Thông tư số 24/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư số 24/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 24/2002/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N TH C HI N NGHĨA V THU I V I CÁC HO T NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu giá tr gia tăng; Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Pháp l nh phí và l phí; các văn b n qui nh chi ti t thi hành c a Chính ph và hư ng d n th c hi n c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính; phù h p v i c i m kinh doanh c a ho t ng cho thuê tài chính, B Tài chính hư ng d n th c hi n thu , l phí i v i ho t ng c a các Công ty cho thuê tài chính, c th như sau: I V THU GIÁ TRN GIA TĂNG, THU THU NH P DOANH NGHI P: th c hi n theo Lu t thu giá tr gia tăng; Lu t thu thu nh p doanh nghi p; các văn b n qui nh chi ti t thi hành c a Chính ph và hư ng d n th c hi n c a B Tài chính;\ II. V THU XU T NH P KH U: 1. Nguyên t c chung: th c hi n theo Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và các văn b n qui nh chi ti t thi hành c a Chính ph , hư ng d n th c hi n c a B Tài chính; 2. phù h p v i c i m kinh doanh c a ho t ng cho thuê tài chính, m t s i m ư c hư ng d n c th như sau: a. i v i máy móc, thi t b , các phương ti n v n chuy n và các ng s n khác mà công ty cho thuê tài chính nh p khNu cho thuê ư c áp d ng như trư ng h p bên thuê tr c ti p nh p khNu các tài s n này; c th như sau: - Trư ng h p bên i thuê là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: n u các máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n i thuê là hàng nh p khNu thu c danh m c hàng nh p khNu mi n thu ư c duy t quy nh t i i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và i m 1.b m c III, ph n th hai Thông tư s 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thì các máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n ó ư c mi n thu nh p khNu. Trư ng h p tài s n ó ư c
  2. thu h i trư c khi k t thúc th i h n thuê và bên cho thuê l i cho m t doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khác thuê thì cũng ư c mi n thu nh p khNu. - Trư ng h p bên i thuê là các nhà u tư trong nư c th c hi n d án u tư thu c ngành ngh quy nh t i danh m c A ho c d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i danh m c B và danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c, n u các máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n i thuê là hàng nh p khNu chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng thì ư c mi n thu nh p khNu. Trư ng h p các tài s n ó ư c thu h i trư c khi k t thúc th i h n cho thuê và bên cho thuê cho m t nhà u tư trong nư c khác th c hi n d án u tư thu c ngành ngh quy nh t i danh m c A ho c d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i danh m c B và danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph thì cũng ư c mi n thu nh p khNu. - Trư ng h p bên i thuê là doanh nghi p nư c ngoài thì tài s n nh p khNu nói trên ư c th c hi n theo cơ ch hàng t m nh p tái xu t. Trư ng h p tài s n cho thuê ó ư c thu h i theo quy nh t i kho n 1 i u 28 Ngh nh 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 c a Chính ph thì bên cho thuê ph i n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. b. i v i tài s n cho thuê ư c thu h i theo quy inh t i kho n 1 i u 28 Ngh nh 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 c a Chính ph , n u tài s n thu h i là tài s n nh p khNu c a nư c ngoài thì khi xu t khNu không ph i n p thu xu t khNu và ư c hoàn l i thu nh p khNu ã n p tuỳ theo giá tr còn l i c a tài s n ó, th t c h sơ không ph i n p thu và hoàn thu ư c quy nh t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. III. V L PHÍ TRƯ C B : 1. Nguyên t c chung: th c hi n theo Pháp l nh phí và l phí, các văn b n qui nh chi ti t thi hành c a Chính ph và hư ng d n th c hi n c a B Tài chính; 2. phù h p v i c i m kinh doanh c a ho t ng cho thuê tài chính, m t s i m ư c hư ng d n c th như sau: Căn c theo kho n 3 i u 22 Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 c a Chính ph thì: tài s n cho thuê c a các Công ty cho thuê tài chính ư c chuy n quy n s h u cho bên thuê (khi k t thúc th i h n thuê) thì bên thuê không ph i n p l phí trư c b . V th t c: th c hi n theo hư ng d n t i m c 4 ph n II Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b . Khi ăng ký kê khai l phí trư c b v i cơ quan thu , ơn v ph i xu t trình: - H p ng và biên b n thanh lý h p ng cho thuê tài chính gi a 2 bên có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
  3. - Gi y t chuy n giao tài s n gi a 2 bên. - Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n c a Công ty cho thuê tài chính. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong trư ng h p có vư ng m c, các ơn v k p th i báo cáo v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản