Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 28/2009/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO M T S NGH THU C NHÓM NGH CÔNG NGH K THU T Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành Quy đ nh v chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh ; Căn c k t qu th m đ nh c a H i đ ng th m đ nh và đ ngh c a T ng c c D y ngh v vi c ban hành chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho các ngh : Khoan và thăm dò đ a ch t; S n xu t các s n ph m l c d u; Gia công l p ráp h th ng ng tàu th y; Xây d ng công trình th y; Khai thác máy tàu th y; V n hành thi t b sàng tuy n than; Ngu i l p ráp cơ khí; Phân tích các s n ph m l c d u; S n xu t các ch t vô cơ; Ki m tra và phân tích hóa ch t; B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh đ i v i các ngh trên như sau: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và Đ i tư ng áp d ng: Thông tư này quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và chương trình khung trình đ cao đ ng ngh đ áp d ng đ i v i các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này; Chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh quy đ nh t i Thông tư này không b t bu c áp d ng đ i v i các cơ s d y ngh có v n đ u tư nư c ngoài. Đi u 2. Chương trình khung quy đ nh t i Thông tư này bao g m: 1. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Khoan và thăm dò đ a ch t” (Ph l c 1); 2. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “S n xu t các s n ph m l c d u” (Ph l c 2); 3. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Gia công l p ráp h th ng ng tàu th y” (Ph l c 3); 4. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Xây d ng công trình th y” (Ph l c 4); 5. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Khai thác máy tàu th y” (Ph l c 5); 6. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “V n hành thi t b sàng tuy n than” (Ph l c 6); 7. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Ngu i l p ráp cơ khí” (Ph l c 7); 8. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Phân tích các s n ph m l c d u” (Ph l c 8); 9. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “S n xu t các ch t vô cơ” (Ph l c 9);
  2. 10. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Ki m tra và phân tích hóa ch t” (Ph l c 10); Đi u 3. Trách nhi m xây d ng chương trình d y ngh : Căn c quy đ nh t i Thông tư này, Hi u trư ng các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này t ch c xây d ng, th m đ nh, duy t chương trình d y ngh c a trư ng. Đi u 4. Đi u kho n thi hành: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . T ch c Chính tr - Xã h i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i, H i đ ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Đàm H u Đ c - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo Website Chính ph (2b) - Lưu V Pháp ch , VP, TCDN (20b).
Đồng bộ tài khoản