Thông tư số 29/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
9
download

Thông tư số 29/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 29/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG, S A I THÔNG TƯ S 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT BAN HÀNH DANH M C THU C, HÓA CH T, KHÁNG SINH C M S D NG, H N CH S D NG Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung Thông tư s : 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Danh m c thu c, hóa ch t, kháng sinh c m s d ng, h n ch s d ng như sau: i u 1. Rút Tylosin phosphate ra kh i Danh m c thu c, hóa ch t, kháng sinh c m s d ng trong thú y t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư s : 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Danh m c thu c, hóa ch t, kháng sinh c m s d ng, h n ch s d ng. i u 2. B sung Tylosin phosphate và các s n phNm có ch a ho t ch t Tylosin phosphate bao g m Tylan 40 s ăng ký EC-01; Tylan 40 sufa G s ăng ký EC-02; Tylan 100 s ăng ký EC-19 c a công ty Elanco Animal Health-M vào Danh m c thu c, hóa ch t, kháng sinh h n ch s d ng trong thú y t i Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư s 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Danh m c thu c, hóa ch t, kháng sinh c m s d ng, h n ch s d ng. i u 3. Gia h n lưu hành các s n phNm có ch a ho t ch t Gentian violet (Crystal violet) ư c bào ch dư i d ng x t dùng cho ng v t trên c n n 31/12/2009. i u 4. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v có liên quan, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài có ho t ng liên quan n s n xu t, kinh doanh thu c thú y bao g m thu c thú y th y s n ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Văn phòng Chính ph (Phòng công báo, Website CP); - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch - B NN&PTNT; - Lưu: VT, C c Thú y. Di p K nh T n
Đồng bộ tài khoản