Thông tư số 2411/2003/TT-BQP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 2411/2003/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2411/2003/TT-BQP về việc hướng dẫn xét tặng huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế cho chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Cămpuchia giai đoạn 1979-1989 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2411/2003/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2411/2003/TT-BQP Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 2411/2003/TT-BQP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N XÉT T NG HUY HI U VÌ NGHĨA V QU C T CHO CHUYÊN GIA DÂN S LÀM NHI M V GIÚP CĂMPUCHIA GIAI O N 1979 - 1989 Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph giao cho B Qu c phòng ch trì xét, trình Th tư ng Chính ph t ng thư ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t " cho Chuyên gia dân s làm nhi m v giúp Cămpuchia giai o n 1979 - 1989 (t i Công văn s 675/VPCP-VX ngày 17 tháng 02 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph ). Sau khi th ng nh t v i Vi n thi ua khen thư ng Nhà nư c t i Công văn s 853/T KT ngày 24 tháng 9 năm 2003, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG XÉT T NG HUY HI U: Nh ng ngư i ư c t ng thư ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t " là nh ng Chuyên gia dân s ã tr c ti p làm nhi m v t i các oàn chuyên gia (k c các ng chí hy sinh, t tr n trong khi làm nhi m v ho c ã ngh hưu sau ó t tr n) do U ban nhân dân các t nh và các Cơ quan B , Ngành, oàn th Trung ương c sang giúp cách m ng Cămpuchia trong s nghi p gi i phóng dân t c và xây d ng t nư c t 07/01/1979 n 30/9/1989. II. TIÊU CHU N: Chuyên gia dân s ã tr c ti p làm nhi m v giúp cách m ng Cămpuchia t tháng 6 tr lên trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhi m v , không vi ph m k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. Sau khi v nư c luôn ch p hành t t ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Trư ng h p hy sinh, t tr n trong khi làm nhi m v thì không tính th i gian. III. QUY N L I: Ngư i ư c t ng thư ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t " ư c c p Gi y ch ng nh n c a Th tư ng Chính ph kèm theo Huy hi u. IV. TH T C:
  2. 1. i v i nh ng trư ng h p ã ngh hưu thư ng trú t i các t nh (thành ph ) tr c thu c Trung ương: - Các cá nhân thu c i tư ng trên n u có tiêu chu n t làm b n kê khai quá trình công tác ho t ng t i Cămpuchia (theo m u) U ban nhân dân xã (phư ng) nơi ang cư trú th m nh, xác nh n và l p danh sách ngh lên U ban nhân dân huy n (qu n). - Cơ quan khen thư ng huy n (qu n) ki m tra, t ng h p danh sách, b n kê khai cá nhân báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph (qua thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng) - Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng t nh ph i h p v i B ch huy Quân s , S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban T ch c Chính quy n giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh th m nh hoàn ch nh h sơ khen thư ng g i v B Qu c phòng (qua C c Chính sách, T ng c c Chính tr ) trình Th tư ng Chính ph . 2. i v i nh ng trư ng h p hi n ang công tác thu c B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và t nh. - Các cá nhân thu c i tư ng trên n u có tiêu chu n làm b n kê khai quá trình công tác ho t ng Cămpuchia (theo m u) l y xác nh n c a Th trư ng ơn v cơ s tr c ti p qu n lý cán b g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng t nh, B , Ban, Ngành, và oàn th Trung ương. - Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng ph i h p v i T ch c chính quy n t nh ho c V t ch c Cán b có ý ki n xác nh n và ngh vào b n khai c a t ng cá nhân, sau ó t ng h p danh sách kèm theo t khai các cá nhân tiêu chu n báo cáo Th trư ng B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh g i v B Qu c phòng (qua C c Chính sách, T ng C c Chính tr ) trình Th tư ng Chính ph . 3. H sơ ngh khen thư ng g i B Qu c phòng (qua C c Chính sách, T ng c c Chính tr ) g m: - T khai cá nhân (theo m u th ng nh t) kèm theo b n phô tô; + Lý l ch ng viên ho c phi u lý l ch cán b c a cá nhân; + Quy t nh ngh hưu; + Quy t nh i u ng i làm chuyên gia giúp B n (n u không còn quy t nh thì ph i có xác nh n c a hai ng chí cùng công tác ư c t ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t "). - Danh sách ngh khen (theo m u th ng nh t) - T trình Th tư ng Chính ph c a B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương ho c U ban nhân dân t nh.
  3. H sơ trên g i C c Chính sách, T ng c c Chính tr 03 b . V. T CH C TH C HI N: - Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng thu c B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và t nh, thành ph là cơ quan ch trì có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph ; B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương ph bi n hư ng d n cho các i tư ng do B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và t nh qu n lý vi t b n kê khai cá nhân. ng th i t ng h p danh sách, t khai cá nhân báo cáo Th trư ng B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph . - B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph có T trình ngh Th tư ng Chính ph xét t ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t " g i v B Qu c phòng (qua C c Chính sách, T ng c c Chính tr ). - B Ch huy Quân s t nh ph i h p cùng Ban Thi ua Khen thư ng t nh (thành ph ) có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân các c p, t ch c t t vi c ti n hành xét, t ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t " cho các i tư ng thu c di n qu n lý c a a phương. Các i tư ng hi n ang công tác các B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương do Th trư ng cơ quan tr c ti p ch o vi c xét, ngh . - Ban Liên l c C u chuyên gia Vi t Nam t i Cămpuchia th i kỳ 1979 - 1989 Trung ương và các t nh có trách nhi m làm tham mưu giúp B Qu c phòng và các a phương ki m tra xác minh các trư ng h p ngh t ng Huy hi u "Vì nghĩa v qu c t ". B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph ra quy t nh khen thư ng theo ngh c a B , Ban, Ngành, oàn th Trung ương và U ban nhân dân t nh (thành ph ). Th i gian các ơn v g i báo cáo t u v B Qu c phòng (qua C c Chính sách, T ng c c Chính tr ) trư c ngày 15/12/2003. Vi c Thi ua Khen thư ng Nhà nư c b o m hi n v t (gi y ch ng nh n, Huy hi u) cho các i tư ng theo quy t nh khen thư ng c a Th tư ng Chính ph . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, cơ quan, ơn v và a phương ph n ánh v B Qu c phòng xem xét, gi i quy t. Nguy n Văn Rinh ( ã ký) (M u 1)
  4. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KÊ KHAI NGH XÉT T NG HUY HI U "VÌ NGHĨA V QU C T " CHO CHUYÊN GIA DÂN S CĂMPUCHIA (Gia o n 1979 - 1989) H và tên:.....................................ch in hoa.....................Năm sinh:................. Nguyên quán:...................................................................................................... Nơi hi n nay:................................................................................................... ơn v (cơ quan) c i công tác (t i Cămpuchia):.............................................. ơn v (cơ quan) công tác (t i Cămpuchia):....................................................... Ch c v : (Ch c v cao nh t khi làm nhi m v giúp Cămpuchia t ngày.... tháng..... năm...... n ngày...... tháng....... năm.......) ................................................... Hi n nay công tác t i Cơ quan (ngh hưu).......................................................... QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Kê khai t khi ho t ng Cămpuchia n khi k t thúc nhi m v v Vi t Nam) T n Cơ quan, ch c v - ngày, tháng, năm ngày, tháng, năm ơn v công tác Khen thư ng (T B ng, Gi y khen tr lên) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ Xác nh n và ngh c a UBND Xã (Phư ng) ho c Khai t i................... xác nh n c a ơn v cơ s tr c ti p qu n lý cán b . Ngày..... tháng..... năm.... (Ký tên) - Căn c h sơ c a ông (bà)...... ã tham gia công tác t i Cămpuchia...... năm..... (t ngày.... tháng.... năm.... n ngày.... tháng.... năm....) - Hi n nay ông (bà) ang cư trú t i a phương luôn ch p
  5. hành t t ư ng l i ch trương c a ng và Nhà nư c. Ngày...... tháng........ năm........ Ý ki n ngh c a Cơ quan Ký tên óng d u Thi ua - Khen thư ng, (ghi rõ ch c danh) thu c B , Ban, Ngành, oàn th TW và t nh Ngày....... tháng...... năm...... Ký tên óng d u (ghi rõ ch c danh) (M u 2) DANH SÁCH NGH T NG THƯ NG HUY HI U "VÌ NGHĨA V QU C T " STT H và tên Quê quán ơn v trình Th i gian công tác t i Cămpuchia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ngày...... tháng...... năm 2003 Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng (Ký tên, óng d u)
  6. (M u 3) DANH SÁCH NGH TRUY T NG HUY HI U "VÌ NGHĨA V QU C T " STT H và tên Quê quán ơn v Ghi chú (hy sinh, t tr n t i CPC hay ngh hưu t tr n. N u ngh hưu t tr n th i gian CPC bao nhiêu) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ngày...... tháng...... năm 2003 Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản