Thông tư số 239/2000/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 239/2000/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 239/2000/TT-BGTVT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 239/2000/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 239/2000/TT-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 92/1999/N -CP NGÀY 4/9/1999 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG H I Căn c i u 40 c a Ngh nh s 92/1999/N -CP ngày 4/9/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ( sau ây g i t t là Ngh nh), B Giao thông v n t i hư ng d n chi ti t th ng nh t th c hi n m t s i u kho n c a Ngh nh này như sau: 1. Tàu thuy n nói trong Ngh nh ư c hi u là tàu bi n, tàu sông và t t c các lo i phương ti n thu khác c a Vi t Nam và tàu thuy n nư c ngoài ho t ng trong vùng nư c c ng bi n ho c các khu v c hàng h i Vi t Nam. 2. Th i gian theo quy nh nói t i i m , kho n 2, i u 7 c a Ngh nh là th i gian quy nh t i i u 13 c a Th l b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng bi n Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 2106/Q -GTVT ngày 23/8/1997. 3. C ng ho c vùng nư c chưa ư c công b cho tàu ra vào ho c neo u nói t i kho n 3, i u 7 c a Ngh nh theo quy nh ư c hi u là c ng ho c vùng nư c chưa ư c cơ quan ch c trách có thNm quy n công b b ng văn b n cho phép ư c ti p nh n tàu ra vào ho t ng. 4. Gi y phép r i c ng cu i cùng quy nh t i i m a, kho n 5, i u 13 c a Ngh nh ư c hi u là Gi y phép r i c ng cu i cùng do cơ quan ch c trách có thNm quy n c \p. i v i các thương c ng c a Vi t Nam, Cơ quan ch c trách có thNm quy n là C ng v hàng h i và C ng v thu n i a c p. 5. Các d u hi u c nh báo ho c ch d n c n thi t nh ng nơi d cháy, d n nói t i i m b, kho n 2, i u 15 c a Ngh nh ư c hi u là theo quy nh có liên quan c a Quy ph m Vi t Nam hi n hành và Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng ngư i trên bi n năm 1974 và các quy nh s a i, b sung có hi u l c c a Công ư c i v i Vi t Nam. 6. Sơ h th ng c u h a, b ng phân công c u ho và b ng ch d n thao tác trên tàu nói t i i m c, kho n 2, i u 15 c a Ngh nh ư c hi u là theo quy nh có liên quan c a Quy ph m Vi t Nam hi n hành và Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng ngư i trên bi n năm 1974 và các quy nh s a i, b sung có hi u l c c a Công ư c i v i Vi t Nam.
  2. 7. Các trang thi t b c u ho theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam nói t i i m a, kho n 3, i u 15 c a Ngh nh ư c hi u là quy nh v s lư ng, ch t lư ng các thi t b và trang b phòng ch ng cháy phù h p v i Gi y ch ng nh n an toàn trang thi t b và danh m c trang thi t b trên tàu theo Quy ph m Vi t Nam và Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng ngư i trên bi n năm 1974 và các quy nh s a i b sung có hi u l c c a Công ư c i v i Vi t Nam, ư c cơ quan ăng ki m có thNm quy n c p. 8. Quy nh v trang thi t b l c d u, nư c la canh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và Công ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia nói t i i m a, kho n 2, i u 16 c a Ngh nh ư c hi u là theo Quy ph m c a Vi t Nam và Công ư c qu c t v ô nhi m bi n do tàu gây ra 1973 và các quy nh s a i, b sung có hi u l c c a Công ư c i v i Vi t Nam. 9. Quy nh v s lư ng khách nói t i i m , kho n 1, i u 17 c a Ngh nh ư c hi u là s lư ng ghi trong Gi y ch ng nh n ch khách ho c Gi y ch ng nh n an toàn t u khách và danh m c trang thi t b c a tàu. 10. Quy nh v s lư ng thuy n viên nói t i i m c, kho n 2, i u 17 c a Ngh nh ư c hi u là s lư ng thuy n viên b trí m nhi m ch c danh trên tàu không ít hơn s lư ng ghi trong Gi y ch ng nh n nh biên an toàn t i thi u và không quá s lư ng thuy n viên quy nh trong Gi y ch ng nh n trang thi t b an toàn c a tàu. S thuy n viên b trí m nhi m ch c danh trên tàu có ghi trong S Danh b thuy n viên c a tàu. 11. Quy nh v ch hàng quá tr ng t i cho phép nói t i i m c, kho n 3, i u 17 c a Ngh nh ư c hi u là tàu thuy n có ư ng m n nư c th c ch ng p quá ư ng m n nư c chuyên ch cho phép c a tàu. 12. Vi ph m quy nh v tìm ki m - c u n n nói t i kho n 1, i u 23 c a Ngh nh ư c hi u là các hành vi vi ph m hành chính i v i quy nh t i i u 48 B lu t Hàng h i Vi t Nam; Các i u 37, 38, 39 c a “Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam” ban hành theo Ngh nh s 13/CP ngày 25/2/1994 và các s a i, b sung; Các quy nh có liên quan t i i u 15 “ i u l ch c trách thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam” ban hành theo Quy t nh s 174/Q -PCVT ngày 5/2/1994 c a B Giao thông v n t i. 13. Vi ph m quy nh v ho t ng tr c v t tài s n chìm m bi n nói t i i u 24 c a Ngh nh ư c hi u là hành vi vi ph m hành chính i v i các quy nh t i Chương XII “Tr c v t tài s n chìm m” c a B lu t Hàng h i Vi t Nam, quy nh c a Ngh nh s 39/1998/N -CP ngày 10/6/1998 c a Chính ph v x lý tài s n chìm m bi n và các quy nh có liên quan c a “Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam” ban hành theo Ngh nh s 13/CP ngày 25/2/1994. 14. Thông báo không úng th c t các “Thông báo hàng h i” và “l p t sai báo hi u hàng h i” theo quy nh nói t i i m a, b, kho n 1, i u 25 c a Ngh nh ư c hi u là hành vi vi ph m quy nh c a “Quy t c báo hi u hàng h i Vi t Nam” ban hành theo Quy t nh s 49/Q -VT ngày 9/1/1993 c a B Giao thông v n t i.
  3. 15. Trư ng h p các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c th lý có m c ph t ti n không thu c thNm quy n quy nh t i i u 27 c a Ngh nh thì Cơ quan th lý ó ph i l p h sơ và chuy n cho c p có thNm quy n x ph t như sau: a. Thanh tra viên an toàn hàng h i l p h sơ và chuy n cho Chánh Thanh tra an toàn hàng h i khu v c x ph t theo quy nh t i kho n 2, i u 27 c a Ngh nh i v i các hành vi vi ph m hành chính có m c ph t ti n trên 200.000 ng; b. Giám c C ng v hàng h i và Chánh Thanh tra an toàn hàng h i khu v c l p h sơ và chuy n cho Chánh Thanh tra an toàn hàng h i Trung ương x ph t theo quy nh t i kho n 4, i u 27 c a Ngh nh i v i các hành vi vi ph m hành chính có m c ph t ti n trên 10.000.000 ng; c. Trư ng h p các hành vi vi ph m hành chính có m c ph t ti n trên 20.000.000 ng thì Giám c C ng v hàng h i, Chánh Thanh tra an toàn hàng h i khu v c l p h sơ và chuy n cho Ch t ch U ban nhân dân t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương t i nơi x y ra vi ph m hành chính x ph t theo quy nh t i i u 30 c a Ngh nh; ng th i, ph i báo cáo cho Chánh Thanh tra an toàn hàng h i Trung ương bi t. 16. Trư ng h p ch c danh c p trư ng theo quy nh t i các i u 27, 28, 29, 30 c a Ngh nh v ng m t ho c ư c u quy n c a h thì c p phó c a các ch c danh ó có thNm quy n x ph t như c p trư ng. 17. Khi u n i lên c p trên tr c ti p c a ngư i ã ra quy t nh x ph t hành chính trong lĩnh v c hàng h i nói t i kho n 1, i u 37 c a Ngh nh ư c quy nh như sau: a. i v i các khi u n i có liên quan n các quy t nh c a Giám c C ng v hàng h i thì ngư i khi u n i có th khi u n i lên c p trên tr c ti p c a Giám c C ng v hàng h i là C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. b. i v i các khi u n i liên quan n các quy t nh c a Thanh tra an toàn hàng h i thì ngư i khi u n i th c hi n theo quy nh t i i u 17, 18, 19 c a Quy ch t ch c và ho t ng thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 204/TTg ngày 28/12/1992 c a Th tư ng Chính ph . c. Trong trư ng h p ngư i khi u n i v n không ng ý v i ý ki n gi i quy t khi u n i C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam thì có th khi u n i lên cơ quan c p trên C c Hàng h i Vi t Nam là B trư ng B Giao thông v n t i. Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i là ý ki n cu i cùng. 18. Biên b n và Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c s d ng theo các m u t s 1 n s 9 c a Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. 19. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m: a. Tri n khai th c hi n Ngh nh và các Thông tư hư ng d n; b. Ch o Giám c C ng v hàng h i, Chánh Thanh tra an toàn hàng h i, th trư ng các cơ quan, ơn v Trung ương, a phương và các cá nhân có liên quan n x ph t
  4. hành chính trong lĩnh v c hàng h i th c hi n úng quy nh c a Ngh nh và Thông tư hư ng d n. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và bãi b các hư ng d n trư c ay trái v i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, C c Hàng h i Vi t Nam và t ch c, cá nhân có liên quan c n ph n ánh k p th i B Giao thông v n t i xem xét, b sung, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP - UBND các t nh, TP - Các B : QP, CA,TM, CN TS, KHCNMT, NN-PTNT - TCHQ - C c Hàng h i Vi t Nam Lã Ng c Khuê - Công báo - Lưu: VP, PCVT
Đồng bộ tài khoản