Thông tư số 24/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
5
download

Thông tư số 24/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2009/TT-BCT quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 24/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V CÔNG TÁC QU N LÝ NA BÀN C A CƠ QUAN QU N LÝ THN TRƯ NG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Qu n lý th trư ng, Ngh nh s 27/2008/N -CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 10/CP; B Công Thương quy nh v công tác qu n lý a bàn c a cơ quan Qu n lý th trư ng như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh i tư ng, n i dung, phương pháp qu n lý a bàn; trách nhi m c a cơ quan Qu n lý th trư ng các c p và công ch c qu n lý th trư ng trong công tác qu n lý a bàn ư c phân công. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan Qu n lý th trư ng các c p và công ch c qu n lý th trư ng trong công tác qu n lý a bàn ư c phân công. i u 3. Nguyên t c qu n lý 1. Qu n lý a bàn là nhi m v thư ng xuyên c a Qu n lý th trư ng nh m n m b t tình hình ho t ng thương m i, công nghi p trên a bàn ư c phân công v s lư ng, tình hình di n bi n th trư ng, d u hi u vi ph m, phương th c th o n vi ph m c a các t ch c, cá nhân. 2. Ph i h p ch t ch v i cơ quan ki m tra, ki m soát và cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan nh m qu n lý t t các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công. 3. Không l i d ng công tác qu n lý a bàn gây phi n hà, sách nhi u và b o kê, ti p tay cho các hành vi vi ph m.
  2. 4. C c Qu n lý th trư ng th ng nh t c a lo i s sách, bi u m u th ng kê và bi u m u báo cáo ph c v công tác qu n lý các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh trên a bàn và th c hi n qu n lý thông tin qua m ng i n t . Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. i tư ng ư c qu n lý trên a bàn i tư ng ư c qu n lý trên a bàn (sau ây g i là t ch c, cá nhân) bao g m: 1. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và ho t ng thương m i t i Vi t Nam. 2. H kinh doanh; cơ s s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và ho t ng thương m i. 3. Các lo i hình doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; các lo i hình H p tác xã ho t ng theo Lu t H p tác xã. 4. Văn phòng i di n, Chi nhánh c a doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam. 5. a i m s n xu t, kinh doanh, giao nh n, kho b o qu n, d tr hàng hóa; b n bãi t p k t hàng hóa, c ng hàng không, c ng ư ng sông, ư ng bi n, ga ư ng s t, bưu i n; trung tâm thương m i, c a hàng mi n thu , siêu th , ch ; các lo i phương ti n v n chuy n hàng hóa thư ng xuyên qua a bàn, các tuy n giao thông v n chuy n hàng hóa qua a bàn. i u 5. Ph m vi qu n lý a bàn Ph m vi qu n lý a bàn theo ch c năng nhi m v c a l c lư ng Qu n lý th trư ng ư c phân công theo a gi i hành chính. i u 6. N i dung qu n lý a bàn 1. Theo dõi, t ng h p s li u, thư ng xuyên c p nh t thông tin c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn v tên, a ch , lo i hình kinh doanh, m t hàng, ngành hàng s n xu t, kinh doanh ch y u. T ch c theo dõi vi c ch p hành pháp lu t, tình hình ho t ng c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công qu n lý theo các tiêu chí quy nh t i i u 8 Thông tư này nh m ph c v công tác ki m tra, ki m soát và yêu c u c a cơ quan qu n lý c p trên. 2. L p s b th ng kê, i u tra cơ b n, phân lo i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c giao qu n lý. Th ng kê các kho, bãi xe, c ng hàng không, ga ư ng s t, ư ng th y, trung tâm giao nh n hàng bưu i n, các ch u m i, các trung tâm thương m i và siêu th , các tuy n ph chuyên doanh, các làng ngh , các tuy n giao thông trên a bàn ư c giao qu n lý.
  3. 3. Ki m tra, i chi u s li u tình tr ng ho t ng c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh và vi c duy trì các i u ki n ph i th c hi n khi kinh doanh. 4. Tuyên truy n, ph bi n và hư ng d n t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công th c hi n các quy nh c a pháp lu t v s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i. 5. T ng h p và ph n ánh k p th i di n bi n tình hình th trư ng, giá c , i v i các m t hàng thi t y u, a bàn tr ng i m và các bi n ng b t thư ng c a th trư ng. 6. Theo dõi, c p nh t vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t trong s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i, vi c ki m tra và x lý vi ph m các t ch c, cá nhân nh m ph c v k p th i công tác ch o, i u hành và th c hi n qu n lý a bàn. 7. T ch c ki m tra, ki m soát th trư ng, x lý k p th i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t theo a bàn và lĩnh v c ư c phân công qu n lý. 8. xu t các bi n pháp v công tác qu n lý và t ch c th trư ng trên a bàn và lĩnh v c ư c phân công qu n lý khi phát hi n nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c thi pháp lu t. 9. Qu n lý và s d ng cơ s d li u thông tin v qu n lý a bàn và th c hi n ch báo cáo nh kỳ, báo cáo t xu t theo yêu c u c a cơ quan qu n lý c p trên. i u 7. Phương pháp qu n lý a bàn 1. Xây d ng m i quan h ch t ch v i chính quy n a phương và các cơ quan ch c năng có liên quan trên a bàn ư c phân công ph i h p qu n lý các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn. 2. Ch ng ph i h p v i các cơ quan c p Gi y phép, c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan có ch c năng ki m tra, ki m soát th trư ng và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan trên a bàn t ng h p danh sách, s li u t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công qu n lý. 3. Thi t l p kênh thông tin ti p nh n ý ki n ph n ánh c a nhân dân v tình hình th trư ng và các hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn. 4. Xây d ng cơ s d li u theo tiêu chí quy nh t i i u 8 Thông tư này. i u 8. Xây d ng cơ s d li u ph c v qu n lý a bàn 1. i Qu n lý th trư ng thi t l p cơ s d li u qu n lý các t ch c cá nhân, s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công. 2. Chi c c Qu n lý th trư ng t ng h p s li u v t ng s các t ch c, cá nhân ang s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn.
  4. 3. Xây d ng cơ s d li u qu n lý a bàn theo các tiêu chí sau: a. Tên, a ch , lo i hình kinh doanh, ngành ngh kinh doanh c a t ng t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn; b. Phân lo i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i: - Phân lo i theo cá nhân, h kinh doanh, doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p tác xã, Liên hi p H p tác xã, siêu th , trung tâm thương m i, c a hàng mi n thu , Văn phòng i di n, Chi nhánh c a doanh nghi p trong nư c hay nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 4 Thông tư này; - Phân lo i theo quy mô, theo ngành hàng, m t hàng kinh doanh ch y u; m t hàng kinh doanh có i u ki n và h n ch kinh doanh (tiêu chí xác nh doanh nghi p siêu nh , nh và v a theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 56/2009/N -CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a). 4. Vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và trong ho t ng thương m i, th hi n rõ ã b l c lư ng Qu n lý th trư ng và các l c lư ng khác ki m tra, x lý. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a C c Qu n lý th trư ng 1. Ki m tra vi c th c hi n công tác qu n lý a bàn c a các Chi c c Qu n lý th trư ng. 2. Tham mưu, xu t các ch trương, chính sách, các văn b n hư ng d n v t ch c ph i h p gi a các cơ quan ch c năng áp ng yêu c u th c t c a công tác qu n lý a bàn. i u 10. Trách nhi m c a Chi c c Qu n lý th trư ng 1. T ch c, ch o, hư ng d n và phân công các i Qu n lý th trư ng th c hi n công tác qu n lý a bàn. N m tình hình ho t ng, c p nh t, t ng h p d li u, phân lo i, các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy nh qu n lý a bàn c a các i Qu n lý th trư ng. i u 11. Trách nhi m c a i Qu n lý th trư ng 1. Phân công công ch c Qu n lý th trư ng qu n lý a bàn, n m tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn.
  5. 2. T ch c ph i h p v i các cơ quan ch c năng trên a bàn trong vi c cung c p thông tin, t ch c ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t theo thNm quy n. 3. L p s b th ng kê, i u tra cơ b n phân lo i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c giao qu n lý. C p nh t s thay i, tăng gi m v s lư ng, lo i hình, ngành ngh , a i m s n xu t, kinh doanh c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn. Theo dõi vi c ch p hành pháp lu t c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công qu n lý. 4. Ki m tra công tác qu n lý a bàn c a các công ch c qu n lý th trư ng thu c i Qu n lý th trư ng. i u 12. Trách nhi m c a Công ch c Qu n lý th trư ng 1. Thư ng xuyên bám sát a bàn ư c phân công n m tình hình ho t ng thương m i c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ho t ng thương m i trên a bàn ư c phân công qu n lý. 2. Th c hi n vi c qu n lý a bàn theo n i dung quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i u 6 Thông tư này. i u 13. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh n B Công Thương k p th i xem xét, i u ch nh. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VKSNDTC, TANDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Vũ Huy Hoàng - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Công Thương; - Website Chính ph , Website B Công Thương; - Chi c c QLTT các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT; QLTT (10).
Đồng bộ tài khoản