Thông tư số 24-TT/BTVH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
4
download

Thông tư số 24-TT/BTVH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24-TT/BTVH về việc thành lập trường Sư phạm bổ túc văn hóa cấp II do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24-TT/BTVH

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24-TT/BTVH Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1966 THÔNG TƯ V VI C THÀNH L P TRƯ NG SƯ PH M B TÚC VĂN HÓA C P II B TRƯ NG B GIÁO D C Kính g i: - y ban hành chính các khu, thành, t nh Đ ng kính g i: - Các s , ty giáo d c Ngày 08/4/1966, B đã có công văn s 595-BTVH cho các s , ty giáo d c v vi c m trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II đ đào t o giáo viên gi ng d y các trư ng b túc văn hóa và k thu t c p II nông thôn. Ngày 28/7/1966, B l i có công căn s 1359- BTVH hư ng d n thêm vi c chiêu sinh, th i gian và k ho ch đào t o. Thông tư này chính th c quy đ nh hi n vi c thành l p trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II các t nh, thành ph tr c thu c và các khu t tr Vi t B c, Tây B c; đ ng th i quy đ nh rõ r t m t s đi m c th v t ch c trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II đ các t nh, thành ph và các khu t tr nghiên c u thi hành. 1. B t đ u t năm h c 1966-1967, m i t nh, thành ph s thành l p m t trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II đ đào t o và b i dư ng giáo viên b túc văn hóa và k thu t c p II nông thôn và giáo viên b túc văn hoá c p II cho các xí nghi p, công nông, lâm trư ng. Riêng các khu t tr Vi t B c và Tây B c s m trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II khu đ đào t o giáo viên chung cho các t nh. nh ng nơi chưa có đi u ki n m trư ng riêng thì giao cho cho trư ng sư ph m c p II đ m nhi m b ng cách thành l p m t phân hi u sư ph m b túc văn hóa do m t hi u phó ph trách. Các y ban hành ch nh t nh, thành, khu căn c vào ch trương c a B Giáo d c và yêu c u phát tri n b túc văn hóa đ a phương, ra quy t đ nh thành l p trư ng và đăng ký theo th t c hi n hành, quy t đ nh và đ ngh ch tiêu đào t o, b i dư ng giáo viên b túc văn hóa c p II hàng năm cho trư ng. Kinh phí m trư ng do ngân sách đ a phương đài th . 2. Nhi m v chung c a trư ng là giúp đ các s , ty giáo d c đào t o giáo viên b túc văn hóa c p II chuyên trách và n a chuyên trách cho các xã và h p tác xã, cho các xí nghi p công, nông lâm trư ng; b i dư ng giáo viên chuyên trách và n a chuyên trách chưa toàn c p lên toàn c p theo yêu c u nâng cao ch t lư ng b túc văn hóa. Tùy tình hình và yêu c u t ng nơi, trư ng có th giúp s , ty luân phiên b i dư ng c giáo viên, cán b b túc
  2. văn hóa khác cơ s v văn hóa, k thu t và nghi p v đ giúp h công tác gi ng d y đư c t t hơn, nhưng tr ng tâm v n là đào t o, b i dư ng giáo viên b túc văn hóa c p II. Đ ng th i còn có nhi m v nghiên c u đúc rút kinh nghi m t ng bư c đ giúp s , ty lãnh đ o v n i dung và phương pháp h c t p, gi ng d y các trư ng b túc văn hóa và k thu t c p II đư c t t, đúc rút kinh nghi m v n i dung và phương pháp đào t o, b i dư ng giáo viên b túc văn hóa c p II. 3. Cán b lãnh đ o và giáo viên c a trư ng c n ch n trong s cán b giáo viên t t, có kh năng t ch c lãnh đ o và gi ng d y các trư ng sư ph m, có kh năng đúc rút kinh nghi m, biên so n tài li u và nên ch n nh ng anh ch em đã có kinh nghi m qua công tác b túc văn hóa. S lư ng cán b giáo viên c a trư ng c n b trí thích đáng như các trư ng sư ph m khác đ có th v a làm nhi m v đào t o, b i dư ng l i v a có th nghiên c u biên so n, đúc rút kinh nghi m trong hoàn c nh công tác còn r t m i m . 4. T ch c chuyên môn c a trư ng có th tuỳ tình hình và yêu c u t ng nơi mà chia thành b ph n đào t o, b i dư ng riêng ho c ph i h p cùng làm; ti n hành đào t o trư c r i b i dư ng ho c song song c hai vi c cùng m t lúc. Đ i v i các phân hi u sư ph m c p II làm công tác đào t o, b i dư ng giáo viên b túc văn hóa thì các giáo viên d y phân hi u này s h p thành m t t riêng đ đi sâu vào vi c rút kinh nghi m và biên so n gi ng d y cho sát. 5. Đ i tư ng chiêu sinh c a trư ng trư c h t là nh ng cán b , giáo viên b túc văn hóa, nh ng thương binh, cán b khác c a h p tác xã, c a xã (nhưng chưa ph i là cán b ch ch t). V i h c sinh ph thông đã v s n xu t đ a phương thì ch y u cũng nh m vào nh ng ngư i có hoàn c nh g n bó v i h p tác xã và n thanh niên có đi u ki n nông thôn lâu dài. Trình đ văn hóa đã t t nghi p l p 7 ph thông ho c b túc văn hóa, tu i t 17 đ n 35, đ s c kho đ gi ng d y, công tác, lý l ch rõ ràng. Trong trư ng h p không tuy n đ s ngư i đã t t nghi p l p 7 vào h c, các đ a phương có th l y th p hơn m t l p (ch y u ch n trong s giáo viên b túc văn hóa nghi p dư) và có k ho ch b i dư ng thêm đ có trình đ l p 7 trư c khi bư c vào h c t o chưong trình sư ph m b túc văn hóa; ho c s giáo sinh này s ra d y các l p đ u c p II và đư c ti p t c b i dư ng đ tr thành giáo viên toàn c p. Nh ng giáo sinh vào h c trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II nh t thi t ph i đư c Đ ng y, y ban hành chính xã, h p tác xã và các cơ s s n xu t khác chính th c ch n c đi đ ph c v cho xã, cho h p tác xã và các xí nghi p, công, nông, lâm trư ng. 6. Th i gian đào t o là 2 năm. Trong th i gian h c trư ng, giáo sinh đư c c p h c b ng 100% như các trư ng sư ph m khác. Khi ra trư ng s đư c s d ng d y các l p b túc văn hóa và k thu t c p II. Nh ng giáo sinh t t nghi p, có trình đ và kh năng công tác, có tinh th n đ o đ c t t s đư c ch n làm giáo viên chuyên trách b túc văn hóa c p II. S còn l i cũng đư c s d ng và do đ a phương đài th theo như ch đ đ i v i cán b trung c p k thu t c a xã và h p tác xã.
  3. 7. Cơ s v t ch t c a trư ng (như trư ng l p, d ng c ,…) do Nhà nư c trang b như đ i v i các trư ng sư ph m khác (m t ph n d a vào dân và th y trò t làm l y). C n t n d ng các cơ s s n xu t s n có c a xã và h p tác xã nơi trư ng đóng (như ru ng thí nghi m, tr i chăn nuôi…), các tài li u tham kh o c a các trư ng sư ph m và ph thông g n nh t, c a các ngành liên quan như nông nghi p, công nghi p; đ ng th i tăng cư ng thi t b cho phù h p v i yêu c u đào t o và b i dư ng giáo viên, nh t là v đ dùng thí nghi m, gi ng d y và h c t p, t sách giáo viên và giáo sinh… C n giúp các xã g n trư ng xây d ng trư ng l p b túc văn hóa và k thu t t t làm nơi th c hành, th c t p cho giáo sinh. C n lãnh đ o và xây d ng t t vi c ăn t p th , b trí th i gian lao đ ng đ rèn luy n tư tư ng k năng k thu t lao đ ng, k t h p h c v i hành và gi i quy t m t ph n lương th c, th c ph m, c i thi n sinh ho t cho trư ng. D a vào ch trương, phương hư ng c a B đã nêu trong thông tư này và nh ng công văn hư ng d n trư c đây, các t nh, thành, khu nghiên c u, xúc ti n ngay vi c m trư ng sư ph m b túc văn hóa c p II trong năm h c này đ k p đào t o và b i dư ng giáo viên cung c p cho nhu c u h c t p văn hóa và k thu t c p II ngày càng l n nông thôn và xí nghi p, công, nông, lâm trư ng… Ch tiêu đào t o giáo viên b túc văn hóa c p II mà các s , ty giáo d c đ ngh đã đư c B Giáo d c và y ban k ho ch nhà nư c t m ghi. Nay các y banh hành chính t nh, thành ph và khu v c t tr c n chính th c quy t đ nh v các ch tiêu đó và báo cáo lên B Giáo d c và y ban k ho ch nhà nư c cùng v i d trù ngân sách đ a phương mình. V t ch c văn hoá và k thu t, V sư ph m, V t ch c cán b , V k ho ch tài v , V thi t b trư ng h c c a B có nhi m v hư ng d n, đôn đ c ki m tra vi c th c hi n thông tư này. Các s , ty giáo d c có trách nhi m giúp y ban hành chính khu, thành, t nh th c hi n và báo cáo k t q a v B . B TRƯ NG B GIÁO D C Nguy n Văn Huyên
Đồng bộ tài khoản