Thông tư số 3-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư số 3-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3-BYT/TT về việc điều chỉnh một số chế độ phụ cấp của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 177-HĐBT ngày 24/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh một số chế độ phụ cấp của ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-BYT/TT Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1985 THÔNG TƯ C A B Y T S 3-BYT/TT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1985 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 177-H BT NGÀY 24-12-1984 C A H I NG B TRƯ NG V VI C I U CH NH M T S CH PH C P C A NGÀNH Y T Thi hành Quy t nh s 177-H BT ngày 24-12-1984 c a H i ng B trư ng v vi c i u ch nh m t s ch ph c p c a ngành Y t ; sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i B Lao ng t i công văn s 158-L -CN5 ngày 4-3-1984 và B Tài chính t i công văn s 83-TC-HCVX ngày 14-2-1985. B Y t hư ng d n c th như sau: A. CÁC CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÁC CÔNG VI C SAU ÂY Ư C NÂNG M C PH C P LÊN G P 3 L N SO V I M C HI N HƯ NG I. CÁC CÁN B NHÂN VIÊN Y T LÀM VI C TRONG I U KI ND BN LÂY NHI M CÓ H I ÉN S C KHO , C TH : 1. Các ch c danh ã quy nh t i Ngh nh s 59/CP ngày 26-101-1960 c a H i ng Chính ph ; Quy t nh s 150-H BT ngày 7-12-1981 và i m 2 trong Quy t nh s 136-H BT ngày 17-8-1982 c a H i ngB trư ng , Thông tư s 24-BYT/TT ngày 31-12-1982 c a B Y t hư ng d n th c hi n i m 2 nói trên. Các ch c danh quy nh theo i u 1 t i Quy t nh s 150-H BT ngày 7-12-1981 c a H i ng B trư ng ư c c th hoá trong Quy t nh s 1051-BYT/Q ngày 31-12-1982 B Y t . 2. M c ph c p ư c nâng lên cho t ng i tư ng như sau: - M c ph c p hi n hư ng 45 /tháng; m c m i là 135 /tháng - M c ph c p hi n hư ng 36 /tháng; m c m i là 108 /tháng - M c ph c p hi n hư ng 30 /tháng; m c m i là 90 /tháng
  2. - M c ph c p hi n hư ng 15 /tháng; m c m i là 45 /tháng i v i h c sinh n th c t p, cán b gi ng d y hư ng d n h c t p nh ng nơi d b lây nhi m có h i s c kho ư c hư ng ph c p tính theo ngày c th như sau: - M c 135 /tháng là 5,20 /ngày. - M c 108 /tháng là 4,20 /ngày. - M c 90 /tháng là 3,50 /ngày. - M c 45 /tháng là 1,80 /ngày. 3. Nguyên t c tr ph c p v n th c hi n theo i m c trong Thông tư s 24-BYT/TT ngày 31-12-1982 c a B Y t ã hư ng d n. II. CÁN B , NHÂN VIÊN Y T PH C V B NH NHÂN T I KHOA C P C U H I S C ( I U TRN TÍCH C C) CÁC B NH VI N ư c quy nh t i i m 3 trong Quy t nh s 136-H BT và Thông tư s 24- BYT/TT c a B Y t hư ng d n th c hi n i m 3 nói trên. Nay b sung thêm b ph n c p c u nhi và sơ sinh non, có t 5 giư ng b nh c p c u nhi i u tr tích c c tr lên t i khoa nhi, khoa s n b nh vi n. M c hi n hư ng 30 /tháng, m c ph c p m i là 90 /tháng. III. CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÔNG TÁC D P T T DNCH NGUY HI M ư c b sung t i i m a, i u 1 trong Quy t nh s 150-H BT ngày 7-12-1981, ư c hư ng theo i u 4 c a Ngh nh s 59-CP là 36 /tháng nay ư c hư ng như sau: Cán b , nhân viên y t làm công tác lưu ng phòng ch ng d ch, ch ng s t rét, hư ng ph c p quy nh i u 6, Ngh nh s 59-CP m c cũ hi n hư ng 15 /tháng, m c ph c p m i là 45 /tháng. Ngoài ra trong nh ng ngày i ch ng d ch, d p t t d ch ư c hư ng thêm m t kho n ph c p theo ngày, quy nh như sau: a) Ph c p 10 /ngày: - Trong nh ng ngày i ch ng d ch, d p t t d ch t i d ch t , d ch h ch, b nh d ch l (chưa ư c xác nh nhưng thu c b nh d ch). - Trong nh ng ngày i săn b n thú r ng b t sinh v t trung gian truy n b nh d ch nghiên c u. - Trong nh ng ngày i b t mu i l y thân mình là m i cho mu i t nghiên c u. b) Ph c p 8 /ngày:
  3. - Trong nh ng ngày i ch ng d ch, d p t t d ch s t xu t huy t, l , viêm gan siêu vi trùng, b ch h u, s t rét, viêm não, s t so n trùng, v.v... - Trong nh ng ngày tr c ti p pha hoá ch t c, làm công tác 3 di t. c) Ph c p 5 /ngày: trong nh ng ngày i ch ng d ch, d p t t d ch i v i t t c các b nh d ch còn l i. Trong th i gian i ch ng d ch v n ư c hư ng ti n công tác phí, ph c p lưu trú theo Thông tư s 31-TC/HCVX ngày 22-8-1984 c a B Tài chính. IV. CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÔNG TÁC PH U THU T Hư ng theo Quy t nh s 323-TTg ngày 22-12-1980 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 6-BYT/TT ngày 6-3-1981 c a B Y t hư ng d n; i m 4 trong Quy t nh 136-H BT c a H i ng B trư ng và Thông tư s 24-BYT/TT c a B Y t hư ng d n i m 4 nói trên. a) Cán b nhân viên y t làm công tác ph u thu t k c gi i ph u b nh (ph u thu t xác ch t) cũng ư c nâng lên g p 3 l n so v i m c hi n hư ng; các ca c bi t ư c hư ng g p 2 lo i 1 nay cũng ư c nâng lên g p 3 l n so v i hi n hư ng. b) B sung thêm: - Ph c p các th thu t nay cũng ư c nâng lên g p 3 l n so v i m c hi n hư ng quy nh t i Thông tư s 6-BYT/TT ngày 6-3-1981 c a B Y t hư ng d n (m c cao nh t 4,5 /1ca). - các th thu t s n khoa như n o thai, t vòng phòng khám a khoa khu v c xã cũng ư c hư ng ph c p như b nh vi n. - M c ph c p m i ư c nâng lên g p 3 l n m c hi n hư ng như sau: M c ph c p b i dư ng i tư ng ph c p Ca lo i 1 Ca lo i 2 Ca lo i 3 Hi n M i Hi n M i Hi n M i hư ng hư ng hư ng - Ngư i m chính và ngư i gây mê hư ng ph c p như ngư i 12 36 8 24 6 18 m chính - Ngư i ph m và ngư i gây mê hư ng ph c p như ngư i 6 18 4,50 13,50 3 9 ph m - Ngư i giúp vi c và ngư i gây mê hư ng ph c p như ngư i 2 6 2 6 1,60 4,80 giúp vi c
  4. V- CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÔNG TÁC THƯ NG TR C VÀ LÀM THÊM GI 1. Cán b , nhân viên y t làm công tác thư ng tr c các cơ s i u tri ph c p ư c nâng lên 3 l n m c quy nh t i i m 5 trong Quy t nh s 136-H BT ngày 17-8- 1982 và Thông tư s 24-BYT/TT c a B Y t hư ng d n. - M c m i hư ng như quy nh trong Thông tư s 23-BYT/TT ngày 20-7-1984 c a B Y t hư ng d n. - B sung thêm v ch ph c p i v i h c sinh khi thư ng tr c các cơ s i u tr quy nh trong Thông tư s 3-BYT/TT ngày 19-3-1982 c a B Y t hư ng d n, nay cũng ư c nâng lên 3 l n m c ph c p hi n hư ng (m c cũ 5 , m c m i 15 ; m c cũ 4 m c m i 12 ; m c cũ 3 m c m i 9 ). 2. Ph c p làm thêm gi : cán b , nhân viên y t ph c v trong các trư ng h p: - Khám b nh , ch a b nh , c p c u b nh nhân . - Khám s c kho , khám tuy n quân, xác nh thương t t. - Ch ng d ch, d t t t d ch. N u ư c ngư i ph trách ơn v yêu c u ph i làm thêm gi thì nay ư c nâng m c ph c p lên 3 l n m c quy nh t i i u 4 trong Quy t nh s 150/H BT ngày 7-12-1981 c a H i ng B trư ng c th như sau: i tư ng M c ph c p cũ theo M c ph i u 4 c a Quy t c pm i nh s 150 H BT - Cán b , nhân viên có m c lương chính cũ t 85 ng tr lên 2,5 /gi 7,5 /gi - Cán b , công nhân viên có m c lương chính cũ t 45 ng n 84 ng 2 /gi 6 /gi - Cán b , nhân viên có m c lương dư i 45 1,6 /gi 4,8 /gi ng B. M C PH C P PH N TRĂM LƯƠNG CHÍNH M I HÀNG THÁNG I V I CÁN B , NHÂN VIÊN TR C TI P I U TRN, PH C V B NH NHÂN TRONG KHU V C PHONG (H I) QUY NNH T I I U 2 NGHN NNH S 59/CP NGÀY 26-101-960 C A H I NG CHÍNH PH Ư C THAY I L I NHƯ SAU: -M ct i a i v i cán b , nhân viên ph c v gián ti p cũ 40%, m i nâng lên 80%. -M ct i a i v i cán b , nhân viên ph c v tr c ti p cũ 60%, m i nâng lên 100%. Cách tính như sau:
  5. Cán b , nhân viên tr c ti p và gián ti p làm công tác i u tr ph c v b nh nhân phong, có th i gian công tác liên t c t 10 năm tr lên t i các khu i u tr phong, b nh vi n phong ư c hư ng m c t i a cao nh t nói trên. Nhưng m c ph c p t i a m i tháng không ư c quá 100% lương chính m i i v i cán b nhân viên ph c v tr c ti p, 80% lương chính m i i v i cán b nhân viên ph c v gián ti p. Cách tính ph c p i v i cán b nhân viên có th i gian công tác tr i phong dư i 10 năm cách tính v n như cũ. C. THÔNG TƯ NÀY THI HÀNH K T NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1985. NH NG QUY NNH TRƯ C ÂY TRÁI V I THÔNG TƯ NÀY U BÃI B Trư c khi chưa c i ti n ch ti n lương, H i ng B trư ng quy t nh i u ch nh m t s ch ph c p i v i cán b , nhân viên y t là th hi n s quan tâm c a ng và Nhà nư c i v i công tác y t , trư c h t i v i công tác phòng b nh và ch a b nh. Trư c s quan tâm ó, th trư ng các ơn v y t a phương, th trư ng các ơn v tr c thu c c n ng viên giáo d c cán b nhân viên thu c quy n, nâng cao tinh th n trách nhi m hơn n a ph c v t t s c kho c a cán b , công nhân, viên ch c và nhân dân. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản