Thông tư số 268/2004/TT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư số 268/2004/TT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 268/2004/TT-UBTDTT về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao do Ủy ban thế dục thể thao ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 144/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 268/2004/TT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 268/2004/TT-UBTDTT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A U BAN TH D C TH THAO S 268/2004/TT-UB TDTT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U NGHN NNH S 144/2004/N -CP NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 C A CHÍNH PH V T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N C A THANH TRA TH D C TH THAO Thi hành Ngh nh s 144/2004/N -CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Thanh tra th d c th thao, U ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh này như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thanh tra th d c th thao Thanh tra th d c th thao là thanh tra nhà nư c th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t trong lĩnh v c th d c th thao. Thanh tra th d c th thao bao g m thanh tra hành chính trong lĩnh v c th d c th thao và thanh tra chuyên ngành th d c th thao. a. Thanh tra hành chính trong lĩnh v c th d c th thao là ho t ng thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo c p hành chính i v i vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a U ban th d c th thao, S th d c th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th thao. b. Thanh tra chuyên ngành th d c th thao là ho t ng thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành pháp lu t, nh ng quy nh v chuyên môn - k thu t, quy t c qu n lý c a ngành th d c th thao. 2. i tư ng c a thanh tra th d c th thao a. T ch c, cá nhân Vi t Nam tham gia ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao trên lãnh th Vi t Nam và nư c ngoài thu c quy n qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c th thao. b. T ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao trên lãnh th Vi t Nam và nư c ngoài thu c quy n qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c th thao.
  2. II. QU NNH C TH 1. T ch c c a Thanh tra th d c th thao bao g m: a. Thanh tra U ban Th d c th thao (sau ây ư c g i là Thanh tra U ban) có Chánh Thanh tra, các Phó chánh Thanh tra, thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra. T ch c, biên ch c a Thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy t nh. b. Thanh tra S Th d c th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th theo (sau ây ư c g i là Thanh tra S ) có Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra, thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra. T ch c, biên ch c a Thanh tra S do Giám c S quy t nh. 2. Tiêu chuNn các ch c danh c a Thanh tra th d c th thao a. Chánh thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i T ng thanh tra. Phó Chánh thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. b. Chánh thanh tra S do Giám c S Th d c th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th thao b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh thanh tra t nh. Phó Chánh thanh tra S do Giám c S Th d c th thao ho c S Văn hoá-Thông tin và Th thao b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. c. Thanh tra viên th d c th thao ph i có các tiêu chuNn c a thanh tra viên do Chính ph quy nh. Thanh tra viên chuyên ngành th d c th thao ph i có ki n th c chuyên môn v th d c, th thao. d. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c thanh tra viên và thanh tra viên chuyên ngành th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t thanh tra. 3. C ng tác viên Thanh tra Th d c th thao a. C ng tác viên Thanh tra Th d c th thao là ngư i có chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra, ư c c p có thNm quy n ư c trưng t p làm nhi m v thanh tra. b. C ng tác viên Thanh tra U ban do Chánh thanh tra U ban xu t, trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t. c. C ng tác viên Thanh tra S do Chánh Thanh tra s xu t, trình Giám c S Th d c th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th theo phê duy t...
  3. d. Trong th i gian ư c trưng t p làm nhi m v , c ng tác viên thanh tra ư c hư ng các tiêu chuNn, ch như các thành viên c a oàn Thanh tra th d c th thao. 4. Con d u và tài kho n a. Thanh tra U ban có con d u riêng, ư c s d ng tài kho n t m gi c a U ban Th d c th thao th c hi n nghi p v thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. b.Thanh tra S có con d u riêng, ư c s d ng tài kho n t m gi c a S th d c th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th thao th c hi n nghi p v thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trang ph c c a Thanh tra chuyên ngành Th d c th thao a. Thanh tra viên chuyên ngành th d c th thao ư c c p và s d ng trang ph c khi làm nhi m v . b. M u s c, m u trang ph c và phù hi u c a Thanh tra chuyên ngành th d c th thao do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy nh sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. III. T CH C TH C HI N 1. Hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v c n ph n ánh k p th i v U ban Th d c th thao nghiên c u s a i cho phù h p. 2. Trách nhi m thi hành. a. Chánh Thanh tra U ban Th d c th thao có trách nhi m hư ng d n, ph bi n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và báo cáo B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao. b. V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao, Th trư ng cơ quan th d c th thao các ngành, Giám c S Th d c th thao, S Văn hoá - Thông tin và Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Nguy n Danh Thái ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản