Thông tư số 3-BXD/KTQH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 3-BXD/KTQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3-BXD/KTQH về việc lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn và thị tứ do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3-BXD/KTQH

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-BXD/KTQH Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 3-BXD/KTQH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N L P, XÉT DUY T QUY HO CH XÂY D NG CÁC THN TR N THN T Căn c pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân m i c p ư c U ban Thư ng v Qu c H i khoá IX thông qua ngày 25/6/1996; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng quy nh v l p án quy Ho ch xây d ng ô th và Thông tư s 25/BXD-KTQH ngày 22/8/1995 c a B Xây d ng hư ng d n xét duy t Quy ho ch xây d ng ô th . th c hi n Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th VIII c a ng, B Xây d ng hư ng d n vi c l p, xét duy t Quy ho ch xây các th tr n th t như sau: I/ NGUYÊN T C CHUNG 1/ M c ích M c ích công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng các th tr n, th t nh m xác l p cơ s pháp lý và khoa h c cho vi c qu n lý, phát tri n ô th ; th c hi n m c tiêu công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; t ng bư c hình thành m ng lư i ô th h p lý, tránh không t o thành các siêu ô th ; tuỳ theo i u ki n t ng nơi, t t c các th tr n u ph i ư c phát tri n trên cơ s Ny m nh công nghi p và d ch v mang ý nghĩa ti u vùng, ng th i hình thành các th t làm trung tâm kinh t , văn hoá cho m i xã ho c c m xã các th tr n, th t có th phát huy ư c vai trò là " i m t a" phát tri n nông thôn, Ny m nh quá trình ô th hoá và i u hoà s tăng trư ng, phát tri n c a các ô th l n. 2/ Ph m v áp d ng Thông tư này hư ng d n n i dung, trình t , phương pháp l p, xét duy t (thNm nh và phê duy t) quy ho ch xây d ng các th tr n và th t trên a bàn c nư c, tr các th tr n, là ô th v tinh c a các thành ph có quy nh riêng. 3/ Phân lo i các th tr n và th t
 2. 3.1. Theo v trí và ch c năng, các th tr n, th t ư c phân thành ba lo i sau: a) Các th tr n huy n l là ô th - trung tâm huy n, có ch c năng là trung tâm hành chính, d ch v , văn hoá, công nghi p, ti u th công nghi p và chuy n giao công ngh , khoa h c - k thu t c a m t huy n; b) Các th tr n, th t là trung tâm d ch v , kinh t , văn hoá cho m t xã, m t c m xã ho c m t ti u vùng; c) Các th tr n là ô th v tinh ư c hình thành trong vùng nh hư ng, tr c ti p g n v i s phát tri n c a ô th trung tâm c p qu c gia, c p vùng liên t nh ho c vùng kinh t - hành chính t nh; 3.2. Các tiêu chuNn ch y u phân lo i các th tr n và th t : a) Căn c Quy t nh 132/H BT ngày 5/5/1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) thì các th tr n là ô th lo i V ph i có quy mô dân s t 4.000 - 30.000 ngư i, vùng núi có dân s t i thi u là 2.000 ngư i; t l lao ng phi nông nghi p ph i t t i thi u là 60%; bư c u ã xây d ng ư c các công trình cơ s h t ng công c ng ch y u có trình thích h p; m t dân s bình quân là 6.000 ngư i/km2, vùng núi kho ng 3.000 ngư i/km2; b) i v i các th t , hi n nay Nhà nư c chưa có quy nh tiêu chuNn phân lo i, nên trong khi l p quy ho ch có th t m s d ng các tiêu chuNn sau: Quy mô dân s t i thi u là 2.000 ngư i; vùng núi là 1.000 ngư i; t l lao ng phi nông nghi p t i thi u ph i t 40%; bư c u ã xây d ng ư c m t s công trình cơ s h t ng k thu t ch y u như: giao thông, c p, thoát nư c, c p i n v.v... và các công trình ph c v thi t y u hàng ngày như ch ; các c a hàng d ch v thương m i, y t ; trư ng h c ph thông c p 1, 2; cơ s khuy n nông; chuy n giao công ngh ; cơ s s n xu t ti u th công nghi p; d ch v th thao, ngh ngơi; công trình thông tin văn hoá, v.v...; m t dân s bình quân là 3.000 ngư i/km2, vùng núi kho ng 1000 ngư i/km2; c) i v i các th tr n, th t có ch c năng c bi t, ho c là các ô th v tinh thì tiêu chuNn phân lo i ư c xác nh theo quy nh riêng. 4/ Yêu c u l p, xét duy t và i u ch nh quy ho ch xây d ng các th tr n và th t 4.1 có th nhanh chóng hoàn thành vi c l p và xét duy t Quy ho ch xây d ng các th tr n và các th t trên a bàn c nư c, tuỳ theo i u ki n th c t m i a phương có th huy ng m i l c lư ng cán b chuyên môn thu c các Vi n Quy ho ch, các công ty tư v n xây d ng, giáo viên và sinh viên các trư ng i h c, Trung h c chuyên nghi p Ngành ki n trúc và xây dưng tham gia l p quy ho ch xây d ng các th tr n th t ; 4.2. Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, t nh, thành ph , sơ quy ho ch xây d ng vùng huy n (n u có) ư c duy t, ng th i tuân th các quy nh c a pháp lu t, các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t c a Nhà nư c có liên quan và các i u ki n kinh t - xã h i, t nhiên c a m i a phương;
 3. 4.3 Các d án quy ho ch xây d ng th tr n, th t ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t và sau khi phê duy t ph i ư c công b công khai cho dân bi t, th c hi n. Các d án quy ho ch xây d ng th tr n, th t ư c duy t là cơ s pháp lý qu n lý ô th ; qu n lý s d ng t ai; tri n khai các d án u tư xây d ng; l p k ho ch u tư xây d ng hàng năm, ng n h n và dài h n c a các ngành và a phương. 4.4. Vi c i u ch nh Quy ho ch xây d ng th tr n, th t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 7 - i u l qu n lý Quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph . II/ N I DUNG, TRÌNH T VÀ PHƯƠNG PHÁP L P QUY HO CH XÂY D NG CÁC THN TR N VÀ THN T 1/ Ph m vi, danh gi i và th i h n l p quy ho ch 1.1. Ph m vi, ranh gi i l p quy ho ch xây d ng các th tr n, ư c xác nh b i ranh gi i hành chính c a các th tr n, nh ng khu t lân c n n m ngoài ranh gi i hành chính, nhưng thu c hư ng m r ng th tr n, thì cũng ư c khoanh nh vào ph m v , ranh gi i l p quy ho ch; i v i các th t , ph m vi, ranh gi i l p quy ho ch xây d ng ư c xác nh tuỳ thu c vào i u ki n th c ti n c a t ng nơi, do cơ quan có thNm quy n xét duy t quy ho ch quy t nh. 1.2. Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ư c l p cho th i h n phát tri n dài h n là 10 - 15 năm và th i h n xây d ng t u là 5 năm; 2/ N i dung quy ho ch xây d ng các th tr n và th t N i dung quy ho ch xây d ng các th tr n và th t bao g m: 2.1. Phân tích ánh giá t ng h p các i u ki n t nhiên, hi n tr ng và các ngu n l c phát tri n th tr n, th t ; 2.2. Lu n ch ng xác l p các cơ s thi t k quy ho ch, hình thành các quan i m và m c tiêu phát tri n; 2.3 Nghiên c u thi t k quy ho ch, g m 4 n i dung ch y u sau: a) nh hư ng phát tri n th tr n, th t trong giai o n t 10 - 15 năm; b) Quy ho ch s d ng t ai, ki n trúc ô th , cơ s h t ng và b o v môi trư ng, nh m c th hoá nh hư ng phát tri n; c) L p k ho ch u tư xây d ng cho 5 năm u;
 4. d) Xác nh l gi i; l a ch n và gi i thi u ki n trúc các m u nhà, công trình công c ng, các gi i pháp công ngh và k thu t phù h p v i i u ki n xây d ng th tr n, th t c a t ng a phương 2.4 Quy nh qu n lý xây d ng th tr n, th t theo quy ho ch. 3/ Trình t và phương pháp l p quy ho ch xây d ng các th tr n và th t . Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ư c l p theo 4 bư c sau: 3.1. Bư c 1: Thu th p các căn c l p quy ho ch, g m: a) Các b n g c, bao g m các b n a chính và b n a hình t l 1/2000. nh ng nơi chưa có b n a hình, thì có th s d ng b n a chính, k t h p v i vi c th c a, xem xét t i hi n trư ng sơ phác quy ho ch (tr nh ng nơi có a hình quá ph c t p), nhưng khi tri n khai các d án u tư xây d ng, thì nh t thi t ph i l pb n o c a hình chính xác; b) Các văn b n ch o c a ng, Nhà nư c và các d án quy ho ch, d án u tư có liên quan ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; c) Hi n tr ng v kinh t , dân s , s d ng t ai, ki n trúc và xây d ng các công trình công c ng, nhà , cơ s h t ng, v sinh môi trư ng v.v... d) Các i u ki n t nhiên: V trí, a hình, khí h u, a ch t, c nh quan, các ngu n tài nguyên thiên nhiên ch y u v.v... 3.2. Bư c 2: Lu n ch ng xác l p các cơ s l p quy ho ch xây d ng các th tr n, th t (nhi m v thi t k quy ho ch), g m: a) Phân tích ánh giá các căn c l p quy ho ch, trên cơ s ó rút ra nh ng v n t n t i c n gi i quy t; b) ánh giá phân lo i qu t xây d ng, xác nh hư ng ch n t phát tri n không gian; c) Lu n ch ng xác nh tính ch t, quy mô dân s , nhu c u s d ng t ai, quy chuNn và các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u phát tri n cơ s h t ng (giao thông, c p nư c, c p i n, thoát nư c; chuNn b k thu t t ai, nhà , công trình công c ng); d) Xây d ng quan i m, m c tiêu phát tri n và sơ nguyên t c hình thành cơ c u xây d ng các th tr n, th t . 3.3. Bư c 3: Nghiên c a các gi i pháp quy ho ch xây d ng các th tr n, th t : Nghiên c u các gi i pháp quy ho ch, ki n trúc và cơ s h t ng nh m c th hoá sơ nguyên t c, hình thành cơ c u quy ho ch xây d ng các th tr n, th t và các n i dung quy ho ch ã nêu t i kho n 2 - M c II c a Thông tư này, trên cơ s ó, l p h sơ quy ho ch trình các cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duyêt.
 5. 3.4. Bư c 4: T ch c xét duy t quy ho ch, ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch và công b công khai quy ho ch ư c duy t. 4/ Thành ph n h sơ quy ho ch xây d ng các th tr n và th t : Căn c i u 12 c a "Quy nh l p quy ho ch xây d ng ô th " ban hành kèm theo Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng, thành ph n h sơ quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ph i m b o th hi n ư c nh ng yêu c u k thu t ch y u, nhưng ph i ơn gi n, ng n g n, d hi u có tác d ng thi t th c trong vi c ch o qu n lý xây d ng các th tr n th t . 4.1. Ph n các b n v N i dung các b n v nêu t i i u 12 c a quy nh l p quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 322/BXD- T c a B trư ng B Xây d ng, ư c th hi n thành 4 b n v như sau: a/ Sơ liên h vùng, t l 1/10.000 - 1/50.000. B n v này ph i th hi n ư c nh ng n i dung ch y u sau: - V trí, ch c năng c a th tr n, th t trong m ng lư i các i m dân cư trên a bàn c a huy n ho c ti u vùng, nơi b trí th tr n, th t ; - Các m i quan h tương h gi a th tr n, th t v i ti u vùng và vùng huy n v m t kinh t , văn hoá, d ch v xã h i, chuy n giao công ngh và i u ki n t nhiên; - D ki n quy ho ch m ng lư i cơ s h t ng ranh gi i th tr n, th t (cơ s h t ng i ngo i) m b o tăng cư ng m i quan h m t thi t thư ng xuyên gi a th tr n, th t v i huy n và ti u vùng lân c n; b/ B n hi n tr ng và ánh giá t ng h p t xây d ng, t l 1/2000. N i dung b n v này g m: - ánh giá hi n tr ng s d ng t ai, trong ó xác nh các khu t (theo ch c năng) ã s d ng n nh, phù h p v i quy ho ch ư c gi l i; các khu t ã s d ng n nh, phù h p v i quy ho ch, nhưng ph i có gi i pháp ch nh trang, c i t o; nh ng khu t ph i chuy n i m c ích s d ng; các di s n văn hoá, l ch s , các công trình ki n trúc, c nh quan có giá tr ư c x p h ng, có yêu c u ph i b o v và t n t o; các hành lang b o v các công trình h t ng k thu t theo quy nh c a pháp lu t và Quy chuNn, tiêu chuNn thi t k Quy ho ch xây d ng. - ánh giá t ng h p các y u t t nhiên, cơ s h t ng k thu t, kinh t , xã h i và môi trư ng i v i các khu t chưa s d ng vào m c ích xây d ng n m trong hư ng m r ng th tr n, th t , trên cơ s ó phân qu t thành các lo i thu n l i, ít thu n l i và không thu n l i xây d ng th tr n, th t tuỳ theo thu c vào m c ích s d ng khác nhau; - L p phương án ch n t và ch n hư ng m r ng th tr n, th t .
 6. c/ B n quy ho ch s d ng t ai và cơ s h t ng k thu n, t l 1/2000. B n v này ph i th hi n ư c các n i dung ch y u c a các b n v s 3, 4, 5, 6, 7, 8 quy nh t i i u 12 c a Quy nh l p Quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 322/BXD- T c a B trư ng B Xây d ng, g m: - Phân khu ch c năng và phân b các lo i t xây d ng nhà , ph c v công c ng, cây xanh, giao thông, cơ s h t ng k thu t, t s n xu t và các lo i t khác trong th i h n 10 - 15 năm. - Phân ư t s d ng t xây d ng theo các k ho ch 5 năm, trên cơ s ó phân nh rõ các vùng c trưng và quy nh rõ các ch tiêu qu n lý s d ng t và xây d ng i v i các vùng c trưng ó, g m: di n tích t, m c ích s d ng, t ng di n tích sàn, m t xây d ng, t ng cao trung bình, h s s d ng t, m t cư trú và hình th c chia lô. - M ng lư i ư ng giao thông các công trình h t ng ch y u; các m t c t ư ng và quy nh l gi i i v i các tuy n ư ng; các công trình x lý v sinh môi trư ng ô th . d/ Các sơ t ch c không gian quy ho ch - ki n trúc c a th tr n, th t g m: - Sơ phác Quy ho ch chi ti t khu trung tâm t l 1/500 (g m m t b ng, m t ng và ph i c nh); - Nghiên c u, gi i thi u các m u nhà ; các công trình ph c v l i ích công c ng và gi i pháp cơ s h t ng k thu t ch y u cho th tr n, th t ; - Sơ nh hư ng ki n trúc, trong ó xác nh rõ các di tích văn hoá l ch s , các công trình ki n trúc có giá tr ph i gi gìn; các vùng thiên nhiên c n b o v ; các khu v c trung tâm và t i m, nơi t p trung xây d ng các công trình tiêu bi u; các ư ng ph chính và các vùng ki n trúc - c nh quan t o nên khung, sư n b c c không gian ki n trúc th tr n, th t . Các b n v trên ư c th hi n như sau: - i v i h sơ màu s d ng trong các h i ngh xét duy t, các b n v a, b, c, d ph i ư c th c hi n theo úng t l quy nh; - i v i h sơ m c ch th hi n m t b n v c kh Ao theo úng t l quy nh; còn các b n v a, b, d thì ư c thu nh kh A3 ho c A4 v i t l thích h p, có kèm theo t xích ưa vào ph n minh ho ho c ph l c c a thuy t minh: - i v i các th tr n l n, tuỳ thu c vào i u ki n c th , b n v c có th th hi n thành hai b n v là B n Quy ho ch s d ng t ai và B n Quy ho ch xây d ng cơ s h t ng k thu t; 4.2. Ph n văn b n a/ T tình, thuy t minh, ph l c. b/ D th o " i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch".
 7. III/ T CH C XÉT DUY T QUY HO CH XÂY D NG CÁC THN TR N VÀ THN T 1/ N i dung và trình t xét duy t Các d án quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ph i ư c t ch c xét duy t theo trình t sau: 1.1. ThNm nh, thông qua nhi m v thi t k quy ho ch: Giám c S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng ( i v i ô th ã có KTS trư ng) ch trì ph i h p v i Ch t ch U ban nhân dân huy n ho c c p tương ương thNm nh và báo cáo v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua nhi m v thi t k quy ho ch; 1.2. T ch c h i ngh H i ng Ki n trúc - Quy ho ch c a t nh: Trong quá trình nghiên c a l p Quy ho ch xây d ng th tr n, th t , tuỳ theo yêu c u U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th t ch c h i ngh H i ng Ki n trúc - Quy ho ch l y ý ki n óng góp trư c khi hoàn ch nh h sơ quy ho ch, n u xét th y c n thi t. 1.3. T ch c thNm nh và trình duy t Quy ho ch xây d ng th tr n, th t : S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ( i v i ô th ã có KTS trư ng) ch trì thNm nh Quy ho ch xây d ng th tr n, th t trư c khi trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2/ ThNm quy n Phê duy t và i u ch nh Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t 2.1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t quy ho ch xây d ng các th tr n trên a bàn do mình qu n lý, sau khi ã ư c H i ng nhân dân cùng c p thông qua; 2.2. U ban nhân dân huy n và c p tương ương phê duy t Quy ho ch xây d ng các th t thu c a bàn do mình ph trách theo s phân c p c a U ban nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, sau khi có văn b n tho thu n c a S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ( i v i ô th ã có KTS trư ng) và t trình c a U ban nhân dân xã, nơi ây d ng th t ó và H i ng nhân dân cùng c p thông qua. 3/ N i dung thNm tra và phê duy t Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t ; N i dung thNm tra, phê duy t quy ho ch xây d ng các th tr n, th t theo hư ng d n t i thông tư s 25/BXD-KTQH ngày 22/8/1995 c a B Xây d ng; IV/ T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i B Xây d ng ch o vi c l p, xét duy t Quy ho ch xây d ng các th tr n, th t trên a bàn
 8. c nư c m b o ph c v k p th i cho yêu c u qu n lý và phát tri n ô th và theo úng hư ng d n c a Thông tư này; 2. Các S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ( i v i ô th có KTS trư ng) căn c vào hư ng d n t i Thông tư này, t ch c vi c t p hu n và tri n khai công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng các th tr n, th t trên a bàn do mình ph trách; 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n, các t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan, n u phát hi n nh ng i u b t h p lý thì ph n nh k p th i v B Xây d ng nghiên c a gi i quy t. Ngô Xuân L c ( ã ký) M US 1 CƯƠNG SO N TH O THUY T MINH QUY HO CH XÂY D NG THN TR N (THN T ) X, HUY N Y, T NH Z (Ban hành kèm theo Thông tư s /BXD-KTQH ngày tháng năm 1997 c a B Xây d ng) I/ M U. 1/ S c n thi t l p quy ho ch xây d ng th tr n (th t ) X. 2/ M c tiêu và nhi m v quy ho ch xây d ng th tr n (th t ) X. 3/ Các căn c l p quy ho ch. II/ CÁC I U KI N T NHIÊN VÀ HI N TR NG 1. Các i u ki n t nhiên 1.1. V trí a lý, a i m xây d ng. 1.2. a hình. 1.3. Khí h u. 1.4. a ch t công trình. 1.5. a ch t thu văn (n u có).
 9. 1.6. Tài nguyên khoáng s n. 1.7. Nh ng tai bi n thiên nhiên (n u có). 2/ Hi n tr ng 2.1. Dân s và lao ng. 2.2. Cơ s kinh t - k thu t. 2.3. Tình hình s d ng t ai. 2.4. Tình hình xây d ng nhà và cơ s h t ng xã h i khác. 2.5. Tình hình xây d ng cơ s h t ng k thu t. 3/ ánh giá t ng h p 3.1. Thu n l i. 3.2. Khó khăn III/ N I DUNG NNH HƯ NG QUY HO CH XÂY D NG THN TR N, THN T (X) 1/ Lu n ch ng các cơ s hình thành, phát tri n th tr n, th t (X) 1.1. Ph m vi nghiên c u quy ho ch 1.2. Tính ch t 1.3. Cơ s kinh t - k thu t và quy mô dân s a/ Các ngành kinh t ch y u t o ng l c phát tri n th tr n (th t ) b/ Tính toán quy mô dân s 1.4. Quy mô t ai 1.5. ánh giá và phân h ng qu t xây d ng a/ Phân lo i qu t theo các m c thu n l i v xây d ng b/ Ch n hư ng phát tri n 2/ Quy ho ch s d ng t ai và nh hư ng ki n trúc th tr n, th t . 2.1. Cơ c u s d ng t ai 2.2. Phân khu ch c năng
 10. 2.3. nh hư ng ki n trúc th tr n (th t ) 3/ Quy ho ch xây d ng m ng lư i cơ s h t ng xã h i 3.1. Nhà 3.2. M ng lư i các công trình ph c v g m: Giáo d c, y t , văn hoá - th d c th thao, thương m i, ăn u ng, công c ng, d ch v khác. 4/ Quy ho ch xây d ng cơ s h t ng k thu t 4.1. Giao thông; 4.2. ChuNn b k thu t t ai; 4.3. C p nư c; 4.4. C p i n, chi u sáng công c ng; 4.5. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. IV/ QUY HO CH XÂY D NG T U (5 NĂM) 1/ Các v n c p bách c n ưu tiên gi i quy t. 2/ Các d án u tư. 3/ ư c tính kinh phí, hình th c và ngu n v n u tư. 4/ Chính sách, cơ ch và bi n pháp th c hi n quy ho ch. V/ KI N NGHN, T CH C TH C HI N VI/ PH L C: (CÁC BI U B NG VÀ HÌNH V THU NH ) M US 2 CƯƠNG SO N TH O T TRÌNH XIN PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG THN TR N (ÁP D NG CHO C THN T ) (THAY CHO THUY T MINH TÓM T T) (Ban hành kèm theo Thông tư s /BXD-KTQH ngày tháng năm 1997 c a B Xây d ng) UBND HUY N... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S /TT-UB ....ngày... tháng...năm 1997
 11. T TRÌNH XIN PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG THN TR N..., HUY N.....,T NH...... Kính g i: UBND t nh (Thành ph ) ..................... Th c hi n ý ki n ch o c a UBND t nh (Thành ph ) và B Xây d ng, UBND huy n........và S Xây d ng (KTS trư ng)......... ã t ch c l p quy ho ch xây d ng th tr n...... n năm 2010. D án quy ho ch xây d ng th tr n (th t )....... ã ư c t ch c xin ý ki n các Ban, ngành có liên quan, UBND, H ND huy n, th tr n (xã)... ã thông qua. UBND huy n..... kính trình UBND t nh (Thành ph )...... xem xét phê duy t Quy ho ch xây d ng th tr n..... v i nh ng n i dung ch y u sau: I/ N I DUNG NNH HƯ NG QUY HO CH XÂY D NG THN TR N....... 1/ Ph m vi nghiên c u l p quy ho ch Ph m vi nghiên c u l p quy ho ch g m vùng t r ng... ha, ư c xác nh như sau: 1.1. Phía B c giáp..... 1.2. Phía Nam giáp.... 1.3. Phía Tây giáp.... 1.4. Phía ông giáp.... 2/ Tính ch t 3/ Quy mô dân s 3.1. Dân s hi n tr ng (1997)...... ngư i; 3.2. Dân s năm (2002)...... ngư i; 3.3. Dân s năm (2010)...... ngư i; 4/ Quy mô t ai 4.1. Hi n tr ng (1997).......ha, bình quân........m2/ngư i; 4.2. Năm (2002)..........ha, bình quân..... m2/ngư i; 4.3. Năm (2010)..........ha, bình quân..... m2/ngư i; 5/ Quy ho ch s d ng t ai và nh hư ng ki n trúc
 12. 5.1. Hư ng ch n t phát tri n 5.2. Cơ c u s d ng t 5.3. Phân vùng ch c năng. T ng di n tích t quy ho ch ư c phân thành các khu ch c năng ch y u sau: a/...... b/......... 5.4. nh hư ng ki n trúc và c nh quan 6/ Quy ho ch xây d ng m ng lư i cơ s h t ng xã h i Nêu khái quát quy ho ch xây d ng v xây d ng nhà , các công trình ph c v giáo d c, y t , văn hoá - TDTT, thương m i, ăn u ng, công c ng và các d ch v khác. 7/ Quy ho ch xây d ng cơ s h t ng k thu t. Nêu khái quát v t ch c m ng lư i giao thông ( ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, ư ng không), chuNn b k thu t t ai, c p nư c, c p i n và chi u sáng công c ng và thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. II/ N I DUNG QUY HO CH XÂY D NG T U 1/ Các d án u tư xây d ng 1.1. Các d án ang th c hi n 1.2. Các d án ưu tiên phát tri n 1.3. Nhu c u v n và bi n pháp huy ng 1.4. Các chính sách, cơ ch và bi n pháp th c hi n quy ho ch III/ KI N NGHN VÀ T CH C TH C HI N ngh UBND t nh (Thành ph )....... 1/ Phê duy t Quy ho ch xây d ng th tr n.... 2/ Giao cho UBND huy n ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch sau khi có s tho thu n c a S Xây d ng (KTS trư ng Thành ph ) và t ch c th c hi n quy ho ch. 3/ Các ngh khác....
 13. Trên ây là ý ki n c a UBND huy n..., kính trình UBND t nh (Thành ph ) xem xét, quy t nh. T/M U ban nhân dân huy n Ch t ch Nơi nh n - Như trên - B Xây d ng ( b/c) - S Xây d ng (KTST) - Các S , Ngành liên quan - UBND th tr n (xã) - Lưu VP M US 3 CƯƠNG SO N TH O QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG THN TR N (THN T ) (Ban hành kèm theo Thông tư s /BXD-KTQH ngày tháng năm 1997 c a B Xây d ng) UBND T NH (TP) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S /Q -UB ....,ngày tháng năm 199 QUY T NNH C A UBND T NH (THÀNH PH )..... V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG THN TR N (THN T ).... U BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ban hành ngày 21/6/1994; - Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; - Căn c T trình s /TT-UB c a UBND huy n.......
 14. - Theo ngh c a Giám c S Xây d ng (KTS trư ng Thành ph ). QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch xây d ng th tr n (th t )....., t nh (Thành ph ).... v i nh ng n i dung ch y u sau: 1/ Ph m v , ranh gi i l p quy ho ch Ph m vi, ranh gi i l p quy ho ch xây d ng th tr n (th t ) bao g m vùng t có di n tích.... ha, có ranh gi i ư c xác nh như sau: 1.1. Phía B c giáp..... 1.2. Phía Nam giáp.... 1.3. Phía Tây giáp.... 1.4. Phía ông giáp.... 2/ Tính ch t 3/ Quy mô dân s 3.1. Dân s hi n tr ng (1997)...... ngư i; 3.2. Dân s năm (2002)............. ngư i; 3.3. Dân s năm (2010)............. ngư i; 4/ Quy mô t ai xây d ng 4.1. Hi n tr ng (1997).......ha, bình quân........m2/ngư i; 4.2. Năm (2002)..........ha, bình quân..... m2/ngư i; 4.3. Năm (2010)..........ha, bình quân..... m2/ngư i; 5/ Quy ho ch s d ng t ai 5.1. Hư ng ch n t phát tri n 5.2. Cơ c u s d ng t ai 5.3. Phân khu ch c năng 5.4. nh hư ng ki n trúc c nh quan ô th 6/ Quy ho ch xây d ng cơ s h t ng xã h i (nhà , d ch v các lo i) và k thu t (Giao thông, chuN n b k thu t t ai, c p i n, c p nư c, i n chi u sáng công c ng,
 15. thoát nư c bN n và v sinh môi trư ng ô th , trong ó ch y u ch duy t các công trình ngu n, ch tiêu kinh t k thu t, các công trình u m i và lư i phân ph i ch o). 7/ Khi t ch c th c hi n c n lưu ý các i m sau: 7.1................. 7.2................. i u 2: Giao cho UBND huy n........, S xây d ng (KTS trư ng) và Ch t ch UBND th tr n....... 1/ Hoàn ch nh h sơ, t ch c công b quy ho ch xây d ng th tr n t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan bi t th c hi n; 2/ Ch o vi c th c hi n d án quy ho ch xây d ng, ph i h p ch t ch v i các ban, ngành trong trư ng h p huy ng các ngu n v n c i t o, xây d ng th tr n theo úng quy ho ch và pháp lu t. 3/ Hoàn ch nh D th o i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch UBND huy n ban hành, sau khi có s tho thu n c a S xây d ng (KTS trư ng). i u 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Trư ng Ban T ch c Cán b Chính quy n, KTS trư ng thành ph (n u có) Giám c S Xây d ng, các S Giao thông - V n t i, Bưu i n, Công nghi p, Ch t ch UBND huy n...., Ch t ch UBND th tr n (xã), th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. T/M U ban nhân dân t nh (thành ph ) Ch t ch Nơi nh n - Như i u 3 - Thư ng v T nh u ( b/c) - Thư ng v H ND t nh ( b/c) - B Xây d ng ( b/c) - Lưu VP M US 4 CƯƠNG SO N TH O I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH
 16. (Ban hành kèm theo Thông tư s BXD-KTQH ngày tháng năm 1997 c a B Xây d ng) I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH THN TR N (THN T ).......... HUY N........., T NH........... (Ban hành kèm theo Quy t nh s Q - UB ngày tháng năm c a UBND huy n) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi áp d ng 1/ Quy ho ch xây d ng th tr n (th t ).... quy nh vi c s d ng t ai, c i t o xây d ng, b o t n, tôn t o và khai thác s d ng các công trình trong ranh gi i l p Quy ho ch xây d ng th tr n (th t )... ã ư c phê duy t t i Quy t nh s /Q -UB ngày....tháng... năm c a UBND t nh (Thành ph ) (.....); 2/ Căn c vào h sơ quy ho ch xây d ng th tr n (th t ).... ư c duy t và các quy nh t i b n i u l này, các cơ quan qu n lý quy ho ch và xây d ng có liên quan theo quy n h n, trách nhi m ư c giao gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch, hư ng d n vi c tri n khai các d án u tư, tho thu n các gi i pháp ki n trúc, quy ho ch cho các công trình c i t o xây d ng trong th tr n (th t ) theo úng quy ho ch và pháp lu t. i u 2: Phân vùng qu n lý quy ho ch. 1/Ranh gi i và ph m vi nghiên c u l p quy ho ch 1.1. Phía B c giáp..... 1.2. Phía Nam giáp...... 1.3. Phía Tây giáp.... 1.4. Phía ông giáp.... 2/ T ng di n tích n m trong ranh gi i quy ho ch là.....ha, ư c phân thành các khu sau: B NG 1 S Các khu Di n T l Ghi TT tích % chú (ha) 1 Khu
 17. 2 Khu trung tâm 3 Khu di tích văn hoá l ch s cây xanh và TDTT 4 Khu công nghi p, kho tàng 5 Khu quân s 6 Giao thông, cơ s h t ng và vùng c m xây d ng 7 Các khu t c trưng khác T ng c ng 100 Chương 2: QUY NNH C TH i u 3: Các khu : 1/ Các khu hi n có, có di n tích là..... ha, g m các khu t ư c ký hi u là L1...........Lm ư c qu n lý, c i t o và phát tri n như sau: 1.1. i v i khu v c hi n có ư c gi l i c i t o, ch nh trang; 1.2. i v i các khu v c c n phá d xây d ng l i; 2/ Các khu m i phát tri n có di n tích là......ha, g m các th a t ư c ký hi u là Lm.......Ln, ư c qu n lý xây d ng như sau: 2.1. i v i khu nhà chung cư; 2.2. i v i khu bi t th , nhà vư n; 2.3. i v i khu nhà liên k ; 3/ Các ch tiêu chính qu n lý xây d ng các khu theo quy ho ch ư c quy nh t i B ng 2 B NG 2 Ký Ph m Ch c Di n tích Di n M t T ng cao H s hi u vi ô năng chung tích sàn xây trung s d ng ô ph t (m2) (m2) d ng % bình t 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
 18. i u 4: Khu trung tâm 1/ Khu trung tâm th tr n có di n tích là.......ha, g m các th a t có ký hi u là C1....Cn. 2/ Vi c qu n lý xây d ng t i khu trung tâm ư c quy nh như sau: 2.1. i v i khu trung tâm hành chính; 2.2. i v i khu trung tâm thương m i, d ch v ; 3/ Các ch tiêu ch y u qu n lý xây d ng khu trung tâm ư c quy nh t i B ng 2 i u 5: Khu di tích và văn hoá - l ch s , danh th ng, cây xanh và th d c th thao: 1/ Khu di tích và văn hoá - l ch s , danh lam th ng c nh và xây xanh, th d c th thao c a th tr n (th t ) có di n tích là.......ha, ư c ký hi u là A1.....An. 2/ Vi c qu n lý các khu này ư c quy nh như sau: 2.1. i v i các khu v c và công trình di tích văn hoá - l ch s và danh th ng ã ư c x p h ng; 2.2. i v i các khu v c cây xanh và m t nư c thoáng; 2.3. i v i khu th d c th thao; 3/ Các ch tiêu ch y u qu n lý quy ho ch các khu này ư c quy nh t i B ng 2. i u 6: Các khu công nghi p, kho tàng 1/ Các khu công nghi p, kho tàng có di n tích là.......ha, g m các th a t ư c ký hi u là I1....In 2/ Vi c qu n lý xây d ng t i các khu công nghi p, kho tàng ư c quy nh như sau: 2.1. i v i các khu công nghi p, kho tàng hi n có; 2.2. i v i các khu công nghi p, kho tàng m i phát tri n; 3/ Các ch tiêu ch y u qu n lý quy ho ch các khu này ư c quy nh t i B ng 2. i u 7: Khu quân s 1/ Khu quân s có di n tích là..... ha, g m các th a t có ký hi u là M1.....Mn. 2/ Vi c qu n lý quy ho ch các khu này quy nh như sau: 3/ Các ch tiêu ch y u qu n lý khu quân s ư c quy nh t i B ng 2
 19. i u 8: Nh ng quy nh v ki n trúc ô th i v i vi c xây d ng các lo i công trình 1/ Ki n trúc nhà 2/ Ki n trúc công nghi p 3/ Ki n trúc các công trình ph c v công c ng i u 9: L gi i và các vùng c m xây d ng 1/ L gi i B NG 3 TT Tên ư ng Chi u dài M t c t l gi i (m) (m) M t ư ng Hè, gi i phân cách ư ng 1 2 3 4 5 6 2/ Các vùng c m xây d ng Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 10: i u l này có giá tr và ư c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v Phòng qu n lý xây d ng c a Huy n gi i quy t. T/M U ban nhân dân huy n Ch t ch
Đồng bộ tài khoản