Thông tư số 27/1999/TT-BTM về việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
6
download

Thông tư số 27/1999/TT-BTM về việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/1999/TT-BTM về việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/1999/TT-BTM về việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 27/1999/TT/BTM NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 1999 S A Đ I B SUNG THÔNG TƯ S 03/1998/TT/BTM HƯ NG D N VI C C P GI Y PHÉP NH P KH U G NGUYÊN LI U CÓ NGU N G C CAMPUCHIA Căn c văn b n s 02/CP-KTTH-m ngày 13/01/1998 c a Chính ph và văn b n s 3895/VPCP-KTTH ngày 25/08/1999 c a Văn phòng Chính ph v vi c nh p kh u g cao su t Campuchia, B Thương m i s a đ i, b sung Thông tư s 03/1998/TT/BTM ngày 24/02/1998 hư ng d n vi c c p gi y phép nh p kh u g nguyên li u có ngu n g c t Campuchia như sau: 1) S a đ i m c II v H sơ xin c p gi y phép nh p kh u như sau: H sơ xin c p gi y phép nh p kh u bao g m: - Công văn đ ngh c a doanh nghi p nh p kh u Vi t nam trong đó nêu rõ tên doanh nghi p bán g , ch ng lo i g , quy cách g (g tròn, g x hay g thanh), s lư ng, c a kh u nh p kh u. -B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u. - B n chính h p đ ng nguyên t c c a doanh nghi p Vi t Nam ký tr c ti p v i doanh nghi p phía Campuchia. - B n chính ho c b n sao gi y phép xu t kh u do B Thương m i Campuchia c p trong đó ghi rõ tên doanh nghi p Campuchia đư c xu t kh u, doanh nghi p Vi t Nam đư c nh p kh u, lo i g , quy cách và s lư ng . N u là b n sao thì ph i đư c Đ i S Quán Vi t Nam t i Campuchia, ho c cơ quan công ch ng Vi t Nam, ho c Đ i S Quán Campuchia t i Hà N i xác nh n. 2. Các quy đ nh khác t i Thông tư s 03/1998/TT/BTM ngày 24 /02/1998 c a B Thương m i, v n gi nguyên hi u l c thi hành. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản