Thông tư số 25/2009/TT-BCT

Chia sẻ: lawttnh2

Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 25/2009/TT-BCT

B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
------- NAM
c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 25/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009
THÔNG TƯ

QUY NNH CHI TI T THI HÀNH CÔNG TÁC THI UA, KHEN THƯ NG
TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy
nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương;
Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b
sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005 (dư i
ây g i t t là Lu t Thi ua, Khen thư ng);
Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy
nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và
Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng (dư i ây g i t t là
Ngh nh s 121/2005/N -CP);

B Công Thương quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành
Công Thương như sau:

Chương I

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Thông tư này quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành
Công Thương, bao g m: hình th c, n i dung t ch c phong trào thi ua; danh hi u,
tiêu chuNn danh hi u thi ua; hình th c, i tư ng và tiêu chuNn khen thư ng; thNm
quy n quy t nh trao t ng, th t c, h sơ ngh khen thư ng; H i ng Thi ua -
Khen thư ng các c p; qu thi ua, khen thư ng và x lý vi ph m v thi ua, khen
thư ng.

i u 2. i tư ng áp d ng

1. i tư ng thi ua

i tư ng thi ua áp d ng theo Thông tư này, bao g m: cán b , công ch c, viên ch c,
ngư i lao ng trong biên ch và h p ng lao ng không

xác nh th i h n; ngư i lao ng có th i gian làm vi c th c t 12 (mư i hai) tháng
tr lên, làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công Thương các
t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là cá nhân); các cơ quan, ơn
v thu c B Công Thương, S Công Thương, các doanh nghi p thu c các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là t p th ).

2. i tư ng khen thư ng

a) Các i tư ng quy nh t i kho n 1 c a i u này;

b) Cá nhân và t p th ho t ng trong lĩnh v c Công Thương các cơ quan, ơn v
thu c các B , ban, ngành và a phương;

c) Cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c
ngoài có nhi u thành tích góp ph n xây d ng, b o v và phát tri n ngành Công
Thương Vi t Nam.

i u 3. M c tiêu thi ua, khen thư ng

Công tác thi ua, khen thư ng nh m t o ng l c, ng viên, lôi cu n, khuy n khích
và tôn vinh các t p th , cá nhân hăng hái thi ua lao ng sáng t o, vươn lên hoàn
thành t t nhi m v ư c giao, góp ph n vào s nghi p phát tri n c a ngành Công
Thương.

i u 4. Nguyên t c thi ua, khen thư ng

1. Nguyên t c thi ua

a) T nguy n, t giác, công khai; m b o tinh th n oàn k t, h p tác và cùng phát
tri n;

b) Xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào k t qu phong trào thi ua;

c) Cá nhân, t p th tham gia phong trào thi ua ph i ăng ký thi ua, xác nh m c
tiêu thi ua, tiêu chí thi ua. Nh ng cá nhân, t p th không ăng ký thi ua s không
ư c xem xét, công nh n các danh hi u thi ua.

2. Nguyên t c khen thư ng

a) Chính xác, công khai, dân ch , công b ng và k p th i trên cơ s ánh giá úng hi u
qu công tác c a các t p th , cá nhân; coi tr ng ch t lư ng theo tiêu chuNn, không gò
ép t s lư ng; vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân không b t bu c theo
trình t t hình th c khen thư ng th p n hình th c khen thư ng cao, thành tích t
t i âu khen thư ng t i ó. Nh ng thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có
ph m vi nh hư ng l n hơn ư c xem xét, ngh khen thư ng v i m c cao hơn;

b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng;

c) B o m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng;

d) K t h p ch t ch gi a ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t.
i u 5. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v trong công tác thi ua, khen
thư ng

1. B trư ng phát ng và ch o phong trào thi ua trong ph m vi toàn Ngành, H i
ng Thi ua - Khen thư ng B có trách nhi m tham mưu giúp B trư ng v n i
dung thi ua và t ch c phong trào thi ua.

2. Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c phát ng và ch o phong trào thi ua trong
cơ quan, ơn v mình qu n lý.

3. Các t ch c oàn th thu c cơ quan, ơn v c n ph i h p ch t ch v i Th trư ng
cơ quan, ơn v cùng c p ch o t ch c phát ng và duy trì thư ng xuyên phong
trào thi ua, nhân r ng các phong trào thi ua và các gương i n hình tiên ti n trong
ph m vi cơ quan, ơn v ; ch ng phát hi n, l a ch n t p th , cá nhân có thành tích
xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng theo quy nh t i Thông
tư này.

i u 6. Trách nhi m các cơ quan báo chí c a ngành

Các báo, t p chí c a ngành Công Thương có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n
công tác thi ua, khen thư ng; ph bi n, nêu gương các i n hình tiên ti n, gương
ngư i t t, vi c t t, c ng các phong trào thi ua; phát hi n các cá nhân, t p th có
thành tích xu t s c trong phong trào thi ua; u tranh, phê phán các hành vi vi ph m
pháp lu t v thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương.

i u 7. Nghĩa v và quy n l i c a cá nhân, t p th ư c khen thư ng

1. Cá nhân ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p
B ng khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n
lưu gi , trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n, hi n v t khen
thư ng; ư c xét nâng b c lương trư c th i h n theo quy nh; ưu tiên c i nghiên
c u h c t p, công tác, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn trong và ngoài
nư c; các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng là m t trong nh ng căn c
ánh giá, quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b hàng năm.

2. T p th ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p B ng
khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi ,
trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n ho c hi n v t khen
thư ng trên các văn b n tài li u chính th c c a cơ quan, ơn v .

3. Cá nhân, t p th ư c công nh n các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng
có trách nhi m phát huy thành tích ã t ư c ti p t c ph n u l p thành tích và
danh hi u thi ua cao hơn; b o qu n các hi n v t khen thư ng. Nghiêm c m các hành
vi mua, bán, cho thuê, cho mư n, t ng ho c cho hi n v t khen thư ng dư i m i hình
th c.

Chương II

HÌNH TH C, N I DUNG T CH C PHONG TRÀO THI UA DANH HI U
THI UA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA
i u 8. Hình th c t ch c thi ua

1. Thi ua thư ng xuyên ư c t ch c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý,
hàng năm nh m th c hi n m c tiêu, ch tiêu và chương trình công tác ra.

2. Thi ua theo t, theo chuyên ư c t ch c nh m th c hi n và nâng cao ch t
lư ng, hi u qu công tác, ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v công tác tr ng tâm,
t xu t trong m t th i gian nh t nh, ho c gi i quy t nh ng công vi c khó khăn,
b c xúc nh t, nh ng vi c còn y u kém, t n ng.

a) Ngành Công Thương t ch c phát ng thi ua theo t, theo chuyên nh m
ph n u th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm năm c a Nhà
nư c.

b) Các cơ quan, ơn v trong ngành t ch c phát ng thi ua l p thành tích chào
m ng ngày truy n th ng c a ngành, cơ quan, ơn v , k ni m ngày thành l p ngành,
cơ quan, ơn v .

i u 9. N i dung t ch c phong trào thi ua

1. Xác nh rõ m c tiêu, ph m vi, i tư ng thi ua, ra các ch tiêu, khNu hi u, n i
dung thi ua và th i h n thi ua. Vi c xác nh n i dung và tiêu chí thi ua ph i khoa
h c, phù h p v i th c ti n c a t ng cơ quan, ơn v và có tính kh thi.

2. Xác nh bi n pháp t ch c phong trào thi ua; có hình th c t ch c phát ng
phong trào thi ua phù h p, coi tr ng vi c tuyên truy n ý nghĩa c a t thi ua, phát
huy tinh th n trách nhi m.

3. Phát ng, ch o th c hi n phong trào thi ua; có k ho ch tri n khai các bi n
pháp t ch c v n ng thi ua, theo dõi quy trình t ch c thi ua, t ch c ch o
i m rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m làm t t cho các i tư ng tham gia
thi ua.

4. Sơ k t, t ng k t phong trào, ánh giá k t qu thi ua. i v i các t thi ua dài
ngày (th i gian t m t năm tr lên), các cơ quan, ơn v ph i t ch c sơ k t vào gi a
t rút kinh nghi m; k t thúc các t thi ua ng n ngày (th i gian dư i m t năm)
ho c t ng t ph i ti n hành sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu ; công khai l a ch n,
bình xét, bi u dương, khen thư ng nh ng cá nhân, t p th t thành tích xu t s c
trong phong trào thi ua. Tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các gương i n hình tiên
ti n trong cơ quan, ơn v .

i u 10. ăng ký danh hi u thi ua

Hàng năm, ch m nh t ngày 31 tháng 3, các cơ quan, ơn v t ch c cho cá nhân, t p
th ăng ký ph n u th c hi n các phong trào thi ua, các ch tiêu thi ua, các danh
hi u thi ua và g i b n ăng ký thi ua (theo m u s 1a và 1b Ph l c 1 ban hành kèm
theo Thông tư này) v B theo dõi, làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua.

i u 11. Danh hi u thi ua
1. i v i cá nhân

a) Chi n s thi ua toàn qu c;

b) Chi n s thi ua c p B ;

c) Chi n s thi ua cơ s ;

d) Lao ng tiên ti n.

2. i v i t p th

a) C thi ua c a Chính ph ;

b) C thi ua c a B ;

c) T p th lao ng xu t s c;

d) T p th lao ng tiên ti n.

i u 12. Tiêu chu n các danh hi u thi ua

1. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c

Th c hi n theo quy nh t i i u 21 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 15 Ngh nh
s 121/2005/N -CP.

2. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua c p B

a) Có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong s nh ng cá nhân có 3 (ba) l n liên t c t
danh hi u Chi n s thi ua cơ s ;

b) Thành tích t ư c có nh hư ng t t trong ngành Công Thương.

3. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua cơ s

a) Là Lao ng tiên ti n;

b) Có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ho c có sáng ki n c i ti n
l l i làm vi c, th c hi n c i cách th t c hành chính nâng cao năng su t lao ng,
tăng hi u qu công tác.

Cá nhân có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ph i ư c H i ng
khoa h c (H i ng sáng ki n) c p cơ s công nh n ho c tham gia chính tài khoa
h c c p cơ s tr lên ư c ánh giá x p lo i xu t s c ho c t gi i thư ng c p qu c
gia, qu c t t i các cu c thi th d c, th thao, văn hoá văn ngh , h i ch .

4. Cá nhân t danh hi u Lao ng tiên ti n

a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 24 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
b) i v i các cá nhân ư c c i h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 (m t) năm, n u
t k t qu h c t p t lo i khá tr lên, ch p hành t t các quy nh c a các cơ s ào
t o, b i dư ng thì l y k t qu h c t p v i k t qu công tác t i cơ quan, ơn v bình
xét danh hi u Lao ng tiên ti n. Trư ng h p i h c t p, ào t o t 01 (m t) năm tr
lên, có k t qu h c t p t lo i khá tr lên thì năm h c ó ư c x p tương ương danh
hi u Lao ng tiên ti n làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng
khác;

c) i v i các cá nhân trong 01 (m t) năm ngh làm vi c t 02 (hai) tháng (t 40 ngày
tr lên theo ch làm vi c) thì không thu c di n xem xét, bình b u danh hi u Lao
ng tiên ti n.

5. T p th t danh hi u C thi ua c a Chính ph

t các tiêu chuNn theo quy nh t i i u 25 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 16
Ngh nh s 121/2005/N -CP.

6. T p th t danh hi u C thi ua c a B

a) Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là
nh ng t p th tiêu bi u, hoàn thành xu t s c nhi m v công tác;

b) Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác trong ngành Công Thương h c
t p;

c) N i b oàn k t, tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng
và các t n n xã h i khác.

7. T p th t danh hi u Lao ng xu t s c

t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 27 Lu t Thi ua, Khen thư ng.

8. T p th t danh hi u Lao ng tiên ti n

t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 28 Lu t Thi ua, Khen thư ng.

9. Cách th c xét t ng

a) Vi c xét t ng danh hi u quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u này ư c ti n hành
thư ng xuyên hàng năm;

b) Vi c xét t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s quy nh t i kho n 3 i u này ư c
th c hi n v i t l bình b u không quá 20% s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i
lao ng trong cơ quan, ơn v t danh hi u Lao ng tiên ti n;

c) Vi c xét t ng danh hi u Lao ng ti n ti n quy nh t i kho n 4 i u này, i v i
cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c trong các cơ quan,
ơn v thu c B ph i ư c ch n trong s nh ng ngư i hoàn thành nhi m v ư c
giao và có ăng ký thi ua hoàn thành t t nhi m v (hoàn thành các công vi c ư c
giao, t năng su t, ch t lư ng t t);
d) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph quy nh t i kho n 5 i u này
ư c ti n hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ( i v i các cơ s ào
t o ư c xét t ng vào d p k t thúc năm h c) dành cho các t p th tiêu bi u, xu t s c
hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v ư c giao trong năm; có nhân t m i, mô
hình m i các t p th trong toàn ngành h c t p. Hàng năm, trên cơ s ăng ký thi
ua v i Chính ph (qua Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương), B Công Thương
phân b s lư ng C cho các cơ quan, ơn v trong ngành;

) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a B quy nh t i kho n 6 i u này ư c ti n
hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ; i v i các cơ s ào t o ư c
xét t ng vào d p k t thúc năm h c. Hàng năm, B có văn b n hư ng d n c th v
phân b s lư ng C thi ua c a B cho các cơ quan, ơn v thu c B và S Công
Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;

e) Vi c xét t ng danh hi u T p th lao ng xu t s c quy nh t i kho n 7 i u này
ư c l a ch n trong s các t p th tiêu bi u, xu t s c t danh hi u T p th lao ng
tiên ti n.

Chương III

HÌNH TH C KHEN THƯ NG TIÊU CHU N CÁC HÌNH TH C KHEN
THƯ NG

i u 13. Hình th c t ch c khen thư ng

1. Khen thư ng thư ng xuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t
thành tích xu t s c sau khi k t thúc th c hi n nhi m v k ho ch hàng năm ho c th c
hi n k ho ch nhi u năm.

2. Khen thư ng theo các chuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã
t thành tích xu t s c khi sơ k t, t ng k t th c hi n các chương trình m c tiêu ho c
m t chuyên h i thi, liên hoan, tri n lãm và g n li n v i k ho ch ch o tr c ti p
c a các ơn v thu c B i v i các ơn v cơ s trong ngành Công Thương.

3. Khen thư ng t xu t là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích
t xu t, c bi t xu t s c, có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c, tác phNm
xu t s c c p Nhà nư c ho c t gi i thư ng cao trong các cu c thi qu c gia, qu c t ,
có tác d ng nêu gương trong B , ngành, không n m trong ch tiêu thi ua ho c không
tham gia ký k t giao ư c thi ua.

i u 14. Hình th c khen thư ng

1 . Hình th c khen thư ng c a Nhà nư c

Huân chương, Huy chương, Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh,
Gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph .

2. Hình th c khen thư ng c a B

a) B ng khen c a B trư ng B Công Thương;
b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam;

c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương.

3. Hình th c khen thư ng c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u
riêng, có tư cách pháp nhân

Gi y khen.

i u 15. Tiêu chu n các hình th c khen thư ng

1. Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Danh hi u vinh
d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c th c hi n theo quy
nh t i Chương III Lu t Thi ua, Khen thư ng và Chương III Ngh nh s
121/2005/N -CP.

2. Danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú th c hi n theo Thông tư s
01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 c a B Công nghi p (nay là B Công
Thương) hư ng d n tiêu chuNn, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Ngh
nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú.

3. K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam th c hi n
theo Quy ch xét t ng K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương
Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -BCT ngày 17 tháng 12 năm
2008 c a B trư ng B Công Thương.

4. Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương th c hi n theo Quy ch xét
t ng Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương ban hành kèm theo
Quy t nh s 38/2008/Q -BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công
Thương.

5. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i cá nhân

a) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u Chi n s thi
ua cơ s trư c th i i m ngh ;

b) L p thành tích xu t s c, ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên
do B Công Thương phát ng;

c) L p thành tích t xu t c bi t xu t s c;

d) Có quá trình công tác lâu năm ho c có nhi u c ng hi n i v i s nghi p xây d ng,
b o v và phát tri n ngành Công Thương ư c xét t ng nhân d p k ni m ngày thành
l p ngành, cơ quan, ơn v ;

) Các trư ng h p khác B trư ng xem xét, quy t nh.

6. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i t p th

a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 72 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
b) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u T p th lao
ng xu t s c, ho c l p thành tích xu t s c, tiêu bi u ư c bình xét trong các t thi
ua theo t, theo chuyên do B Công Thương phát ng;

Vi c xét t ng thư ng i v i các cơ quan, ơn v , các t p th nh thu c các cơ quan,
ơn v thu c B l p thành tích t xu t, c bi t xu t s c ho c có thành tích xây d ng,
b o v và phát tri n cơ quan, ơn v nhân d p cơ quan, ơn v k ni m ngày thành l p
ư c th c hi n vào d p t ng k t công tác cu i năm c a B

7. Gi y khen c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư
cách pháp nhân

Th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 50 Ngh nh
s 121/2005/N -CP.

Chương IV

TH M QUY N QUY T NNH, TRAO T NG, TH T C, H SƠ VÀ QUY
TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG

i u 16. Th m quy n quy t nh, trao t ng

1. Huân chương, Huy chương, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c,
Danh hi u vinh d Nhà nư c, C Thi ua c a Chính ph , Chi n s thi ua toàn qu c,
B ng khen c a Th tư ng Chính ph , th c hi n theo quy nh t i các i u 77, 78 Lu t
Thi ua, Khen thư ng.

2. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua:

a) C thi ua c a B ;

b) T p th lao ng xu t s c;

c) Chi n s thi ua c p B .

3. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các hình th c khen thư ng:

a) B ng khen;

b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam;

c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương.

3. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng, con d u
riêng quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua:

a) T p th lao ng tiên ti n;

b) Lao ng tiên ti n;
c) Chi n s thi ua cơ s .

4. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp
nhân quy t nh t ng thư ng hình th c khen thư ng Gi y khen.

i u 17. L trao t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng

Vi c công b , trao t ng các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng là d p tôn
vinh nh ng gương ngư i t t, vi c t t và i n hình tiên ti n. L trao t ng ph i ư c t
ch c trang tr ng, thi t th c, ti t ki m, tránh phô trương, lãng phí.

1. T ch c mít tinh, l k ni m, trao t ng và ón nh n danh hi u vinh d Nhà nư c,
Huân chương, Huy chương, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng
Chính ph ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09
tháng 8 năm 2004 c a Chính ph .

2. B trư ng B Công Thương ư c u quy n c a Lãnh o ng, Nhà nư c trao
t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph cho các cơ quan, ơn v thu c B và tr c
ti p trao t ng C thi ua c a B , B ng khen c a B trư ng cho các cơ quan, ơn v
tr c thu c B và S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i H i
ngh t ng k t công tác hàng năm c a B .

3. B trư ng B Công Thương u quy n cho Th trư ng các cơ quan, ơn v ch u
trách nhi m t ch c trao t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng, c th
như sau:

a) i v i Huân chương, Huy chương, sau khi nh n ư c thông báo c a V Thi ua -
Khen thư ng và các quy t nh, hi n v t khen thư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v l p
k ho ch t ch c, ón nh n, trình B trư ng (thông qua V Thi ua - Khen thư ng).
Sau khi có ý ki n ch o c a B trư ng, V Thi ua - Khen thư ng ph i h p v i các
cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng và có th t ch c k t h p v i nh ng
chương trình, n i dung thi t th c khác c a cơ quan, ơn v ti t ki m th i gian, chi
phí. i v i m t s trư ng h p c bi t, V Thi ua - Khen thư ng l p k ho ch t
ch c ón nh n trình B trư ng và t ch c công b , trao t ng.

b) i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c và hình th c khen thư ng B ng khen
c a Th tư ng Chính ph cho cá nhân, t p th , Th trư ng cơ quan, ơn v ch ng
l p k ho ch, t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th ư c khen thư ng c a
cơ quan, ơn v mình ph trách và thông báo cho V Thi ua - Khen thư ng bi t
ch o, theo dõi.

c) i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B
trư ng B Công Thương, B trư ng u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v t
ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý.

d) i v i t p th , cá nhân ư c t ng danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c
thNm quy n c a Th trư ng cơ quan, ơn v do cơ quan, ơn v t ch c.

i u 18. Tuy n trình khen thư ng
1. C p nào ch trì phát ng t thi ua thì c p ó l a ch n cá nhân, t p th xu t s c
khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng.

2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m khen thư ng theo thNm quy n
ho c trình c p trên khen thư ng i v i cá nhân, t p th thu c ph m vi qu n lý.

3. i v i S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương

a) Vi c ngh t ng thư ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà
nư c do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét trình theo các
quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP và các văn
b n hư ng d n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;

b) B Công Thương hi p y khen thư ng i v i các danh hi u thi ua và hình th c
khen thư ng c a Nhà nư c theo ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương ho c Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương;

c) Vi c ngh các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo thNm quy n
quy t nh c a B trư ng B Công Thương th c hi n như các cơ quan, ơn v thu c
B .

4. i v i ơn v ngoài ngành

Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h công tác xu t các c p có thNm quy n xem
xét và ngh B trư ng B Công Thương khen thư ng theo thNm quy n.

i u 19. H sơ ngh khen thư ng

1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh khen thư ng c a
các cơ quan, ơn v thu c B và ngoài ngành.

2. i v i B ng khen và C thi ua c a B Công Thương, 01 (m t) b h sơ g m:

a) T trình ngh khen thư ng c a Giám c S Công Thương các t nh, thành ph
tr c thu c Trung ương i v i t p th , cá nhân thu c S ho c Th trư ng cơ quan,
ơn v thu c B kèm theo danh sách (Ph l c 2);

b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a S Công Thương các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương ho c biên b n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng
cơ quan, ơn v thu c B (Ph l c 3);

c) Báo cáo thành tích c a t p th (ký và óng d u c a Th trư ng cơ quan, ơn v ) và
cá nhân (ký, ghi rõ h tên, có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v ký tên và óng
d u) ư c ngh khen thư ng (Ph l c 4 và Ph l c 5);

d) B n sao Quy t nh ho c Ch ng nh n t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s , T p
th lao ng xu t s c c a c p có thNm quy n;
) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i, tài khoa h c c a H i ng
khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a cơ quan, ơn v ; B n sao Gi i thư ng qu c
gia, qu c t (n u có).

3. i v i danh hi u Anh hùng Lao ng, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i
kho n 3 i u 63 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s
01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph (Ph l c 6
và Ph l c 7).

4. i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, C thi ua c a Chính ph và các
hình th c khen thư ng Huân chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huy
chương, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 i u 53, kho n 3 i u
54, kho n 5 i u 56, kho n 4 i u 57 và kho n 2 i u 60 Ngh nh s
121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7
năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , h sơ g m:

a) T trình ngh (Ph l c 2);

b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng (Ph l c 3);

c) B n sao ch p quy t nh ho c gi y ch ng nh n ã ư c t ng các danh hi u thi ua
và các hình th c khen thư ng c a c p có thNm quy n cho t p th , cá nhân ư c
ngh khen thư ng;

d) Báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng ph i có ch ký,
ghi rõ h tên ngư i l p và có ch ký, óng d u (n u có) xác nh n c a Th trư ng cơ
quan, ơn v (Ph l c 4 và Ph l c 5);

) Báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th (không quá 02 trang gi y kh A4);

e) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i c a H i ng khoa h c ho c
H i ng sáng ki n c a ơn v ; B n sao gi i qu c gia, qu c t (Ph l c 8);

g) Xác nh n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách nhà nư c i v i t p th , cá nhân là
Th trư ng cơ quan, ơn v doanh nghi p có nghĩa v n p ngân sách nhà nư c (có
xác nh n hoàn thành nghĩa v thu c a cơ quan thu t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương);

h) Ý ki n c a y ban nhân dân a phương (xã, phư ng) v các m t ho t ng trên
a bàn;

i) i v i các t p th , cá nhân trong ngành (thu c các t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương), các B , ngành, oàn th Trung ương c n có s hi p y c a B Công
Thương thì ch c n g i báo cáo thành tích kèm theo công văn ngh xin ý ki n hi p
y.

5. i v i khen thư ng t xu t, theo t thi ua ho c theo chuyên
H sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2, 3 i u 61 Ngh nh s
121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7
năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , g m:

a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v kèm theo danh sách cá nhân, t p
th ư c ngh khen thư ng (Ph l c 2);

b) Báo cáo tóm t t thành tích do cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p l p, (nêu rõ thành
tích, công tr ng l p ư c) ngh khen thư ng (Ph l c 9).

6. i v i khen thư ng quá trình c ng hi n, h sơ ư c th c hi n theo quy nh c a
Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m:

a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v qu n lý cán b trư c khi ngh
hưu (Ph l c 2);

b) Báo cáo thành tích (Ph l c 10).

7. i v i khen thư ng cho ngư i nư c ngoài, h sơ ư c th c hi n theo quy nh
c a Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m:

a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v có ngư i nư c ngoài công tác
(Ph l c 2);

b) Báo cáo thành tích (Ph l c 11).

8. B ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua c p B , T p th lao ng xu t s c,
Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng tiên ti n (Ph l c 12 và Ph l c 13).

i u 20. Th i gian nh n h sơ

1. Khen thư ng thư ng xuyên i v i t p th , cá nhân thu c thNm quy n c a B

a) i v i khen thư ng thư ng xuyên hàng năm cho các danh hi u thi ua, hình th c
khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng và danh hi u C thi ua c a Chính ph ,
ch m nh t ngày 15 tháng 12 hàng năm (tính theo d u bưu i n);

b) i v i khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, ch m nh t ngày 10
tháng 02 hàng năm (tính theo d u bưu i n);

c) i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , danh
hi u Anh hùng Lao ng, không quy nh th i h n nh n h sơ.

2. i v i các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Th
trư ng cơ quan, ơn v , do cơ quan, ơn v quy t nh, ư c th c hi n theo quy nh
t i kho n 3 i u 16 Thông tư này.

3. Khen thư ng t xu t, khen thư ng theo chuyên , h sơ ư c g i ch m nh t
không quá 15 (mư i lăm) ngày k t khi l p ư c thành tích t xu t ho c sau khi k t
thúc chuyên công tác.
i u 21. Quy trình ngh khen thư ng

Sau khi ti p nh n h sơ ngh khen thư ng ho c hi p y khen thư ng, V Thi ua -
Khen thư ng có trách nhi m thNm nh các danh hi u thi ua, các hình th c khen
thư ng theo quy nh hi n hành và t ng h p trình Ch t ch H i ng Thi ua - Khen
thư ng xem xét, quy t nh ho c xin ý ki n các thành viên H i ng b ng văn b n.
K t qu bình xét c a H i ng ư c t ng h p trình B trư ng quy t nh. Quy trình
ngh khen thư ng cho các i tư ng c th như sau:

1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng Huân chương Sao Vàng, Huân
chương H Chí Minh và danh hi u Anh hùng Lao ng, V Thi ua - Khen thư ng
báo cáo xin ý ki n ch o c a B trư ng, Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng
trư c khi h p H i ng Thi ua - Khen thư ng B và trong h sơ trình Th tư ng
Chính ph (thông qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương thNm nh Th
tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c) ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ban cán s
ng B Công Thương.

2. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng
cho các cá nhân, t p th c a các cơ quan, ơn v thu c B , Th trư ng cơ quan, ơn
v l p t trình, biên b n H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s , báo cáo tóm t t thành
tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng g i v V Thi ua - Khen thư ng
thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét.

V Thi ua - Khen thư ng hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh khen thư ng
theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh (thông qua Ban Thi ua
- Khen thư ng Trung ương).

3. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng C
thi ua c a B , B ng khen c a B cho các cá nhân và t p th thu c S Công Thương
các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V Thi ua - Khen thư ng t ng h p, thNm
nh, trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ trình B
trư ng quy t nh.

4. i v i các trư ng h p khen thư ng cho cá nhân, t p th ngoài ngành, Th trư ng
cơ quan, ơn v có quan h tr c ti p l p t trình kèm báo cáo tóm t t thành tích c a cá
nhân, t p th ư c ngh khen thư ng, g i v V Thi ua - Khen thư ng t ng
h p, thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ
trình B trư ng quy t nh.

5. V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m xu t v i H i ng Thi ua - Khen
thư ng B trình B trư ng xem xét ngh c p có thNm quy n khen thư ng các
danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng i v i Lãnh o B .

Chương V

H I NG THI UA-KHEN THƯ NG CÁC C P

i u 22. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương
1. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B Công Thương ch o ho t ng
thi ua, khen thư ng c a ngành Công Thương.

2. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng t i các cơ quan, ơn v thu c B ch
o ho t ng thi ua, khen thư ng cơ quan, ơn v .

i u 23. Th m quy n quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng các
c p trong ngành Công Thương

1. B trư ng quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B .

2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách
pháp nhân quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v
mình ph trách.

i u 24. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành
Công Thương

1. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng B th c hi n theo Quy t nh s
1358/Q -BCT ngày 05 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương.

2. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v có tài kho n
riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân g m:

a) Ch t ch là Th trư ng cơ quan, ơn v ;

b) Phó Ch t ch là Ch t ch Công oàn cơ quan, ơn v ;

c) y viên Thư ng tr c g m Chánh Văn phòng, Trư ng phòng, ban Hành chính, T
ch c, T ng h p ho c cá nhân ph trách công tác thi ua, khen thư ng c a cơ quan,
ơn v ;

d) Các u viên g m i di n c p u ng, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh,
Trư ng các phòng, ban, b ph n chuyên môn do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t
nh trên nguyên t c s lư ng là 3, 5, 7, 9 ho c 11 thành viên.

i u 25. Nguyên t c làm vi c, nhi m v , quy n h n c a H i ng - Thi ua khen
thư ng các c p

1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có ch c năng giúp cho Th trư ng cơ
quan, ơn v cùng c p v công tác thi ua, khen thư ng, làm vi c theo nguyên t c t p
trung dân ch và bi u quy t theo a s . Trư ng h p ý ki n các thành viên H i ng
Thi ua - Khen thư ng ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là quy t nh.

2. Nguyên t c làm vi c, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen
thư ng B th c hi n theo Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B
Công Thương ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/Q -BCT ngày 31 tháng 3 năm
2008 c a B trư ng B Công Thương.
3. Nguyên t c làm vi c, nhi m v quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen
thư ng cơ quan, ơn v do Th trư ng cơ quan, ơn v quy nh không trái v i Quy
ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B .

Chương VI

THÔNG BÁO K T QU KHEN THƯ NG, LƯU TR H SƠ KHEN
THƯ NG, S D NG QU THI UA, KHEN THƯ NG

i u 26. Thông báo k t qu khen thư ng

1. Các t p th , cá nhân tiêu chuNn khen thư ng và ã ư c c p có thNm quy n
Quy t nh khen thư ng, trong th i h n không quá 10 (mư i) ngày, k t ngày có
Quy t nh khen thư ng, cơ quan thNm nh h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho
ơn v ngh khen thư ng bi t.

2. i v i các trư ng h p không tiêu chuNn khen thư ng, cơ quan thNm nh ph i
thông báo b ng văn b n (có nêu rõ lý do) cho ơn v ngh khen thư ng bi t trong
th i gian 10 ngày như quy nh t i kho n 1 i u này.

3. Trong trư ng h p h sơ ư c g i không úng tuy n trình, cơ quan thNm nh ph i
thông báo b ng văn b n và tr h sơ trong th i h n không quá 03 (ba) ngày, k t
ngày nh n ư c h sơ cho ơn v ngh khen thư ng.

i u 27. Lưu tr h sơ khen thư ng

1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có trách nhi m lưu tr h sơ khen thư ng
c ac p mình theo quy nh ghi nh n thành tích c a các th h i v i s nghi p
cách m ng c a ng, dân t c, giáo d c truy n th ng, xây d ng cơ quan, ơn v và
ph c v cho vi c tra c u, gi i quy t ơn, thư khi u n i c a công dân ho c xác nh n
cho các i tư ng ư c hư ng chính sách khi có yêu c u.

2. H sơ khen thư ng ph i ư c bàn giao cho Lưu tr c a cơ quan, ơn v khi h t th i
h n lưu tr theo quy nh c a pháp lu t.

i u 28. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng

1. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 66
Ngh nh s 121/2005/N -CP; Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm
2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen
thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP.

2. B Công Thương khuy n khích các cá nhân, t p th trong và ngoài ngành h tr ,
óng góp b sung Qu thi ua, khen thư ng hàng năm c a B .

3. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân,
t p th thu c cơ quan B theo các quy t nh khen thư ng. Cu i năm s dư trong Qu
ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho công tác thi ua, khen thư ng.
4. M c chi ti n thư ng c th kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen
thư ng th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 69 n i u 74 Ngh nh s
121/2005/N -CP.

5. Qu thi ua, khen thư ng c a B do V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m
qu n lý; Qu thi ua, khen thư ng c a các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u
riêng ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v
ư c khen thư ng.

Chương VII

KI M TRA, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO

i u 29. Ki m tra công tác thi ua, khen thư ng

1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m giúp H i ng Thi ua - Khen thư ng
B ki m tra công tác thi ua, khen thư ng t i các cơ quan, ơn v trong ngành.

2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ki m tra công tác thi ua, khen thư ng
t i cơ quan, ơn v do mình qu n lý.

i u 30. X lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo

1. Cá nhân, t p th gian d i trong vi c kê khai thành tích ư c khen thư ng thì b
hu b quy t nh khen thư ng, b thu h i hi n v t và ti n thư ng ã nh n; tuỳ theo
tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách
nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh.

2. Th trư ng cơ quan, t ch c xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ cho ngư i
khác ngh khen thư ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k
lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i
b i thư ng theo quy nh.

3. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng th c hi n theo
i u 98 Lu t Thi ua, Khen thư ng và theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i,
t cáo.

4. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các khi u n i, t
cáo v công tác thi ua, khen thư ng thu c thNm quy n và ph i h p v i Thanh tra B ,
các ơn v có liên quan ki m tra, xác minh và báo cáo Ch t ch H i ng Thi ua -
Khen thư ng B , Lãnh o B Công Thương xem xét, quy t nh.

Chương VIII

T CH C TH C HI N

i u 31. Báo cáo công tác thi ua, khen thư ng

1. nh kỳ quý IV hàng năm, các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công
Thương các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ng k t, ánh giá công tác thi ua,
khen thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m
nh t là ngày 15 tháng 12.

2. Các cơ s ào t o thu c B Công Thương t ng k t, ánh giá công tác thi ua, khen
thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m nh t là
ngày 10 tháng 8.

3. Các cơ quan, ơn v trong ngành có phát ng phong trào thi ua và sau m t t thi
ua, có trách nhi m sơ k t, t ng k t, bình xét thi ua và g i báo cáo v B Công
Thương.

i u 32. Hi u l c thi hành

1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th
Quy t nh s 04/2007/Q -BTM ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a B Thương m i v
vi c ban hành Quy ch thi ua, khen thư ng ngành Thương m i và các văn b n quy
ph m pháp lu t c a B Công nghi p v công tác thi ua, khen thư ng ngành Công
nghi p.

2. H i ng Thi ua - Khen thư ng B ch o th c hi n Thông tư này.

3. Giao V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c
th c hi n Thông tư này và căn c tình hình th c ti n phong trào thi ua hàng năm,
nghiên c u xu t s lư ng và t l khen thư ng h p lý B trư ng xem xét, quy t
nh.

4. Th trư ng các cơ quan, ơn v t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này và c th
hoá các tiêu chuNn phù h p v i tình hình ho t ng c a cơ quan, ơn v .

5. Trong quá trình th c hi n Thông tư qui nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen
thư ng trong ngành Công Thương, n u có vư ng m c ho c nh ng i u chưa phù h p,
Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Công Thương nghiên c u, b sung, s a
i./.


B TRƯ NG
Nơi nh n:
- H i ng T KT Trung ương;
- Các U viên H T KT B ;
- Các cơ quan, ơn v thu c B ;
- Các S Công Thương;
- C c Ki m tra VBQPPL (B TP); Vũ Huy Hoàng
- Công oàn CTVN, ng u BCT;
- Công báo;
- Website Chính ph ;
- Website B Công Thương;
- Lưu VT,T KT.
PH L C 1
(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 1a: Hư ng d n ăng ký giao ư c thi ua hàng năm.
(Dùng cho các cơ quan, ơn v thu c B )

ơn v ……….

B NG ĂNG KÝ GIAO Ư C THI UA NĂM 200….

Kính g i: H i ng Thi ua – Khen thư ng B Công Thương.

Căn c vào ch c năng, nhi m v và các ch tiêu B giao năm 200…., ơn v ăng ký
giao ư c thi ua năm 200… v i các phong trào và các ch tiêu thi ua sau:

I. CÁC PHONG TRÀO THI UA
Th i gian Th i gian
TT Tên phong trào thi ua M c tiêu
phát ng t ng k t
1 Phát ng phong trào thi ua
ph n u hoàn thành xu t s c
nhi m v chính tr ư c giao
2 Xây d ng ơn v t Cơ quan văn
hoá (Công s văn minh - S ch
p – An toàn) năm 200….
3 Tích c c tham gia các ho t ng
phong trào văn th c a cơ quan t
ch c chính quy n, oàn th c p
trên và a phương phát ng
nhân k ni m các ngày l l n
trong năm.

(N u có các phong trào c th )
II. CÁC CH TIÊU ĂNG KÝ THI UA
N i dung các ch tiêu ơn v K ho ch Ghi
tính 200… chú
1. Ch tiêu th nh t: Hoàn thành các ch tiêu k
ho ch và nhi m v chính tr năm 200…:

(C th hoá các ch tiêu theo lĩnh v c nhi m v công tác
ư c giao)

1) ……………………………
2) ……………………………

3) ……………………………

………………………………
2. Ch tiêu th hai: Xây d ng t p th ơn v :

a) Xây d ng t p th oàn k t th ng nh t…………….

b) Ch p hành ch trương chính sách c a ng, Pháp lu t
c a Nhà nư c: th c hi n quy ch dân ch ; c i cách th
t c hành chính; th c hành ti t ki m ch ng tham nhũng
lãng phí; không có v vi c tiêu c c (C th
hoá…)………

c) Xây d ng các t ch c ng trong s ch v ng m nh,
các oàn th v ng m nh xu t s c …(C th hoá…)
3. Ch tiêu th ba: Các danh hi u thi ua và hình
th c khen thư ng:

a) i v i t p th ơn v :

Danh hi u thi ua: ……..Hình th c khen thư ng….

b) T p th nh : S lư ng t p th nh : …………

T p th lao ng xu t s c: ………………

T p th lao ng tiên ti n: ………………

c) Cá nhân: T ng s cán b công nhân viên: …….

Lao ng tiên ti n: ……………………..

Chi n sĩ thi ua cơ s : …………………

Chi n s thi ua c p B : ………………

Chi n s thi ua toàn qu c: ………………

(Ghi rõ h tên, tên tài ăng ký)

B ng khen B : ………………………...

B ng khen c a Th tư ng Chính ph ....
…….Ngày.......tháng …….năm 200…..

Ch t ch Công oàn cơ s Th trư ng ơn v
M u s 1b: Hư ng d n ăng ký giao ư c thi ua hàng năm.
(Dùng cho S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương)

S ……….

B NG ĂNG KÝ GIAO Ư C THI UA NĂM 200….

Kính g i: H i ng Thi ua – Khen thư ng B Công Thương.

Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao năm 200…., S Công Thương…………
ăng ký giao ư c thi ua năm 200… v i các phong trào và các ch tiêu thi ua sau:

I. CÁC PHONG TRÀO THI UA
Th i gian Th i gian
TT Tên phong trào thi ua M c tiêu
phát ng t ng k t
1 Phát ng phong trào thi ua
ph n u hoàn thành xu t s c
nhi m v chính tr ư c giao
2 Xây d ng ơn v t Cơ quan
văn hoá (Công s văn minh -
S ch p – An toàn) năm 200….
3 Tích c c tham gia các ho t ng
phong trào văn th c a cơ quan
t ch c chính quy n, oàn th
c p trên và a phương phát
ng nhân k ni m các ngày l
l n trong năm.

(Nêu các phong trào c th )
II. CÁC CH TIÊU ĂNG KÝ THI UA
N i dung các ch tiêu ơn v K ho ch Ghi
tính 200… chú
1. Ch tiêu th nh t: Hoàn thành các ch tiêu k ho ch
và nhi m v chính tr năm 200…:

(C th hoá các ch tiêu theo lĩnh v c nhi m v công tác
ư c giao)

1) Lao ng - Vi c làm:

*Gi i quy t - Vi c làm:

Trong ó:

- Xu t khNu lao ng:

- T l lao ng thi u vi c làm:

* ào t o ngh :

- T l lao ng chưa qua ào t o:

- T l lao ng qua ào t o ngh :

2) Xu t khNu

3) Xúc ti n thương m i

4) Qu n lý th trư ng

5) Khuy n công

6) Các ho t ng khác:……
2. Ch tiêu th hai: Xây d ng t p th ơn v :

a) Xây d ng t p th oàn k t th ng nh t…………….

b) Ch p hành ch trương chính sách c a ng, Pháp lu t
c a Nhà nư c: th c hi n quy ch dân ch ; c i cách th
t c hành chính; th c hành ti t ki m ch ng tham nhũng
lãng phí; không có v vi c tiêu c c (C th
hoá…)………

c) Xây d ng các t ch c ng trong s ch v ng m nh,
các oàn th v ng m nh xu t s c …(C th hoá…)
3. Ch tiêu th ba: Các danh hi u thi ua và hình th c
khen thư ng:

a) i v i t p th ơn v :

Danh hi u thi ua: ……..Hình th c khen thư ng….

b) T p th nh : S lư ng t p th nh : …………
T p th lao ng xu t s c: ………………

T p th lao ng tiên ti n: ………………

c) Cá nhân: T ng s Cán b công nhân viên: …….

Lao ng tiên ti n: ……………………..

Chi n sĩ thi ua cơ s : …………………

B ng khen B : …………………….Ngày tháng …….năm 200…..

Giám c S Công Thương
PH L C 2

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 2: T trình ngh khen thư ng Huân chương, Huy chương, B ng khen
c a Th tư ng Chính ph , C thi ua c a Chính ph , C thi ua B , B ng khen
c a B , Danh hi u vinh d Nhà nư c...
ƠN VN C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

S :............./TTr (1)…..., ngày tháng năm 200 …
T TRÌNH

V vi c ngh xét t ng ..........................(2)
Kính g i: - B trư ng B Công Thương

- Th trư ng ( ơn v ch qu n)
Th c hi n ư ng l i i m i c a ng và Nhà nư c, trong nh ng năm qua, c bi t
là t năm (200... - 200..... ) ơn v , ho c cá nhân……………… ã t ư c nh ng
thành tích ……………… (tóm t t thành tích c a ơn v , ho c cá nhân th t ng n g n,
t i a là 1/2 trang gi y).

V i thành tích trên, ơn v ngh H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p, Lãnh
o c p trên xem xét và ngh Nhà nư c xét khen thư ng danh hi u thi ua ho c
hình th c khen thư ng cho cho ơn v , ho c cá nhân (có danh sách kèm theo).

......................(3) kính ngh Th trư ng ( ơn v ch qu n) xem xét, trình B trư ng
B Công Thương xem xét, quy t nh khen thư ng./.


Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN
- Như trên;
- ............. (Ký tên óng d u)
- Lưu VT
(1) a danh

(2) Danh hi u thi ua ho c hình th c khen thư ng

(3) Tên cơ quan t ch c nghPH L C 3

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 3: Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng
ƠN VN C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

S : …….……..

BIÊN B N

H pH i ng Thi ua, Khen thư ng ơn v .............................

Hôm nay, ngày tháng năm …
T i ( a i m)

H i ng Thi ua, Khen thư ng ơn v …………………………… ã h p

Thành ph n g m có:

+ Có m t

+ V ng m t

Ch trì cu c h p: /c.................... Ch t ch H i ng T KT.......... ho c

Phó Ch t ch H i ng T KT ư c Ch t ch H i ng T KT u quy n.

Thư ký cu c h p: /c........................Ch c v ..........Thư ký H i ng

Các thành viên H i ng T KT ...........d g m các ng chí

1. /c ..................ch c v ....................Ch t ch H i ng T KT

2. /c....................Ch c v .................U viên..............................

3. ......................................................................................................

Sau khi nghe thư ng tr c H T KT ơn v báo cáo thành tích và k t qu ho t ng
s n xu t kinh doanh, các phong trào thi ua c a ơn v ho c cá nhân t ư c t năm
(200....200..) th c hi n u ng l i i m i c a ng và Nhà nư c (có b n thành tích
kèm theo); Toàn th H i ng Thi ua Khen thư ng ơn v nh t trí...%:

- ngh Nhà nư c xét khen thư ng cho:

+ T p th ........................

+ Cá nhân......................


Thư ký Ch t ch H i ng T KT

(Ký tên) Th trư ng ơn v

(Ký tên, óng d u)
PH L C 4

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)
M u s 4: Báo cáo thành tích ngh khen thư ng Huân chương, B ng khen c a
Th tư ng Chính ph , C thi ua c a Chính ph , C thi ua c a B và B ng
khen c a B trư ng B Công Thương (cho t p th có thành tích xu t s c trong
th c hi n nhi m v chính tr ) (1)
ƠN VN C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ngh t ng thư ng ………… (2)I. SƠ LƯ C C I M, TÌNH HÌNH C A ƠN VN

1. c i m, tình hình:

- Tên ơn v : (ghi y , không vi t t t)

- a i m tr s chính:

- Quá trình thành l p:

- Tóm t t cơ c u t ch c: phòng, ban ơn v tr c thu c; t ng s cán b công ch c,
viên ch c, nhân viên; ch t lư ng i ngũ cán b , nhân viên (trình chuyên môn,
nghi p v …); các t ch c ng, oàn th ; nh ng c i m chính c a ơn v , a
phương (v i u ki n t nhiên và xã h i); nh ng thu n l i, khó khăn trong vi c th c
hi n nhi m v .

- Cơ s v t ch t: (3)

2. Ch c năng nhi m v ư c giao: Nh ng ch c năng, nhi m v ư c giao (ho c m
nh n).

II. K T QU THÀNH TÍCH Ã T Ư C

- Báo cáo thành tích căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao c a cơ quan ( ơn v )
và i tư ng, tiêu chuNn khen thư ng quy nh t i Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh
nh s 121/2005N -CP.

N i dung báo cáo căn c ch c năng, nhi m v c a ơn v ư c giao báo cáo ch ng
minh b ng s li u c th qua các năm v năng xu t, ch t lư ng, hi u qu công tác so
v i các năm trư c (ho c so v i l n khen thư ng trư c ây); vi c i m i phương
pháp qu n lý, c i cách hành chính; các sáng ki n kinh nghi m, tài nghiên c u khoa
h c và vi c ng d ng vào th c thi n em l i cao v kinh t , xã h i v i B , ban ngành
trong c nư c. (4)

2. Nh ng bi n pháp trong t ch c th c hi n và nh ng nguyên nhân t ư c thành
tích; các phong trào thi ua ã ư c áp d ng trong th c ti n công tác.

3. Th c hi n các nhi m v khác: (5)

4. Phương hư ng nhi m v trong th i gian t i. (nêu ng n g n)

III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ã Ư C GHI NH N: (6)


Th trư ng ơn v c p trên tr c ti p Th trư ng ơn v

(ký óng d u) (ký óng d u)
Xác nh n c a c p trình khen

(ký óng d u)GHI CHÚ:

- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trư c th i i m ngh i v i Huân chương Sao
vàng; 05 năm i v i Huân chương H Chí Minh, Huân chương c l p, Huân
chương Lao ng; 03 năm i v i B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; 01 năm i
v i C thi ua c a Th tư ng Chính ph , C thi ua c a B , ban, ngành, oàn th
Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.

- (2): Ghi rõ hình th c ngh khen thư ng.

- (3): i v i ơn v s n xu t, kinh doanh c n nêu tình hình tài chính: T ng s v n c
nh lưu ng; ngu n v n (ngân sách, t có, v n vay ngân hàng….)

-(4): Tuỳ theo hình th c ngh khen thư ng, nêu các tiêu chí cơ b n, trong vi c th c
hi n nhi m v chính tr c a ơn v (có so sánh v i năm trư c ho c 3 năm, 05 năm
trư c th i i m ngh ), ví d :

+ i v i ơn v s n xu t, kinh doanh so sánh các tiêu chí: Giá tr t ng s n lư ng,
doanh thu, l i nhu n, n p ngân sách, u tư tái s n xu t, thu nh p bình quân u ngư i;
s sáng ki n c i ti n k thu t, áp d ng khoa h c (giá tr làm l i); phúc l i xã h i; th c
hi n nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c, (có xác nh n hoàn thành nghĩa v thu c a c c
thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); vi c th c hi n chính sách i v i ngư i
lao ng…

+ i v i trư ng h c: t ng s h c sinh, ch t lư ng và k t qu h c t p; s h c sinh
gi i c p huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), c p t nh (thành ph thu c Trung
ương), c p qu c gia; s giáo viên gi i các c p; s tài nghiên c u, c i ti n phương
pháp gi ng d y…

+ i v i B nh vi n: T ng s ngư i khám, ch a b nh; t ng s ngư i ư c khám
mi n phí; ch t lư ng khám ch a b nh; s tài nghiên c u, áp d ng khoa h c (giá tr
làm l i v kinh t xã h i)…

- (5): Vi c th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà
nư c; chăm lo i s ng cán b , nhân viên; công tác xây d ng ng, oàn th ; ho t
ng xã h i t thi n….

- (6): Nêu khái quát quá trình khen thư ng các danh hi u thi ua, hình th c khen
thư ng ã ư c ng, Nhà nư c, B , ban, ngành oàn th Trung ương, t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương t ng thư ng ho c phong t ng (ghi rõ s Quy t nh, ngày,
tháng, năm ký quy t nh).PH L C 5

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 5: Báo cáo thành tích ngh khen thư ng Huân chương, B ng khen c a
Th tư ng Chính ph ; Chi n s thi ua, B ng khen c a B trư ng B Công
Thương (cho cá nhân có thành tích th c hi n nhi m v chính tr ) (1)

C NG HOÃ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

c l p – T do - H nh phúc

---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ngh t ng thư ng ………… (2)I. SƠ LƯ C LÝ LNCH
- H và tên: Bí danh (n u có): Nam (n ):

- Ngày tháng năm sinh:

- Quê quán: (3)

- Nơi thư ng trú:

- ơn v ang công tác:

- Ch c v hi n nay:

- Trình chuyên môn nghi p v :

- H c hàm, h c v :

- Ngày tham gia công tác:

- Ngày vào ng chính th c:

- Trình lý lu n chính tr :

II. THÀNH TÍCH Ã T Ư C

1. Sơ lư c thành tích c a ơn v (5):

2. Thành tích c a cá nhân (6):

- Quy n h n, nhi m v ư c giao ho c m nh n:

- Thành tích ã t ư c:

III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ã Ư C GHI NH N: (7)


Th trư ng ơn v tr c ti p Ngư i vi t báo cáo

(ký tên óng d u) (ký tên, ghi h và tên)
Xác nh n c a c p trình khen

(ký tên, ghi h và tên)GHI CHÚ:
- (1): Báo cáo thành tích 05 năm trư c th i i m ngh i v i Huân chương Lao
ng; 05 năm i v i B ng khen c a Th tư ng Chính ph , 06 năm i v i danh hi u
Chi n s thi ua toàn qu c, 03 năm i v i danh hi u Chi n s thi ua c p B , ban,
ngành, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.

- (2): Ghi rõ hình th c ngh khen thư ng.

- (3): ơn v hành chính, xã (phư ng, th tr n); huy n (qu n, th xã, thành ph thu c
t nh); t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.

- (4): Nêu tóm t t quá trình công tác, th i gian gi ch c v chính.

- (5): i v i cán b làm công tác qu n lý: nêu tóm t t thành tích c a ơn v , riêng
Th trư ng c a ơn v kinh doanh báo cáo thêm vi c th c hi n nghĩa v n p ngân
sách Nhà nư c (có xác nh n c a C c thu t nh, thành ph nơi ơn v óng tr s
chính).

- (6): Nêu thành tích cá nhân trong vi c th c hi n nhi m v ư c giao (k t qu ã t
v năng su t, ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v ; các bi n pháp i m i công
tác qu n lý, nh ng sáng ki n kinh nghi m, tài nghiên c u khoa h c; vi c i m i
công ngh , ng d ng khoa h c k thu t vào th c ti n; vi c th c hi n ch trương chính
sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; công tác b i dư ng, h c t p nâng cao trình
chuyên môn, phNm ch t o c; chăm lo i s ng cán b công nhân viên; vai trò
c a cá nhân trong công tác xây d ng ng và các oàn th ; công tác tham gia các ho t
ng xã h i t thi n…).

- (7): Nêu các hình th c khen thư ng ã ư c ng, Nhà nư c, B , ban ngành, oàn
th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng thư ng ho c phong t ng
(ghi rõ s quy t nh, ngày, tháng, năm).

+ Ghi rõ quy t nh công nh n danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng trong 05
năm trư c th i i m ngh i v i Huân chương Lao ng, 05 năm i v i B ng
khen c a Th tư ng Chính ph .vv…

+ i v i báo cáo ngh phong t ng danh hi u Chi n s thi ua c p B , ngành, t nh
thành ph tr c thu c Trung ương ghi rõ th i gian 03 l n liên t c ư c t ng danh hi u
Chi n s thi ua cơ s trư c th i i m ngh ; các sáng ki n ư c c p có thNm quy n
công nh n.PH L C 6

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 6: Báo cáo thành tích ngh phong t ng danh hi u Anh hùng cho t p
th có thành tích c bi t xu t s c trong th i kỳ i m i (1).
ƠN VN C P TRÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ngh phong t ng danh hi u Anh hùng …………..(2)I. SƠ LƯ C C I M, TÌNH HÌNH C A ƠN VN

1. c i m, tình hình:

- Tên ơn v : (ghi y , không vi t t t)

- a i m tr s chính:

- Quá trình thành l p:

- Cơ c u t ch c: phòng, ban ơn v tr c thu c; t ng s cán b công ch c, viên ch c,
nhân viên; ch t lư ng i ngũ cán b , nhân viên (trình chuyên môn, nghi p v ….);
các t ch c ng, oàn th ;

- Cơ s v t ch t: (3)

2. Ch c năng nhi m v ư c giao: Nh ng ch c năng, nhi m v ư c giao (ho c m
nh n)

- Nh ng c i m chính c a ơn v (v i u ki n t nhiên và xã h i); nh ng thu n l i,
khó khăn trong vi c th c hi n nhi m v .

II. THÀNH TÍCH Ã T Ư C

1. Nêu rõ nh ng thành tích c bi t xu t s c trong lao ng sáng t o (v năng su t,
ch t lư ng, hi u qu ho c l p thành tích c bi t trong chi n u, ph c v chi n u,
gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i…) (4)

2. Các gi i pháp, bi n pháp t thành tích c bi t xu t s c trong lao ng, chi n
u, ph c v chi n d u. (5)

3. Th c hi n các nhi m v khác: (6)

III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ã Ư C GHI NH N. (7)
Th trư ng ơn v tr c ti p Ngư i vi t báo cáo

(ký tên óng d u) (ký tên, ghi h và tên)
Xác nh n c a c p trình khen

(ký tên, ghi h và tên)GHI CHÚ:

- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trư c th i i m ngh (tr báo cáo thành tích c
bi t xu t s c, t xu t ho c thành tích khác).

- (2): Ghi danh hi u ngh (Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân
dân).

- (3): i v i ơn v s n xu t, kinh doanh c n nêu tình hình tài chính: T ng s v n c
nh, lưu ng; ngu n v n (ngân sách, t có, v n vay ngân hàng…)

- (4): Nêu rõ n i dung thành tích t ư c theo quy nh t i kho n 2 i u 43 ( i v i
danh hi u Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân); kho n 2, i u 44 ( i v i Anh
hùng Lao ng) Ngh nh s 121/2005/N -CP. Th ng kê vi c th c hi n các ch tiêu
nhi m v cơ b n trong 10 năm g n ây (có so sánh v i nh ng năm trư c); ví d :

+ Các tiêu chí cơ b n i v i ơn v s n xu t, kinh doanh so sánh các tiêu chí: Giá tr
t ng s n lư ng, doanh thu, l i nhu n, n p ngân sách, u tư tái s n xu t, thu nh p
bình quân u ngư i; s sáng ki n c i ti n, áp d ng ti n b khoa h c k thu t em l i
hi u qu kinh t ; phúc l i xã h i; th c hi n nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c, (có xác
nh n hoàn thành nghĩa v thu c a C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương);
vi c th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng…

+ Các tiêu chí cơ b n i v i trư ng h c: T ng s h c sinh, ch t lư ng và k t qu h c
t p; s h c sinh gi i c p huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), c p t nh nghiên
c u, sáng ki n, c i ti n phương pháp gi ng d y…

+ Các tiêu chí cơ b n i v i b nh vi n: T ng s ngư i khám, ch a b nh; t ng s
i u tr n i ngo i trú; t ng s giư ng b nh ưa vào s d ng; t ng s ngư i ư c khám
mi n phí; ch t lư ng khám ch a b nh; s tài nghiên c u khoa h c sáng ki n áp
d ng khoa h c k thu t trong khám ch a b nh (giá tr làm l i v kinh t xã h i)…

- (5): Nêu các bi n pháp t thành tích d n u trong i m i công tác qu n lý nhà
nư c, c i cách hành chính, sáng ki n, kinh nghi m, nghiên c u khoa h c… mang l i
hi u qu cao v kinh t , xã h i i v i B , ngành, a phương ư c nhân dân và các
c p có thNm quy n công nh n.
- (6): Vi c th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà
nư c; công tác an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng;
phòng ch ng tham nhũng, lãng phí; chăm lo i s ng cán b , nhân viên; công tác xây
d ng ng, oàn th ; ho t ng xã h i t thi n khác…

- (7): Nêu các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng (t b ng khen tr lên) ã
ư c ng, Nhà nư c, B , ban, ngành oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương t ng thư ng ho c phong t ng (ghi rõ s Quy t nh, ngày, tháng,
năm).PH L C 7

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 7: Báo cáo thành tích ngh phong t ng (truy t ng) danh hi u Anh
hùng cho cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong th i kỳ i m i (1).
ƠN VN C P TRÊN C NG HOÃ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ngh phong t ng (truy t ng) danh hi u Anh hùng…………. (2)

I. SƠ LƯ C C I M CÁ NHÂN

1. Sơ lư c lý lích:

- H và tên: Bí danh (n u có): Nam (n ):

- Ngày tháng năm sinh:

- Quê quán: (3)

- Nơi thư ng trú:

- Ch c v , ơn v ang công tác hi n nay (ho c trư c khi ngh hưu, t tr n);

- Trình chuyên môn nghi p v :
- Ngày, tháng, năm tham gia công tác

- Ngày, tháng, năm, vào ng chính th c (ho c tham gia các oàn th ):

- Ngày, tháng, năm, hy sinh (ho c t tr n):

2. Quy n h n, nhi m v ư c giao:

II. THÀNH TÍCH Ã T Ư C

1. Nêu rõ nh ng thành tích c bi t xu t s c trong lao ng sáng t o (v năng su t,
ch t lư ng, hi u qu ho c thành tích c bi t xu t s c trong chi n u, ph c v chi n
u, gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i…) (4)

2. Các gi i pháp, bi n pháp t thành tích c bi t xu t s c trong lao ng, chi n
u, ph c v chi n u. (5)

III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ã Ư C GHI NH N. (7)


Th trư ng ơn v c p trên tr c ti p Th trư ng ơn v

(ký óng d u) (ký óng d u)
Xác nh n c a c p trình khen

(ký óng d u)GHI CHÚ:

- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trư c th i i m ngh (tr báo cáo thành tích c
bi t xu t s c, t xu t ho c thành tích khác).

- (2): Ghi danh hi u ngh (Anh hùng Lao ng, Anh hùng Lư ng vũ trang nhân
dân).

- (3): ơn v hành chính: Xã (phư ng, th tr n); huy n (qu n, th xã, thành ph ho c
t nh); t nh (thành ph thu c Trung ương) theo a danh m i.

- (4): Nêu rõ n i dung thành tích t ư c theo quy nh t i kho n 1, i u 43 ho c
kho n 1, i u 44 Ngh nh s 121/2005/N -CP.

i v i lãnh o các ơn v c n nêu tóm t t thành tích c a ơn v ; th ng kê các ch
tiêu nhi m v cơ b n trong 10 năm g n ây (có so sánh v i các năm trư c nh m làm
rõ vai trò c a cá nhân i v i t p th ).
- (5): Nêu các bi n pháp t thành tích c bi t xu t s c trong i m i công tác
qu n lý Nhà nư c, c i cách hành chính, sáng ki n, kinh nghi m, nghiên c u khoa
h c… mang l i hi u qu cao v kinh t , xã h i (trong chi n u và ph c v chi n
u)… có ý nghĩa chính tr , xã h i i v i B , ngành, a phương ư c qu n chúng
nêu gương h c t p và c p có thNm quy n công nh n.

- (6): Gương m u trong vi c ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t
c a Nhà nư c và các quy nh nơi cư trú; phNm ch t o c, tác phong, xây d ng gia
ình văn hoá, tham gia các phong trào thi ua; th c hi n phòng ch ng tham nhũng,
lãng phí và các ho t ng xã h i t nhi n khác….

- (7): Nêu các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng (t b ng khen tr lên) ã
ư c ng, Nhà nư c, B , ban, ngành oàn th Trung ương, t nh thành ph tr c
thu c Trung ương t ng thư ng ho c phong t ng (ghi rõ s Quy t nh, ngày, tháng,
năm).

- (8): i v i cá nhân ã hy sinh (t tr n): ghi rõ h , tên, ch c v ngư i vi t báo cáo.PH L C 8

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 8: B n xác nh n sáng ki n qu n lý, tài nghiên c u c a cá nhân
ngh công nh n chi n s thi ua năm 200…
(M u xác nh n sáng ki n qu n lý, tài nghiên c u khoa h c c a Chi n s thi ua t
c p cơ s tr lên).

H và tên:

……………………………………………………………………….......

ơn v công tác

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

Tên sáng ki n qu n lý, tài nghiên c u khoa h c:

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......
Hi u qu , tác d ng c a sáng ki n qu n lý, tài nghiên c u:

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

ánh giá c a H i ng T -KT cơ s (ho c H i ng Khoa h c cơ s ):

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………….......


Ngư i báo cáo XN c a H i ng T -KT cơ s (ho c H KH cơ
s )
PH L C 9

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 9: Báo cáo thành tích ngh t ng thư ng Huân chương, B ng khen c a
Th tư ng Chính ph , B ng khen c p B , ban, ngành, oàn th Trung ương
(cho t p th , cá nhân có thành tích xu t s c t xu t, theo t thi ua ho c theo
chuyên ).
ƠN VN C P TRÊN C NG HOÃ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ngh t ng thư ng ………….(1)
I. SƠ LƯ C C I M, TÌNH HÌNH C A ƠN VN: (2)

1. c i m, tình hình:

- Tên ơn v ngh khen thư ng: (ghi y , không vi t t t)

- a i m tr s chính:

II. THÀNH TÍCH Ã T Ư C

1. Báo cáo thành tích nêu ng n g n n i dung thành tích xu t s c, t xu t ã t ư c
(trong chi n u, ph c v chi n u; phòng ch ng t i ph m; phòng ch ng bão l t;
phòng ch ng cháy n ; b o v tài s n c a nhà nư c; b o v tính m ng c a nhân
dân…).


Th trư ng ơn v c p trên tr c ti p Th trư ng ơn v

(ký óng d u) (ký óng d u)
Xác nh n c a c p trình khen

(ký óng d u)GHI CHÚ:

- (1): Ghi hình th c ngh khen thư ng.

- (2): i v i cá nhân ghi rõ: h và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán,
nơi thư ng trú; ngh nghi p, ch c v , ơn v công tác…

- (3): i v i cá nhân: ghi rõ h , tên.PH L C 10

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT Ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 10: Báo cáo thành tích ngh t ng thư ng (ho c truy t ng) Huân
chương cho cán b có quá trình c ng hi n qua các giai o n cách m ng…

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p – T do - H nh phúc

---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ngh t ng thư ng ………… (1)I. SƠ LƯ C LÝ LNCH.

- H và tên: Bí danh (n u có): (2) Nam (n ):

- Ngày tháng năm sinh:

- Quê quán: (3)

- Nơi thư ng trú:

- Ch c v , ơn v ang công tác hi n nay (ho c trư c khi ngh hưu, t tr n):

- Trình chuyên môn nghi p v :

- Ngày tháng năm tham gia công tác:

- Ngày tháng năm vào ng chính th c (ho c tham gia các oàn th ):

- Năm ngh hưu (ho c t tr n):

II. TÓM T T QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Nêu quá trình tham gia cách m ng, ch c v ã m nh n, th i gian gi t ng ch c v
t khi tham gia công tác n khi ngh khen thư ng và ánh giá tóm t t thành tích
quá trình công tác (4)
T tháng, năm Ch c v ( ng, ơn v công S năm tháng Ghi chú
n tháng, năm chính quy n, oàn tác gi ch c v
th )III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ư C GHI NH N: (5)

IV: K LU T: (6)
TH TRƯ NG ƠN VN QU N LÝ NGƯ I VI T BÁO CÁO
CÁN B
(ký tên, ghi h và tên)
(ký tên óng d u)
XÁC NH N C A C P TRÌNH KHEN

(ký tên, ghi h và tên)GHI CHÚ:

- (1): Ghi rõ hình th c ngh khen thư ng.

- (2): Trư ng h p có nhi u bí danh thì ch ghi bí danh thư ng dùng.

- (3): ơn v hành chính, xã (phư ng, th tr n); huy n (qu n, th xã, thành ph thu c
t nh); t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.

- (4): i v i trư ng h p ã ngh hưu (ho c t tr n) chưa ư c khen thư ng thì báo
cáo quá trình công tác n khi ngh hưu (ho c t tr n).

ánh giá tóm t t thành tích t ư c c a ơn v qu n lý trong quá trình công tác i
v i cá nhân ư c ngh khen thư ng.

- (5): Nêu các hình th c khen thư ng (t B ng khen tr lên) ã ư c ng, Nhà nư c,
B , ban, ngành, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng
thư ng ho c phong t ng và n i dung thành tích (ghi rõ s Quy t nh, ngày, tháng,
năm).

- (6): Ghi rõ hình th c k lu t t c nh cáo tr lên t khi công tác n khi ngh khen
thư ng (n u có).

- (7): i v i cán b ã ngh hưu, trư c khi xác nh n c n xem xét vi c ch p hành ch
trương ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c t i nơi cư trú.

i v i cán b thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý do Ban t ch c
t nh u , thành u xác nh n.

- (8): i v i cán b ã t tr n: ơn v qu n lý cán b trư c khi ngh hưu (ho c t
tr n) thì cán b ư c giao nhi m v lưu gi h sơ có trách nhi m tóm t t quá trình
công tác (Ghi rõ h tên, ch c v ngư i tóm t t quá trình công tác).
PH L C 11

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 11: Báo cáo thành tích ngh khen thư ng Huân chương H u ngh ,
Huy chương H u ngh , Huân chương Lao ng, B ng khen c a Th tư ng
Chính ph (cho t p th , cá nhân, ngư i nư c ngoài).
ƠN VN C P TRÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ƠN VN NGHN c l p – T do - H nh phúc

------- ---------

T nh (thành ph ), ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ngh t ng thư ng ………… (1)I. SƠ LƯ C C I M, TÌNH HÌNH C A ƠN VN

1. c i m, tình hình:

- Tên ơn v (cá nhân) ngh khen thư ng: (2)

- Qu c t ch:

- a i m tr s chính t i Vi t Nam (n u ơn v cá nhân làm vi c t i Vi t Nam):

- Cơ s thành l p, cơ c u t ch c:

- Lĩnh v c ho t ng:

II. K T QU THÀNH TÍCH Ã T Ư C

- Báo cáo thành tích nêu rõ k t qu ã t ư c trong s n xu t, công tác; nh ng óng
góp c a t p th (cá nhân) i v i s nghi p phát tri n kinh t , xã h i c a B , ngành,
a phương ho c i v i t nư c Vi t Nam (3).

- Vi c ch p hành chính sách, pháp lu t Vi t Nam (nghĩa v n p ngân sách, b o m
quy n l i ngư i lao ng, b o v môi trư ng, tôn tr ng phong t c t p quán…) và các
ho t ng t thi n nhân o…

- Phương hư ng ho t ng nh ng năm t i:
III. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG Ã Ư C NHÀ NƯ C VI T NAM
GHI NH N


Xác nh n c a ơn v ph i h p ho t ng i di n ơn v
(4)
(ký óng d u)
(ký óng d u)
Xác nh n c a c p trình khen thư ng (5)

(ký óng d u)GHI CHÚ:

- (1): Ghi hình th c ngh khen thư ng.

- (2): i v i cá nhân ghi rõ thông tin v cá nhân: h và tên, ngày, tháng, năm sinh;
gi i tính, qu c t ch, ơn v công tác, ch c v , chuyên môn…

- (3): i v i Công ty 100% v n nư c ngoài, công ty liên doanh c n th ng kê k t qu
ho t ng s n xu t, kinh doanh 03 năm, 05 năm (tuỳ theo hình th c ngh khen
thư ng).

-(4): i v i các công ty liên doanh v i Vi t Nam.

- (5): i v i cá nhân nư c ngoài ch xét, ngh khen thư ng khi k t thúc nhi m kỳ
ho c k t thúc giai o n công tác t i Vi t Nam.PH L C 12

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 12: B ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua c p B , T p th lao ng
xu t s c.1. Kích thư c:

- Chi u dài: 400 mm, chi u r ng: 300 mm.
- Hoa văn bên trong: Chi u dài 320 mm, chi u r ng 230 mm.

2. Ch t li u và nh lư ng: Gi y tr ng, nh lư ng: 150 g/m2.

3. Hình th c: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính gi a phía trên in Qu c huy
nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (1).

4. N i dung:

- Dòng 1,2: Qu c hi u (2)

Kho ng tr ng

- Dòng (3): ThNm quy n quy t nh (3).

- Dòng 4: T ng Danh hi u… (4).

- Dòng 5: T p th lao ng xu t s c (5).

Kho ng tr ng

- Dòng 6: Tên ơn v (cá nhân) ư c t ng thư ng (6).

- Dòng 7: Thành tích (7).

Kho ng tr ng

- Dòng 8: + Bên trái: Quy t nh s , ngày, tháng, năm.

+ Bên ph i: a danh ngày, tháng, năm (8).

- Dòng 9:

+ Bên trái: S s vàng (9).

+ Bên ph i: Th trư ng cơ quan (10).

Kho ng tr ng (35 cm); ch ký, d u

- Dòng 10: H và tên ngư i ký quy t nh (11).Ghi chú:

- (1): i v i cơ quan qu n lý Nhà nư c in hình Qu c huy; các cơ quan, t ch c khác
in bi u tư ng c a cơ quan, ơn v .

- (2): Qu c hi u:
+ Dòng ch : “C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam” (ch in m màu en).

+ Dòng ch : “ c l p - T do - H nh phúc” (ch thư ng, m màu en).

- (3): ThNm quy n quy t nh theo quy nh t i i u 79 Lu t Thi ua, Khen thư ng
(ch in màu ).

- (4): Ch in màu en.

- (5): Ch in màu .

- (6), (7), (8), (9): Ch thư ng màu en.

- (10): Ch in màu en.

- (11): Ch thư ng màu en.

(C ch trong n i dung ơn v t quy nh cho phù h p, m b o hình th c p,
trang tr ng).(Qu c huy)C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

c l p - T do - H nh phúc

---------B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG

T ng danh hi u

CHI N S THI UA C P B

Ông: Nguy n Văn A

Chuyên viên v B, B Công Thương

ã có thành tích xu t s c tiêu bi u trong công tác góp ph n xây d ng,

phát tri n ngành Công Thương trong giai o n t năm 2008-2010

Quy t nh s : ngày / / 2010 Hà N i, ngày tháng năm 200
Vào s s : /Q -KT


B TRƯ NG

Nguy n Văn C
PH L C 13

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B
trư ng B Công Thương)

M u s 13: B ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng
tiên ti n.1. Kích thư c:

- Chi u dài: 360 mm, chi u r ng: 270 mm.

- Hoa văn bên trong: Chi u dài 290 mm, chi u r ng 210 mm.

2. Ch t li u và nh lư ng: Gi y tr ng, nh lư ng: 150 g/m2.

3. Hình th c: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính gi a phía trên in Qu c huy
nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (1).

4. N i dung:

- Dòng 1,2: Qu c hi u (2)

Kho ng tr ng

- Dòng (3): ThNm quy n quy t nh (3).

- Dòng 4: T ng Danh hi u… (4).

- Dòng 5: T p th lao ng tiên ti n, Chi n s thi ua cơ s (5).

Kho ng tr ng
- Dòng 6: Tên ơn v (cá nhân) ư c t ng thư ng (6).

- Dòng 7: Thành tích (7).

Kho ng tr ng

- Dòng 8: + Bên trái: Quy t nh s , ngày, tháng, năm.

+ Bên ph i: a danh ngày, tháng, năm (8).

- Dòng 9:

+ Bên trái: S s vàng (9).

+ Bên ph i: Th trư ng cơ quan (10).

Kho ng tr ng (35 cm); ch ký, d u

- Dòng 10: H và tên ngư i ký quy t nh (11).Ghi chú:

- (1): i v i cơ quan qu n lý Nhà nư c in hình Qu c huy; các cơ quan, t ch c khác
in bi u tư ng c a cơ quan, ơn v .

- (2): Qu c hi u:

+ Dòng ch : “C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam” (ch in m màu en).

+ Dòng ch : “ c l p - T do - H nh phúc” (ch thư ng, m màu en).

- (3): ThNm quy n quy t nh theo quy nh t i i u 79 Lu t Thi ua, Khen thư ng
(ch in màu ).

- (4): Ch in màu en.

- (5): Ch in màu .

- (6), (7), (8), (9): Ch thư ng màu en.

- (10): Ch in màu en.

- (11): Ch thư ng màu en.

(C ch trong n i dung ơn v t quy nh cho phù h p, m b o hình th c p,
trang tr ng).
(Qu c huy)C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

c l p - T do - H nh phúc

---------TH TRƯ NG CƠ QUAN ( ƠN VN)

T ng danh hi u

CHI N S THI UA CƠ S

Ông: Nguy n Văn A

Chuyên viên cơ quan, ơn v

ã có thành tích xu t s c tiêu bi u trong công tác năm 200

Quy t nh s : ngày / / 2010 Hà N i, ngày tháng năm 200

Vào s s : /Q -KT


TH TRƯ NG CƠ QUAN ( ƠN VN)

Nguy n Văn C
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản