Thông tư số 25/2009/TT-BCT

Chia sẻ: lawttnh2

Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 25/2009/TT-BCT

 

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T THI HÀNH CÔNG TÁC THI UA, KHEN THƯ NG TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005 (dư i ây g i t t là Lu t Thi ua, Khen thư ng); Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng (dư i ây g i t t là Ngh nh s 121/2005/N -CP); B Công Thương quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương, bao g m: hình th c, n i dung t ch c phong trào thi ua; danh hi u, tiêu chuNn danh hi u thi ua; hình th c, i tư ng và tiêu chuNn khen thư ng; thNm quy n quy t nh trao t ng, th t c, h sơ ngh khen thư ng; H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; qu thi ua, khen thư ng và x lý vi ph m v thi ua, khen thư ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. i tư ng thi ua i tư ng thi ua áp d ng theo Thông tư này, bao g m: cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong biên ch và h p ng lao ng không xác nh th i h n; ngư i lao ng có th i gian làm vi c th c t 12 (mư i hai) tháng tr lên, làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là cá nhân); các cơ quan, ơn
 2. v thu c B Công Thương, S Công Thương, các doanh nghi p thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là t p th ). 2. i tư ng khen thư ng a) Các i tư ng quy nh t i kho n 1 c a i u này; b) Cá nhân và t p th ho t ng trong lĩnh v c Công Thương các cơ quan, ơn v thu c các B , ban, ngành và a phương; c) Cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c ngoài có nhi u thành tích góp ph n xây d ng, b o v và phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam. i u 3. M c tiêu thi ua, khen thư ng Công tác thi ua, khen thư ng nh m t o ng l c, ng viên, lôi cu n, khuy n khích và tôn vinh các t p th , cá nhân hăng hái thi ua lao ng sáng t o, vươn lên hoàn thành t t nhi m v ư c giao, góp ph n vào s nghi p phát tri n c a ngành Công Thương. i u 4. Nguyên t c thi ua, khen thư ng 1. Nguyên t c thi ua a) T nguy n, t giác, công khai; m b o tinh th n oàn k t, h p tác và cùng phát tri n; b) Xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào k t qu phong trào thi ua; c) Cá nhân, t p th tham gia phong trào thi ua ph i ăng ký thi ua, xác nh m c tiêu thi ua, tiêu chí thi ua. Nh ng cá nhân, t p th không ăng ký thi ua s không ư c xem xét, công nh n các danh hi u thi ua. 2. Nguyên t c khen thư ng a) Chính xác, công khai, dân ch , công b ng và k p th i trên cơ s ánh giá úng hi u qu công tác c a các t p th , cá nhân; coi tr ng ch t lư ng theo tiêu chuNn, không gò ép t s lư ng; vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân không b t bu c theo trình t t hình th c khen thư ng th p n hình th c khen thư ng cao, thành tích t t i âu khen thư ng t i ó. Nh ng thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng l n hơn ư c xem xét, ngh khen thư ng v i m c cao hơn; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c) B o m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d) K t h p ch t ch gi a ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t.
 3. i u 5. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v trong công tác thi ua, khen thư ng 1. B trư ng phát ng và ch o phong trào thi ua trong ph m vi toàn Ngành, H i ng Thi ua - Khen thư ng B có trách nhi m tham mưu giúp B trư ng v n i dung thi ua và t ch c phong trào thi ua. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c phát ng và ch o phong trào thi ua trong cơ quan, ơn v mình qu n lý. 3. Các t ch c oàn th thu c cơ quan, ơn v c n ph i h p ch t ch v i Th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p ch o t ch c phát ng và duy trì thư ng xuyên phong trào thi ua, nhân r ng các phong trào thi ua và các gương i n hình tiên ti n trong ph m vi cơ quan, ơn v ; ch ng phát hi n, l a ch n t p th , cá nhân có thành tích xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng theo quy nh t i Thông tư này. i u 6. Trách nhi m các cơ quan báo chí c a ngành Các báo, t p chí c a ngành Công Thương có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n công tác thi ua, khen thư ng; ph bi n, nêu gương các i n hình tiên ti n, gương ngư i t t, vi c t t, c ng các phong trào thi ua; phát hi n các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua; u tranh, phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t v thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương. i u 7. Nghĩa v và quy n l i c a cá nhân, t p th ư c khen thư ng 1. Cá nhân ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p B ng khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n, hi n v t khen thư ng; ư c xét nâng b c lương trư c th i h n theo quy nh; ưu tiên c i nghiên c u h c t p, công tác, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn trong và ngoài nư c; các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng là m t trong nh ng căn c ánh giá, quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b hàng năm. 2. T p th ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p B ng khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n ho c hi n v t khen thư ng trên các văn b n tài li u chính th c c a cơ quan, ơn v . 3. Cá nhân, t p th ư c công nh n các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng có trách nhi m phát huy thành tích ã t ư c ti p t c ph n u l p thành tích và danh hi u thi ua cao hơn; b o qu n các hi n v t khen thư ng. Nghiêm c m các hành vi mua, bán, cho thuê, cho mư n, t ng ho c cho hi n v t khen thư ng dư i m i hình th c. Chương II HÌNH TH C, N I DUNG T CH C PHONG TRÀO THI UA DANH HI U THI UA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA
 4. i u 8. Hình th c t ch c thi ua 1. Thi ua thư ng xuyên ư c t ch c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh m th c hi n m c tiêu, ch tiêu và chương trình công tác ra. 2. Thi ua theo t, theo chuyên ư c t ch c nh m th c hi n và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác, ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v công tác tr ng tâm, t xu t trong m t th i gian nh t nh, ho c gi i quy t nh ng công vi c khó khăn, b c xúc nh t, nh ng vi c còn y u kém, t n ng. a) Ngành Công Thương t ch c phát ng thi ua theo t, theo chuyên nh m ph n u th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm năm c a Nhà nư c. b) Các cơ quan, ơn v trong ngành t ch c phát ng thi ua l p thành tích chào m ng ngày truy n th ng c a ngành, cơ quan, ơn v , k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v . i u 9. N i dung t ch c phong trào thi ua 1. Xác nh rõ m c tiêu, ph m vi, i tư ng thi ua, ra các ch tiêu, khNu hi u, n i dung thi ua và th i h n thi ua. Vi c xác nh n i dung và tiêu chí thi ua ph i khoa h c, phù h p v i th c ti n c a t ng cơ quan, ơn v và có tính kh thi. 2. Xác nh bi n pháp t ch c phong trào thi ua; có hình th c t ch c phát ng phong trào thi ua phù h p, coi tr ng vi c tuyên truy n ý nghĩa c a t thi ua, phát huy tinh th n trách nhi m. 3. Phát ng, ch o th c hi n phong trào thi ua; có k ho ch tri n khai các bi n pháp t ch c v n ng thi ua, theo dõi quy trình t ch c thi ua, t ch c ch o i m rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m làm t t cho các i tư ng tham gia thi ua. 4. Sơ k t, t ng k t phong trào, ánh giá k t qu thi ua. i v i các t thi ua dài ngày (th i gian t m t năm tr lên), các cơ quan, ơn v ph i t ch c sơ k t vào gi a t rút kinh nghi m; k t thúc các t thi ua ng n ngày (th i gian dư i m t năm) ho c t ng t ph i ti n hành sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu ; công khai l a ch n, bình xét, bi u dương, khen thư ng nh ng cá nhân, t p th t thành tích xu t s c trong phong trào thi ua. Tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các gương i n hình tiên ti n trong cơ quan, ơn v . i u 10. ăng ký danh hi u thi ua Hàng năm, ch m nh t ngày 31 tháng 3, các cơ quan, ơn v t ch c cho cá nhân, t p th ăng ký ph n u th c hi n các phong trào thi ua, các ch tiêu thi ua, các danh hi u thi ua và g i b n ăng ký thi ua (theo m u s 1a và 1b Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này) v B theo dõi, làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua. i u 11. Danh hi u thi ua
 5. 1. i v i cá nhân a) Chi n s thi ua toàn qu c; b) Chi n s thi ua c p B ; c) Chi n s thi ua cơ s ; d) Lao ng tiên ti n. 2. i v i t p th a) C thi ua c a Chính ph ; b) C thi ua c a B ; c) T p th lao ng xu t s c; d) T p th lao ng tiên ti n. i u 12. Tiêu chu n các danh hi u thi ua 1. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c Th c hi n theo quy nh t i i u 21 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 15 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua c p B a) Có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong s nh ng cá nhân có 3 (ba) l n liên t c t danh hi u Chi n s thi ua cơ s ; b) Thành tích t ư c có nh hư ng t t trong ngành Công Thương. 3. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua cơ s a) Là Lao ng tiên ti n; b) Có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ho c có sáng ki n c i ti n l l i làm vi c, th c hi n c i cách th t c hành chính nâng cao năng su t lao ng, tăng hi u qu công tác. Cá nhân có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ph i ư c H i ng khoa h c (H i ng sáng ki n) c p cơ s công nh n ho c tham gia chính tài khoa h c c p cơ s tr lên ư c ánh giá x p lo i xu t s c ho c t gi i thư ng c p qu c gia, qu c t t i các cu c thi th d c, th thao, văn hoá văn ngh , h i ch . 4. Cá nhân t danh hi u Lao ng tiên ti n a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 24 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
 6. b) i v i các cá nhân ư c c i h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 (m t) năm, n u t k t qu h c t p t lo i khá tr lên, ch p hành t t các quy nh c a các cơ s ào t o, b i dư ng thì l y k t qu h c t p v i k t qu công tác t i cơ quan, ơn v bình xét danh hi u Lao ng tiên ti n. Trư ng h p i h c t p, ào t o t 01 (m t) năm tr lên, có k t qu h c t p t lo i khá tr lên thì năm h c ó ư c x p tương ương danh hi u Lao ng tiên ti n làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng khác; c) i v i các cá nhân trong 01 (m t) năm ngh làm vi c t 02 (hai) tháng (t 40 ngày tr lên theo ch làm vi c) thì không thu c di n xem xét, bình b u danh hi u Lao ng tiên ti n. 5. T p th t danh hi u C thi ua c a Chính ph t các tiêu chuNn theo quy nh t i i u 25 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 16 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 6. T p th t danh hi u C thi ua c a B a) Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là nh ng t p th tiêu bi u, hoàn thành xu t s c nhi m v công tác; b) Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác trong ngành Công Thương h c t p; c) N i b oàn k t, tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. 7. T p th t danh hi u Lao ng xu t s c t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 27 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 8. T p th t danh hi u Lao ng tiên ti n t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 28 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 9. Cách th c xét t ng a) Vi c xét t ng danh hi u quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u này ư c ti n hành thư ng xuyên hàng năm; b) Vi c xét t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s quy nh t i kho n 3 i u này ư c th c hi n v i t l bình b u không quá 20% s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan, ơn v t danh hi u Lao ng tiên ti n; c) Vi c xét t ng danh hi u Lao ng ti n ti n quy nh t i kho n 4 i u này, i v i cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c B ph i ư c ch n trong s nh ng ngư i hoàn thành nhi m v ư c giao và có ăng ký thi ua hoàn thành t t nhi m v (hoàn thành các công vi c ư c giao, t năng su t, ch t lư ng t t);
 7. d) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph quy nh t i kho n 5 i u này ư c ti n hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ( i v i các cơ s ào t o ư c xét t ng vào d p k t thúc năm h c) dành cho các t p th tiêu bi u, xu t s c hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v ư c giao trong năm; có nhân t m i, mô hình m i các t p th trong toàn ngành h c t p. Hàng năm, trên cơ s ăng ký thi ua v i Chính ph (qua Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương), B Công Thương phân b s lư ng C cho các cơ quan, ơn v trong ngành; ) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a B quy nh t i kho n 6 i u này ư c ti n hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ; i v i các cơ s ào t o ư c xét t ng vào d p k t thúc năm h c. Hàng năm, B có văn b n hư ng d n c th v phân b s lư ng C thi ua c a B cho các cơ quan, ơn v thu c B và S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; e) Vi c xét t ng danh hi u T p th lao ng xu t s c quy nh t i kho n 7 i u này ư c l a ch n trong s các t p th tiêu bi u, xu t s c t danh hi u T p th lao ng tiên ti n. Chương III HÌNH TH C KHEN THƯ NG TIÊU CHU N CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG i u 13. Hình th c t ch c khen thư ng 1. Khen thư ng thư ng xuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c sau khi k t thúc th c hi n nhi m v k ho ch hàng năm ho c th c hi n k ho ch nhi u năm. 2. Khen thư ng theo các chuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c khi sơ k t, t ng k t th c hi n các chương trình m c tiêu ho c m t chuyên h i thi, liên hoan, tri n lãm và g n li n v i k ho ch ch o tr c ti p c a các ơn v thu c B i v i các ơn v cơ s trong ngành Công Thương. 3. Khen thư ng t xu t là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích t xu t, c bi t xu t s c, có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c, tác phNm xu t s c c p Nhà nư c ho c t gi i thư ng cao trong các cu c thi qu c gia, qu c t , có tác d ng nêu gương trong B , ngành, không n m trong ch tiêu thi ua ho c không tham gia ký k t giao ư c thi ua. i u 14. Hình th c khen thư ng 1 . Hình th c khen thư ng c a Nhà nư c Huân chương, Huy chương, Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph . 2. Hình th c khen thư ng c a B a) B ng khen c a B trư ng B Công Thương;
 8. b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam; c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương. 3. Hình th c khen thư ng c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân Gi y khen. i u 15. Tiêu chu n các hình th c khen thư ng 1. Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Chương III Lu t Thi ua, Khen thư ng và Chương III Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. Danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú th c hi n theo Thông tư s 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n tiêu chuNn, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú. 3. K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 4. Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương th c hi n theo Quy ch xét t ng Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 5. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i cá nhân a) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u Chi n s thi ua cơ s trư c th i i m ngh ; b) L p thành tích xu t s c, ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Công Thương phát ng; c) L p thành tích t xu t c bi t xu t s c; d) Có quá trình công tác lâu năm ho c có nhi u c ng hi n i v i s nghi p xây d ng, b o v và phát tri n ngành Công Thương ư c xét t ng nhân d p k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v ; ) Các trư ng h p khác B trư ng xem xét, quy t nh. 6. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i t p th a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 72 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
 9. b) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u T p th lao ng xu t s c, ho c l p thành tích xu t s c, tiêu bi u ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Công Thương phát ng; Vi c xét t ng thư ng i v i các cơ quan, ơn v , các t p th nh thu c các cơ quan, ơn v thu c B l p thành tích t xu t, c bi t xu t s c ho c có thành tích xây d ng, b o v và phát tri n cơ quan, ơn v nhân d p cơ quan, ơn v k ni m ngày thành l p ư c th c hi n vào d p t ng k t công tác cu i năm c a B 7. Gi y khen c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân Th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 50 Ngh nh s 121/2005/N -CP. Chương IV TH M QUY N QUY T NNH, TRAO T NG, TH T C, H SƠ VÀ QUY TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG i u 16. Th m quy n quy t nh, trao t ng 1. Huân chương, Huy chương, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, Danh hi u vinh d Nhà nư c, C Thi ua c a Chính ph , Chi n s thi ua toàn qu c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , th c hi n theo quy nh t i các i u 77, 78 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 2. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua: a) C thi ua c a B ; b) T p th lao ng xu t s c; c) Chi n s thi ua c p B . 3. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các hình th c khen thư ng: a) B ng khen; b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam; c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương. 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng, con d u riêng quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua: a) T p th lao ng tiên ti n; b) Lao ng tiên ti n;
 10. c) Chi n s thi ua cơ s . 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh t ng thư ng hình th c khen thư ng Gi y khen. i u 17. L trao t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng Vi c công b , trao t ng các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng là d p tôn vinh nh ng gương ngư i t t, vi c t t và i n hình tiên ti n. L trao t ng ph i ư c t ch c trang tr ng, thi t th c, ti t ki m, tránh phô trương, lãng phí. 1. T ch c mít tinh, l k ni m, trao t ng và ón nh n danh hi u vinh d Nhà nư c, Huân chương, Huy chương, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph . 2. B trư ng B Công Thương ư c u quy n c a Lãnh o ng, Nhà nư c trao t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph cho các cơ quan, ơn v thu c B và tr c ti p trao t ng C thi ua c a B , B ng khen c a B trư ng cho các cơ quan, ơn v tr c thu c B và S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i H i ngh t ng k t công tác hàng năm c a B . 3. B trư ng B Công Thương u quy n cho Th trư ng các cơ quan, ơn v ch u trách nhi m t ch c trao t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng, c th như sau: a) i v i Huân chương, Huy chương, sau khi nh n ư c thông báo c a V Thi ua - Khen thư ng và các quy t nh, hi n v t khen thư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v l p k ho ch t ch c, ón nh n, trình B trư ng (thông qua V Thi ua - Khen thư ng). Sau khi có ý ki n ch o c a B trư ng, V Thi ua - Khen thư ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng và có th t ch c k t h p v i nh ng chương trình, n i dung thi t th c khác c a cơ quan, ơn v ti t ki m th i gian, chi phí. i v i m t s trư ng h p c bi t, V Thi ua - Khen thư ng l p k ho ch t ch c ón nh n trình B trư ng và t ch c công b , trao t ng. b) i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c và hình th c khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho cá nhân, t p th , Th trư ng cơ quan, ơn v ch ng l p k ho ch, t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th ư c khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách và thông báo cho V Thi ua - Khen thư ng bi t ch o, theo dõi. c) i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng B Công Thương, B trư ng u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý. d) i v i t p th , cá nhân ư c t ng danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan, ơn v do cơ quan, ơn v t ch c. i u 18. Tuy n trình khen thư ng
 11. 1. C p nào ch trì phát ng t thi ua thì c p ó l a ch n cá nhân, t p th xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m khen thư ng theo thNm quy n ho c trình c p trên khen thư ng i v i cá nhân, t p th thu c ph m vi qu n lý. 3. i v i S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Vi c ngh t ng thư ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét trình theo các quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP và các văn b n hư ng d n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) B Công Thương hi p y khen thư ng i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c theo ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương; c) Vi c ngh các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Công Thương th c hi n như các cơ quan, ơn v thu c B . 4. i v i ơn v ngoài ngành Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h công tác xu t các c p có thNm quy n xem xét và ngh B trư ng B Công Thương khen thư ng theo thNm quy n. i u 19. H sơ ngh khen thư ng 1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh khen thư ng c a các cơ quan, ơn v thu c B và ngoài ngành. 2. i v i B ng khen và C thi ua c a B Công Thương, 01 (m t) b h sơ g m: a) T trình ngh khen thư ng c a Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i t p th , cá nhân thu c S ho c Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B kèm theo danh sách (Ph l c 2); b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c biên b n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, ơn v thu c B (Ph l c 3); c) Báo cáo thành tích c a t p th (ký và óng d u c a Th trư ng cơ quan, ơn v ) và cá nhân (ký, ghi rõ h tên, có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v ký tên và óng d u) ư c ngh khen thư ng (Ph l c 4 và Ph l c 5); d) B n sao Quy t nh ho c Ch ng nh n t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng xu t s c c a c p có thNm quy n;
 12. ) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i, tài khoa h c c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a cơ quan, ơn v ; B n sao Gi i thư ng qu c gia, qu c t (n u có). 3. i v i danh hi u Anh hùng Lao ng, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 63 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph (Ph l c 6 và Ph l c 7). 4. i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, C thi ua c a Chính ph và các hình th c khen thư ng Huân chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huy chương, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 i u 53, kho n 3 i u 54, kho n 5 i u 56, kho n 4 i u 57 và kho n 2 i u 60 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , h sơ g m: a) T trình ngh (Ph l c 2); b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng (Ph l c 3); c) B n sao ch p quy t nh ho c gi y ch ng nh n ã ư c t ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng c a c p có thNm quy n cho t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng; d) Báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng ph i có ch ký, ghi rõ h tên ngư i l p và có ch ký, óng d u (n u có) xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v (Ph l c 4 và Ph l c 5); ) Báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th (không quá 02 trang gi y kh A4); e) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a ơn v ; B n sao gi i qu c gia, qu c t (Ph l c 8); g) Xác nh n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách nhà nư c i v i t p th , cá nhân là Th trư ng cơ quan, ơn v doanh nghi p có nghĩa v n p ngân sách nhà nư c (có xác nh n hoàn thành nghĩa v thu c a cơ quan thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); h) Ý ki n c a y ban nhân dân a phương (xã, phư ng) v các m t ho t ng trên a bàn; i) i v i các t p th , cá nhân trong ngành (thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương), các B , ngành, oàn th Trung ương c n có s hi p y c a B Công Thương thì ch c n g i báo cáo thành tích kèm theo công văn ngh xin ý ki n hi p y. 5. i v i khen thư ng t xu t, theo t thi ua ho c theo chuyên
 13. H sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2, 3 i u 61 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v kèm theo danh sách cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng (Ph l c 2); b) Báo cáo tóm t t thành tích do cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p l p, (nêu rõ thành tích, công tr ng l p ư c) ngh khen thư ng (Ph l c 9). 6. i v i khen thư ng quá trình c ng hi n, h sơ ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v qu n lý cán b trư c khi ngh hưu (Ph l c 2); b) Báo cáo thành tích (Ph l c 10). 7. i v i khen thư ng cho ngư i nư c ngoài, h sơ ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v có ngư i nư c ngoài công tác (Ph l c 2); b) Báo cáo thành tích (Ph l c 11). 8. B ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua c p B , T p th lao ng xu t s c, Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng tiên ti n (Ph l c 12 và Ph l c 13). i u 20. Th i gian nh n h sơ 1. Khen thư ng thư ng xuyên i v i t p th , cá nhân thu c thNm quy n c a B a) i v i khen thư ng thư ng xuyên hàng năm cho các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng và danh hi u C thi ua c a Chính ph , ch m nh t ngày 15 tháng 12 hàng năm (tính theo d u bưu i n); b) i v i khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, ch m nh t ngày 10 tháng 02 hàng năm (tính theo d u bưu i n); c) i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , danh hi u Anh hùng Lao ng, không quy nh th i h n nh n h sơ. 2. i v i các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan, ơn v , do cơ quan, ơn v quy t nh, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 16 Thông tư này. 3. Khen thư ng t xu t, khen thư ng theo chuyên , h sơ ư c g i ch m nh t không quá 15 (mư i lăm) ngày k t khi l p ư c thành tích t xu t ho c sau khi k t thúc chuyên công tác.
 14. i u 21. Quy trình ngh khen thư ng Sau khi ti p nh n h sơ ngh khen thư ng ho c hi p y khen thư ng, V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m thNm nh các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng theo quy nh hi n hành và t ng h p trình Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng xem xét, quy t nh ho c xin ý ki n các thành viên H i ng b ng văn b n. K t qu bình xét c a H i ng ư c t ng h p trình B trư ng quy t nh. Quy trình ngh khen thư ng cho các i tư ng c th như sau: 1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng Huân chương Sao Vàng, Huân chương H Chí Minh và danh hi u Anh hùng Lao ng, V Thi ua - Khen thư ng báo cáo xin ý ki n ch o c a B trư ng, Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng trư c khi h p H i ng Thi ua - Khen thư ng B và trong h sơ trình Th tư ng Chính ph (thông qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương thNm nh Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c) ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ban cán s ng B Công Thương. 2. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng cho các cá nhân, t p th c a các cơ quan, ơn v thu c B , Th trư ng cơ quan, ơn v l p t trình, biên b n H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s , báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng g i v V Thi ua - Khen thư ng thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét. V Thi ua - Khen thư ng hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh khen thư ng theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh (thông qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương). 3. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng C thi ua c a B , B ng khen c a B cho các cá nhân và t p th thu c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V Thi ua - Khen thư ng t ng h p, thNm nh, trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh. 4. i v i các trư ng h p khen thư ng cho cá nhân, t p th ngoài ngành, Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h tr c ti p l p t trình kèm báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng, g i v V Thi ua - Khen thư ng t ng h p, thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh. 5. V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m xu t v i H i ng Thi ua - Khen thư ng B trình B trư ng xem xét ngh c p có thNm quy n khen thư ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng i v i Lãnh o B . Chương V H I NG THI UA-KHEN THƯ NG CÁC C P i u 22. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương
 15. 1. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B Công Thương ch o ho t ng thi ua, khen thư ng c a ngành Công Thương. 2. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng t i các cơ quan, ơn v thu c B ch o ho t ng thi ua, khen thư ng cơ quan, ơn v . i u 23. Th m quy n quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương 1. B trư ng quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B . 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách. i u 24. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương 1. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng B th c hi n theo Quy t nh s 1358/Q -BCT ngày 05 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 2. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân g m: a) Ch t ch là Th trư ng cơ quan, ơn v ; b) Phó Ch t ch là Ch t ch Công oàn cơ quan, ơn v ; c) y viên Thư ng tr c g m Chánh Văn phòng, Trư ng phòng, ban Hành chính, T ch c, T ng h p ho c cá nhân ph trách công tác thi ua, khen thư ng c a cơ quan, ơn v ; d) Các u viên g m i di n c p u ng, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, Trư ng các phòng, ban, b ph n chuyên môn do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh trên nguyên t c s lư ng là 3, 5, 7, 9 ho c 11 thành viên. i u 25. Nguyên t c làm vi c, nhi m v , quy n h n c a H i ng - Thi ua khen thư ng các c p 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có ch c năng giúp cho Th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p v công tác thi ua, khen thư ng, làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch và bi u quy t theo a s . Trư ng h p ý ki n các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là quy t nh. 2. Nguyên t c làm vi c, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B th c hi n theo Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B Công Thương ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/Q -BCT ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương.
 16. 3. Nguyên t c làm vi c, nhi m v quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, ơn v do Th trư ng cơ quan, ơn v quy nh không trái v i Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B . Chương VI THÔNG BÁO K T QU KHEN THƯ NG, LƯU TR H SƠ KHEN THƯ NG, S D NG QU THI UA, KHEN THƯ NG i u 26. Thông báo k t qu khen thư ng 1. Các t p th , cá nhân tiêu chuNn khen thư ng và ã ư c c p có thNm quy n Quy t nh khen thư ng, trong th i h n không quá 10 (mư i) ngày, k t ngày có Quy t nh khen thư ng, cơ quan thNm nh h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ngh khen thư ng bi t. 2. i v i các trư ng h p không tiêu chuNn khen thư ng, cơ quan thNm nh ph i thông báo b ng văn b n (có nêu rõ lý do) cho ơn v ngh khen thư ng bi t trong th i gian 10 ngày như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Trong trư ng h p h sơ ư c g i không úng tuy n trình, cơ quan thNm nh ph i thông báo b ng văn b n và tr h sơ trong th i h n không quá 03 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ cho ơn v ngh khen thư ng. i u 27. Lưu tr h sơ khen thư ng 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có trách nhi m lưu tr h sơ khen thư ng c ac p mình theo quy nh ghi nh n thành tích c a các th h i v i s nghi p cách m ng c a ng, dân t c, giáo d c truy n th ng, xây d ng cơ quan, ơn v và ph c v cho vi c tra c u, gi i quy t ơn, thư khi u n i c a công dân ho c xác nh n cho các i tư ng ư c hư ng chính sách khi có yêu c u. 2. H sơ khen thư ng ph i ư c bàn giao cho Lưu tr c a cơ quan, ơn v khi h t th i h n lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng 1. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 66 Ngh nh s 121/2005/N -CP; Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. B Công Thương khuy n khích các cá nhân, t p th trong và ngoài ngành h tr , óng góp b sung Qu thi ua, khen thư ng hàng năm c a B . 3. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân, t p th thu c cơ quan B theo các quy t nh khen thư ng. Cu i năm s dư trong Qu ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho công tác thi ua, khen thư ng.
 17. 4. M c chi ti n thư ng c th kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 69 n i u 74 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 5. Qu thi ua, khen thư ng c a B do V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m qu n lý; Qu thi ua, khen thư ng c a các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v ư c khen thư ng. Chương VII KI M TRA, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 29. Ki m tra công tác thi ua, khen thư ng 1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m giúp H i ng Thi ua - Khen thư ng B ki m tra công tác thi ua, khen thư ng t i các cơ quan, ơn v trong ngành. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ki m tra công tác thi ua, khen thư ng t i cơ quan, ơn v do mình qu n lý. i u 30. X lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t p th gian d i trong vi c kê khai thành tích ư c khen thư ng thì b hu b quy t nh khen thư ng, b thu h i hi n v t và ti n thư ng ã nh n; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 2. Th trư ng cơ quan, t ch c xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ cho ngư i khác ngh khen thư ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 3. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng th c hi n theo i u 98 Lu t Thi ua, Khen thư ng và theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng thu c thNm quy n và ph i h p v i Thanh tra B , các ơn v có liên quan ki m tra, xác minh và báo cáo Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng B , Lãnh o B Công Thương xem xét, quy t nh. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 31. Báo cáo công tác thi ua, khen thư ng 1. nh kỳ quý IV hàng năm, các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công Thương các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ng k t, ánh giá công tác thi ua,
 18. khen thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m nh t là ngày 15 tháng 12. 2. Các cơ s ào t o thu c B Công Thương t ng k t, ánh giá công tác thi ua, khen thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m nh t là ngày 10 tháng 8. 3. Các cơ quan, ơn v trong ngành có phát ng phong trào thi ua và sau m t t thi ua, có trách nhi m sơ k t, t ng k t, bình xét thi ua và g i báo cáo v B Công Thương. i u 32. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 04/2007/Q -BTM ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch thi ua, khen thư ng ngành Thương m i và các văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công nghi p v công tác thi ua, khen thư ng ngành Công nghi p. 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng B ch o th c hi n Thông tư này. 3. Giao V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và căn c tình hình th c ti n phong trào thi ua hàng năm, nghiên c u xu t s lư ng và t l khen thư ng h p lý B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này và c th hoá các tiêu chuNn phù h p v i tình hình ho t ng c a cơ quan, ơn v . 5. Trong quá trình th c hi n Thông tư qui nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương, n u có vư ng m c ho c nh ng i u chưa phù h p, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Công Thương nghiên c u, b sung, s a i./. B TRƯ NG Nơi nh n: - H i ng T KT Trung ương; - Các U viên H T KT B ; - Các cơ quan, ơn v thu c B ; - Các S Công Thương; - C c Ki m tra VBQPPL (B TP); Vũ Huy Hoàng - Công oàn CTVN, ng u BCT; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Lưu VT,T KT. PH L C 1
 19. (Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) M u s 1a: Hư ng d n ăng ký giao ư c thi ua hàng năm. (Dùng cho các cơ quan, ơn v thu c B ) ơn v ………. B NG ĂNG KÝ GIAO Ư C THI UA NĂM 200…. Kính g i: H i ng Thi ua – Khen thư ng B Công Thương. Căn c vào ch c năng, nhi m v và các ch tiêu B giao năm 200…., ơn v ăng ký giao ư c thi ua năm 200… v i các phong trào và các ch tiêu thi ua sau: I. CÁC PHONG TRÀO THI UA Th i gian Th i gian TT Tên phong trào thi ua M c tiêu phát ng t ng k t 1 Phát ng phong trào thi ua ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr ư c giao 2 Xây d ng ơn v t Cơ quan văn hoá (Công s văn minh - S ch p – An toàn) năm 200…. 3 Tích c c tham gia các ho t ng phong trào văn th c a cơ quan t ch c chính quy n, oàn th c p trên và a phương phát ng nhân k ni m các ngày l l n trong năm. (N u có các phong trào c th ) II. CÁC CH TIÊU ĂNG KÝ THI UA N i dung các ch tiêu ơn v K ho ch Ghi tính 200… chú 1. Ch tiêu th nh t: Hoàn thành các ch tiêu k ho ch và nhi m v chính tr năm 200…: (C th hoá các ch tiêu theo lĩnh v c nhi m v công tác ư c giao) 1) ……………………………
 20. 2) …………………………… 3) …………………………… ……………………………… 2. Ch tiêu th hai: Xây d ng t p th ơn v : a) Xây d ng t p th oàn k t th ng nh t……………. b) Ch p hành ch trương chính sách c a ng, Pháp lu t c a Nhà nư c: th c hi n quy ch dân ch ; c i cách th t c hành chính; th c hành ti t ki m ch ng tham nhũng lãng phí; không có v vi c tiêu c c (C th hoá…)……… c) Xây d ng các t ch c ng trong s ch v ng m nh, các oàn th v ng m nh xu t s c …(C th hoá…) 3. Ch tiêu th ba: Các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng: a) i v i t p th ơn v : Danh hi u thi ua: ……..Hình th c khen thư ng…. b) T p th nh : S lư ng t p th nh : ………… T p th lao ng xu t s c: ……………… T p th lao ng tiên ti n: ……………… c) Cá nhân: T ng s cán b công nhân viên: ……. Lao ng tiên ti n: …………………….. Chi n sĩ thi ua cơ s : ………………… Chi n s thi ua c p B : ……………… Chi n s thi ua toàn qu c: ……………… (Ghi rõ h tên, tên tài ăng ký) B ng khen B : ………………………... B ng khen c a Th tư ng Chính ph ....
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản