Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề kinh doanh và quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 27/2009/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO M T S NGH THU C NHÓM NGH KINH DOANH VÀ QU N LÝ Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành Quy đ nh v chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh ; Căn c k t qu th m đ nh c a H i đ ng th m đ nh và đ ngh c a T ng c c D y ngh v vi c ban hành chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho các ngh : Qu n lý kinh doanh đi n; Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t; Qu n tr doanh nghi p v a và nh ; Qu n tr kinh doanh v n t i bi n; B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh đ i v i các ngh trên như sau: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và Đ i tư ng áp d ng: Thông tư này quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và chương trình khung trình đ cao đ ng ngh đ áp d ng đ i v i các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này; Chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh quy đ nh t i Thông tư này không b t bu c áp d ng đ i v i các cơ s d y ngh có v n đ u tư nư c ngoài. Đi u 2. Chương trình khung quy đ nh t i Thông tư này bao g m: 1. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Qu n tr kinh doanh đi n” (Ph l c 1); 2. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t” (Ph l c 2); 3. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Qu n tr doanh nghi p v a và nh ” (Ph l c 3); 4. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Qu n tr kinh doanh v n t i bi n” (Ph l c 4); Đi u 3. Trách nhi m xây d ng chương trình d y ngh : Căn c quy đ nh t i Thông tư này, Hi u trư ng các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này t ch c xây d ng, th m đ nh, duy t chương trình d y ngh c a trư ng. Đi u 4. Đi u kho n thi hành: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . T ch c Chính tr - Xã h i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
 2. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i, H i đ ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Đàm H u Đ c - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo Website Chính ph (2b) - Lưu V Pháp ch , VP, TCDN (20b). PH L C 1: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “QU N LÝ KINH DOANH ĐI N” (Ban hành kèm theo Thông tư s 27 /2009 /TT- BLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) PH L C 1A: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Tên ngh :Qu n lý kinh doanh đi n Mã ngh :40340107 Trình đ đào t o: Trung c p ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông ho c tương đương; (T t nghi p Trung h c cơ s thì h c thêm ph n văn hoá Trung h c ph thông theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o); S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 43 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Trung c p ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p. - Ki n th c: + Ki n th c v các h th ng đo đ m đi n năng, các thi t b đi n; + Ki n th c v cung c p đi n và an toàn đi n; + Ki n th c v giao ti p cơ b n và giao ti p khách hàng, k năng tin h c và văn phòng; + N m đư c các ki n th c v các qui trình cơ b n nh t c a b qui trình kinh doanh đi n năng: X lý yêu c u cung c p đi n; Qu n lý h th ng đo đ m đi n năng; L p và ký k t h p đ ng mua bán đi n; Qu n lý h p đ ng mua bán đi n; Qui trình ghi ch s công tơ và x lý các v n đ liên quan; L p và qu n lý hoá đơn ti n đi n; Thu và theo dõi n ti n đi n;
 3. M t s ki n th c cơ b n v Áp giá và ki m soát giá bán đi n và ki m tra, x lý các vi ph m trong s d ng đi n; Giao ti p và chăm sóc khách hàng. - K năng: + Đ c hi u b n v đi n và th c hi n m t s k năng cơ b n v đi n; + Giao ti p khách hàng và nghi p v văn thư; + Tin h c văn phòng; + ng d ng lu t pháp trong qui trình kinh doanh đi n năng; + X lý các nhi m v cơ b n trong h th ng qui trình kinh doanh đi n năng. 2. Chính tr đ o đ c; Th ch t và qu c phòng. - Chính tr , đ o đ c: + Có hi u bi t m t s ki n th c ph thông v Ch nghĩa Mác - Lê nin, Tư tư ng H Chí Minh, Hi n pháp và Pháp lu t. N m v ng quy n và nghĩa v c a ngư i công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; + Có hi u bi t v đư ng l i phát tri n kinh t c a Đ ng, thành t u và đ nh hư ng phát tri n c a ngành Đi n Vi t Nam; + Có hi u bi t v truy n th ng t t đ p c a giai c p công nhân Vi t Nam nói chung và công nhân ngành Đi n nói riêng; + Trung thành v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa, th c hi n đ y đ trách nhi m, nghĩa v c a ngư i công dân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và Pháp lu t; + Yêu ngh , có ki n th c c ng đ ng và tác phong làm vi c c a m t công dân s ng trong xã h i công nghi p, có l i s ng lành m nh phù h p v i phong t c t p quán và truy n th ng văn hoá dân t c; + Luôn có ý th c h c t p rèn luy n đ nâng cao trình đ , đáp ng yêu c u c a công vi c. - Th ch t và qu c phòng: + Đ s c kho theo tiêu chu n c a B Y t ; + Có hi u bi t v các phương pháp rèn luy n th ch t; + Hi u bi t nh ng ki n th c, k năng cơ b n c n thi t trong chương trình giáo d c qu c phòng; + Có ý th c t ch c k lu t và tinh th n c nh giác cách m ng, s n sàng th c hi n nghĩa v b o v T qu c. 3. Cơ h i vi c làm: T t nghi p trung c p ngh ngư i h c có th làm vi c các v trí th c hi n ho c liên quan tr c ti p đ n công vi c qu n lý kinh doanh đi n các đơn v đi n l c ho c các đơn v kinh doanh đi n tương đương; Các v trí đi n hình: - Nhân viên: + Giao d ch và qu n lý khách hàng; + T ng h p; + Qu n lý biên b n, quy t toán công tơ; + T ng h p và phúc tra công tơ; + Thu ngân viên, ch m xoá n ; + Qu n lý giao nh n hoá đơn, phân tích s thu;
 4. + Ki m tra hoá đơn, ch m xoá n tư gia; + Ki m tra giao nh n hoá đơn cơ quan, tư gia. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u - Th i gian đào t o: 2 năm. - Th i gian h c t p: 90 tu n. - Th i gian th c h c t i thi u: 2550 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn và thi: 280 gi ; (Trong đó thi t t nghi p: 120 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u. - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 210 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 2340 gi + Th i gian h c b t bu c: 1630 gi ; Th i gian h c t ch n: 710 gi + Th i gian h c lý thuy t: 619 gi ; Th i gian h c th c hành: 1721 gi 3. Th i gian h c văn hoá Trung h c ph thông đ i v i h tuy n sinh t t nghi p Trung h c cơ s : 1200 gi (Danh m c các môn h c văn hoá trung h c ph thông và phân b th i gian cho t ng môn h c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o trong Chương trình khung giáo d c trung c p chuyên nghi p.Vi c b trí trình t h c t p các môn h c ph i theo logic sư ph m đ m b o h c sinh có th ti p thu đư c các ki n th c, k năng chuyên môn ngh có hi u qu ) III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 210 106 87 17 MH 01 Chính tr 30 22 6 2 MH 02 Pháp lu t 15 10 4 1 MH 03 Giáo d c th ch t 30 3 24 3 MH 04 Giáo d c Qu c phòng – An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin h c 30 13 15 2 MH 06 Ngo i ng 60 30 25 5 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c 1630 464 1100 66 II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 600 284 289 27 MH 07 V đi n 45 20 23 2 MH 08 Pháp lu t chuyên ngành 90 43 43 4 MH 09 Tin h c văn phòng 90 29 57 4 MH 10 K năng giao ti p cơ b n 60 22 35 3 MH 11 K thu t an toàn đi n 60 32 25 3 MH 12 Cơ s k thu t đi n 90 46 40 4 MH 13 Thi t b đi n 75 44 28 3
 5. MĐ 14 Cung c p đi n 30 18 11 1 MH 15 Đo lư ng đi n 60 30 27 3 II.2 Các môn h c/mô đun chuyên môn ngh 1030 180 811 39 MĐ 16 K năng văn phòng cơ b n 45 16 27 2 MĐ 17 X lý yêu c u cung c p đi n 30 10 18 2 MĐ 18 Ký k t h p đ ng mua bán đi n 45 18 25 2 MĐ 19 Qu n lý h p đ ng mua bán đi n 45 18 25 2 MĐ 20 Qu n lý h th ng đo đ m 45 18 25 2 MĐ 21 Quy trình ghi ch s công tơ và x lý các v n 45 18 25 2 đ liên quan MĐ 22 L p và qu n lý hóa đơn ti n đi n 45 18 25 2 MĐ 23 Thu và theo dõi n ti n đi n 45 18 25 2 MĐ 24 Ki m tra, x lý các vi ph m trong s d ng 15 5 9 1 đi n MĐ 25 Áp giá và ki m soát giá bán đi n 15 4 10 1 MĐ 26 Giao ti p và chăm sóc khách hàng 45 16 27 2 MĐ 27 Th c t p đi n cơ b n 160 16 140 4 MĐ 28 Th c t p t t nghi p 450 5 430 15 T ng c ng 1840 570 1187 83 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O NGH B T BU C. (N i dung chi ti t có ph l c kèm theo) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Đ XÁC Đ NH CHƯƠNG TRÌNH D Y NGH . 1. Hư ng d n xác đ nh th i gian cho các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian và chương trình cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n. 1.1. Danh m c và phân b th i gian môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MĐ 29 B o dư ng và s a ch a thi t b h th 90 10 77 3 MĐ 30 V n hành đư ng dây và Tr m bi n áp 90 10 77 3 MĐ 31 Qu n lý v n hành h th ng phân ph i đi n 90 10 77 3 MH 32 Quy ch qu n lý tài chính ngành đi n 45 18 25 2 MĐ 33 Qu n lý lư i đi n h áp 90 21 65 4 MH 34 K toán đ i cương 60 45 12 3 MĐ 35 Th c hành k toán 120 8 108 4 MĐ 36 Tin h c k toán 90 16 70 4 MH 37 Th ng kê ng d ng 90 28 58 4 MĐ 38 L p đ t h th ng đo đ m đi n năng 90 15 73 2
 6. MĐ 39 Ki m tra th c hi n kinh doanh đi n năng 60 8 50 2 MĐ 40 Qu n lý mua đi n đ u ngu n 30 10 18 2 MH 41 Văn hoá doanh nghi p 45 15 28 2 MĐ 42 Các qui đ nh n i b c a đơn v (x lý h sơ 15 4 10 1 gi y t , trách nhi m c a các b ph n, các quy ch , quy trình) MH 43 Ti ng Anh chuyên ngành 90 16 70 4 T ng c ng 1095 234 818 43 1.2 Hư ng d n xây d ng chương trình các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n - T l th i gian phân b cho các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n đư c xác đ nh là 30,3%trên t ng s th i gian các môn h c và mô đun đào t o ngh . Như v y: T ng s th i gian dành cho các môn h c và mô đun t ch n là 710 gi . Th i lư ng h c lý thuy t kho ng 26,5% và th c hành 73,5%.Th i gian h c trong m i ngày, m i ca đư c xác đ nh theo Đi u 4 -Quy t đ nh s 58/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i; - Danh m c các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n trong m c V đi m1.1 ch quy đ nh đ n tên các môn h c và các mô đun đào t o ngh và phân b th i gian h c lý thuy t và th c hành cho t ng môn, các trư ng căn c vào đ c đi m c a t ng vùng, mi n và quy trình kinh doanh c th đ l a ch n các môn h c cho sát v i yêu c u công ngh c a t ng công ty đi n l c hay các đơn v kinh doanh tương đương; - Đ cương chi ti t chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n: T danh m c môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n và phân ph i th i gian m c V đi m 1.1 trên, các trư ng t l a ch n các môn h c cho phù h p v i ho t đ ng kinh doanh đi n t i các đơn v s d ng nhân l c đ u ra và t xây d ng đ cương chi ti t chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n b o đ m t l theo quy đ nh t i m c V đi m 1.1 c a chương trình này ho c ho c theo M c 3, Đi u 8 c a quy đ nh v chương trình khung trình đ Trung c p ngh , chương trình khung trình đ Cao đ ng ngh đư c ban hành theo Quy t đ nh s : 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/ 6/ 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, nhưng ph i b o đ m t l % gi a lý thuy t và th c hành theo quy đ nh; - Ngoài các môn h c t ch n đã có trên, các trư ng có t l a ch n các môn h c khác cho phù h p v i yêu c u th c t c a t ng vùng mi n; - Các trư ng khi xây d ng chương trình chi ti t c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n ph i căn c vào nhu c u đào t o c th c a các đơn v s d ng l c lư ng lao đ ng và các quy trình đ xây d ng chương trình cho phù h p v i t ng vùng, mi n. Chương trình môn h c, mô đun t ch n ph i đư c xây d ng theo m u c a các chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c t i ph l c 11 và ph l c 12 Quy t đ nh s 58/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Lao đ ng thương binh và Xã h i. 2. Hư ng d n thi t t nghi p. S TT Môn thi Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Vi t, v n đáp, tr c nghi m Không quá 120 phút 2 Văn hoá THPT đ i v i h tuy n Vi t, tr c nghi m Không quá 120 phút sinh THCS Ki n th c, k năng ngh : Lý thuy t ngh Vi t, v n đáp, tr c nghi m. Không quá 180 phút 3 Th c hành ngh Bài thi th c hành Không quá 24 gi Mô đun t t nghi p (tích h p lý Bài thi lý thuy t và th c Không quá 24 gi thuy t v i th c hành) hành 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo i khoá (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t m c tiêu giáo d c toàn di n
 7. Đ ngư i h c có nh n th c đ y đ v ngh nghi p đang theo h c, trư ng có th b trí tham quan m t s công ty đi n l c, các đi n l c đ a phương ho c các công ty kinh doanh đi n tương t đ ngư i h c có nh n th c v quy trình kinh doanh đi n; Th i gian đư c b trí ngoài th i gian đào t o. 4. Các chú ý khác: - Ph n t ch n trong chương trình này đư c đ nh hư ng t l th i gian gi a các môn h c và mô đun đào t o 25% th i gian dành cho lý thuy t và 75% dành cho th c hành, nhưng tuỳ theo t ng d ng nhà máy và công ngh , các trư ng có th xác đ nh t l gi a lý thuy t và th c hành là: Lý thuy t chi m t 15% đ n 30%, th c hành t 70% đ n 85% đ cho phù h p hơn; - Th i gian c a t ng môn h c và mô đun có th tăng ho c gi m, nhưng v n ph i b o đ m t l gi a ph n b t bu c và ph n t ch n n m trong kho ng cho phép./. PH L C 1B: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Tên ngh : Qu n lý kinh doanh đi n Mã ngh : 50340107 Trình đ đào t o: Cao đ ng ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông và tương đương; S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 53 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Cao đ ng ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p. - Ki n th c: + Ki n th c v các h th ng đo đ m đi n năng, các thi t b đi n; + Ki n th c v cung c p đi n và an toàn đi n; + Ki n th c v giao ti p cơ b n và giao ti p khách hàng, k năng tin h c và văn phòng; + Ki n th c v th ng kê ng d ng, k toán, tài chính và d báo trong kinh doanh đi n năng; + Ki n th c cơ b n v Kinh doanh đi n năng: X lý yêu c u cung c p đi n; Qu n lý h th ng đo đ m đi n năng; L p và ký k t h p đ ng mua bán đi n; Qu n lý h p đ ng mua bán đi n; Qui trình ghi ch s công tơ và x lý các v n đ liên quan; L p và qu n lý hoá đơn ti n đi n; Thu và theo dõi n ti n đi n; Giao ti p và chăm sóc khách hàng. + Các ki n th c v Kinh doanh đi n năng: Kh o sát th trư ng kinh doanh đi n; Ki m tra, x lý các vi ph m trong s d ng đi n (nâng cao); Áp giá và ki m soát giá bán đi n (nâng cao); L p báo cáo kinh doanh đi n năng; Phân tích, t ng h p tình hình kinh doanh đi n năng. - K năng: + Đ c hi u b n v đi n và th c hi n m t s k năng cơ b n v đi n; + Đánh giá ph t i h th ng; + Giao ti p khách hàng và nghi p v văn thư;
 8. + Tin h c văn phòng; + ng d ng lu t pháp trong qui trình kinh doanh đi n năng; + Phân tích các thông tin k toán kinh doanh đi n; + X lý toàn b các nhi m v trong h th ng qui trình kinh doanh đi n năng; + Phân tích t ng h p, đánh giá hi u qu công tác kinh doanh đi n năng; + T ch c và l p k ho ch làm vi c cho m t đơn v ; + Hư ng d n và truy n đ t ki n th c cho đ ng nghi p. 2. Chính tr đ o đ c; Th ch t và qu c phòng - Chính tr , đ o đ c: + Có hi u bi t m t s ki n th c cơ b n v Ch nghĩa Mác - Lê nin, Tư tư ng H Chí Minh, Hi n pháp và Pháp lu t. N m v ng quy n và nghĩa v c a ngư i công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; + Có hi u bi t v đư ng l i phát tri n kinh t c a Đ ng, thành t u và đ nh hư ng phát tri n c a ngành Đi n Vi t Nam; + Có hi u bi t v truy n th ng t t đ p c a giai c p công nhân Vi t Nam nói chung và công nhân ngành Đi n nói riêng; + Trung thành v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa, th c hi n đ y đ trách nhi m, nghĩa v c a ngư i công dân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và Pháp lu t; + Yêu ngh , có ki n th c c ng đ ng và tác phong làm vi c c a m t công dân s ng trong xã h i công nghi p, có l i s ng lành m nh phù h p v i phong t c t p quán và truy n th ng văn hoá dân t c; + Luôn có ý th c h c t p rèn luy n đ nâng cao trình đ , đáp ng yêu c u c a công vi c. - Th ch t và qu c phòng: + Đ s c kho theo tiêu chu n c a B Y t ; + Có hi u bi t v các phương pháp rèn luy n th ch t. + Hi u bi t nh ng ki n th c, k năng cơ b n c n thi t trong chương trình giáo d c qu c phòng; + Có ý th c t ch c k lu t và tinh th n c nh giác cách m ng, s n sàng th c hi n nghĩa v b o v T qu c. 3. Cơ h i vi c làm T t nghi p cao đ ng ngh ngư i h c có th làm vi c các v trí th c hi n ho c liên quan tr c ti p đ n công vi c qu n lý kinh doanh đi n các đơn v đi n l c ho c các đơn v kinh doanh đi n tương đương. Các v trí đi n hình: - Trư ng, phó phòng kinh doanh; - T trư ng các t t ng h p, t thu, t áp giá, t hoá đơn. - Nhân viên: + Giao d ch và qu n lý khách hàng; + T ng h p; + Qu n lý biên b n, quy t toán công tơ; + T ng h p và phúc tra công tơ; + Thu ngân viên, ch m xoá n ; + Qu n lý giao nh n hoá đơn, phân tích s thu;
 9. + Áp giá, t ng h p áp giá; + Ki m tra hoá đơn, ch m xoá n tư gia; + Ki m tra giao nh n hoá đơn cơ quan, tư gia. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u - Th i gian đào t o: 3 năm. - Th i gian h c t p: 131 tu n. - Th i gian th c h c t i thi u: 3750 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn và thi: 400 gi ; (Trong đó thi t t nghi p: 160 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u. - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 450 gi - Th i gian các môn h c, mô đun đào t o ngh : 3300 gi + Th i gian h c b t bu c: 2530 gi ; Th i gian h c t ch n: 770 gi + Th i gian h c lý thuy t: 1035 gi ; Th i gian h c th c hành: 2265 gi III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 450 220 200 30 MH 01 Chính tr 90 60 24 6 MH 02 Pháp lu t 30 21 7 2 MH 03 Giáo d c th ch t 60 4 52 4 MH 04 Giáo d c Qu c phòng- An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin h c 75 17 54 4 MH 06 Ngo i ng 120 60 50 10 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c 2530 791 1634 105 II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 900 455 404 41 MH 07 V đi n 45 20 23 2 MH 08 Kinh t h c 60 44 13 3 MH 09 Pháp lu t chuyên ngành 90 43 43 4 MH 10 Th ng kê ng d ng 90 42 44 4 MH 11 Cơ s qu n lý tài chính 90 40 46 4 MH 12 K toán đ i cương 60 45 12 3 MH 13 Tin h c văn phòng 90 29 57 4 MH 14 K năng giao ti p cơ b n 60 22 35 3 MH 15 K thu t an toàn đi n 60 32 25 3 MH 16 Cơ s k thu t đi n 90 46 40 4 MH 17 Thi t b đi n 75 44 28 3
 10. MĐ 18 Cung c p đi n 30 18 11 1 MH 19 Đo lư ng đi n 60 30 27 3 II.2 Các môn h c/mô đun chuyên môn ngh 1630 336 1230 64 MĐ 20 K năng văn phòng cơ b n 45 16 27 2 MĐ 21 K toán doanh nghi p kinh doanh đi n 90 46 40 4 MĐ 22 Th c hành k toán 90 6 80 4 MH 23 D báo trong kinh doanh đi n năng 45 17 26 2 MĐ 24 Kh o sát th trư ng kinh doanh đi n 45 18 25 2 MĐ 25 X lý yêu c u cung c p đi n 30 10 18 2 MĐ 26 Ký k t h p đ ng mua bán đi n 45 18 25 2 MĐ 27 Qu n lý h p đ ng mua bán đi n 45 18 25 2 MĐ 28 Qu n lý h th ng đo đ m đi n 45 18 25 2 MĐ 29 Quy trình ghi ch s công tơ và x lý các v n đ 45 18 25 2 liên quan MĐ 30 L p và qu n lý hóa đơn ti n đi n 45 18 25 2 MĐ 31 Thu và theo dõi n ti n đi n 45 18 25 2 MĐ 32 Ki m tra, x lý các vi ph m trong s d ng đi n 45 16 27 2 MĐ 33 Áp giá và ki m soát giá bán đi n 45 18 25 2 MĐ 34 Giao ti p và chăm sóc khách hàng 45 16 27 2 MĐ 35 L p báo cáo kinh doanh đi n năng 60 22 35 3 MĐ 36 Phân tích và t ng h p tình hình kinh doanh đi n 60 22 35 3 năng MĐ 37 Th c t p đi n cơ b n 160 16 140 4 MĐ 38 Th c t p t t nghi p 600 5 575 20 T ng c ng 2530 791 1634 105 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O NGH B T BU C. (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Đ XÁC Đ NH CHƯƠNG TRÌNH D Y NGH . 1. Hư ng d n xác đ nh th i gian cho các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian và chương trình cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n. 1.1. Danh m c và phân b th i gian môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MĐ 39 B o dư ng và s a ch a thi t b h th 90 10 77 3 MĐ 40 V n hành đư ng dây và Tr m bi n áp 90 10 77 3 MĐ 41 Qu n lý v n hành h th ng phân ph i đi n 90 10 77 3 MH 42 Qui ch qu n lý tài chính ngành đi n 45 18 25 2
 11. MĐ 43 Qu n lý lư i đi n h áp 90 21 65 4 MH 44 Qu n tr doanh nghi p 60 25 32 3 MH 45 H th ng thông tin qu n lý 60 20 37 3 MĐ 46 L p và duy t k ho ch kinh doanh đi n năng 45 15 28 2 MĐ 47 L p đ t h th ng đo đ m đi n năng 45 15 28 2 MĐ 48 Ki m tra th c hi n kinh doanh đi n năng 30 10 18 2 MĐ 49 Qu n lý mua đi n đ u ngu n 30 10 18 2 MH 50 Văn hoá doanh nghi p 45 15 28 2 MĐ 51 Các quy đ nh n i b c a đơn v (x lý h sơ gi y 15 4 10 1 t , trách nhi m c a các b ph n, các qui ch , quy trình) MĐ 52 Tin h c k toán 90 26 60 4 MH 53 Ti ng Anh chuyên ngành 90 26 60 4 T ng c ng 915 235 640 40 1.2 Hư ng d n xây d ng chương trình các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n - T l th i gian phân b cho các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n đư c xác đ nh là 23,3% trên t ng s th i gian các môn h c và mô đun đào t o ngh (th i gian ki m tra đư c phân b 2/3 cho th c hành). Như v y: T ng s th i gian dành cho các môn h c và mô đun t ch n là 770 gi . Th i lư ng h c lý thuy t kho ng 31,4% và th c hành 68,6%. Th i gian h c trong m i ngày, m i ca đư c xác đ nh theo Đi u 4- Quy t đ nh s 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; - Danh m c các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n trong m c V đi m 1.1 ch quy đ nh đ n tên các môn h c và các mô đun đào t o ngh và phân b th i gian h c lý thuy t và th c hành cho t ng môn, các trư ng căn c vào đ c đi m c a t ng vùng, mi n và quy trình kinh doanh c th đ l a ch n các môn h c cho sát v i yêu c u công ngh c a t ng công ty đi n l c hay các đơn v kinh doanh tương đương; - Đ cương chi ti t chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n: T danh m c môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n và phân ph i th i gian m c V đi m 1.1 trên, các trư ng t l a ch n các môn h c cho phù h p v i ho t đ ng kinh doanh đi n t i các đơn v s d ng nhân l c đ u ra và t xây d ng đ cương chi ti t chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n b o đ m t l theo quy đ nh t i m c V đi m 1.1 c a chương trình này ho c ho c theo M c 3, Đi u 8 c a quy đ nh v chương trình khung trình đ Trung c p ngh , chương trình khung trình đ Cao đ ng ngh đư c ban hành theo Quy t đ nh s : 58/ 2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/ 6/ 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, nhưng ph i b o đ m t l % gi a lý thuy t và th c hành theo quy đ nh; - Ngoài các môn h c t ch n đã có trên, các trư ng có t l a ch n các môn h c khác cho phù h p v i yêu c u th c t c a t ng vùng mi n và đơn v mình; - Các trư ng khi xây d ng chương trình chi ti t c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n ph i căn c vào nhu c u đào t o c th c a các đơn v s d ng l c lư ng lao đ ng và các quy trình đ xây d ng chương trình cho phù h p v i t ng vùng, mi n. Chương trình môn h c, mô đun t ch n ph i đư c xây d ng theo m u c a các chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c t i ph l c 11 và ph l c 12 Quy t đ nh s 58/2008/ QĐ- BLĐTBXH ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Lao đ ng thương binh và Xã h i. 2. Hư ng d n thi t t nghi p. S TT Môn thi Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Vi t, v n đáp, tr c nghi m Không quá 120 phút
 12. 2 Ki n th c, k năng ngh : - Lý thuy t ngh Vi t, v n đáp, tr c nghi m. Không quá 180 phút - Th c hành ngh Bài thi th c hành Không quá 24 gi - Mô đun t t nghi p (tích h p lý Bài thi lý thuy t và th c Không quá 24 gi thuy t v i th c hành) hành 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo i khoá (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t m c tiêu giáo d c toàn di n Đ ngư i h c có nh n th c đ y đ v ngh nghi p đang theo h c, trư ng có th b trí tham quan m t s công ty đi n l c, các đi n l c đ a phương ho c các công ty kinh doanh đi n tương t đ ngư i h c có nh n th c v quy trình kinh doanh đi n; Th i gian đư c b trí ngoài th i gian đào t o. 4. Các chú ý khác: - Ph n t ch n trong chương trình này đư c đ nh hư ng t l th i gian gi a các môn h c và mô đun đào t o là kho ng 25% th i gian dành cho lý thuy t và 75% dành cho th c hành, nhưng tuỳ theo t ng mô hình Qu n lý kinh doanh đi n, các trư ng có th xác đ nh t l gi a lý thuy t và th c hành là: Lý thuy t chi m t 15% đ n 35%; Th c hành t 65 đ n 85% đ cho phù h p hơn; - Th i gian c a t ng môn h c và mô đun có th tăng ho c gi m, nhưng v n ph i b o đ m t l gi a ph n b t bu c và ph n t ch n n m trong kho ng cho phép./. PH L C 2: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “QU N TR KINH DOANH V N T I ĐƯ NG S T” (Ban hành kèm theo Thông tư s 27 /2009/TT – BLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) PH L C 2A: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Tên ngh : Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t Mã ngh : 40340104 Trình đ đào t o: Trung c p ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông ho c tương đương; (T t nghi p Trung h c cơ s thì h c thêm ph n văn hóa ph thông theo quy đ nh c a B Giáo d c - Đào t o); S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 34 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Trung c p ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O: 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p: Chương trình khung trung c p ngh Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t, nh m đào t o ngu n nhân l c v kinh doanh v n t i đáp ng nhu c u c a ngành đư ng s t và xã h i. Ngư i t t nghi p khóa h c có kh năng sau: - Ki n th c: + Nêu đư c nh ng ki n th c cơ b n v đ u máy, toa xe, c u đư ng, thông tin, tín hi u và nh ng n i dung cơ b n c a lu t đư ng s t, các ngh đ nh liên quan, quy ph m k thu t khai thác đư ng s t, quy trình tín hi u đư ng s t, quy trình ch y tàu và công tác d n trên đư ng s t có liên quan đ n qu n tr kinh doanh v n t i đư ng săt;
 13. + Trình bày đư c nh ng ki n th c chuyên môn v t ch c v n t i hàng hoá, hành khách, t ch c x p d hàng hóa, quy đ nh v n t i hàng hoá trên đư ng s t qu c gia và liên v n qu c t , k toán th ng k ga, tàu và thanh toán trong liên v n qu c t và các công l nh, ch th , bi t l có liên quan đ n công tác v n t i hàng hóa, hành khách; + V n d ng đư c nh ng ki n th c v qu n lý kinh t đ l p k ho ch và t ch c th c hi n phương án kinh doanh v n t i, t ch c các d ch v liên quan đ n v n t i đư ng s t m t cách có hi u qu ; + Hi u và v n d ng đư c ki n th c v k thu t x p d vào vi c tính toán, l a ch n các phương án x p và gia c hàng hoá trên toa xe, hư ng d n vi c x p d hàng hoá trên toa xe đ m b o an toàn hàng hoá và ngư i trong quá trình v n chuy n, s d ng có hi u qu trang thi t b máy móc x p d , phương ti n v n t i và s d ng h p lý lao đ ng; + V n d ng đư c ki n th c v ngo i ng , marketing vào trong giao ti p và ng x v i hành khách, ngư i thuê v n t i, ngư i nh n hàng và giao ti p xã h i văn minh l ch s . - K năng: + Ki m soát vé hành khách ga, trên tàu; + Giao nh n, b o qu n hành lý bao g i trên tàu, dư i ga; + Phát thanh, ch d n, gi gìn tr t t , v sinh ph c v hành khách trên tàu, dư i ga; + Tính toán, l p phương án x p d , hư ng d n công tác x p d hàng hoá đ m b o an toàn; + L p đư c hoá đơn g i hàng, v n đơn liên v n qu c t ; + Bán đư c vé hành khách đ m b o tiêu chu n quy đ nh; + Th ng kê, l p các s sách và l p các báo cáo v v n chuy n hàng hoá, hành khách; + Gi i quy t các trư ng h p liên quan đ n vi ph m quy đ nh v n chuy n hàng hoá, hành khách; + L p k ho ch giai đo n, k ho ch ban, k ho ch ngày và k ho ch s n xu t kinh doanh ga v i nhi m v trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách, trư ng đ i lý v n t i đư ng s t; + Qu n lý và t ch c đư c các ho t đ ng kinh doanh d ch v h tr v n t i đư ng s t; + Qu n lý đư c nhân l c trong ban s n xu t v i nhi m v là trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách, trư ng đ i lý v n t i đư ng s t; + Phát hi n và gi i quy t đư c tình hu ng ngh nghi p thông thư ng trong ph m vi nhi m v ch c trách c a ch c danh đ m nhi m. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng: - Chính tr , đ o đ c: + Có nh n th c đúng v đư ng l i xây d ng ngành đư ng s t và phát tri n đ t nư c, ý th c đư c trách nhi m c a b n thân v lao đ ng, tác phong, luôn vươn lên và t hoàn thi n; + Có đ o đ c và lương tâm ngh nghi p, có ý th c t ch c k lu t, tác phong công nghi p. - Th ch t và qu c phòng: + Rèn luy n h c sinh đ t tiêu chu n v rèn luy n thân th theo l a tu i và đ t s c kho theo tiêu chu n c a ngh nghi p quy đ nh; + Giáo d c h c sinh có ki n th c cơ b n v qu c phòng toàn dân theo quy đ nh chung c a B Lao đ ng thương binh và Xã h i trình đ Trung c p ngh . 3. Cơ h i làm vi c: Ngư i t t nghi p khóa đào t o trung c p ngh Qu n tr kinh doanh v n t i Đư ng s t có kh năng làm vi c trong các t ch c đi u hành giao thông v n t i đư ng s t ho c doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t v i các v trí như: ki m soát vé, tr t t v sinh viên, phát thanh, ph c v hành khách trên tàu, dư i ga, giao nh n b o qu n hành lý bao g i, nhân viên bán vé; đôn đ c x p d , giao nh n b o qu n hàng hoá, qu n lý kho bãi, h ch toán hàng hoá;
 14. trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách; nhân viên marketing các đ i lý v n t i đư ng s t ho c kho v n và có kh năng h c ti p trình đ cao hơn. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U: 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u:: - Th i gian đào t o: 2 năm - Th i gian h c t p: 90 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 2830 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn và thi: 210gi (Trong đó thi t t nghi p 90gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 210 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 2620 gi + Th i gian h c b t bu c: 2340 gi ; Th i gian h c t ch n: 490 gi + Th i gian h c lý thuy t: 669 gi ; Th i gian h c th c hành: 1951 gi 3. Th i gian h c văn hóa Trung h c ph thông đ i v i h c sinh t t nghi p Trung h c cơ s : 1200 gi (Danh m c các môn h c văn hóa Trung h c ph thông và phân b th i gian cho t ng môn h c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o trong Chương trình khung giáo d c trung c p chuyên nghi p. Vi c b trí trình t h c t p các môn h c ph i theo logic sư ph m, đ m b o h c sinh có th ti p thu đư c các ki n th c, k năng chuyên môn ngh có hi u qu ). III. DANH M C CÁC MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 210 106 87 17 MH 01 Chính tr 30 22 6 4 MH 02 Pháp lu t 15 10 4 1 MH 03 Giáo d c th ch t 30 3 24 3 MH 04 Giáo d c Qu c phòng - An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin h c 30 13 15 2 MH 06 Ngo i ng 60 30 25 5 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c 2130 551 1406 173 II.1 Các môn hoc, mô đun k thu t cơ s 180 145 23 12 MH 07 An toàn lao đ ng 30 26 2 2 MH 08 Đư ng s t thư ng th c 45 35 7 3 MH 09 Pháp lu t v đư ng s t 60 50 6 4 MH 10 T ch c ch y tàu 45 34 8 3 II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn ngh 1950 406 1383 161 MH 11 T ch c v n t i hàng hoá, hành khách 90 70 15 5 MH 12 Quy đ nh v n t i hàng hoá trên đư ng s t 60 37 19 4
 15. MH 13 Quy đ nh v n t i hành khách, hành lý, bao g i 45 24 18 3 trên đư ng s t MH 14 Marketing v n t i đư ng s t 45 30 12 3 MH 15 K toán, th ng kê ga tàu 45 30 12 3 MH 16 Tin h c ng d ng trong qu n tr kinh doanh 60 20 36 4 v n t i đư ng s t MH 17 Qu n tr doanh nghi p kinh doanh v n t i 45 33 9 3 đư ng s t MH 18 Giao ti p trong kinh doanh 45 27 15 3 MH 19 An toàn giao thông v n t i đư ng s t 30 17 9 4 MĐ 20 Nghi p v ki m soát vé, tr t t sân ga phòng 80 8 64 8 đ i MĐ 21 Nghi p v giao nh n hành lý, bao g i 60 5 47 8 MĐ 22 Nghi p v ki m tra thương v hàng hoá 60 5 47 8 MĐ 23 Nghi p v kho bãi, giao nh n và b o qu n 115 15 84 16 hàng hóa MĐ 24 Nghi p v bán vé 210 26 160 24 MĐ 25 Nghi p v h ch toán hàng hoá 235 19 200 16 MĐ 26 Nghi p v trư ng nhóm hành khách 100 9 83 8 MĐ 27 Nghi p v trư ng nhóm hàng hoá 100 9 83 8 MĐ 28 Th c t p khách v n 235 8 211 16 MĐ 29 Th c t p hoá v n 275 8 251 16 T ng c ng 2340 658 1493 189 IV. CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C: (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Đ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O: 1. Hư ng d n xác đ nh danh m c các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n: 1.1. Danh m c và phân b th i gian môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n Th i gian đào t o (gi ) Mã môn Trong đó Tên môn h c h c T ng s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MH 26 Kinh t vĩ mô 60 15 42 3 MH 27 Lu t lao đ ng 60 15 42 3 MH 28 Kinh doanh qu c t 45 20 23 2 MH 29 Nguyên lý th ng kê 60 20 36 4 MH 30 Tin h c văn phòng 70 15 50 5 MH 31 Qu n tr nhân l c 60 20 38 2 MH 32 Lý thuy t qu n tr kinh doanh 60 20 36 4
 16. MH 33 Qu n tr nhà hàng 60 40 17 3 MH 34 Qu n tr khách s n 60 40 17 3 MH 35 Qu n tr thương hi u 60 40 17 3 MH 36 Qu n tr công ngh 60 40 17 3 MH 37 Quan h công chúng 45 25 18 2 MH 38 Thương m i đi n t 60 40 17 3 MH 39 Tâm lý qu n tr 45 25 18 2 MH 40 Marketing thương m i 45 25 18 2 MH 41 Đàm phán kinh doanh 60 40 17 3 MH 42 An toàn v sinh lao đ ng 60 40 17 3 MH 43 Qu n tr r i ro 60 40 17 3 - Các môn t ch n đư c g i ý đưa vào chương trình khung là 18 môn; - Ví d : có th ch n 7 môn h c trong s 18 các môn h c t ch n đã g i ý trên; V i t ng th i gian đào t o: 420 gi (Lý thuy t: 125 gi ; Th c hành: 295 gi ) như b ng sau: Th i gian đào t o (gi ) Mã môn Trong đó Tên môn h c h c T ng s Ki m Lý thuy t Th c hành tra MH 26 Kinh t vĩ mô 60 15 42 3 MH 27 Lu t lao đ ng 60 15 42 3 MH 28 Kinh doanh qu c t 45 20 23 2 MH 29 Nguyên lý th ng kê 60 20 36 4 MH 30 Tin h c văn phòng 70 15 50 5 MH 31 Lý thuy t qu n tr kinh doanh 60 20 38 2 MH 32 Qu n tr nhân l c 60 20 36 4 T ng c ng 420 125 272 23 (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) 1.2. Hư ng d n xây d ng chương trình các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n - Môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n nh m m c đích đáp ng nhu c u đào t o nh ng ki n th c, k năng c n thi t mang tính đ c thù riêng trong t ng môi trư ng lao đ ng c th ; - Ngoài các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c nêu trong m c III, các Trư ng/Cơ s d y ngh t xây d ng ho c l a ch n m t s môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n đư c đ ngh trong chương trình khung này (mang tính tham kh o) đ áp d ng cho Trư ng/ Cơ s c a mình. - Vi c xác đ nh các môn h c, mô đun t ch n d a vào các tiêu chí cơ b n như: + Đ m b o m c tiêu đào t o chung c a ngh ; + Đáp ng đư c nhu c u c n thi t c a đ a phương ho c c a t ng môi trư ng lao đ ng c th ; + Đ m b o th i gian đào t o theo quy đ nh; + Đ m b o t l th i gian (lý thuy t, th c hành) theo quy đ nh.
 17. - Th i gian, n i dung c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n do Trư ng/Cơ s d y ngh t xây d ng ho c có th tham kh o, đi u ch nh t các môn h c, mô đun đ ngh trong chương trình khung này, trên cơ s đ m b o m c tiêu đào t o và yêu c u đ c thù c a ngành ngh ; - N u Trư ng/Cơ s d y ngh ch n trong s các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n đ ngh trong chương trình khung này thì ti n hành xây d ng đ cương chi ti t t ng bài h c cho t ng chương c th . Sau đó ti n hành th m đ nh và ban hành chương trình chi ti t các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n cho Trư ng/Cơ s c a mình; - V th i gian đào t o các môn h c, mô đun t ch n, các Trư ng/ Cơ s d y ngh t b trí, cân đ i vào các h c kỳ cho phù h p ti n đ và tính ch t môn h c, mô đun; - V th i lư ng chi ti t c a t ng bài h c trong các môn h c, mô đun t ch n, các Trư ng/Cơ s d y ngh có th t cân đ i, thay đ i sao cho phù h p v i n i dung yêu c u. 2. Hư ng d n thi t t nghi p: S TT Môn thi Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Vi t, v n đáp, tr c nghi m Không quá 120 phút 2 Văn hóa THPT đ i v i h tuy n Vi t, tr c nghi m Không quá 120 phút sinh THCS Ki n th c k năng ngh : 3 - Thi lý thuy t ngh Vi t, v n đáp, tr c nghi m. Không quá 180 phút - Thi th c hành ngh Thao tác th c hành th c t Không quá 24 gi 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung các ho t đ ng ngo i khoá (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t m c tiêu giáo d c toàn di n: - M i khoá đào t o có 40 gi t ch c sinh ho t chính tr đ u khoá. N i dung và th i gian th c hi n theo k ho ch chung c a trư ng; - Hàng tu n h c sinh có nghĩa v th c hi n t 15 phút đ n 30 phút t p trung chào c và sinh ho t đ u tu n vào sáng th hai; - Các ho t đ ng văn ngh , th d c, th thao, giáo d c chính tr , văn hoá, xã h i th c hi n theo k ho ch giáo d c chính tr ngo i khoá hàng năm; - H c sinh có th t nguy n đăng ký tham gia các l p tin h c, ngo i ng , sinh ho t Câu l c b H c sinh- Sinh viên ngoài gi h c chính khoá do nhà trư ng t ch c./. PH L C 2B: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Tên ngh : Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t Mã ngh : 50340104 Trình đ đào t o: Cao đ ng ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông ho c tương đương; S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 43 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Cao đ ng ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p: Chương trình đào t o cao đ ng ngh Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t nh m đào t o ngu n nhân l c v kinh doanh ngành v n t i đư ng s t đáp ng nhu c u c a ngành đư ng s t và xã h i. Ngư i t t nghi p khóa h c có kh năng sau: - Ki n th c:
 18. + Nêu đư c nh ng ki n th c cơ b n v đ u máy, toa xe, c u đư ng, thông tin, tín hi u và nh ng n i dung cơ b n c a lu t đư ng s t, các ngh đ nh liên quan, quy ph m k thu t khai thác đư ng s t, quy trình tín hi u đư ng s t, quy trình ch y tàu và công tác d n trên đư ng s t có liên quan đ n qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t; + Trình bày đư c nh ng ki n th c chuyên môn v t ch c v n t i hàng hoá, hành khách, t ch c x p d , quy đ nh v n t i hàng hoá trên đư ng s t qu c gia và liên v n qu c t , k toán th ng kê ga, tàu và thanh toán trong liên v n qu c t và các công l nh, ch th , bi t l có liên quan đ n ngh q n tr kinh doanh v n t i đư ng s t; + Trình bày đư c nh ng ki n th c cơ b n như Lu t kinh t , Lu t th ng kê hay tài chính doanh nghi p, k toán doanh nghi p có liên quan đ n qu n tr kinh doanh v n t i. V n d ng ki n th c này đ ký k t và th c hi n các h p đ ng v n t i hàng hóa, hành khách và gi i quy t các v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n h p đ ng v n t i. Đ ng th i v n d ng ki n th c này đ qu n lý, đi u hành đơn v ho t đ ng đúng Pháp lu t và đ t hi u qu kinh t ; + Hi u và v n d ng đư c ki n th c cơ b n v kinh t h c, đ nh m c lao đ ng, kinh t v n t i s t đ qu n lý doanh nghi p, xây d ng các đ nh m c và đơn giá cho các ho t đ ng kinh doanh v n t i và các d ch v c a ga, tr m công tác trên tàu, đ i lý v n t i; + V n d ng đư c nh ng ki n th c v v n trù h c, tâm lý khách hàng và ki n th c v qu n lý kinh t đ l p, đánh giá và t ch c th c hi n phương án kinh doanh v n t i và t ch c các d ch v liên quan đ n v n t i đư ng s t m t cách có hi u qu . Đ ng th i đánh giá đư c k t qu ho t đ ng c a quá trình s n xu t kinh doanh và t ch c và qu n lý các d ch v , đ i lý v n t i; + Hi u và v n d ng đư c ki n th c v k thu t x p d hàng hóa vào vi c tính toán, l a ch n các phương án x p và gia c hàng hoá trên toa xe và hư ng d n vi c x p d hàng hoá trên toa xe đ m b o an toàn hàng hoá và ngư i trong quá trình v n chuy n, s d ng có hi u qu trang thi t b máy móc x p d , phương ti n v n t i và s d ng h p lý lao đ ng; + V n d ng đư c ki n th c v ngo i ng , marketing vào trong giao ti p và ng x v i hành khách, ngư i thuê v n t i, ngư i nh n hàng và giao ti p xã h i văn minh l ch s . - K năng: + Tính toán, l p phương án x p d , hư ng d n công tác x p d hàng hoá; + L p đư c hoá đơn g i hàng, v n đơn liên v n qu c t ; + Bán đư c vé hành khách đ m b o tiêu chu n quy đ nh. + Th ng kê, l p các s sách và l p các báo cáo v v n chuy n hàng hoá, hành khách; + Gi i quy t các trư ng h p liên quan đ n vi ph m quy đ nh v n chuy n hàng hoá, hành khách; + L p k ho ch giai đo n, k ho ch ban, k ho ch ngày và k ho ch s n xu t kinh doanh ga, v i nhi m v trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách, trư ng ga, trư ng tr m, trư ng đ i lý ho c doanh nghi p v n t i đư ng s t lo i nh ; + Đánh giá đư c phương án s n xu t kinh doanh; + Th c hi n các nghi p v liên quan đ n qu n lý tài chính, nhân l c, cơ s v t ch t ga, đ i lý v n t i, các doanh nghi p v n t i; + L p đư c đơn giá v n chuy n ho c đưa ra đư c d ch v kinh doanh v n t i đư ng s t ho c d ch v kho v n; + Qu n lý và t ch c đư c các ho t đ ng kinh doanh d ch v h tr v n t i đư ng s t; + L p và tri n khai đư c k ho ch ban, k ho ch giai đo n c a ga, tr m, đ i lý v t ch c ph c v v n chuy n hành khách, hành lý và hàng hoá b ng đư ng s t ho c d ch v kho v n khác; + Phân tích đánh giá đư c k t qu s n xu t kinh doanh c a d ch v , đ i lý, c a ga, tr m; + Qu n lý đư c nhân l c trong ban s n xu t v i nhi m v là trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách, đi u đ khách hoá v n, trư ng đ i lý, trư ng ga, tr m công tác trên tàu;
 19. + Phát hi n và gi i quy t đư c tình hu ng ngh nghi p ph c t p trong ph m vi nhi m v ch c trách c a ch c danh đ m nhi m. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng: - Chính tr , đ o đ c: + Có nh n th c đúng v đư ng l i xây d ng ngành Đư ng s t và phát tri n đ t nư c, ý th c đư c trách nhi m c a b n thân v lao đ ng, tác phong, luôn vươn lên và t hoàn thi n; + Có đ o đ c và lương tâm ngh nghi p, có ý th c t ch c k lu t, tác phong công nghi p. - Th ch t và qu c phòng: + Rèn luy n sinh viên đ t tiêu chu n v rèn luy n thân th theo l a tu i và đ t s c kho theo tiêu chu n c a ngh nghi p quy đ nh; + Giáo d c sinh viên có ki n th c cơ b n v qu c phòng toàn dân theo quy đ nh chung c a B Lao đ ng thương binh và Xã h i trình đ cao đ ng ngh . 3. Cơ h i vi clàm: Ngư i t t nghi p khóa đào t o cao đ ng ngh Qu n tr kinh doanh v n t i đư ng s t có kh năng làm vi c trong các t ch c đi u hành giao thông v n t i đư ng s t ho c doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t v i các v trí như: trư ng nhóm hàng hoá, trư ng nhóm hành khách, trư ng các nhóm marketing, nhân viên kinh doanh, ti p th ; phòng k ho ch xí nghi p v n t i, ga; có th làm trư ng ga, trư ng tr m, trư ng các đ i lý v n t i đư ng s t ho c kho v n và có kh năng h c ti p trình đ cao hơn. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian khoá h c: 3 năm - Th i gian h c t p: 131 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 3920 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn h c/mô đun và thi t t nghi p: 300 gi (Trong đó thi t t nghi p: 120 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 450 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 3470 gi + Th i gian h c b t bu c: 3290 gi ; Th i gian h c t ch n: 630 gi + Th i gian h c lý thuy t:1125 gi ; Th i gian h c th c hành: 2339 gi . III. DANH M C CÁC MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 450 220 200 30 MH 01 Chính tr 90 60 24 6 MH 02 Pháp lu t 30 21 7 2 MH 03 Giáo d c th ch t 60 4 52 4 MH 04 Giáo d c qu c phòng và an ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin h c 75 17 54 4
 20. MH 06 Ngo i ng 120 60 50 10 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c 2840 936 1681 223 II.1 Các môn hoc, mô đun k thu t cơ s 330 247 61 22 MH 07 An toàn lao đ ng 30 26 2 2 MH 08 Đư ng s t thư ng th c 45 35 7 3 MH 09 Pháp lu t v đư ng s t 60 50 6 4 MH 10 T ch c ch y tàu 60 46 10 4 MH 11 Toán kinh t 60 35 21 4 MH 12 Kinh t h c 45 35 7 3 MH 13 Lu t Kinh t 30 20 8 2 II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn ngh 2510 689 1620 201 MH 14 T ch c v n t i hàng hoá, hành khách 105 85 14 6 MH 15 Quy đ nh v n t i hàng hoá trên đư ng s t 60 37 19 4 MH 16 Quy đ nh v n t i hành khách, hành lý, bao g i 45 24 18 3 trên đư ng s t MH 17 Marketing v n t i đư ng s t 45 30 12 3 MH 18 Th ng kê doanh nghi p 45 34 8 3 MH 19 Tài chính, k toán doanh nghi p 105 76 22 7 MH 20 K toán, th ng kê ga tàu 45 30 12 3 MH 21 Tin h c ng d ng trong qu n tr kinh doanh v n 60 20 36 4 t i đư ng s t MH 22 Qu n tr doanh nghi p v n t i đư ng s t 75 57 13 5 MH 23 Giao ti p trong kinh doanh 45 27 15 3 MH 24 An toàn giao thông v n t i đư ng s t 45 24 15 6 MĐ 25 Nghi p v ki m soát vé, tr t t sân ga phòng 80 8 64 8 đ i MĐ 26 Nghi p v giao nh n hành lý, bao g i 60 5 47 8 MĐ 27 Nghi p v ki m tra thương v hàng hoá 60 5 47 8 MĐ 28 Nghi p v kho bãi, giao nh n và b o qu n hàng 115 15 84 16 hóa MĐ 29 Nghi p v bán vé 210 26 160 24 MĐ 30 Nghi p v h ch toán hàng hoá 235 19 200 16 MĐ 31 Nghi p v trư ng nhóm hành khách 100 9 83 8 MĐ 32 Nghi p v trư ng nhóm hàng hoá 100 9 83 8 MĐ 33 Th c t p khách v n 235 8 211 16 MĐ 34 Th c t p hoá v n 275 8 251 16 MH 35 Đ nh m c lao đ ng trong v n t i đư ng s t 45 35 7 3 MH 36 Kinh t v n t i đư ng s t 120 90 23 7 MĐ 37 Th c t p kinh doanh d ch v v n t i đư ng s t 200 8 176 16
Đồng bộ tài khoản