng hoá ư c mua t doanh nghi p ch xu t: a- Hàng hoá thu c danh m c hàng thay th hàng nh p khNu do B K ho ch và u tư công b hàng năm. b- Nguyên li u, bán thành phNm cho các doanh nghi p n i a tr c ti p s n xu t hàng xu t khNu.
  3. c- Ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i c a doanh nghi p ch xu t. Hàng hoá nêu t i kho n này ph i là s n phNm do chính doanh nghi p ch xu t s n xu t theo úng quy nh t i Gi y phép u tư. 2- i tư ng mua hàng t doanh nghi p ch xu t: a- Doanh nghi p Vi t Nam ư c thành l p theo pháp lu t có ngành hàng phù h p ư c mua t t c các hàng hoá ghi t i Kho n 1 M c này. b- T h p tác, h gia ình, cá nhân ư c mua ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i c a doanh nghi p ch xu t. c- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c mua hàng hoá cho s n xu t hàng xu t khNu c a chính doanh nghi p, phù h p v i lĩnh v c s n xu t kinh doanh quy nh t i Gi y phép u tư. 3- Quy nh v mua hàng hoá t doanh nghi p ch xu t: a- Hàng hoá nh p khNu qu n lý b ng h n ng ch, ho c ch tiêu: Doanh nghi p n i a ch ư c mua hàng hoá t doanh nghi p ch xu t v i s lư ng, ho c giá tr phù h p v i h n ng ch ư c phân b , ho c ch tiêu ư c giao. b- Hàng hoá nh p khNu theo qu n lý chuyên ngành: Doanh nghi p n i a ch ư c mua hàng hoá t doanh nghi p ch xu t theo quy nh c a B chuyên ngành. c- Ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên B s 2880/KCM-TM ngày 19/12/1996 c a B Thương m i và B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng v nh p khNu ph li u, ph phNm. 4- Th t c h i quan và vi c n p thu nh p khNu. Th t c h i quan và vi c n p thu nh p khNu th c hi n theo quy nh nh p khNu hi n hành. IV- BÁN VĂN PHÒNG PH M, HÀNG HOÁ PH C V SINH HO T HÀNG NGÀY C A DOANH NGHI P CH XU T 1- Các i tư ng quy nh t i Kho n 1 M c II ư c bán văn phòng phNm, hàng hoá ph c v sinh ho t hàng ngày cho doanh nghi p ch xu t. 2- Doanh nghi p ch xu t mua văn phòng phNm, hàng hoá ph c v sinh ho t hàng ngày t n i a không ph i làm th t c h i quan và th c hi n theo quy nh c a Ban qu n lý Khu công nghi p - Khu ch xu t. V- I U KHO N THI HÀNH
  4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản