Thông tư số 26-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dướng tập trung do Bộ Giáo dục ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Thông tư số 26-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dướng tập trung do Bộ Giáo dục ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 26-tt về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dướng tập trung do bộ giáo dục ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dướng tập trung do Bộ Giáo dục ban hành

  1. B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/TT Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1976 THÔNG TƯ C A B GIÁO D C S 26/TT NGÀY 20-9-1976 HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T PHÍ CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN B QU N LÝ GIÁO D C I B I DƯ NG T P TRUNG Quy t nh 291/CP ngày 30-12-1974 c a H i ng Chính ph ã quy nh: Hàng năm c n b o m t 5% n 10% giáo viên và cán b qu n lý giáo d c i b i dư ng t p trung. Nh ng giáo viên và cán b qu n lý này ư c hư ng sinh ho t phí b ng 100% lương chính và ph c p (n u có)". Sau khi có s tho thu n c a B Lao ng t i công văn s 1419/L -LHSN ngày 11- 9-1975 và c a B Tài chính t i công văn s 169 TC/HCVX ngày 17-4-1976, nay B Giáo d c hư ng d n thi hành quy t nh trên c a H i ng Chính ph như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1- Ch sinh ho t phí b ng 100% lương chính và ph c p (n u có) ch áp d ng i v i giáo viên và cán b qu n lý giáo d c i b i dư ng t p trung theo tinh th n quy t nh s 291/CP ngày 30-12-1974 c a H i ng Chính ph , do U ban k ho ch Nhà nư c giao ch tiêu và B giáo d c quy nh v n i dung chương trình và th i gian b i dư ng. 2- Nh ng giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ư c c i h c các l p b túc chuyên môn, nghi p v khác ngoài ph m vi quy t nh s 291/CP, ho c ư c c i h c ào t o dài h n thì v n hư ng theo ch sinh ho t phí c a cán b i h c hi n hành. 3- Giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ư c c i h c b i dư ng t p trung theo quy t nh s 291/CP không tính trong ch tiêu biên ch qu lương c a cơ quan, ơn v c i h c, mà tính vào ch tiêu qu ào t o b i dư ng m i c p h c c a ngành giáo d c. II- I TƯ NG C TH VÀ CH SINH HO T PHÍ 1- i tư ng c th : a) Giáo viên các c p 1, 2, 3 (không k giáo viên t p s ) các ngành h c ph thông, b túc văn hoá, giáo viên các trư ng trung h c sư ph m (k c giáo viên các trư ng sư ph m sơ c p mi n núi n u có) không k ã có th i gian công tác nhi u hay ít ư c c i b i dư ng t p trung các trư ng sư ph m và trư ng b i dư ng các c p nh m th c hi n tiêu chuNn ã ghi trong quy t nh 291/CP: "Giáo viên c p 1 lên c p trình
  2. trung h c sư ph m hoàn ch nh, giáo viên c p 2 lên trình cao ng sư ph m, giáo viên c p 3 lên trình i h c sư ph m hoàn ch nh". b) Cán b qu n lý giáo d c i b i dư ng t p trung các trư ng b i dư ng cán b qu n lý nh m nâng cao trình , năng l c qu n lý lãnh o và ch o, th c hi n tiêu chuNn hoá ch c v ang m nhi m, bao g m: - Giám c, phó giám c, trư ng ty, phó ty giáo d c. - Trư ng phòng, phó phòng giáo d c huy n (qu n, khu ph , th xã); trư ng phòng, phó phòng các phòng nghi p v chuyên môn giáo d c (phòng ph thông c p 1, c p 2, c p 3, b túc văn hoá, m u giáo, ào t o b i dư ng, ban thanh tra giáo d c) thu c các S , Ty giáo d c. - Hi u trư ng, hi u phó các trư ng h c c p 1, 2, 3 ph thông, b túc văn hoá, v a h c v a làm, các trư ng m u giáo, các trư ng trung h c sư ph m (k c sơ c p mi n núi), cao ng sư ph m, i h c sư ph m. - Cán b và giáo viên làm công tác nghiên c u và ch o nghi p v chuyên môn giáo d c các cơ quan giáo d c các c p (B , S , Ty, Phòng giáo d c) và trư ng sư ph m. 2- Ch sinh ho t phí: Trong th i gian t p trung b i dư ng, nh ng i tư ng nói i m 1 a, 1b trên ư c hư ng sinh ho t phí b ng 100% lương chinh và ph c p (n u có). Ph c p nói ây là ph c p ch c v và ph c p gi ng d y trong ngành giáo d c mà ương s ang ư c hư ng hàng tháng, như ph c p hi u trư ng, hi u phó, gi ng d y th d c th thao, ph c p b t d y c p trên ( ã ư c tính thành lương chính giáo viên không toàn c p). Ngoài ra nh ng ngư i i b i dư ng t p trung v n ư c hư ng các ch như khi ang công tác: b o hi m xã h i, phúc l i t p th , tr c p khó khăn, tr c p ông con và ph c p khu v c theo quy nh hi n hành. III- T CH C TH C HI N 1- Lương và các kho n ph c p c a giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ư c c i b i dư ng t p trung theo k ho ch hàng năm quy nh trong thông tư này do qu ào t o c a ngành giáo d c ài th . Giáo viên do ngành khác qu n lý ư c c i b i dư ng t p trung do qu ào t o c a ngành ó ài th . 2- Ch sinh ho t phí hư ng d n t i Thông tư này, th ng nh t áp d ng t năm h c 1975 - 1976 tr i. Nh ng giáo viên và cán b qu n lý ư c c i h c b i dư ng t p trung t trư c mà còn ti p t c h c trong năm h c 1975 - 1976 cũng ư c hư ng ch sinh ho t phí này t năm h c 1975 - 1976". 3- b o m vi c th c hi n t t ch sinh ho t phí m i, công tác b i dư ng giáo viên và cán b qu n lý giáo d c c n có quy ho ch dài h n và k ho ch hàng năm m t cách c th , n nh theo th i h n ã quy nh t i quy t nh 291/CP ngày 30-12-1974 c a H i ng Chính ph .
  3. 4- Trong khi th c hi n có gì vư ng m c, các ngành, các a phương c n k p th i ph n ánh B giáo d c nghiên c u gi i quy t. Nguy n C nh Toàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản