Thông tư số 24/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 24/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 24/2001/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C S D NG TI N THU T X PH T HÀNH CHÍNH I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Ngh nh s 39/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng s t; Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3886/VPCP - CN ngày 13/ 9 /2000 c a Văn phòng Chính ph "V vi c tăng cư ng công tác b o m tr t t an toàn giao thông"; Sau khi có ý ki n tham gia c a B Giao thông v n t i, B Công an và U Ban an toàn giao thông qu c gia, B Tài chính hư ng d n vi c s d ng ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ( G i t t là TTATGT) như sau: I/ PHÂN B VÀ QU N LÝ, S D NG TI N THU PH T: 1/ Toàn b s ti n thu ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m TTATGT ư ng b , TTATGT ô th , TTATGT ư ng s t, TTATGT ư ng thu ư c l i ngân sách a phương qu n lý và ư c phân chia s d ng như sau: + Dành 30% t ng s thu ưa vào cân i ngân sách a phương. i v i các B , cơ quan trung ương có tham gia tr c ti p vào công tác m b o TTATGT: B Giao thông v n t i (U ban An toàn giao thông Qu c gia), B Công an, Kho b c nhà nư c trung ương; Hàng năm B Tài chính s b trí kinh phí t ngân sách trung ương tương ương v i 30% s thu ph t TTATGT các B ngành có kinh phí th c hi n ph i h p v i các l c lư ng a phương th c hi n công tác m b o TTATGT. + 28% chi cho l c lư ng công an tham gia gi gìn TTATGT trên a bàn.
  2. + 12% chi cho l c lư ng thanh tra giao thông c a a phương. + 10% chi cho các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng. Tuỳ theo c i m c a t ng a phương, UBND t nh , thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n n i dung chi, m c chi cho t ng i tư ng c th ph c v cho công tác TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng. + 3% chi cho Kho b c nhà nư c a phương th c hi n thu ti n ph t ( bao g m c chi phí cho ngư i ư c Kho b c nhà nư c u quy n thu ph t theo qui nh). + 3% chi cho tr m cân ki m tra xe, nhưng t ng m c chi không quá 20% s th c thu ti n ph t c a tr m cân ó. S ch nh l ch gi a t l ư c hư ng và m c kh ng ch 20% s th c thu và t l phân b cho các Tr m cân xe i v i các T nh, thành ph không t ch c Tr m cân xe ư c chuy n cho Ban an toàn giao thông a phương. + Ph n còn l i (T i thi u 14%) chi cho Ban An toàn giao thông c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2/ Kinh phí ư c s d ng c a các l c lư ng tham gia (thu c a phương) ư c chi các n i dung sau: 2.1/ i v i l c lư ng Công an, Thanh tra giao thông (Ph n kinh phí ư c s d ng coi là 100%), chi cho các n i dung: a/ Dành t i thi u 30% mua s m trang thi t b ph c v cho công tác TTATGT. Vi c mua s m trang thi t b th c hi n theo qui nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a cơ quan ch qu n. b/ Ph n còn l i chi cho các n i dung sau: - Tuyên truy n, ph bi n hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông. - Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác TTATGT (bao g m c l c lư ng trung ương tr c ti p tham gia), m c chi không quá 200.000 /ngư i/tháng. Cán b , chi n sĩ tham gia ch ng ua xe trái phép ban êm b i dư ng không quá 20.000 /ngư i/ êm. - Chi ào t o, t p hu n, sơ k t, t ng k t khen thư ng công tác. - Chi s a ch a phương ti n, xăng d u ph c v tu n tra ki m soát. - Chi khác. 2.2/ i v i tr m cân ki m tra xe ư c dùng chi cho các n i dung: - Chi b i dư ng cho l c lư ng tham gia tr c ti p t i các tr m cân và các l c lư ng h tr ho t ng c a tr m cân.
  3. - Chi h tr ào t o chuyên môn nghi p v - Chi h tr cho vi c s a ch a thi t b tr m cân - Chi khác. 2.3/ i v i Ban An toàn giao thông c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương dùng chi cho các n i dung: - Chi B máy ho t ng c a Ban ATGT. - Chi ho t ng, ki m tra liên ngành c a Ban an toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Chi cho công tác ph bi n, tuyên truy n TTATGT c a a phương - Chi t ch c ào t o các nghi p v v an toàn giao thông cho các i tư ng tr c ti p tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông c a a phương. - Chi công tác sơ k t, t ng k t, khen thư ng i v i các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác gi gìn TTATGT. - Chi h tr kh c ph c h u qu tai n n giao thông, h tr ph c v công tác gi i to hành lang an toàn giao thông theo quy t nh c a UBND các T nh, thành ph ). - Chi khác. II/ L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ T NGU N THU X PH T: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí t ngu n x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT th c hi n theo qui nh t i thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. C th : 1/ L p d toán: i v i các ơn v ư c th hư ng kinh phí t ngu n thu x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m trong lĩnh v c TTATGT ư c qui nh t i thông tư này, căn c vào s ki m tra do S Tài chính-V t giá thông báo l p d toán kinh phí theo ch , nh m c g i S Tài chính-V t giá thNm nh, t ng h p trình U ban nhân dân các t nh, thành ph quy t nh d toán thu, chi t ngu n thu ph t cùng d toán thu - chi ngân sách hàng năm c a ơn v . 2/ Ch p hành d toán: 2.1/ Vào ngày 5 c a tháng sau Kho b c nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài chính -V t giá v s thu c a a phương t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT c a tháng trư c. Căn c vào s thu ó, S Tài chính-V t giá
  4. phân b k p th i và th c hi n c p phát kinh phí cho các l c lư ng tham gia gi gìn TTATGT t i a phương. 2.2/ S ti n ph t thu ư c phân b cho các lư ng tham gia gi gìn TTATGT qui nh t i thông tư này là m c trích t i a. Các n i dung chi qui nh t i thông tư này các ơn v ph i th c hi n theo úng ch , tiêu chuNn , nh m c , ch chi tiêu tài chính do cơ quan có thNm quy n ban hành. S kinh phí s d ng không h t, UBND t nh, thành ph quy t nh b xung cho vi c u tư cơ s v t ch t m b o TTATGT trên a bàn. 3/ Quy t toán kinh phí: Các ơn v th hư ng ngu n kinh phí x ph t hành chính trong lĩnh v c TTATGT quy t toán theo qui nh t i thông tư s 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2000 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thông báo quy t toán năm i v i các ơn v hành chính s nghi p III/ T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c t ngày 01/05/2001 và thay th thông tư s 48/1999/TT- BTC ngày 6/5/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n vi c s d ng ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản