Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
5
download

Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc VÀ XÃ H I --------------- ------- S : 28/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÁC NNH ƠN GIÁ TI N LƯƠNG C A T NG CÔNG TY BƯU CHÍNH VI T NAM THEO QUY T NNH S 65/2008/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CUNG NG DNCH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH Căn c Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n vi c xác nh ơn giá ti n lương i v i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG VÀ NGUYÊN T C XÁC NNH 1. Thông tư này hư ng d n vi c xác nh ơn giá ti n lương c a ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng và qu ti n lương c a các viên ch c qu n lý làm vi c t i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam thu c T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam. 2. Nguyên t c xác nh: a. Ti n lương c a ngư i lao ng thu c m ng bưu chính công c ng n u hoàn thành nhi m v ư c giao thì t năm 2008 n h t năm 2010 ư c xác nh n nh không th p hơn m c ti n lương bình quân th c t th c hi n năm 2007 (th i i m trư c khi chia tách v i vi n thông). b. ơn giá ti n lương i v i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam ư c xác nh g n v i vi c th c hi n m c khoán s n lư ng hàng năm i v i d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c t hàng theo quy nh t i i m a, kho n 1 i u 5 Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , hoàn thành vư t m c khoán s n lư ng hàng năm i v i d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c t hàng thì ti n lương tăng, không hoàn thành thì ti n lương gi m. c. T năm 2011 tr i vi c xác nh ơn giá ti n lương và qu ti n lương th c hi n theo quy nh chung c a pháp lu t v ti n lương trong các công ty nhà nư c. II. XÁC NNH ƠN GIÁ TI N LƯƠNG ÁP D NG I V I PHÓ T NG GIÁM C, K TOÁN TRƯ NG VÀ NGƯ I LAO NG LÀM VI C THEO H P NG LAO NG 1. T năm 2008 n h t năm 2010: a. b o m ti n lương c a ngư i lao ng thu c m ng bưu chính công c ng n nh trong 03 năm u, t năm 2008 n 2010 so v i trư c khi chia tách v i vi n thông theo quy nh t i i m a, kho n 1 i u 5 Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph thì Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty và ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng ư c hư ng ti n lương (bao g m ti n lương t ho t ng cung ng d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c t hàng và ti n lương t các ho t ng s n xu t kinh doanh khác) tính theo ơn giá ti n lương, công th c tính như sau:
  2. L b x [TLbq + (TLbq x K/100% x 0,8 )] x 12 tháng V g = T ng doanh thu k ho ch Trong ó: - L b là s lao ng nh biên (ho c lao ng nh m c) ư c xác nh theo quy nh t i Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 06/2005/TT-BL TBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. - TLbq là ti n lương bình quân tháng th c t th c hi n năm trư c li n k . - K là m c tăng khoán s n lư ng hàng năm i v i d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c t hàng k ho ch so v i th c hi n năm trư c li n k , ư c tính theo t l ph n trăm (%). Riêng năm 2008, do m i chia tách v i vi n thông, chưa có ch tiêu so sánh, T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi t Nam căn c vào kh i lư ng nhi m v , m c khoán s n lư ng d ch v bưu chính công ích xác nh K và báo cáo H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam quy t nh làm căn c tính ơn giá ti n lương cho phù h p v i th c t . - T ng doanh thu k ho ch là ch tiêu s n xu t, kinh doanh dùng làm cơ s xác nh ơn giá ti n lương. b. Qu ti n lương k ho ch c a Phó T ng giám c, K toán trư ng và ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng ư c xác nh theo quy nh t i kho n 3, m c III Thông tư s 07/2005/TT- BL TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. c. Qu ti n lương th c hi n c a Phó T ng giám c, K toán trư ng và ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng ư c xác nh theo quy nh t i kho n 4, m c III Thông tư s 07/2005/TT- BL TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i, trong ó qu ti n lương th c hi n theo ơn giá ti n lương ư c xác nh trên cơ s ơn giá ti n lương, t ng doanh thu th c hi n và i u ch nh theo ch tiêu năng su t lao ng th c hi n bình quân c a T ng công ty. 2. T năm 2011 tr i vi c xác nh ơn giá ti n lương, qu ti n lương k ho ch, qu ti n lương th c hi n th c hi n theo quy nh chung. III. XÁC NNH QU TI N LƯƠNG C A T NG GIÁM C T NG CÔNG TY BƯU CHÍNH VI T NAM 1. T năm 2008 n h t năm 2010: a. Qu ti n lương k ho ch c a T ng giám c T ng công ty ư c tính theo công th c sau: Vqlkh = [TLbq + (TLbq x K/100% x 0,8 )] x 12 tháng Trong ó: - Vqlkh là qu ti n lương k ho ch c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. - TLbq là ti n lương bình quân tháng th c t th c hi n năm trư c li n k - K là m c tăng khoán s n lư ng hàng năm i v i d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c t hàng k ho ch so v i th c hi n năm trư c li n k dùng làm căn c tính ơn giá ti n lương theo kho n 1, m c II Thông tư này. b. Qu ti n lương th c hi n c a T ng giám c T ng công ty ư c xác nh trên cơ s qu ti n lương k ho ch và i u ch nh theo ch tiêu năng su t lao ng th c hi n bình quân c a T ng công ty.
  3. 2. T năm 2011 tr i vi c xác nh ơn giá ti n lương, qu ti n lương k ho ch, qu ti n lương th c hi n th c hi n theo quy nh chung. IV. T CH C TH C HI N 1. T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m: a. Tháng 1 hàng năm xây d ng k ho ch s d ng lao ng, ơn giá ti n lương, qu ti n lương c a T ng giám c T ng công ty theo hư ng d n t i Thông tư này báo cáo H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam. b. Th c hi n các trách nhi m quy nh i v i T ng giám c, Giám c công ty nhà nư c quy nh t i kho n 1, m c IV Thông tư s 07/2005/TT-BL TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 và kho n 1, m c IV Thông tư s 08/2005/TT-BL TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. 2. H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m cân i, quy t nh theo thNm quy n v ơn giá ti n lương, qu ti n lương c a T ng công ty Bưu chính Vi t Nam theo hư ng d n t i m c II Thông tư này và báo cáo B Thông tin và Truy n thông làm cơ s xác nh chi phí ti n lương trong m c khoán chi phí duy trì ho t ng c a m ng bưu chính công c ng; báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, ki m tra. 3. Ti n công c a lao ng phát xã và lao ng i m Bưu i n – Văn hoá xã làm vi c cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam ư c xác nh theo quy nh t i kho n 1, m c II ph l c ban hành kèm theo Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , trong ó m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh dùng làm căn c xác nh ti n công là m c lương t i thi u vùng do Chính ph quy nh i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng. Ti n công c a lao ng phát xã và lao ng i m Bưu i n - Văn hoá xã không tính trong ơn giá ti n lương và qu ti n lương c a T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh B Thông tin và Truy n thông, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam và T ng công ty Bưu chính Vi t Nam ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Huỳnh Th Nhân - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; -Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan TW các oàn th và các H i; - S L TBXH t nh, thành ph tr c thu c TW; - T p oàn Bưu chính vi n thông; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - ăng Công báo; - Website Chính ph ; - Website B L TBXH. - Lưu VP, V L TL B L TBXH.
Đồng bộ tài khoản