Thông tư số 25/2008/TT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
11
download

Thông tư số 25/2008/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/2008/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25/2008/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 25/2008/TT-BQP Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 148/2006/N - CP NGÀY 04/12/2006 C A CHÍNH PH V QUY HO CH, XÂY D NG, QU N LÝ VÀ B O V VÀNH AI AN TOÀN CÁC KHO N DƯ C, V T LI U N , NHÀ MÁY S N XU T N DƯ C, V T LI U N DO B QU C PHÒNG QU N LÝ Căn c Ngh nh s 148/2006/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn các kho n dư c, v t li u n , nhà máy s n xu t n dư c, v t li u n do B Qu c phòng qu n lý (sau ây g i t t là Ngh nh s 148/2006/N -CP), B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s i u như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Các kho n dư c, v t li u n , nhà máy s n xu t n dư c, v t li u n (g i t t là kho n dư c) th c hi n theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 148/2006/N -CP bao g m: Kho n dư c l c quân, kho tên l a phòng không và phương ti n sát thương hàng không, kho n dư c h i quân ư c phân ra các c p: a) Các kho n dư c c p B Qu c phòng; b) Các kho n dư c c p quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng; c) Các kho n dư c c p sư oàn, Vùng H i quân, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Các kho nguyên li u, s n phNm và dây chuy n s n xu t v t li u n , s n xu t, s a ch a n dư c c a các nhà máy qu c phòng. ) Các kho c p l oàn, trung oàn, căn c sân bay huy n, th và tương ương. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i m i cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng, sinh s ng trên lãnh th Vi t Nam. 3. Nguyên t c quy ho ch, xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho
  2. Nguyên t c quy ho ch, xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho th c hi n theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau: a) Các kho n dư c nêu t i i m a, b, c, d, M c 1 ph n I Thông tư này óng quân trên a bàn c a các a phương trong c nư c và m i t ch c, cá nhân có liên quan ph i có trách nhi m xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho. b) M i t ch c, cá nhân khi quy ho ch, xây d ng công trình, khai thác, s d ng vùng t, kho ng không thu c Vành ai an toàn kho trong ph m vi cho phép quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 7 Ngh nh s 148/2006/N -CP ph i có ý ki n c a th trư ng ơn v c p trên tr c ti p qu n lý kho n dư c và ch p hành các quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho. Ngoài ph m vi cho phép quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 7 Ngh nh s 148/2006/N -CP ph i có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . II. QUY NNH VÀNH AI AN TOÀN KHO 1. Vành ai an toàn kho th c hi n theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 148/2006/N -CP, bao g m: a) T t c các kho n dư c nêu t i i m a, b, c, d, M c 1 ph n I Thông tư này ph i xác nh Vành ai an toàn kho. Vành ai an toàn kho ph i b o m ngăn ch n ư c các y u t xâm h i, gây m t an toàn cho kho n dư c và ph i b o m an toàn cho tính m ng, tài s n c a các t ch c, cá nhân n m ngoài Vành ai an toàn kho n u kho n dư c x y ra s c cháy, n . b) Vành ai an toàn kho ư c xác nh trên th c a b ng hàng rào, c t m c, bi n báo và có b n a chính, trong ó xác nh rõ v trí, di n tích chi m t c a kho n dư c và Vành ai an toàn kho. c) Các kho n dư c, ngoài h sơ qu n lý công trình qu c phòng và khu quân s ph i có h sơ qu n lý Vành ai an toàn kho. N u Vành ai an toàn kho hi n t i không thu c ph m vi t qu c phòng qu n lý, ơn v qu n lý tr c ti p kho n dư c ph i h p v i cơ quan ch c năng c a a phương l p và qu n lý h sơ Vành ai an toàn kho. Khi có quy t nh chuy n giao m c ích s d ng thành t qu c phòng thì th c hi n vi c l p và qu n lý h sơ theo quy nh qu n lý t qu c phòng và pháp lu t v t ai. 2. Bán kính an toàn c a các kho n dư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 148/2006/N -CP, ư c xác nh c th như sau: a) T t c các lo i n dư c c t ch a trong t ng nhà kho ph i tính toán, quy i ra ương lư ng TNT (DTNT); b) Trên cơ s DTNT, căn c vào Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 4586 : 1997 “V t li u n công nghi p - Yêu c u an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng”; Quy t nh s 338/Q -QP ngày 16/9/1991 ban hành “Quy nh v kho n dư c (L c quân) c a Q NDVN” và các tài li u k thu t v tên l a phòng không, phương ti n sát thương hàng không, vũ khí h i quân tính toán các kho ng cách an toàn:
  3. - Kho ng cách an toàn v ch n ng; - Kho ng cách an toàn v tác ng c a sóng không khí; - Kho ng cách an toàn v tác ng c a m nh văng. c) Sau khi tính toán các kho ng cách an toàn nêu i m b, giá tr l n nh t trong các kho ng cách an toàn tính toán ư c ch n làm bán kính an toàn cho t ng nhà kho. Bán kính an toàn l n nh t c a các nhà kho ư c ch n làm bán kính an toàn c a kho. d) Vành ai an toàn kho là ph m vi vùng bao quanh các nhà kho thu c kho n dư c, g m trên m t t và trong lòng t, n m gi a gi i h n trong và gi i h n ngoài v i kho ng cách b ng bán kính an toàn l n nh t c a các nhà kho. Gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho n dư c là hàng rào ho c tư ng rào khép kín khu v c kho n dư c. N u có nhi u l p hàng rào ho c tư ng rào khép kín khu v c kho n dư c thì gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho n dư c là l p hàng rào ho c tư ng rào g n nhà kho nh t. i v i kho c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh và tương ương thì gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho n dư c là mép ngoài c a n n nhà kho. ) Bán kính an toàn c a t ng c p kho ph thu c vào ch ng lo i n dư c, DTNT nhưng ph i n m trong gi i h n sau: - Kho c p B Qu c phòng, kho c p quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, vùng h i quân và tương ương: Bán kính an toàn không ư c vư t quá 1500 mét. - Kho c p sư oàn, kho c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và tương ương: Bán kính an toàn không ư c vư t quá 1000 mét. - i v i các kho c p l oàn, trung oàn và tương ương; căn c sân bay, các kho nguyên li u, s n phNm và dây chuy n s n xu t v t li u n , s n xu t, s a ch a n dư c c a các nhà máy qu c phòng: Bán kính an toàn không ư c vư t quá 1000 mét. - i v i các kho n dư c c p huy n, th và tương ương: Bán kính an toàn không dư i 14 mét. N u nhà kho có tư ng xung quanh b ng bê tông c t thép dày t 200mm n 300mm, tr n nhà b ng bê tông c t thép và xung quanh nhà kho có tư ng rào ho c hàng rào cách mép ngoài c a n n nhà kho không dư i 2 mét thì bán kính an toàn kho c p huy n, th không dư i 7 mét. e) Trư ng h p các nhà kho n dư c xây d ng kiên c , có ch n n l y úng quy cách theo Tiêu chuNn ngành 06 TCN 584 : 1996 “Nhà kho n dư c c p chi n lư c, chi n d ch” ho c xung quanh sát hàng rào khu v c các nhà kho có i, núi che ch n, n u l y nh núi th p nh t kéo m t ư ng th ng t i chân tư ng c a nhà kho xa nh t t o v i m t b ng n n nhà kho m t góc l n hơn 45o thì bán kính an toàn c a t ng nhà kho ho c c a kho n dư c v phía có i, núi che ch n ư c phép gi m i 50% nhưng v n ph i b o m nh c a i, núi n m gi a gi i h n trong và gi i h n ngoài c a Vành ai an toàn kho.
  4. f) Các kho n dư c n u không b o m yêu c u t i i m M c này, các u m i tr c thu c B t ng h p báo cáo B T ng tham mưu i u ch nh phù h p v i nhi m v tác chi n phòng th và Ngh nh s 148/2006/N -CP. 3. B o v Vành ai an toàn kho th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau: a) Trong Vành ai an toàn kho, nghiêm c m: - Ngư i không có trách nhi m vào Vành ai an toàn kho; - Xây d ng nhà , công trình kinh t , dân sinh; - S d ng l a, v t li u n , thi t b , các v t li u d gây cháy, gây n , v t th bay mang l a; - Canh tác nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p trong ph m vi 50 mét tính t gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho tr ra xung quanh; - Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng s n; - Săn b n, n mìn; - Neo u các phương ti n v n chuy n; - Tham quan du l ch, các ho t ng t p th (tr các ho t ng phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n). b) Trong Vành ai an toàn kho, cho phép nh ng ho t ng sau: - Ngoài ph m vi bán kính 50 mét tính t gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho tr ra xung quanh, ư c phép: Xây d ng các công trình ph c v các ho t ng tr c ti p c a kho; canh tác nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; xây d ng các công trình th y nông quy mô v a và nh , các công trình ph c v phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n; xây d ng công trình h t ng giao thông quy mô v a và nh ph c v ho t ng tr c ti p c a kho và ph c v phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n; - Ngoài ph m vi bán kính 500 mét tính t gi i h n trong c a Vành ai an toàn kho tr ra xung quanh, ư c xây d ng ư ng i n cao th dư i 110KV; c) Ngoài các i u c m t i i m a nêu trên, các ho t ng trong Vành ai an toàn kho ph i tuân theo pháp lu t v b o v các công trình qu c phòng và khu quân s . d) Các ho t ng cho phép trong Vành ai an toàn kho t i i m a nêu trên ph i có s th a thu n v i ơn v c p trên tr c ti p qu n lý kho n dư c v ch p hành các quy nh xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho. ) M i t ch c, cá nhân có quy n l i, nghĩa v liên quan n Vành ai an toàn kho khi phát hi n các bi u hi n, hành vi vi ph m quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v
  5. Vành ai an toàn kho ph i báo ngay cho chính quy n a phương ho c cơ quan ch c năng có thNm quy n x lý k p th i. e) M i hành vi xâm h i n Vành ai an toàn kho ph i ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Quy ho ch, xây d ng các kho n dư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau: a) Quy ho ch, xây d ng h th ng kho n dư c trong toàn quân ph i căn c vào nhi m v tác chi n phòng th t ng vùng, t ng khu v c do B T ng tham mưu quy nh. Ph i quy ho ch, xây d ng ng b Vành ai an toàn kho phù h p các quy nh t i i u 6 Ngh nh s 148/2006/N -CP, ng th i ph i áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và tuân theo quy nh c a pháp lu t v t ai. b) Khi quy ho ch, thi t k , thi công xây d ng m i kho n dư c và s p x p, b trí các nhà kho ph i ưu tiên l a ch n v trí có a hình, a v t che ch n; b o m bán kính an toàn nêu t i M c 2 ph n II Thông tư này i v i khu v c dân cư và các công trình kinh t dân sinh xung quanh; ph i tính toán n s nh hư ng c a ng t, lũ l t, s t l t và các hi n tư ng t nhiên khác. c) Vi c xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho ph i g n li n v i vi c b o v tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh và ph i tôn tr ng quy n, l i ích h p pháp c a các t ch c, cá nhân. d) Các lo i n h a l c, thu c n không ư c các nhà kho g n khu dân cư. Các kho n dư c hi n ang n m g n các khu t p trung ông dân cư, khu ô th , khu công nghi p, ư ng qu c l , lư i i n qu c gia và các công trình quan tr ng khác ph i i u ch nh tr lư ng, ch ng lo i n dư c phù h p, b o m bán kính an toàn quy nh t i i m M c 2 ph n II Thông tư này; trư ng h p không i u ch nh ư c ph i báo cáo B T ng tham mưu di d i n v trí khác b o m quy nh v ph m vi Vành ai an toàn kho. Các nhà kho n dư c không b o m tiêu chuNn phòng, ch ng cháy, n , phòng ch ng n lây ph i c ng c b sung, s a ch a ho c xây m i. ) Không xây d ng m i kho n dư c khu v c ô th , nơi t p trung ông dân cư. Trong trư ng h p th t c n thi t ph c v nhi m v qu c phòng, khi quy t nh xây d ng ph i tính toán, thi t k b o m kho ng cách an toàn v i khu dân cư, các công trình kinh t dân sinh xung quanh và i v i các kho n dư c c p huy n, th ph i ư c tư l nh quân khu phê duy t; các kho nguyên li u, s n phNm và dây chuy n s n xu t v t li u n , s n xu t, s a ch a n dư c c a các nhà máy qu c phòng, kho c p l oàn, trung oàn và tương ương ph i ư c B trư ng B Qu c phòng phê duy t; các kho n dư c c p B Qu c phòng, c p quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, sư oàn, vùng h i quân, căn c sân bay, c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. III. TRÁCH NHI M QUY HO CH, XÂY D NG, QU N LÝ, B O V VÀNH AI AN TOÀN KHO 1. Trách nhi m c a B Qu c phòng th c hi n theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau:
  6. a) Trách nhi m c a B T ng tham mưu: - Ch trì ph i h p v i T ng c c K thu t rà soát l i quy ho ch h th ng kho n dư c trong toàn quân; i u ch nh s p x p phù h p v i nhi m v tác chi n phòng th và các quy nh v xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn kho theo Ngh nh s 148/2006/N -CP báo cáo B phê duy t. - Trên cơ s quy ho ch h th ng các kho n dư c trong toàn quân ã ư c B phê duy t, xây d ng án quy ho ch h th ng kho n dư c và Vành ai an toàn cho t ng kho trên ph m vi toàn qu c. Ph n án quy ho ch Vành ai an toàn c a h th ng kho n dư c c p B Qu c phòng, c p quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, sư oàn, vùng h i quân, căn c sân bay, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Ph n án quy ho ch Vành ai an toàn c a h th ng kho n dư c còn l i báo cáo B phê duy t. - Ch o hư ng d n toàn quân quy ho ch, xây d ng, qu n lý Vành ai an toàn kho n dư c theo quy nh qu n lý t qu c phòng và pháp lu t v t ai. b) Trách nhi m c a T ng c c K thu t: - Ph i h p v i B T ng tham mưu rà soát l i quy ho ch h th ng kho n dư c trong toàn quân; xu t i u ch nh s p x p phù h p v i nhi m v tác chi n phòng th và các quy nh v xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn kho theo Ngh nh s 148/2006/N -CP. - Ch o hư ng d n ngành k thu t toàn quân tính toán xác nh và quy ho ch xây d ng Vành ai an toàn các kho n dư c theo quy nh c a Ngh nh s 148/2006/N -CP. - Tính toán xác nh và quy ho ch xây d ng Vành ai an toàn c a các kho n dư c c p B Qu c phòng báo cáo B T ng tham mưu. c) Trách nhi m c a ngành k thu t các ơn v : Vi c t ch c ch o, hư ng d n, tính toán xác nh bán kính an toàn, vành ai an toàn kho n dư c phân c p như sau: - i v i các kho n dư c c p B Qu c phòng do C c Quân khí th c hi n, ch nhi m TCKT phê duy t; - i v i các kho n dư c c p quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, do ngành k thu t các u m i th c hi n, tư l nh quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng phê duy t; - i v i các kho n dư c c p sư oàn, vùng H i quân, trung oàn và tương ương tr c thu c sư oàn, vùng H i quân do ngành k thu t sư oàn, vùng H i quân th c hi n, ch huy trư ng sư oàn, vùng H i quân phê duy t; - i v i các kho n dư c căn c sân bay, kho n dư c c p trung oàn và tương ương c l p do ngành k thu t ơn v th c hi n, ch huy trư ng ơn v c p trên tr c ti p phê duy t;
  7. - i v i các kho t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n th do ngành k thu t B ch huy quân s t nh, thành ph th c hi n, ch huy trư ng B ch huy quân s t nh phê duy t; - i v i các kho nguyên li u, s n phNm và dây chuy n s n xu t v t li u n , s n xu t, s a ch a n dư c c a các nhà máy qu c phòng do ngành k thu t T ng c c Công nghi p qu c phòng th c hi n, Ch nhi m T ng c c phê duy t. d) Trách nhi m c a các ơn v tr c thu c B Qu c phòng có kho n dư c: - Quy ho ch t ng th Vành ai an toàn kho n dư c thu c ph m vi qu n lý, t ng h p báo cáo v B T ng tham mưu và ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng xây d ng án quy ho ch h th ng kho và vành ai an toàn kho n dư c trên toàn qu c. - Căn c vào M c 2 ph n II Thông tư này rà soát l i tr lư ng n dư c t ng kho. N u không b o m Vành ai an toàn i v i khu v c dân cư và các công trình kinh t dân sinh xung quanh, t ng h p xu t k ho ch i u chuy n d n d ch phù h p báo cáo B T ng tham mưu tri n khai th c hi n. N u Vành ai an toàn v n b o m theo quy nh nhưng không thu c ph m vi t qu c phòng qu n lý, ch o ơn v tr c thu c ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân a phương nơi óng quân rà soát, th ng nh t, qu n lý hi n tr ng khu v c thu c Vành ai an toàn kho, không xâm l n ho c phát sinh các y u t vi ph m Ngh nh s 148/2006/N -CP. - Sau khi án quy ho ch h th ng kho n dư c và Vành ai an toàn cho t ng kho ư c Th tư ng Chính ph và B Qu c phòng phê duy t, hư ng d n, ch o ơn v tr c thu c ph i h p v i cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng và y ban nhân dân các c p nơi óng quân tri n khai c m m c gi i, hoàn ch nh th t c quy n s h u t ai, l p b n a chính, gi i t a di d i nhà , các công trình kinh t dân sinh vi ph m Ngh nh s 148/2006/N -CP, xây d ng quy ch ph i h p qu n lý và b o v vành ai an toàn các kho n dư c thu c ph m vi qu n lý. ) Trách nhi m c a C c Tài chính B Qu c phòng: Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng và các b , ngành có liên quan l p và th c hi n d toán ngân sách nhà nư c b o m cho xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn kho, trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. Hư ng d n vi c huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n ngân sách th c hi n công tác quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn kho n dư c theo quy nh c a Ngh nh s 148/2006/N -CP. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau: a) Ch o y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ph i h p v i cơ quan qu n lý kho n dư c xác nh Vành ai an toàn kho, l p b n a chính khu v c và t ch c c m m c gi i; quy ho ch xây d ng, qu n lý và b o v Vành ai an toàn theo Ngh nh s 148/2006/N -CP. N u Vành ai an toàn kho n dư c không thu c ph m vi t qu c phòng qu n lý thì y ban nhân dân a phương có trách nhi m ph i h p v i ơn v ch qu n kho n
  8. dư c rà soát, th ng nh t, qu n lý hi n tr ng khu v c thu c Vành ai an toàn kho, không xâm l n ho c phát sinh các y u t vi ph m trái v i Ngh nh s 148/2006/N -CP. Sau khi án quy ho ch h th ng kho n dư c và Vành ai an toàn cho t ng kho ư c Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng phê duy t và có quy t nh c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n, ch o cơ quan, ban ngành a phương t ch c di d i, tái nh cư các h dân, các công trình kinh t dân sinh hi n ang t n t i trong Vành ai an toàn kho không phù h p v i Ngh nh s 148/2006/N -CP xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho theo quy nh c a pháp lu t. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng ti n hành các th t c giao t xây d ng kho, t ch c qu n lý và s d ng t thu c Vành ai an toàn kho theo quy nh c a pháp lu t v t ai. b) Ch trì ph i h p v i B Qu c phòng và các b , ngành liên quan rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a a phương g n v i xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho. Ch o các t ch c thành viên, giáo d c nhân dân nghiêm ch nh ch p hành quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho. c) X lý các vi ph m quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho theo thNm quy n. 3. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m Vành ai an toàn kho th c hi n theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 148/2006/N -CP, c th như sau: a) ơn v tr c ti p qu n lý kho n dư c ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và cơ quan ch c năng liên quan xây d ng k ho ch, t ch c ki m tra vi c th c hi n quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho; ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương, cơ quan liên quan trên a bàn t ch c ngăn ch n và có bi n pháp phù h p ình ch k p th i các hành vi xâm h i ho c nguy cơ xâm h i n kho n dư c và vi ph m quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho. b) Hàng năm, Thanh tra B Qu c phòng ch u trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra và báo cáo B trư ng vi c th c hi n các quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v Vành ai an toàn kho. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, nh ng vư ng m c các ơn v ph n nh v B Qu c phòng ch o gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  9. THƯ NG TƯ NG Nguy n Huy Hi u
Đồng bộ tài khoản