Thông tư số 27/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
7
download

Thông tư số 27/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 27/2002/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH I V I CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TR C THU C NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Thi hành Quy t nh s 150/2001/Q -TTg ngày 5/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i, B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng thông tư này là các công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i ư c thành l p theo quy nh t i Quy t nh s 150/2001/Q -TTg ngày 5/10/2001 c a Th tư ng Chính ph . Công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i (dư i ây g i t t là Công ty) có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p, ho t ng phù h p v i quy nh t i i u l m u "v t ch c và ho t ng c a công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i" do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành. 2. Trong thông tư này, tài s n b o m n vay ư c hi u là tài s n c m c , th ch p, tài s n gán n , tài s n ư c Toà án quy t nh giao cho ngân hàng thương m i, mà nh ng tài s n này thu c quy n nh o t c a ngân hàng thương m i x lý thu h i n vay. 3. Công ty không ph i n p thu giá tr gia tăng i v i ho t ng bán tài s n b o m n vay do Công ty ti n hành theo u thác c a ngân hàng thương m i khi th c hi n x lý tài s n b o m n vay theo quy nh t i kho n 2 i u 34 Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng. II. NH NG QUY NNH C TH A. QU N LÝ, S D NG V N VÀ TÀI S N: 1. V n ho t ng c a Công ty g m: - V n i u l do ngân hàng thương m i c p.
  2. - V n vay c a các t ch c tài chính và các t ch c tín d ng khác trong và ngoài nư c. - Các qu Công ty ư c phép trích l p. - V n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. V n ho t ng c a Công ty ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu , m b o an toàn và cho các m c ích sau: - u tư, mua s m tài s n c nh ph c v cho ho t ng c a Công ty theo nguyên t c phù h p v i nhu c u c n thi t cho ho t ng c a Công ty và giá tr còn l i c a t ng tài s nc nh không vư t quá 50% v n i u l c a Công ty. Vi c u tư, mua s m tài s nc nh c a Công ty ph i th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - X lý tài s n b o m n vay b ng các bi n pháp thích h p, như: + C i t o, s a ch a, nâng c p tài s n bán, cho thuê, khai thác, kinh doanh, góp v n, liên doanh b ng tài s n thu h i n . +Thuê trông coi, b o v tài s n b o m n vay. + B o hi m cho tài s n b o m n vay. + Qu ng cáo, môi gi i bán, cho thuê tài s n b o m n vay. + Thuê ki m nh, ánh giá, nh giá tài s n b o m n vay bán, cho thuê, góp v n, liên doanh. + T ch c bán u giá tài s n b o m n vay thông qua các trung tâm bán u giá. + N p ti n thuê t, thu t, thu chuy n quy n s d ng t (n u có). + Các ho t ng khác c n thi t cho vi c x lý tài s n b o m n vay. - Mua, bán n t n ng c a t ch c tín d ng khác, c a các công ty qu n lý n và khai thác tài s n c a ngân hàng thương m i khác. - Các ho t ng h p pháp khác ph c v cho ho t ng kinh doanh c a Công ty. 3. Vi c s d ng v n ho t ng c a Công ty vào các ho t ng x lý tài s n b o m n vay nêu trên ph i m b o các nguyên t c và yêu c u sau ây: - S v n s d ng ph i th c s c n thi t và có hi u qu trong vi c x lý tài s n b o m n vay thu h i n và ư c b i hoàn t ngu n thu ư c do thu n , do bán, cho thuê, khai thác, kinh doanh, góp v n, liên doanh b ng tài s n b o m n vay thu h i n theo nguyên t c nêu t i i m 6 m c II.A thông tư này. - M i kho n chi phí cho các ho t ng x lý tài s n b o m n vay ph i có hoá ơn, ch ng t theo úng ch quy nh c a Nhà nư c v hoá ơn ch ng t .
  3. - Chi phí cho các ho t ng x lý tài s n b o m n vay nêu trên không bao g m các kho n chi phí cho cán b , nhân viên c a Công ty tham gia vào vi c th c hi n các ho t ng ó. - i v i các chi phí nâng c p, c i t o, s a ch a tài s n b o m n vay còn ph i tuân th nh ng yêu c u sau: + Vi c u tư v n nâng c p, c i t o, s a ch a tài s n b o m n vay ph i có hi u q a, m b o tài s n sau khi u tư bán ư c ho c ưa tài s n vào khai thác, cho thuê, kinh doanh thu h i ư c n và bù p chi phí b ra phù h p v i ti n trình x lý n t n ng c a Ngân hàng theo án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. + i v i trư ng h p thu c v u tư xây d ng cơ b n ph i ư c th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - i v i chi phí môi gi i bán, cho thuê tài s n b o m n vay còn ph i mb o các quy nh sau: + Hoa h ng môi gi i không ư c áp d ng cho trư ng h p bên môi gi i là cán b , nhân viên c a Công ty và cũng không áp d ng cho trư ng h p có t ch c u giá. + Vi c chi hoa h ng môi gi i ph i căn c vào h p ng ho c gi y xác nh n gi a Công ty và bên nh n hoa h ng, trong ó ph i có các n i dung cơ b n: tên c a bên nh n hoa h ng, n i dung chi, m c chi, phương th c thanh toán, th i gian th c hi n và k t thúc, trách nhi m c a các bên. + M c chi môi gi i cho thuê m t tài s n t i a không quá 5% giá cho thuê tài s n ó theo th i gian th c t cho thuê, nhưng ng th i không vư t quá 50 tri u ng m i năm. + M c chi môi gi i bán ư c m t tài s n t i a không vư t quá 3% giá bán tài s n ó, ng th i không vư t quá 50 tri u ng. - Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i thành l p Công ty có trách nhi m ban hành quy ch s d ng v n ho t ng c a Công ty cho các ho t ng x lý tài s n b o m n vay thu h i n , m b o qu n lý ch t ch , có hi u qu trên cơ s các nguyên t c và yêu c u nêu trên. 4. i v i nh ng kho n n và tài s n b o m n vay công ty ư c ngân hàng thương m i u thác, công ty có trách nhi m qu n lý và th c hi n các bi n pháp thu h i n theo úng n i dung ư c ngân hàng thương m i u thác và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n vay và x lý tài s n b o m n vay. 5. i v i nh ng tài s n b o m n vay ư c phép bán, Công ty ph i bán theo giá th trư ng thông qua m t trong các hình th c sau: - Công ty t bán công khai trên th trư ng. - Công ty bán qua trung tâm d ch v bán u giá tài s n.
  4. - Công ty bán cho Công ty mua bán n c a Nhà nư c. Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i thành l p Công ty có trách nhi m quy nh c th nh ng trư ng h p Công ty ư c t t ch c bán tài s n b o m n vay và quy trình, th t c Công ty t bán tài s n b o m n vay. 6. Ngu n thu t khai thác tài s n b o m n vay, thu n , bán n , bán tài s n b o m n vay còn l i sau khi tr ph n ph i n p thu theo ch quy nh (n u có) ư c x lý theo th t như sau: a. i v i kho n n Công ty ư c u thác: a.1. Bù p các chi phí x lý tài s n b o m n vay nêu t i i m 2 M c II.A mà Công ty ã chi ra b ng v n ho t ng c a Công ty x lý tài s n b o m ó. a.2. Chuy n tr bên u thác theo h p ng u thác. Vi c giao nh n n , tài s n b o m n vay và thanh toán gi a Công ty v i ngân hàng thương m i ư c th c hi n theo h p ng u thác gi a hai bên. b. i v i kho n n Công ty mua: b.1. Bù p các chi phí x lý tài s n b o m n vay nêu t i i m 2 M c II.A mà Công ty ã chi ra b ng v n ho t ng c a Công ty x lý tài s n b o m ó. b.2. Thu h i giá tr c a kho n n ư cb o m b ng tài s n ó. b.3. Ph n còn l i ư c x lý ti p như sau: - Trư ng h p khách n v n còn nh ng kho n n khác i v i Công ty mà nh ng kho n n này ã quá h n và khách n chưa có ngu n tr n thì s ti n còn l i nêu trên ư c s d ng ti p t c tr n Công ty n u không có nh ng tho thu n khác gi a Công ty v i khách n . - Trư ng h p khách n không còn n i v i Công ty thì s ti n còn l i nêu trên ư c tr l i cho khách n ho c cá nhân, t ch c ư c quy n th a k tài s n c a khách n n u như khách n ã ư c pháp lu t xác nh là ã ch t, m t tích ho c ã gi i th , phá s n. - Trư ng h p khách n ã ư c pháp lu t xác nh là ã ch t, m t tích, ho c ã gi i th , phá s n nhưng không có ngư i, t ch c ư c th a k ho c ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t thì Công ty ư c ưa s ti n còn l i nêu trên vào thu nh p b t thư ng c a Công ty. 7. Công ty ư c trích l p d phòng gi m giá ch ng khoán, d phòng gi m giá hàng t n kho và d phòng r i ro cho các kho n n mà Công ty mua. Vi c trích l p và x lý các kho n d phòng gi m giá ch ng khoán, d phòng gi m giá hàng t n kho ư c th c hi n như ch quy nh i v i ngân hàng thương m i thành l p Công ty. Riêng v d phòng r i ro cho các kho n n Công ty mua thì th i i m trích l p, căn c trích l p, t l trích l p do Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i thành
  5. l p Công ty quy nh và ph i ư c quy nh rõ trong quy ch tài chính c a Công ty, nhưng ph i m b o nguyên t c: t i th i i m khoá s k toán, s dư d phòng r i ro trích l p ư c không nh hơn 5% s dư giá v n c a các kho n n Công ty ã mua. S dư giá v n c a các kho n n Công ty ã mua ư c xác nh b ng giá mua các kho n n tr i s ti n Công ty th c thu ư c t các kho n n ó hoàn v n. Vi c x lý d phòng r i ro cho các kho n n Công ty mua ư c áp d ng như i v i vi c x lý d phòng gi m giá ch ng khoán, gi m giá hàng t n kho. 8. Công ty có trách nhi m m s k toán theo ch quy nh theo dõi toàn b tài s n và v n ho t ng c a công ty cũng như các kho n n và tài s n b o m n ư c khách hàng u thác cho công ty; th c hi n h ch toán theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành, ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n trong quá trình ho t ng c a công ty. M i t n th t (hư h ng, m t) tài s n c a công ty và tài s n b o m n vay công ty ư c khách hàng u thác u ph i ư c l p biên b n xác nh m c t n th t, nguyên nhân gây ra t n th t, trách nhi m c a t p th ho c cá nhân gây ra t n th t và ph i ư c x lý theo nguyên t c x lý t n th t tài s n quy nh i v i ngân hàng thương m i thành l p công ty. B. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ: 1. Doanh thu c a công ty ư c xác nh là s Công ty th c thu ư c trong kỳ t nh ng kho n thu sau ây: a. Thu t ho t ng nghi p v , g m: - Thu phí d ch v qu n lý n và qu n lý tài s n b o m n vay. - Thu phí d ch v bán n , bán ho c khai thác (cho thuê, góp v n, liên doanh) tài s n b o m n vay. - Thu lãi t các kho n n ã mua. - Thu phí d ch v khác. b. Thu t ho t ng tài chính và thu nh p b t thư ng, g m: - Thu lãi ti n g i t i các t ch c tín d ng. - Thu hoàn nh p d phòng r i ro. - Thu nh p b t thư ng. - Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. V nguyên t c, m c phí d ch v là do tho thu n gi a công ty v i bên u thác ư c quy nh trong h p ng u thác ư c ký k t gi a hai bên và ph i m b o nguyên t c: ti t ki m, hi u qu , bù p các chi phí cho công ty th c hi n các nhi m v ư c ngân hàng u thác th c hi n v qu n lý n và qu n lý tài s n b o m n vay.
  6. Phí d ch v qu n lý n và qu n lý tài s n b o m n vay không ư c bao g m các chi phí x lý tài s n b o m n vay nêu t i i m 2, m c II.A thông tư này. Lãi t kho n n ã mua ư c xác nh khi giá tr thu h i ư c c a kho n n mà công ty th c t thu ư c theo quy nh t i i m 6.b.2 m c II.A thông tư này l n hơn giá mua kho n n . S chênh l ch l n hơn ó ư c xác nh là lãi t kho n n ã mua. 2. Chi phí c a công ty ư c xác nh là các chi phí Công ty th c chi trong kỳ, g m: a. Chi tr lãi ti n vay. b. Chi phí v tài s n, g m: - Chi kh u hao cơ b n tài s n c nh c a Công ty - Chi thuê tài s n c nh - Chi s a ch a, b o dư ng tài s n c nh c a Công ty - Chi công c lao ng - Chi b o hi m tài s n c nh c a công ty. c.Chi cho nhân viên, g m: - Chi lương và các kho n ph c p có tính ch t lương. - Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng c a công ty. - Chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng. - Chi phí cho lao ng n . - Chi trang b b o h lao ng và chi trang ph c giao d ch cho ngư i lao ng c a công ty. d. Chi n p thu theo ch (n u có) . L t các kho n n ã mua e. Chi khác, g m: các kho n chi h p lý khác theo ch Nhà nư c quy nh nhưng chưa n m trong các kho n chi nêu trên. T t c các kho n chi phí nêu trên ư c áp d ng theo ch hi n hành c a Nhà nư c ang áp d ng i v i ngân hàng thương m i thành l p công ty.
  7. Riêng kho n l t các kho n n ã mua ư c xác nh khi giá tr thu h i ư c c a kho n n nêu t i i m 6.b.2 M c II.A thông tư này nh hơn giá mua kho n n . S chênh l ch nh hơn ó ư c xác nh là l t các kho n n ã mua. C. PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU : Vi c phân ph i l i nhu n, trích l p các qu và m c ích s d ng các qu c a Công ty ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c áp d ng i v i ngân hàng thương m i thành l p Công ty. D. CH K TOÁN, KI M TRA, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH: 1. Công ty th c hi n ch k toán do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh sau khi th ng nh t v i B Tài chính. 2. Năm tài chính c a công ty b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3. Công ty th c hi n vi c quy t toán tài chính, l p và g i báo cáo tài chính, công khai tài chính và ki m toán tài chính theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c như i v i ngân hàng thương m i thành l p Công ty. Công ty t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính c a mình. 4. B Tài chính có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a Công ty. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c sau: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính. III. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào hư ng d n t i Thông tư này và các ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i có trách nhi m ban hành quy ch tài chính cho Công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ngân hàng mình. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản