Thông tư số 299/2000/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
4
download

Thông tư số 299/2000/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 299/2000/TT-BGTVT về việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành , để hướng dẫn thực hiện Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 299/2000/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 299/2000/TT-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N I U 22 VÀ I U 23 NGHN NNH S 171/1999/N - CP NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 1999 C A CHÍNH PH Nh m tri n khai th c hi n th ng nh t các quy nh t i i u 22 và i u 23 Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 7 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông, B Giao thông v n t i hư ng d n c th như sau: I- I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân ti n hành các ho t ng quy nh sau ây trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a ho c ngoài ph m vi b o v công trình nhưng có nh hư ng n an toàn giao thông ư ng thu n i a và an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a: 1- Xây d ng các c u vĩnh c u, c u t m th i; 2 - Xây d ng các ư ng dây i n, ư ng dây thông tin, ư ng ng d n trên không ho c dư i lòng sông; 3- Xây d ng các c ng, b n, b n phà; 4- Xây d ng các công trình kè, công trình ch nh tr , công trình có liên quan n phòng ch ng l t bão; 5- Thi công các công trình n o vét; 6- Thi công tr c v t, thanh th i v t chư ng ng i. II- TH T C KHI L P D ÁN U TƯ. 1- i v i các công trình ph i l p d án u tư theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng, thì khi ti n hành l p d án u tư, ngư i l p d án ph i g i h sơ xin ý ki n cơ quan có thNm quy n quy nh t i ph n IV c a Thông tư này. H sơ g m: a- Văn b n ngh cơ quan có thNm quy n cho ý ki n v d án u tư. N i dung văn b n ph i nêu rõ v trí, quy mô c a công trình, tình hình thu văn và các k t c u chính c a công trình;
  2. b- Bình khu v c b trí công trình ho c b n th hi n v trí công trình v i h to , m c cao liên h v i h m c qu c gia. c- Ngoài các tài li u trên, ngư i l p d án còn ph i n p thêm các tài li u cho t ng trư ng h p c th như sau: */ D án công trình c u vĩnh c u, t m th i: - S li u v khoang thông thuy n ( v trí, chi u r ng, chi u cao); - M t c t d c công trình th hi n trên m t c t ngang áy sông; - i v i c u quay, c u c t, c u phao ph i th hi n rõ phương án và công ngh óng m , khu nư c d ki n b trí cho phương ti n thu neo u khi ch i. */ D án công trình ư ng ng, ư ng dây vư t sông trên không - B n v , các s li u th hi n rõ i m th p nh t c a ư ng dây, ư ng ng ( i m th p nh t c a ư ng dây i n tính c hành lang an toàn lư i i n theo quy nh hi n hành) */ D án công trình ng m : - B n v th hi n kích thư c, cao trình c a nh k t c u công trình ng m. */ D án công trình b n phà: - B n v th hi n hư ng và kích thư c các b n hai b sông, các công trình ph tr và khu nư c c n thi t cho ho t ng c a phà. */ Các công trình kè, công trình ch nh tr , công trình liên quan n phòng ch ng l t bão - B n v th hi n các kích thư c và hư ng c a công trình, ph n công trình nhô t b ra ngoài. 2- Cơ quan có thNm quy n xem xét h sơ v các y u t liên quan n an toàn cho công trình giao thông ư ng thu n i a và an toàn giao thông v n t i thu n i a, có ý ki n b ng văn b n tr l i cho ngư i l p d án u tư trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph c t p c n kéo dài th i gian nghiên c u, cơ quan có thNm quy n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do và th i gian c n kéo dài thêm. III- TH T C XIN PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA. 1. Trư c khi thi công các công trình ho c ti n hành các ho t ng nêu t i ph n I, ch u tư ho c ơn v thi công ph i g i h sơ n cơ quan có thNm quy n xin phép thi công. H sơ bao g m:
  3. a- Văn b n g i cơ quan qu n lý ư ng thu n i a t i khu v c xin phép thi công. N i dung văn b n nêu rõ quy mô thi công công trình; ti n thi công các h ng m c công trình trong ph m vi b o v công trình giao thông; ph m vi vùng nư c xin s d ng và cam k t thu d n hi n trư ng sau khi thi công. b- N u thi công công trình trong ph m vi b o v lu ng ch y t u thuy n, ch u tư ho c ơn v thi công ph i có phương án m b o an toàn giao thông ư ng thu qua khu v c hi n trư ng trong th i gian thi công và ph i b trí báo hi u, c nh gi i theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a t i khu v c. c- B n sao văn b n ý ki n c a cơ quan có thNm quy n i v i các công trình ph i l p d án u tư; d- Ngoài các tài li u trên còn ph i n p bình khu v c thi công ( i v i các công trình vư t sông); bình khu v c n o vét, kh i lư ng ư c phép n o vét, v trí t cát và các th t c khác theo quy nh hi n hành ( i v i các công trình n o vét). 2- Cơ quan có thNm quy n xem xét h sơ, n u các i u ki n theo quy nh thì có văn b n cho phép thi công công trình g i ch u tư ho c ơn v tr c ti p thi công trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p c bi t khNn c p như tr c v t phương ti n chìm m, thanh th i v t chư ng ng i t c th i gây ách t c giao thông thì ch phương ti n, ch v t chư ng ng i cùng cơ quan qu n lý ư ng thu n i a khu v c th ng nh t phương án m b o an toàn giao thông qua khu v c thi công và ph i ch u trách nhi m v các s c m t an toàn khi thi công. 3- Sau khi k t thúc vi c thi công, các ch công trình nêu t i ph n 1 ph i bàn giao h sơ cho cơ quan qu n lý ư ng thu n i a khu v c g m: a- Biên b n ki m tra, rà quét lu ng khu v c vùng nư c thu c ph m vi thi công có s ch ng ki n c a i di n cơ quan qu n lý ư ng thu n i a khu v c; b- H sơ hoàn công khu v c thi công; c- B n v t ng th công trình. 4- Trong th i gian chưa ti n hành bàn giao, ch công trình, ch v t chư ng ng i ph i ch u trách nhi m v các h u qu gây m t an toàn cho phương ti n thu qua khu v c hi n trư ng thi công. IV- CƠ QUAN CÓ TH M QUY N GI I QUY T 1- ThNm quy n cho ý ki n giai o n l p d án u tư a- B Giao thông v n t i xem xét có ý ki n b ng văn b n i v i các công trình thu c d án nhóm A; b- C c ư ng sông Vi t Nam xem xét có ý ki n b ng văn b n i v i các công trình thu c d án nhóm B, C trên ư ng thu n i a Trung ương;
  4. c- S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xem xét có ý ki n b ng văn b n i v i các công trình thu c d án nhóm B, C trên ư ng thu n i a a phương. ( Các công trình ư c phân lo i d án nhóm A, B, C theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng ). 2- ThNm quy n c p phép thi công a- C c ư ng sông Vi t Nam xem xét, gi i quy t i v i các trư ng h p thi công trên ư ng thu n i a Trung ương; b- S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xem xét, gi i quy t i v i các trư ng h p thi công trên ư ng thu n i a a phương. V- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th thông tư s 318 TT/PC ngày 6 tháng 9 năm 1996 và Quy t nh s 2047 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2- V trư ng V Pháp ch v n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và m i t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành các quy nh t i Thông tư này. 3- Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân liên quan ph n ánh v B Giao thông v n t i nghiên c u b sung, s a i cho phù h p. K.T B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP - Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP - UBND các t nh, tp tr c thu c TW - Các S GTVT, GTCC - Các C c SVN, BVN, G CLQLCT - LH SVN Ph m Quang Tuy n - Lưu: VP, PCVT
Đồng bộ tài khoản