Thông tư số 25-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
116
lượt xem
8
download

Thông tư số 25-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25-LĐTBXH/TT về thủ tục lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về thủ tục thành lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25-LĐTBXH/TT

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25-L TBXH/TT Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 1995 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 25/L TBXH-TT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1995 HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S I MV TH T C L P VÀ QU N LÝ H SƠ NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Ngày 29 tháng 8 năm 1995, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành Thông tư s 22/L TBXH-TT hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v th t c l p và qu n lý h sơ ngư i có công v i cách m ng. phù h p v i hoàn c nh ngư i có công; căn c công tác qu n lý h sơ theo ý ki n ph n ánh c a m t s a phương, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n, s a i, b sung m t s i m v th t c h sơ như sau: 1. B n khai cá nhân (m u kèm theo) ư c s d ng th ng nh t i v i ngư i ho t ng cách m ng t 1 tháng 1 năm 1945 n trư c ngày T ng kh i nghĩa Tháng 8 năm 1945, ngư i b ch b t tù ày và ngư i ho t ng kháng chi n. 2. T i i m 7, m c II, ph n A Thông tư quy nh v "H sơ c a ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày theo i u 53 - Ngh nh", nay s a l i: - B n khai cá nhân. - Gi y ch ng nh n v th i gian ch b t tù ày: + i v i ngư i ã v ngh theo ch : cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i căn c h sơ hưu trí, m t s c lao ng ang qu n lý (ho c liên h làm vi c B o hi m xã h i) ch ng nh n vào b n khai c a t ng ngư i. + i v i ngư i thoát ly công tác ho c không thoát ly nhưng là ng viên: Th trư ng cơ quan, ơn v , oàn th ho c c p u có thNm quy n căn c h sơ, lý l ch cán b ho c ng viên ch ng nh n vào b n khai c a t ng ngư i. + i v i ngư i không thoát ly mà cũng chưa là ng viên: Ban liên l c nhà tù ch ng nh n.
 2. Trư ng h p không có Ban liên l c nhà tù, ph i có ch ng nh n c a 2 ngư i cùng b ch b t giam gi m t nhà tù, 2 ngư i ch ng nh n này ã ư c cơ quan có thNm quy n xác minh k t lu n trong th i gian tù. - Trên cơ s b n khai (có xác nh n c a cơ quan qu n lý h sơ) Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (n u ư c u quy n) quy t nh tr c p m t l n. 3. T i i m 8, m c II, ph n A thông tư quy nh v "H sơ ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c theo i u 58 - Ngh nh", nay s a l i: - B n khai cá nhân. - Ch ng nh n v khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n và th i gian ho t ng kháng chi n: + i v i ngư i ã v ngh hư ng ch : cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i căn c h sơ hưu trí, m t s c lao ng, b nh binh (ho c liên h mư n l i h sơ c a cơ quan B o hi m xã h i) ch ng nh n vào b n khai c a t ng ngư i. + i v i ngư i thoát ly công tác ho c không thoát ly công tác nhưng là ng viên: Th trư ng cơ quan, ơn v , oàn th ho c c p u có thNm quy n căn c h sơ, lý l ch cán b ho c ng viên ch ng nh n vào b n khai c a t ng ngư i. + i v i ngư i không thoát ly mà cũng chưa là ng viên: cơ quan Thi ua Khen thư ng huy n, qu n ho c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c h sơ xét khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n ch ng nh n vào b n khai c a t ng ngư i. - ơn ngh hư ng tr c p m t l n (n u có). - Trên cơ s b n khai (có xác nh n c a cơ quan qu n lý h sơ) Ch t ch U ban nhân dân t nh, Phó ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (n u ư c u quy n) quy t nh tr c p, c p phi u l p gi y ch ng nh n và tr c p. Ngư i ho t ng kháng chi n chưa ư c xét khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n s gi i quy t sau khi ư c quy t nh khen thư ng và th i gian hư ng tr c p v n ư c th c hi n t tháng 1 năm 1995. 4. Nh ng trư ng h p ã kê khai, làm th t c h sơ theo quy nh t i Thông tư s 22/L TBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995 thì không ph i làm l i t khai theo hư ng d n t i Thông tư này. 5. Th t c h sơ ngư i có công v i cách m ng ang ph c v trong quân i và công an do B Qu c phòng, B N i v hư ng d n th c hi n sau khi th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Quá trình t ch c vi c l p th t c h sơ ngư i có công v i cách m ng yêu c u các ngành, các a phương hư ng d n tuyên truy n gi i thích chu áo trong nhân dân và i tư ng chính sách; th c hi n th ng nh t các bư c ti n hành các c p, ph n ánh k p
 3. th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nh ng vư ng m c hư ng d n gi i quy t. Tr n ình Hoan ( ã ký) 3. PH L C (Các bi u m u, liên quan t i vi c th c hi n chính sách i v i ngư i có công v i cách m ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .... ngày..... tháng..... năm 199.... B N KHAI HO T NG CÁCH M NG1.HO T NG KHÁNG CHI N 2 HO C BN NCH B T, TÙ ÀY3 - H và tên:................................................. bí danh......................... - Ngày tháng năm sinh:.................................................................... - Quê quán:....................................................................................... - Trú quán: ...................................................................................... - Tham gia ho t ng cách m ng t ngày.... tháng..... năm 1945 n ngày.... tháng.... năm 1945 - Tham gia ho t ng kháng chi n ....... năm.... tháng...... -B ch b t tù ày..... năm...... tháng - Khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n: + Huân chương chi n th ng ch ng Pháp h ng + Huy chương chi n th ng h ng + Huân chương kháng chi n ch ng Pháp h ng + Huy chương kháng chi n ch ng Pháp h ng + Huân chương kháng chi n ch ng M h ng + Huy chương kháng chi n ch ng M h ng Ch ng nh n Ngư i khai Căn c h sơ.................... lý l ch............. ang qu n lý t i ..........................
 4. ch ng nh n ông, bà............................................. có....... năm....... tháng ho t ng kháng chi n. ư c khen thư ng............... B ch b t tù ày......... năm........ tháng........... Ngày..... tháng..... năm....... Ký tên, óng d u 1. B n khai ngư i ho t ng cách m ng: n p cho ng u cơ s chuy n n t nh u , thành u ho c Ban cán s cơ quan Trung ương xét c p gi y xác nh n. 2. B n khai ngư i ho t ng kháng chi n ho c ngư i b ch b t, tù ày: Ngư i v hưu, m t s c lao ng, b nh binh n p cho UBND xã, phư ng chuy n n phòng L TBXH; Ngư i thoát ly công tác n p cho cơ quan nơi ang làm vi c; Ngư i không thoát ly chưa ph i là ng viên n p cho UBND xã, phư ng chuy n n cơ quan thi ua Khen thư ng huy n, qu n. 3. Ngư i không thoát ly chưa ph i là ng viên kèm theo gi y ch ng nh n c a 2 ngư i cùng ho t ng. QUÁ TRÌNH THAM GIA HO T NG CÁCH M NG (dùng cho ngư i không thoát ly ho c chưa là ng viên) Ngày tháng ơn v nơi tham gia ho t ng Ch c v khi Th trư ng ho c b ch tù giam c m ho t ng tr c ti p qu n T .... n..... lý Tôi xin cam oan l i khai trên là úng s th t. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Kê khai t i............................................... Ngư i khai ký tên KÝ HI U H SƠ NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG (Ban hành kèm theo Thông tư s ngày tháng năm 1995) 1. Ký hi u h sơ các i tư ng: - H sơ ngư i ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ghi: CM - H sơ li t sĩ: LS - H sơ Anh hùng: AH
 5. - H sơ thương binh: AQ - H sơ ngư i hư ng chính sách như thương binh: CK - H sơ b nh binh: BB - H sơ ngư i ho t ng cách m ng b ch b t tù ày: BT - H sơ ngư i ho t ng kháng chi n: KC - H sơ ngư i có công giúp cách m ng: CC - H sơ tu t t tr n: TT 2. Ký hi u h sơ theo th i kỳ: - Trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945: LT - Trong kháng chi n ch ng Pháp: CP - B o v T qu c: BT 3. Ký hi u theo a phương: S TT a phương Ký hi u S TT a phương Ký hi u 1 Hà Giang HG- 29 Bình nh B - 2 Tuyên Quang TQ- 30 Phú Yên PY- 3 Cao B ng CB- 31 Khánh Hoà KH- 4 L ng Sơn LS- 32 Ninh Thu n NT- 5 Lai Châu LC- 33 Bình Thu n BT- 6 Sơn La SL- 34 Gia Lai GL- 7 Lào Cai LK- 35 Kon Tum KT- 8 Yên Bái YB- 36 cL c L- 9 B c Thái BA- 37 Lâm ng L - 10 Vĩnh Phú VP- 38 T.P H Chí Minh HM- 11 Hà B c HB- 39 Sông Bé SB- 12 Qu ng Ninh QN- 40 Tây Ninh TN- 13 Hoà Bình HA- 41 ng Nai N- 14 Th ô Hà N i HN- 42 Bà R a-Vũng Tàu BV- 15 H i Phòng HP- 43 Long An LA- 16 H i Hưng HH- 44 Ti n Giang TG- 17 Thái Bình TB- 45 B n Tre BE-
 6. 18 Hà Tây HT- 46 ng Tháp T- 19 Nam Hà NH- 47 Vĩnh Long VL- 20 Ninh Bình NB- 48 Trà Vinh TV- 21 Thanh Hoá TH- 49 An Giang AG- 22 Ngh An NA- 50 C n Thơ CT- 23 Hà Tĩnh HT- 51 Sóc Trăng ST- 24 Qu ng Bình QB- 52 Kiên Giang KG- 25 Qu ng Tr QT- 53 Minh H i MH- 26 Th a Thiên Hu TT- 27 Qu ng Nam - à Q - N ng 28 Qu ng Ngãi QN- ....................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....................... S h sơ:................ S :.................. GI Y BÁO T ........................................................................................................................ Ông, bà:................................................ Sinh năm..... .................................... Tham gia CM:................................................................................................ C p b c ch c v : .............. ............................ ................................................ Cơ quan, ơn v :.............. ............................ .................................................. ã hy sinh ngày....... tháng....... năm 19......................................................... T i:.................................................................................................................. Trong trư ng h p:............................... ........................................................... ............................ ........................................................................................ Thi hài mai táng t i: ....................................................................................
 7. ngh :........................................................................................................ xác nh n Ông, Bà:........................................... là......................................... thân nhân c a Ông, Bà: .................................. g m..................................... Cha là:....................................................... sinh năm 19 (còn s ng, ã ch t) M là:........................................................ sinh năm 19 (còn s ng, ã ch t) Hi n cư trú t i:.............................................................................................. V ho c ch ng là:.......................................... sinh năm............................... và......... con, hi n cư trú t i:......................................................................... ính kèm:..................................................................................................... ã nghiên c u trư ng h p hy sinh và xác Ngày.... tháng... năm 199 nh n ông bà................ i u ki n ư c TH TRƯ NG công nh n là li t sĩ cơ quan, c p gi y (ghi rõ h tên, ch c v ) Ngày...... tháng....... năm....... NG C NG S N VI T Ngày..... tháng...... năm 199 NAM T NH U , THÀNH U S :......... GI Y XÁC NH N NGƯ I HO T NG CÁCH M NG T 1-1-1945 N TRƯ C T NG KH I NGHĨA CƠ S T nh u , (thành u ) ..................................................................... xác nh n: ng chí:...................................................................................................... Sinh: ............................................................................................................. Quê xã: ........................................... huy n:......................... t nh................. Hi n cư trú t i: ............................................................................................ Nguyên là cán b công tác cơ s t i xã (phư ng)........................... huy n (qu n).............. t nh.............. thu c t nh................... qu n lý, ã v ngh hưu năm 199...
 8. - Căn c : 1. Lý l ch cán b ho c ng viên (n u có), ho c b n khai quá trình ho t ng cách m ng t u năm 1945 n khi ngh vi c a phương ư c c p u và chính quy n a phương xác nh n. 2. Gi y ch ng nh n c a 2 cán b ã ư c công nh n là lão thành cách m ng (ngư i ã t ch c k t n p giao vi c ho c cùng ho t ng. Theo quy nh t i ti t 2 i u 9 c a Ngh nh 28/CP). ng chí:...................................................... ng chí:...................................................... 3. Biên b n h i ngh cán b lão thành và c p u a phương (nơi ngư i cán b khai ho t ng năm 1945) ngày....... tháng..... năm 199 (theo quy nh t i ti t 2 i u 9 c a Ngh nh 28/CP). ng chí:........................... có th i gian tham gia ho t ng cách m ng t ngày...... tháng...... năm 1945 n trư c ngày T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945. + Căn c i u 8 và i u 9 t i ngh nh s 28/CP ngày 29-4-1995 c a Chính ph , ng chí................. ư c hư ng ph c p thâm niên ưu ãi "ti n kh i nghĩa" theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh. TM/ Ban Thư ng v t nh u (thành u ) QUÁ TRÌNH THAM GIA HO T NG CÁCH M NG (dùng cho ngư i không thoát ly ho c chưa là ng viên) Ngày tháng ơn v , nơi tham gia ho t Ch c v khi Th trư ng ng ho t ng tr c ti p qu n T .... n..... lý Tôi xin cam oan l i khai trên là úng s th t. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Kê khai t i.................. Ch ng nh n c a cơ quan ho c Ngư i khai a phương qu n lý Ngày... tháng... năm... Ký tên, óng d u NG C NG S N VI T Ngày... tháng... năm 199
 9. NAM T nh u , Thành u ......... S :............ GI Y XÁC NH N NGƯ I THOÁT LY HO T NG CÁCH M NG T 1-1- 1945 N TRƯ C T NG KH I NGHĨA (thu c t nh, thành ph qu n lý) T nh u , (Thành u ):...................................................................................... Xác nh n: ...................................................................................................... ng chí: ...................................................................................................... Sinh: .............................................................................................................. Quê xã:.......................... huy n.............................. t nh................................. Nguyên là:...................................................................................................... Thu c: ........................................................................................................... Ngh hưu: Ngày..... tháng....... năm 199......... - Căn c : h sơ cán b (theo quy nh t i ti t 1 i u 9 c a Ngh nh 28-CP lưu gi t i cơ quan). ng chí:......................... ã có th i gian tham gia ho t ng cách m ng t ngày....... tháng..... năm 1945 n trư c ngày T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945. - Căn c i u 9 t i ngh nh s 28/CP ngày 29-4-1995 c a Chính ph , ng chí.................. ư c hư ng ph c p thâm niên ưu ãi "ti n kh i nghĩa" theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh. T/M Ban Thư ng v t nh u (thành u ) (H sơ cán b cách m ng hư ng ph c p ưu ãi "ti n kh i nghĩa") C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ... ngày... tháng.... năm 199 B N KHAI HO T NG CÁCH M NG HO T NG KHÁNG CHI N HO C BN NCH B T TÙ, ÀY
 10. - H và tên:................................................................................................... - Bí danh: ..................................................................................................... - Ngày tháng năm sinh:................................................................................ - Quê quán:................................................................................................... - Trú quán:................................................................................................ - Tham gia ho t ng cách m ng t ngày.... tháng... năm..... n ngày...... tháng........ năm....... - C p b c, ch c v :.................................................................................... - ơn v khi tham gia ho t ng cách m ng, kháng chi n: ................................................................................................................... - B ch b t tù ày ngày...... tháng........ năm....... n ngày.......... tháng....... năm.......... - Ngày vào ng ho c các t ch c qu n chúng khác ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Khen thư ng và k lu t: + ã hư ng ch chính sách - Hưu trí, m t s c lao ng - Thương binh, t l thương t t - Tu t li t sĩ, m c tr c p - Khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n: + Huân chương chi n th ng, Huân chương kháng chi n h ng................... quy t nh s ........................... ngày.............. tháng................ năm + Huy chương chi n th ng, Huy chương kháng chi n h ng ....................... quy t nh s ......................... ngày.......... tháng.......... năm Ch ng nh n c a a phương ho c Ngư i khai cơ quan qu n lý
 11. Ngày... tháng... năm... Ký tên, óng d u UBND T NH, THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ............................. ..... ngày... tháng.... năm 199 S :........./Q -UB S h sơ:.............. QUY T NNH C A CH TNCH UBND T NH, THÀNH PH ........... V VI C C P GI Y CH NG NH N VÀ PH C P ƯU ÃI THÂM NIÊN TI N KH I NGHĨA - Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. - Căn c gi y xác nh n ngư i ho t ng cách m ng t ngày 1 tháng 1 năm 1945 n trư c ngày T ng kh i nghĩa s .............................. ngày....... tháng..... năm......... c a .................................................................................................................................... - Xét ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. ................................................................................................................................. QUY T NNH i u 1. Nay c p gi y ch ng nh n và ph c p "ti n kh i nghĩa" cho Ông, Bà ........................................................................ - Nguyên quán: ................................................. - Trú quán:......................................................... Tham gia ho t ng cách m ng, ngày........ tháng.... năm 19.... Ngh nghi p hi n nay:........................................... 2. Ông, Bà.............................................................. ư c hư ng ch ưu ãi k t ngày 01 tháng 01 năm 1995.
 12. i u 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Chánh văn phòng U ban nhân dân, Ch t ch U ban Nhân dân huy n, th ............................................... và ông bà: .............................. có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH UBND T NH, THÀNH PH UBND T NH, THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Lao ng - Thương binh và Xã h i ..... ngày... tháng.... năm 199 S :........./LT-L TBXH S h sơ:.............. PHI U L P S PH C P "TI N KH I NGHĨA" H và tên:.............................................................................................. Nguyên quán:........................................................................................ Hi n t i: ............................................................................................ Tham gia cách m ng: ngày..... tháng....... năm 19.............................. Ngh nghi p hi n nay:......................................................................... 1. Hư ng ph c p ti n kh i nghĩa:............................................... ng 2. Hư ng ưu ãi kháng chi n T 19-8-1945 n................................................................................. 3. Hư ng tr c p thương binh: T l :................................... M c tr c p:.................................... ng Ngư i ph c v :...................................................................................... V t thương c bi t:.............................................................................. Ph c p khu v c: .................................................................................. 4. Tu t li t sĩ: (s B ng T qu c ghi công:...............) ..................................................... = ............................................ ng C ng: (B ng ch : ...........................................................................................) - Tr c p truy lĩnh (t ngày.................................. n ngày.................)
 13. = .................. - Tr c p l n u: .............. = C ng: NGƯ I NH N NGƯ I L P PHI U GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N NGHN XÁC NH N LI T SĨ Hôm nay, i di n ng u , U ban nhân dân và các oàn th nhân dân xã: ........................................................................ bao g m: - ..................................................... - ..................................................... - ..................................................... - ..................................................... - ..................................................... ã h p xem xét các trư ng h p hy sinh c a nh ng cán b , chi n sĩ và nhân dân trong hai cu c kháng chi n và b o v T qu c t i xã.......................................... ng chí:................................................................. năm sinh 19..................... Nguyên quán: ................................................................................................... Hi n cư trú t i: .................................................................................................. Ngày tham gia cách m ng:................................................................................ ã hy sinh ngày.............. tháng............... năm 19....... Trư ng h p hy sinh: (ghi c th ):..................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
 14. Nơi hy sinh: ..................................................................................................... C p b c, ch c v khi hy sinh:........................................................................... Căn c tiêu chuN n li t sĩ, chúng tôi nh t trí ngh suy tôn ng chí................... là li t sĩ và ngh c p trên xác nh n, c p gi y ch ng nh n hy sinh và gi i quy t quy n l i cho gia ình li t sĩ. ... ngày.... tháng..... năm 199 I DI N I DI N I DI N NHÂN DÂN NG U XÃ UBND XÃ UBND t nh, thành ph ................................... ................................... PH N CH NG NH N TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG GIA ÌNH LI T SĨ ( xét tr c p tu t và gi y ch ng nh n gia ình li t sĩ) U ban nhân dân, phư ng, xã.......................................................................... Ch ng nh n li t sĩ: .......................................................................................... Quê quán:......................................................................................................... Có nh ng thân nhân ch y u như sau: S H và tên Ngày Quan h Ngh nghi p Ghi chú (n u ch t TT tháng năm v i li t và ch thì ghi rõ ch t sinh sĩ hi n nay tháng, năm nào) Thái chính tr : ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Ghi chú nh ng i u c n thi t (gia ình có li t sĩ nào khác, ch ng Pháp hay ch ng M , b o v T qu c, ghi rõ h tên li t sĩ) .......................................................................................................................
 15. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... U ban nhân dân xã, phư ng ã trao i th ng nh t v i gia ình li t sĩ v nh ng i m ghi trong gi y ch ng nh n này. Làm t i......... ngày........ tháng........... năm 19...... T/M gia ình li t sĩ T/M U ban nhân dân phư ng ..................................... UBND T NH, THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Lao ng - Thương binh và Xã h i ..... ngày... tháng.... năm 199 S :................/Q QUY T NNH C A GIÁM CS LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V VI C C P GI Y CH NG NH N VÀ TR C P TU T LI T SĨ - Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; - Căn c Quy t nh s : ngày..... tháng..... năm 199..... c a UBND.......................... v vi c u quy n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p gi y ch ng nh n và tr c p i v i gia ình li t sĩ. - Xét h sơ c a ông, bà................................................. Hi n t i:..................................................................... Là: ............................. c a li t sĩ................................... QUY T NNH i u 1: 1. Nay c p gi y ch ng nh n và tr c p cho gia ình ông, bà................................ 2. Tr c p m t l n:.............................................................................................
 16. 3. Tr c p ti n tu t hàng tháng cho nh ng thân nhân c a li t sĩ có tên dư i ây k t ngày..... tháng.... năm......... ............... là................... c a li t sĩ sinh năm........................ ng ............... là................... c a li t sĩ sinh năm........................ ng ............... là................... c a li t sĩ sinh năm........................ ng ............... là................... c a li t sĩ sinh năm........................ ng C ng:............................ nh su t là............................................ (B ng ch :...................................................................................) i u 2: Trư ng phòng Thương binh li t sĩ, K ho ch tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n, huy n........................................................................... và ông, bà................. ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: GIÁM C S LAO NG - - B L TBXH ( b/c) THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Lưu S L TBXH - Qu n, huy n - KHTC - Ông, bà... UBND T NH, THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Lao ng - Thương binh và Xã h i ..... ngày... tháng.... năm 199 S :................/Q PHI U L P GI Y CH NG NH N VÀ TR C P TI N TU T CHO GIA ÌNH LI T SĨ H và tên li t sĩ:........................................ Sinh năm:................................. Nguyên quán:.............................................................................................. Trú quán: ....................................................................................................
 17. C p b c, ch c v khi hy sinh:...................................................................... ơn v khi hy sinh:...................................................................................... Hy sinh: ngày.... tháng.... năm 19... t i....................................................... Theo gi y báo t s :... ngày...... tháng..... năm 19..... c a............................................................................................................... Gia ình ư c hư ng tu t hàng tháng k t ngày........ 19......... c a .......... theo quy t nh s ....... ngày...... tháng....... năm 19..... Tr c p........................................... nh su t............................................. S A:.................. nh su t S B:.................. nh su t .......... x .......... = .............. .......... x .......... = .............. - Tr c p l n u: ....................................................................................... - Tr c p quý u:....................................................................................... - Tr c p hàng tháng................................................................................... - Truy lĩnh .................................................................................................. H tên ngư i ng s .................................... s ti n.................................. (B ng ch ......................................................) Hi n cư trú................................................................................................. NGƯ I NH N NGƯ I L P PHI U S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I (H sơ Anh hùng) UBND T NH, THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Lao ng - Thương binh và Xã h i ..... ngày... tháng.... năm 199 S :................/Q S h sơ:............. QUY T NNH C A CH TNCH UBND T NH, THÀNH PH .........
 18. V VI C TR C P ƯU ÃI ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG,BÀ M VI T NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG LAO NG - Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; - Xét ngh c a: Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ................................................................ ................................................................ QUY T NNH i u 1: Nay tr c p cho Ông, Bà............................................................ sinh năm:........................................................................................................ - Nguyên quán:............................................................................................... - Hi n :......................................................................................................... ã ư c phong t ng danh hi u vinh d Nhà nư c......................................... ....................................................... theo quy t nh s .................................. ngày.......... tháng........ năm 19..... c a........................................................... ....................................................................................................................... i u 2: Tr c p ư c hư ng hàng tháng: - Tr c p nuôi dư ng:...................................................................................... - Ph c p ưu ãi anh hùng:.............................................................................. - Ph c p thêm (n u có):................................................................................. C ng: ........................................................................................... ng/tháng (B ng ch :.......................................................................................................) i u 3: Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Chánh Văn phòng U ban, Ch t ch U ban nhân dân huy n, th ................................ và ông, bà ....................................................... có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH UBND T NH, THÀNH PH
 19. DANH SÁCH LI T SĨ (kèm theo quy t nh tr c p Bà m Vi t Nam Anh hùng) TT H tên li t sĩ S b ng T qu c Quan h v i Bà m ghi công 1 2 3 - Ngày.... tháng.... năm 199.... ......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......................... ... ngày... tháng.... năm 199 ......................... S :..................... GI Y CH NG NH N BN THƯƠNG ......................................................................................................................... Ông, Bà.................................................................. sinh năm 19...................... Nguyên quán:.................................................................................................. Nh p ngũ ho c tham gia công tác ngày...... tháng...... năm 19.... C p b c, ch c v khi b thương:....................................................................... Cơ quan, ơn v khi b thương:....................................................................... Lương chính ho c sinh ho t phí khi b thương:........................................... ........................................................................................................................ B thương ngày................ tháng.............. năm.......... Nơi b thương.................................................................................................. Trư ng h p b thương:.................................................................................... ........................................................................................................................
 20. Các v t thương:............................................................................................... Sau khi b thương ã i u tr t i:.................................................................... ........................................................................................................................ Ra vi n ngày.......... tháng........... năm 19................... a ch hi n nay:............................................................................................. Nh n xét và ngh c a cơ quan, ơn v ......................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ông, bà........... ã ư c H i ng............. TH TRƯ NG cơ quan c p gi y giám nh ngày... tháng.... năm... (Ký tên, óng d u) t l thương t t.........% ......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H I NG GIÁM NNH Y KHOA ... ngày... tháng.... năm 199 S :......./G YK-TT BIÊN B N GIÁM NNH THƯƠNG T T H i ng giám nh Y khoa:..................................................... H p ngày...... tháng..... năm........ giám nh thương t t cho: Ông, Bà......................................... Sinh năm....... (tu i............) Nguyên quán.............................................................................. a ch hi n nay:........................................................................ Cơ quan gi i thi u n:............................................................... B thương ngày...... tháng........ năm.............. Trư c ã khám t i H i ng tháng...........năm.............
Đồng bộ tài khoản