Thông tư số 29-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư số 29-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29-TT/LB về việc quy định tiền bồi dưỡng người cho máu do Hội Đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29-TT/LB

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 29-TT/LB Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 1983 THÔNG TƯ V VI C QUY NNH TI N B I DƯ NG NGƯ I CHO MÁU. Thi hành công văn s 5056-V9 ngày 07 tháng 11 năm 1983 c a Văn phòng H i ng b trư ng v vi c b i dư ng ngư i cho máu, liên B Y t – Tài chính quy nh ti n b i dư ng ngư i cho máu như sau: 1. M c b i dư ng ngư i cho máu t 150ml tr lên là 250 ng/100ml. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 37-TT/LB ngày 16 tháng 11 năm 1981 c a liên B Y t – Tài chính và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 11 năm 1983. K.T. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Tiêu D.S. Nguy n Duy Cương
Đồng bộ tài khoản