Thông tư số 26/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư số 26/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 26/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I CÁC HO T NG XU T B N, IN VÀ PHÁT HÀNH XU T B N PH M Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a i. b sung m t s i u c a Ngh nh 28/1998/N -CP; Căn c quy nh t i Lu t xu t b n và các v n b n hư ng d n thi hành; Quy t nh s 2607/VHTT-Q XBI ngày 26/8/1997 c a B trư ng B VH-TT ban hành "Quy ch v t ch c và ho t ng in"; Quy t nh s 2501/Q -CXB ngày 15/8/1997 c a B trư ng B VH-TT ban hành" Quy ch v t ch c và ho t ng phát hành xu t b n ph m". Quy t nh s 75/1999/Q /BVHTT ngày 8/11/1999 c a B trư ng B Văn hoá thông tin ban hành qui ch liên doanh v in và phát hành xu t b n ph m. th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng phù h p v i ho t ng s n xu t kinh doanh trong ngành xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m, B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t thu GTGT i v i các ho t ng trong ngành xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m như sau: I- PH M VI ÁP D NG THU GTGT 1. i tư ng ch u thu GTGT: i tư ng ch u thu GTGT là ho t ng xu t b n, in, xu t khNu, nh p khNu và phát hành các lo i xu t b n phNm g m: - Sách; tài li u; tranh; nh; l ch; b n ; át lát; b n nh c; câu i, cu n thư và áp phích. catalo, t r i, t g p qu ng cáo. - Sách xu t b n trên v t li u khác ho c băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình có n i dung kèm theo sách. - Các lo i xu t b n phNm khác 2. i tư ng không ch u th GTGT: i tư ng không ch u thu GTGT là ho t ng xu t b n, in, nh p khNu và phát hành các xu t b n phNm g m:
  2. - Báo in (k c ho t ng truy n trang báo), t p chí, b n tin chuyên ngành. - Sách chính tr là sách tuyên truy n ư ng l i chính tr tư tư ng c a ng và Nhà nư c, ph c v nhi m v chính tr theo chuyên , ch , ph c v các ngày k ni m, ngày truy n th ng c a các t ch c, các c p, các ngành, a phương; các lo i sách t ng k t phong trào ngư i t t, vi c t t, sách kinh i n c a lãnh o ng và Nhà nư c. - Sách giáo khoa là sách dùng gi ng d y và h c t p trong t t c các c p t m m non n ph thông trung h c. - Giáo trình là sách dùng gi ng d y và h c t p trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh . - Sách văn b n pháp lu t là sách t p h p các văn b n quy ph m pháp lu t như Ch th , Thông tư, Ngh nh, Pháp l nh, Lu t, các Ngh quy t, văn ki n c a ng. - Sách in b ng ch dân t c thi u s Vi t Nam là sách ph c v yêu c u nâng cao dân trí c a các dân t c thi u s g m: sách in b ng ch dân t c thi u s , sách in song ng ch ph thông và ch dân t c thi u s . - Tranh, nh, áp phích, các lo i t r i, t g p ph c v cho m c ích tuyên truy n, c ng, khNu hi u, nh lãnh t , c ng CSVN, c oàn TNCSHCM, c i TNTPHCM, c T qu c. - Băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình thay các lo i sách ho c có n i dung kèm theo các lo i sách thu c i tư ng không ch u thu GTGT. 3. i tư ng n p thu GTGT: i tư ng n p thu GTGT là các t ch c, cá nhân có ho t ng xu t b n, in, xu t khNu, nh p khNu và phát hành xu t b n phNm thu c di n ch u thu GTGT ư c quy nh t i i m 1 m c I c a Thông tư này. II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU Thu GTGT ph i n p ư c tính theo phương pháp kh u tr Thu GTGT ph i n p = thu GTGT u ra - thu GTGT u vào ư c kh u tr . A. I V I THU GTGT U RA: Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá tính thu GTGT nhân (x) thu xu t thu GTGT: - Giá tính thu GTGT là giá chưa có thu GTGT. - Thu su t thu GTGT ư c quy nh t i các văn b n hư ng d n hi n hành và ư c áp d ng th ng nh t trong t t c các khâu xu t b n, in, phát hành. C th :
  3. a. Thu su t 5% i v i các lo i sách (k c băng ĩa có n i dung kèm theo sách), tr sách thu c i tư ng không ch u thu quy nh t i i m 2, M c I Thông tư này. b. Thu su t 10% i v i t t c các xu t b n phNm khác tr các xu t b n phNm thu c i tư ng không ch u thu quy nh t i i m 2, M c I và các xu t b n phNm ch u thu quy nh t i ti t a, Ph n A, M c II Thông tư này. Căn c c thù t ng ho t ng, B Tài chính hư ng d n kê khai tính thu GTGT c th như sau: 1. i v i ho t ng xu t b n Ho t ng xu t b n là quá trình xu t b n các n phNm ư c ti n hành t khâu b n th o n khâu phát hành xu t b n phNm cho các i tư ng ngư i tiêu dùng. a. Nhà xu t b n t xu t b n: - Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá tính thu GTGT x thu su t. Giá bìa xu t b n phNm là giá ã có thu GTGT. Khi tính thu GTGT i v i xu t b n phNm ph i th c hi n quy i ra giá tính thu GTGT theo công th c Giá bìa (ho c giá thanh toán) Giá tính thu GTGT = 1 + thu su t - Trư ng h p Nhà xu t b n phát hành qua t ch c phát hành, giá tính thu GTGT c a xu t b n phNm ư c xác nh theo công th c: Giá bìa - phí phát hành Giá tính thu GTGT = 1 + thu su t - Trư ng h p Nhà xu t b n bán xu t b n phNm cho ngư i s d ng tr c ti p, giá tính thu GTGT c a ho t ng xu t b n ư c xác nh theo công th c: Giá bìa (ho c giá thanh toán) Giá tính thu GTGT = 1 + thu su t i v i xu t b n phNm em i ký g i, Nhà xu t b n s d ng m u phi u xu t kho hàng g i bán i lý (M u s 04/XK L-8LL ban hành kèm theo Thông tư s 140/1999/TT-BTC ngày 2/12/1999 c a B Tài chính). Phi u xu t kho này dùng theo dõi vi c ký g i sách. Khi xu t b n phNm ư c thanh toán, Nhà xu t b n xu t hoá ơn GTGT ghi rõ theo phi u xu t kho s .... ngày... tháng.... năm... Nhà xu t b n căn
  4. c m u này có th b sung m t s ch tiêu phù h p v i c thù qu n lý và có ăng ký v i cơ quan thu . - Trư ng h p hàng i hàng ư c coi như hình th c mua bán nên ph i xu t hoá ơn. b. Nhà xu t b n liên doanh xu t b n: Nhà xu t b n có xu t b n phNm liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong nư c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t xu t b n và các văn b n hư ng d n. i v i m i hình th c liên doanh xu t b n, Nhà xu t b n có trách nhi m n p thu GTGT theo quy nh sau: b.1- Nhà xu t b n liên doanh xu t b n v i các t ch c, cá nhân kinh doanh: - Nhà xu t b n th c hi n các d ch v trong khâu xu t b n như ch u trách nhi m biên t p, duy t b n th o, t ch c ch b n in, làm th t c ăng ký k ho ch xu t b n... mà thu m t kho n phí qu n lý thì Nhà xu t b n th c hi n kê khai, tính thu GTGT i v i ph n phí qu n lý thu ư c. Doanh thu này là doanh thu chưa có thu GTGT. Ví d : Nhà xu t b n A ký h p ng liên doanh xu t b n v i T ch c B xu t b n m t cu n sách văn h c v i s lư ng 10.000 cu n, giá bìa là 6.300 ng/cu n Nhà xu t b n A thu qu n lý phí là 7% trên giá bìa, gi s phí qu n lý chưa có thu GTGT. Khi xu t b n phNm ư c phát hành, Nhà xu t b n xu t hoá ơn GTGT i v i doanh thu phí qu n lý như sau: Phí qu n lý: 10.000 cu n x 6.300 /quy n x7% = 4.410.000 ng Thu GTGT u ra = 4.410.000 ng x 10% = 441.000 ng - Trư ng h p xu t b n phNm ư c bên i tác phát hành toàn b thì Nhà xu t b n ngoài vi c kê khai tính thu GTGT i v i phí qu n lý còn có trách nhi m kê khai tính thu GTGT u ra trên toàn b xu t b n phNm. Bên i tác có trách nhi m thanh toán ti n thu GTGT cho Nhà xu t b n. Nhà xu t b n ph i theo dõi riêng ph n doanh s xu t b n phNn liên doanh và không ư c tính vào doanh thu c a Nhà xu t b n. Giá tính thu GTGT ư c xác nh theo công th c: Giá bìa - phí phát hành Giá tính thu GTGT = 1 + thu su t Trong ó: giá bìa tr phí phát hành không ư c th p hơn giá thành trang tiêu chuNn. Sau khi xu t b n phNm ư c Giám c Nhà xu t b n ký duy t cho phát hành, Nhà xu t b n có trách nhi m xu t hoá ơn GTGT cho i tác i tác có cơ s h ch toán thu GTGT u vào ư c kh u tr i v i i tác là ơn v n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr và h ch toán chi phí i v i ơn v n p th GTGT theo phương pháp tr c ti p. Các ch ng t chi phí cho ho t ng xu t b n, Nhà xu t b n hay bên i tác tr c ti p chi ư c kê khai tính thu GTGT u vào cho t ng bên.
  5. Ví d : Trong tháng 5/1999, Nhà xu t b n A ký h p ng liên k t xu t b n v i T ch c B xu t b n m t cu n sách văn h c v i s lư ng 10.000 cu n: Giá in bìa: 6.000 /quy n Phí phát hành (30%): 6.000 x 30% = 1.800 /quy n Khi Nhà xu t b n A xu t sách cho t ch c B, th c hi n tính thu GTGT như sau: 6.000 - 1.800 Giá tính thu GTGT = = 4.000 /quy n 1 + 5% Thu GTGT u ra: 4.000 x 5% = 200 /quy n Nhà xu t b n A xu t hoá ơn GTGT cho t ch c B s lư ng 10.000 cu n, s thu GTGT là 2.000.000 ng. Trư ng h p t ch c B là ơn v n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , h ch toán thu GTGT u vào ư c kh u tr 2.000.000 ng. n tháng 6, T ch c B t phát hành 2000 cu n sách và xác nh thu GTGT u ra. 6.000 Giá tính thu GTGT = --------------- = 5.714 /quy n 1 + 5% Thu GTGT u ra = 5.714 x 2.000 x 5% = 571.400 ng Gi s thu GTGT u vào là 57.000 ng S thu GTGT ph i n p trong tháng 6 c a T ch c B = 571.400 ng - 57.000 ng - 2.000.000 = -1.485.600 ng. Như v y, tháng này t ch c B chưa ph i n p thu GTGT. T tháng 7 tr i i v i s sách này s không phát sinh thu GTGT u vào mà ch phát sinh thu GTGT u ra. i v i s thu GTGT u vào phát sinh chưa ư c hoàn thành trong tháng 6 (-1.485.600), ơn v s ư c tr vào s thu GTGT ph i n p khi th c hi n kê khai, tính thu GTGT c a th i gian sau. Trư ng h p t ch c B là ơn v n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, căn c hoá ơn GTGT c a Nhà xu t b n A, T ch c B h ch toán chi phí giá v n hàng mua tính thu nh p ch u thu TNDN. b.2. Nhà xu t b n liên doanh xu t b n v i t ch c, cá nhân kinh doanh và phát hành toàn b xu t b n phNm liên doanh thì Nhà xu t b n th c hi n kê khai thu GTGT như i v i trư ng h p Nhà xu t b n t xu t b n.
  6. b3/ i v i trư ng h p Nhà xu t b n liên doanh v i t ch c như các ơn v s nghi p, cá nhân như tác gi không ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Nhà xu t b n có trách nhi m tính và n p thu GTGT u ra như quy nh i v i trư ng h p liên doanh xu t b n, n p thu GTGT cho cá nhân và kh u tr thu TNDN theo t l trên thu nh p ch u thu do cơ quan thu a phương n nh. 2. i v i các ơn v ho t ng in a. i v i ho t ng in (có c gi y in trong ơn giá in): - Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá tính thu GTGT nhân (x) thu su t thu GTGT c a ho t ng in. Giá tính thu GTGT c a ho t ng in là giá chưa có thu GTGT. b. i v i ho t ng in không bao g m gi y in: - Thu GTGT u ra ư c xác nh b ng giá tính thu GTGT nhân v i thu su t. Giá tính thu GTGT là giá chưa có thu bao g m ti n công in, ti n nhiên li u, ng l c, v t li u ph và các chi phí khác (tr ti n gi y). - Thu su t thu GTGT i v i ho t ng này tính theo thu su t tương ng v i s n phNm in. 3. i v i d ch v phát hành xu t b n phNm: - Giá bìa xu t b n phNm là giá ã có thu GTGT. Vì v y giá tính thu GTGT c a ho t ng phát hành ư c xác nh theo công th c: Giá bìa - phí phát hành khâu sau (n u có) Giá tính thu GTGT = 1 + thu su t - i v i các trư ng h p bán l hàng hoá có giá tr dư i 100.000 ng ho c khách hàng không yêu c u hoá ơn, ơn v phát hành ti n hành l p b ng kê bán l theo quy nh hi n hành. - i v i hàng hoá ký g i: ơn v ph i h ch toán riêng theo phi u xu t kho hàng g i bán i lý (M u s 04/XK L-8LL ban hành kèm theo Thông tư s 140/1999/TT-BTC ngày 2/12/1999 c a B Tài chính) xác nh thu GTGT u vào tương ng v i thu GTGT u ra ã bán. b. Thu GTGT u vào ư c kh u tr : Thu GTGT u vào ư c kh u tr ư c xác nh theo nguyên t c: Thu GTGT u vào ư c kh u tr là s thu GTGT u vào trên hoá ơn GTGT c a hàng hoá, d ch v mua vào và 3% trên hoá ơn bán hàng i v i t t c các lo i hàng hoá khác mua c a ngư i kinh doanh.
  7. i v i ho t ng in các lo i n phNm thu c di n ch u thu GTGT ch s d ng nguyên li u gi y c ch ng nh p khNu, n u h ch toán riêng ư c thu GTGT u vào c a nguyên li u gi y c ch ng này thì ư c phép kê khai toàn b thu u vào khi tính thu GTGT. Các ơn v có c hàng hoá, d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT ph i th c hi n h ch toán riêng thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT xác nh thu u vào ư c kh u tr , thu u vào không ư c kh u tr , thu GTGT ph i n p. Trư ng h p cơ s kinh doanh không h ch toán riêng ư c thu GTGT u vào thì áp d ng phương pháp tính phân b theo t l (%) doanh thu ch u thu GTGT so v i t ng doanh thu xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr . III. T CH C TH C HI N V hoá ơn ch ng t : ơn v tr c ti p xu t hoá ơn cho khách hàng theo t ng trư ng h p c th : N u ơn v thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kháu tr thì xu t hoá ơn GTGT, trong ó ho t ng không thu c i tư ng ch u thu GTGT thì dòng thu su t và thu GTGT g ch chéo. N u i tư ng n p thu theo phương pháp tr c ti p thì xu t hoá ơn bán hàng thông thư ng. Thông tư này có hi u l c thi hành t sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này v n ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 và Thông tư s 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 c a B Tài chính. Các văn b n hư ng d n th c hi n thu GTGT ã ban hành không phù h p v i hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản