Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
176
lượt xem
28
download

Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH về việc quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H IS 23/2003/TT-BL TBXH NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C QUY NNH, HƯ NG D N TH T C ĂNG KÝ VÀ KI M NNH CÁC LO I MÁY, THI T BN, V T TƯ, CÁC CH T CÓ YÊU C UNGHIÊM NG T V AN TOÀN LAO NG, V SINH LAO NG Thi hành Ngh nh 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng; sau khi có ý ki n tham gia c a B Y t , B Tư pháp, B N i v và các cơ quan có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh, hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng như sau: I- PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có s d ng các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng (g i chung là i tư ng) thu c danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh t i ph l c 1 kèm theo thông tư này và B Y t quy nh t i ph l c kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27/3/1999 hư ng d n vi c khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng, trư c khi ưa vào s d ng u ph i ăng ký và ki m nh: - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: Doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh; doanh nghi p ho t ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: Công ty trách nhi m h u h n; công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: Doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; - Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; - H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác, h p tác xã, cá nhân;
 2. - Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác; k c các t ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; - Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hoá, y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; - Tr m y t xã, phư ng, th tr n; - Cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c qu c t óng t i Vi t Nam tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. II. KI M NNH Ki m nh là vi c ki m tra, th nghi m, phân tích c a cơ quan ki m nh nh m ánh giá tình tr ng an toàn c a các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng theo quy nh t i các tiêu chuNn, quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng, Th t c ki m nh ư c quy nh như sau: 1. i v i cơ s a. Tr c ti p ngh v i cơ quan ki m nh ti n hành ki m nh, khi có nhu c u ki m nh i tư ng; b. Cung c p các tài li u k thu t liên quan n i tư ng ư c ki m nh, c ngư i i di n ch ng ki n quá trình ki m nh; c. Kh c ph c các hi n tư ng không b o m an toàn liên quan n công vi c ki m nh. 2. i v i cơ quan ki m nh a. Khi nh n ư c ngh c a cơ s , ch m nh t là 10 ngày (ngày làm vi c) ph i ti n hành ki m nh. Trư ng h p không th c hi n ư c ngh c a cơ s , ch m nh t là 05 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c ngh ph i tr l i cho cơ s b ng văn b n và nêu rõ lý do; b. Th c hi n vi c ki m nh i tư ng theo úng quy trình ki m nh do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành và tiêu chuNn, quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng; c. L p biên b n ki m nh và ghi y k t qu ki m nh vào lý l ch i tư ng; d. Khi i tư ng i u ki n an toàn ưa vào s d ng, ch m nh t là 05 ngày k t ngày công b biên b n ki m nh, cơ quan ki m nh ph i c p cho cơ s Phi u k t qu ki m nh (02 b n) theo m u quy nh t i ph l c 2 kèm theo Thông tư này;
 3. e. Trong quá trình ki m nh, n u phát hi n i tư ng có nguy cơ d n n s c , tai n n lao ng thì ph i ng ng vi c ki m nh, báo cho cơ s bi t có bi n pháp kh c ph c; g. Trong quá trình ki m nh n u vi ph m quy trình ki m nh, các tiêu chuNn, quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng, mà gây thi t h i v t ch t i v i cơ s thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. III. ĂNG KÝ Vi c ăng ký ư c quy nh như sau: i v i i tư ng lưu ng thì ăng ký t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi có tr s chính c a cơ s ; i v i i tư ng c nh thì ăng ký t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi i tư ng ư c l p t, s d ng. Vi c ăng ký ch th c hi n m t l n trư c khi ưa i tư ng vào s d ng. 1. i v i cơ s a. Ch m nh t là 05 ngày k t ngày nh n ư c Phi u k t qu ki m nh ph i g i h sơ ăng ký n S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương ăng ký; b. H sơ ăng ký bao g m: - T khai ăng ký theo m u quy nh t i ph l c 3 kèm theo Thông tư này; - Lý l ch i tư ng theo m u quy nh t i các tiêu chuNn, quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng ( i v i các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và v t li u n công nghi p theo m u quy nh t i ph l c 4 kèm theo thông tư này); - Phi u k t qu ki m nh ( i v i v t li u n công nghi p là b n sao "Gi y phép s d ng v t li u n công nghi p"). c. Khi chuy n i s h u ph i ăng ký l i; khi c i t o, s a ch a làm thay i các thông s k thu t c a i tư ng ã ăng ký thì ph i ki m nh và ăng ký l i. 2. i v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i a. Sau khi nh n h sơ ăng ký thì c p phi u nh n h sơ ăng ký cho cơ s theo m u quy nh t i ph l c 5 kèm theo Thông tư này; b. Ch m nh t là 10 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c h sơ h p l ph i ti n hành ăng ký (m u s ăng ký theo quy nh t i ph l c 6 kèm theo Thông tư này), ký và óng d u vào ph n dành riêng cho cơ quan ăng ký trong lý l ch i tư ng ( i v i các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và v t li u n công nghi p thì ký, óng d u vào phía dư i c a tóm t t lý l ch). Sau khi hoàn thành các th t c trên thì c p gi y ch ng nh n ăng ký cho cơ s theo m u quy nh t i ph l c 7 kèm theo Thông tư này và chuy n tr cho cơ s lý l ch i tư ng; thu l i phi u nh n h sơ ăng ký ã c p.
 4. Trư ng h p i tư ng không i u ki n ăng ký, thì ph i thông báo cho cơ s và nêu rõ lý do b ng văn b n theo m u quy nh t i ph l c 8 kèm theo Thông tư này. IV. T CH C TH C HI N 1. Cơ s có trách nhi m a. Rà soát các i tư ng ph i ăng ký, ki m nh thu c ph m vi qu n lý c a mình th c hi n vi c ăng ký, ki m nh theo úng quy nh c a Thông tư này; b. Hàng năm l p k ho ch ki m nh i tư ng ngh cơ quan ki m nh ti n hành ki m nh; c. Qu n lý, s d ng i tư ng theo úng quy nh t i các tiêu chuNn, quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng; d. i v i i tư ng ã ư c ăng ký và c p gi y phép s d ng trư c khi Thông tư này có hi u l c mà ang còn h n s d ng thì ư c ti p t c s d ng. Khi i tư ng h t h n s d ng ph i th c hi n vi c ăng ký, ki m nh theo quy nh c a Thông tư này. 2. Các cơ quan ki m nh có trách nhi m a. T ch c ki m nh k p th i theo yêu c u c a cơ s ; b. nh kỳ 3 tháng (trư c ngày 5 c a tháng u quý sau), báo cáo S Lao ng- Thương binh và Xã h i nơi i tư ng ư c ăng ký tình hình ki m nh theo m u quy nh t i ph l c 9 kèm theo Thông tư này. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m. a. Th c hi n vi c ăng ký theo thNm quy n ư c quy nh t i Thông tư này, t o i u ki n thu n l i cho cơ s gi i quy t nhanh th t c ăng ký; b. Thanh tra, ki m tra vi c ki m nh, s d ng i tư ng theo thNm quy n thu c ph m vi qu n lý; c. Th ng nh t qu n lý gi y ch ng nh n ăng ký theo m u quy nh t i Thông tư này; nh kỳ 6 tháng (trư c ngày 20 tháng 7), m t năm (trư c 31 tháng 1 năm sau) báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i v tình hình ăng ký, ki m nh a phương theo m u quy nh t i ph l c 10 kèm theo Thông tư này. 4. C c An toàn lao ng có trách nhi m a. Giúp B th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ăng ký, ki m nh; quy nh m u gi y ch ng nh n ăng ký; b. T ch c tuyên truy n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này; c. nh kỳ 6 tháng, m t năm t ng h p báo cáo lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i v tình hình ăng ký và ki m nh trong ph m vi c nư c.
 5. 5. Các B , Cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, ôn c cơ s thu c ph m vi qu n lý th c hi n theo úng quy nh c a Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 22/TT-L TBXH ngày 8/11/1996 c a B Lao ng - Thương bình và Xã h i hư ng d n vi c khai báo, ăng ký và xin c p gi y phép s d ng các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) PH L C 1 DANH M C CÁC LO I MÁY, THI T BN, V T TƯ VÀ CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V AN TOÀN LAO NG (Kèm theo Thông tư s 23/2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) 1. N i hơi các lo i (bao g m c b quá nhi t và b hâm nư c) có áp su t làm vi c nh m c c a hơi trên 0,7 KG/cm2; 2. N i un nư c nóng có nhi t môi ch t l n hơn 115o C; 3. Các bình ch u áp l c có áp su t làm vi c nh m c cao hơn 0,7 KG/cm2 (không k áp su t thu tĩnh), tr các bình có dung tích nh hơn 25 lít n u tích s gi a dung tích (tính b ng lít) v i áp su t (tính b ng KG/cm2) không l n hơn 200 và các bình không làm b ng kim lo i; 4. B (xi téc) và thùng dùng ch a, chuyên ch khí hoá l ng ho c các ch t l ng có áp su t làm vi c cao hơn 0,7 KG/cm2 ho c ch t l ng, ch t r n d ng b t không có áp su t nhưng khi tháo ra dùng khí có áp su t cao hơn 0,7 KG/cm2; 5. H th ng l nh các lo i, tr h th ng l nh có môi ch t làm vi c b ng hơi nư c, không khí, h th ng l nh có lư ng môi ch t n p vào nh hơn 5 kg i v i môi ch t làm l nh thu c nhóm 1, nh hơn 2,5 kg i v i môi ch t l nh thu c nhóm 2 (theo phân lo i t i Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6104:1996); 6. ư ng ng d n hơi nư c, nư c nóng c p I và II có ư ng kính ngoài t 51 mm tr lên, các ư ng ng d n c p III và c p IV có ư ng kính ngoài t 76 mm tr lên (theo phân lo i t i Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6158:1996 và 6159:1996); 7. Các ư ng ng d n khí t;
 6. 8. C n tr c các lo i: C n tr c ô tô, c n tr c bánh l p, c n tr c bánh xích, c n tr c ư ng s t, c n tr c tháp, c n tr c chân , c n tr c công xôn, c n tr thi u nhi; 9. C u tr c: C u tr c lăn, c u tr c treo; 10. C ng tr c: C ng tr c, n a c ng tr c; 11. Tr c cáp; 12. Pa lăng i n; 13. Xe t i i n ch y trên ray; 14. T i i n dùng nâng t i theo phương th ng ng; 15. T i (th công, i n) dùng nâng ngư i; 16. Máy v n thăng; 17. Chai dùng ch a, chuyên ch khí nén, khí hoá l ng, khí hoà tan có áp su t làm vi c cao hơn 0,7 KG/cm2; 18. H th ng i u ch , n p khí, khí hoá l ng, khí hoà tan; 19. Thang máy các lo i; 20. Thang cu n; 21. Các lo i thu c n ; 22. Phương ti n n (kíp, dây n , dây cháy ch m...) DANH M C CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG (Ph l c 4 kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYTngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t ) I. Danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng I: 1) 2 - Acetylaminofluorence 2) 4 - Aminobipheny (M3) 3) Arsenic và các h p ch t c a arsenic (lA) 4) Asbestos (amosite và chrysotil) 5) Benzene (T1, M1) 6) Benzidine (lA)
 7. 7) Bis (chloromethyl) ether. 8) 1,4 -Butanediol dimethanesufonate (M3) 9) Cvctophosphamide (T2, M2) 10) Diamino - 4.4 diphenyl 11) Diethylstilboestrol 12) 4 - Dimethylaminoazobenzene 13) Naphthylamine (A và B) 14) Thorium dioxide 15) 4-Amino 10-methyl formic acid (T1) 16) Dinitrogen pentoxide (T1) 17) 2,4 DB 18) 2,4 DP 19) 2,4,5 D 20) 2,4,5 T 21) Các ch t b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam (theo danh m c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn). II- Danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng II: 1) Acetothioamide 2) Acrylic amide 3) Alachlor 4) Allyl catechol methylene ether 5) 2-Aminofluorene 6) 3-Amino 1,2,4-triazole 7) Aniline và các h p ch t 8) Antilmony và các h p ch t (lB) 9) Aziridine
 8. 10) Benzidine dihydro chloride 11) 2,3-Benzofuoroethene 12) 2,3-Benzophenanthrene 13) Benzo (a) pyrene (C2) 14) (Bis (Chloro - 2 ethyl) amino) phenyl butyric acid (T3) 15) Bis chloroethyl nitroso urea (T3 M3) 16) Benomyl 17) Benzyl chloride 18) Benryllium và các h p ch t 19) Boric acid và các borate 20) Bromodichloromethane 21) Calcium và các h p ch t (1A) 22) Calcium cyanide 23) Carbondisulfide (T3 - A800) 24) Carbon monoxide 25) Carbon tetrachloride 26) Chloroethyl ether 27) Chloromethyl ether 28) Chloropicrine 29) Chlomium và các h p ch t (C1) 30) Coal tar (h c ín) (C1) 31) Dactionmycin 32) Daunorubicin (T3) 33) Demention (o &s) 34) Dieldrin
 9. 35) Di-sec-octyl phthalate 36) Dibez (A-H) anthracene 37) 1,4- Dichlorobenzene 38) Diethylstilboestrol 39) Dimethylformamide 40) 1,4-Dioxane 41) Dimethyl mercury 42) Dinitro toluene (DNT) 43) Dinitrogen pentoxide 44) Dioxin và d n xu t 45) Endosulfan 46) Epichlorohydrin (C3,1A) 47) Epoxy 1-propanol 48) Ethylene dibromide (C2) 49) Ethylene dichlomide 50) Ethyiene dioxide (C2, 1A) 51) FIUorouracil 52) Formalin 53) Formaldehyde (1A) 54) Hexa methyl phosphoramide (C2) 55) Hydrazine và Hydrazine hydrate, Hydrazine sufate (1A) 56) Lead (chì) và các h p ch t ch a chì 57) Mechloethamine 58) Mechloethamine hydrochloride 59) Melfalan (A0600, A0800)
 10. 60) Mercury và các h p ch t 61) Endrine 62) Methallyl chloride 63) 2-Methyl aziridine Mercury và các h p ch t (1A) 64) Methyllazoxy methanol B-D-Gluccsite 65) Methyl bromide 66) Methyl chroride 67) Methylen chloride 68) Nickel (carbonyl, dioxide, disulfide, monoxide) (C2) 69) N-Nia-osodiisopropy lamine 70) Nitrosomorpholine 71) Ortho-amono azotoluene 72) Perchloropentacyclodecane 73) Phosphine 74) Phosphorus (vàng) 75) Polychlorinated Biphenyls 76) Procarbazine hydrochloride 77) Proyl thiouracil 78) Sodium cyanide 79) Stibine 80) Thallium và các h p ch t 81) Thionyl chloride 82) Thiophosphamide 83) Toluene (o,m,p) 84) Uracil mustard
 11. 85) Urethane (C2, M2) 86) Vinyl chloride 87) Vinyl cylohexen dioxide 88) Xylene (o,m,p) Ghi chú: Các ký hi u dùng kèm theo các ch t như sau: C1: ã th y gây ung thư trên ngư i C2: ã th y gây ung thư trên ng v t, nghi ng có tác h i trên ngư i. C3: Nghi ng gây ung thư trên ng v t. M1: ã th y gây bi n i gien trên ngư i M2: ã th y gây bi n i gien trên ng v t, nghi ng có tác h i trên ngư i. M3: Nghi ng gây bi n i gien h i trên ng v t. T1: ã th y gây quái thai trên ngư i. T2: ã th y gây quái thai trên ng v t, nghi ng có tác h i trên ngư i. T3: Nghi ng có gây quái thai trên ng v t. A0600: Gây r i lo n sinh d c nam. A0800: Gây b t thư ng cho tinh trùng A1000: Qua nhau thai, gây c phôi, tr ng ngư i. 1A: V t li u r t c có h u qu t c th i và tr m tr ng. 1B: V t li u c có h u qu t c th i và tr m tr ng. 2A: V t li u r t c có các tác h i khác 2B: V t li u c có các tác h i khác. PH L C 2 M U PHI U K T QU KI M NNH (Kèm theo Thông tư s : 23/2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) M T TRƯ C
 12. 12 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C L P - T DO - H NH PHÚC PHI U K T QU KI M NNH S (Kích thư c 15 x 21 cm, có 2 m t) Ghi chú: - Ô s 1 ghi: Th t c a i tư ng theo danh m c t i Ph l c 1. - Ô s 2 ghi: S th t theo quy nh c a cơ quan ki m nh. M T SAU 1. Cơ quan ki m nh: 2. Cơ s s d ng: Tr s chính: 3. i tư ng: + Mã hi u: + Năm ch t o: + S ch t o: + Nhà ch t o: + c tính k thu t ................................................................................... ................................................................................... ã ư c ki m nh (l n u, nh kỳ, b t thư ng) t yêu c u theo biên b n ki m nh s .... ngày...... tháng...... năm...... Th i h n ki m nh k thu t an toàn l n t i .............. .... ngày..... tháng..... năm......
 13. GIÁM C (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C 3 M U T KHAI ĂNG KÝ (Kèm theo Thông tư s 23/2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........, ngày...... tháng...... năm..... T KHAI ĂNG KÝ Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i ........... Căn c theo Thông tư s 23/2003/TT-BL TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - TBXH quy nh và hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các máy thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v ATL , VSL ; Cơ s ho c cá nhân: Tr s chính t i: i n tho i:.............................. Fax:....................... E-mail:..................... ngh ư c ăng ký các i tư ng có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng như sau: 1. Máy, thi t b TT QUY CÁCH MÃ NƠI NƠI C TÍNH K M C LO I K THU T HI U CH L P THU T CƠ ÍCH T O T B N S I TƯ NG D NG (A) (B) (C) 2. Các ch t TT TÊN CH T S N NG M C ÍCH S LƯ NG S D NG NGƯ I (KG) S D NG TI P XÚC
 14. 3. Các lo i thu c n và phương ti n n TT LO I V T LI U N NA PHƯƠNG M C DANH SÁCH CÔNG NGHI P I M PHÁP N ÍCH NGƯ I LÃNH O, S MÌN TH B N MÌN VÀ D NG S TH KHO VLNCN D NG Các lo i thu c n Các lo i phương ti n n TH TRƯ NG ƠN VN (HO C CÁ NHÂN) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: - c tính k thu t ghi các s li u sau + i v i Thi t b áp l c, A: áp su t (Kg/cm3); B: dung tích (lít); C: năng su t (Kg/h, Kcal/h) + i v i thi t b nâng, A: tr ng t i (T); B: khNu (m); C: v n t c nâng (m/s) + i v i Thang máy, A: tr ng t i (Kg); B: s t ng d ng; C: v n t c (m/s) - N u ăng ký l i c n ghi dòng ch ( ăng ký l i) dư i dòng ch "T khai ăng ký" PH L C 4 M U TÓM T T LÝ LNCH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG VÀ V T LI U N CÔNG NGHI P (Kèm theo Thông tư s 23/2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) TÓM T T LÝ LNCH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG (Ph l c 4 kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYTngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t ) 1. Tên hoá ch t: ............................................................................................. Tên khoa h c: ................................................................................................ Tên thương m i: ............................................................................................ Công th c hoá h c: ........................................................................................ 2. Công d ng: ................................................................................................
 15. 3. Nư c s n xu t: ................................. ngày.... tháng..... năm...................... 4. Ký hi u trên nhãn: ..................................................................................... 5. Ch t lư ng: ................................................................................................ 6. Các v trí công vi c ph i ti p xúc: - ..................................................................................................................... - ..................................................................................................................... 7. Tính ch t ch i ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 8. Bi n pháp b o m v sinh lao ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 9. Phương án x lý s c , c p c u: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...., ngày... tháng... năm ..... TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) TH TRƯ NG CƠ QUAN ĂNG KÝ (Ký, ghi rõ h tên, và óng d u) Ghi chú: M i m t ch t ph i có 1 b n lý l ch riêng TÓM T T LÝ LNCH V T LI U N CÔNG NGHI P I- Thu c n : 1. Tên lo i thu c n : Tên khoa h c: ................................................................................................ Tên thương m i: ............................................................................................ 2. Tháng, năm s n xu t: ................................................................................
 16. 3. Nư c s n xu t: .......................................................................................... 4. Ký hi u trên nhãn: .................................................................................... 5. Th i h n b o hành: ................................................................................... II- Phương ti n n : ........................................................................................ 1. Kíp (các lo i kíp): ..................................................................................... 2. Dây n : ..................................................................................................... 3. Dây cháy ch m: ........................................................................................ 4. Các phương ti n n khác: ......................................................................... III- M c ích s d ng VLNCN: ................................................................... IV- Các a i m s d ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... V- Gi y phép s d ng VLNCN: (ghi rõ s , ngày, tháng, năm, ơn v c p) ....................................................................................................................... VI- Kho ch a VLNCN: (ghi rõ tên, a i m t kho, tr lư ng VLNCN) ....................................................................................................................... VII- Bi n pháp b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng (ghi rõ c p qu n lý phê duy t, ngày tháng năm): ................................................................................. ... ngày... tháng... năm ..... TH TRƯ NG ƠN VN TH TRƯ NG CƠ QUAN ĂNG (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) KÝ (Ký, ghi rõ h tên, và óng d u) Ghi chú: M i lo i v t li u n ph i có 1 b n lý l ch riêng PH L C 5 M U PHI U NH N H SƠ ĂNG KÝ (Kèm theo Thông tư s : 23/2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) S LAO NG TB-XE C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H A c l p - T do - H nh phúc
 17. T nh, TP................... ...., ngày ...... tháng ...... năm ..... PHI U NH N H SƠ ĂNG KÝ S :............ Tên tôi là:............................... Ch c v ......................................................... Ngày..... tháng...... năm.......... ã nh n h sơ các i tư ng có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng c a cơ s :............................................... có tr s t i:...................................................................................... g m các lo i như sau: 1. Máy, thi t b , v t tư TT Lo i i tư ng S lư ng h sơ Ghi chú 2. Các ch t TT Tên các ch t S lư ng h sơ Ghi chú 3. V t li u n công nghi p TT Lo i v t li u n S lư ng h sơ Ghi chú D ki n th i gian tr h sơ: Ngày....... tháng.......... năm.......... Ngư i nh n h sơ (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: Sau 10 ngày k t ngày nh n h sơ ăng ký n u không nh n ư c tr l i, cơ s có quy n ưa i tư ng vào s d ng.
Đồng bộ tài khoản