Thông tư số 3-CB/UB 29/8/1979

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
6
download

Thông tư số 3-CB/UB 29/8/1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3-CB/UB về việc tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước do Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 về tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3-CB/UB 29/8/1979

  1. U BAN B O V BÀ M TR C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T EM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-CB/UB Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1980 THÔNG TƯ C A U BAN B O V BÀ M VÀ TR EM TRUNG ƯƠNG S 3 - CB/UB NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 1980 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 304- CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1979 V T CH C B MÁY,BIÊN CH C A NHÀ TR THU C KHU V C NHÀ NƯ C H i ng Chính ph ã ban hành quy t nh s 304-CP ngày 29 tháng 8 năm 1979 v t ch c b máy, biên ch c a nhà tr thu c khu v c Nhà nư c. thi hành th ng nh t trong c nư c, U ban b o v bà m và tr em trung ương ra thông tư hư ng d n c th như sau: I. T CH C NHÀ TR THU C KHU V C NHÀ NƯ C Quy t nh s 304-CP ã nêu rõ: nhà tr là ơn v s nghi p giáo d c và phúc l i. Ngh quy t v c i cách giáo d c c a B chính tr ã ra nhà tr n m trong h th ng giáo d c qu c dân. th c hi n tinh th n các văn b n trên, t ng bư c ưa nhà tr thành m t t ch c có tính ch t giáo d c làm t t nhi m v nuôi d y tr phù h p v i yêu c u g i tr c a n công nhân, viên ch c, t ch c nhà tr thu c khu v c Nhà nư c g m có: - Nhà tr khu v c là nhà tr do h th ng qu n lý c a ngành b o v bà m và tr em các c p tr c ti p ch o và qu n lý các phư ng, ti u khu, khu t p th , th tr n, v.v... Nhà tr có nhi m v nh n con công nhân, viên ch c thu c tu i nhà tr cư trú t i khu v c ó. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c phát tri n m ng lư i nhà tr khu v c, nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr và t o thu n l i cho n công nhân, viên ch c g i tr . - Nhà tr cơ quan, xí nghi p do cơ quan, xí nghi p t ch c và qu n lý dư i s hư ng d n nghi p v c a ngành b o v bà m và tr em , có nhi m v thu nh n con c a công nhân, viên ch c thu c cơ quan, xí nghi p ó và có th thu nh n con c a công nhân, viên ch c công tác t i các cơ quan, xí nghi p khác ( g n nhà tr ó) theo s tho thu n c a ơn v ch qu n. Nh ng nơi có nhà tr khu v c mà cơ quan, xí nghi p có s tr ít, thì nên thu x p cho n công nhân, viên ch c g i con vào nhà tr khu v c; trư ng h p th t c n thi t m i t ch c nhà tr , nhưng ít nh t cũng là m t nhóm (25 tr ) tr lên. các khu v c ó n u có nhóm tr cơ quan quá ít cháu thì nên thu x p ưa tr vào nhà tr khu v c (n u còn kh năng thu nh n) ho c ghép vào các nhà tr cơ quan, xí nghi p khác, ho c giao cho cơ quan qu n lý c a ngành b o v bà m và tr em ti p thu toàn b cơ s nhà tr ó t ch c l i cho phù h p v i yêu c u nuôi d y.
  2. i v i các nhà tr có t 50 tr tr lên, hàng năm (ho c 6 tháng m t l n i v i nhà tr cơ quan, xí nghi p mà s tr hay bi n ng) cơ quan b o v bà m và tr em c n xác nh rõ quy mô nhà tr có cơ s thu nh n tr và n nh biên ch nhà tr b o m ư c vi c nuôi d y tr t t. II. NHI M V CÔNG TÁC NHÀ TR th c hi n ư c t t nhi m v công tác nhà tr nêu i u 3 quy t nh s 304-CP, các nhà tr c n ph i th c hi n ư c m t s công vi c c th như sau: - Các nhà tr có t 25 tr tr lên ph i t ch c n u ăn cho tr t 3 ch (b t, cháo, cơm) n 4 ch (s a, b t, cháo, cơm), b o m cho tr ăn nhà tr (2 b a chính, 1 b a ph ). Các nhóm tr nh c n xen ghép vào b p ăn v i nhà tr g n nh t ho c t ch c b p ăn chung m b o vi c ăn c a tr các nhóm tr nh g n nhau. - Các nhà tr ph i chăm sóc v sinh cho tr , chăm sóc tr m t, phát hi n b nh chuy n cho cơ quan y t i u tr . - Các nhà tr u ph i d y tr : các nhà tr t 50 tr tr lên ph i d y tr theo chương trình c a U ban b o v bà m và tr em trung ương ã hư ng d n, các nhà tr dư i 50 tr n u chưa có i u ki n d y cho toàn th tr thì trư c h t ph i d y cho tr t 24 tháng n 36 tháng. - Các nhà tr ph i có n i quy, có chương trình ho t ng c th và ph i th c hi n y các quy ch nuôi d y tr c a U ban b o v bà m và tr em trung ương. - Các nhà tr ph i qu n lý theo dõi ch t ch t ng tr v các m t (th l c, trí thông minh, tình c m, v.v...) t o m i thu n l i cho tr phát tri n t t và có phi u nh n xét kèm theo khi chuy n tr lên m u giáo. III. BIÊN CH NHÀ TR i u 4 c a quy t nh s 304 - CP quy nh s lư ng biên ch c a nhà tr có phân bi t gi a nhà tr dư i 50 tr và nhà tr t 50 tr tr lên, gi a nhà tr khu v c và nhà tr cơ quan, xí nghi p. Nhà tr dư i 50 tr là ơn v chưa hoàn ch nh nên s lư ng biên ch có h n, do ó vi c chuyên môn hoá cán b , nhân viên nhà tr chưa th c hi n ư c y nên cô nuôi d y tr ngoài nhi m v chính c a mình ph i kiêm nhi m thêm m t s công vi c. Nhà tr t 50 tr tr lên ph i chuyên môn hoá cán b , nhân viên nhà tr chưa th c hi n ư c y nên cô nuôi d y tr ngoài nhi m v chính c a mình ph i kiêm nhi m thêm m t s công vi n. Nhà tr t 50 tr tr lên ph i chuyên môn hoá cán b , nhân viên ( như nuôi d y tr , n u ăn, v.v... t o i u ki n cho cán b , nhân viên i sâu vào nghi p v , nâng cao ch t lư ng nuôi d y. Nhà tr khu v c là m t t ch c hoàn ch nh qu n lý toàn di n v các m t nghi p v , lao ng, v t tư, tài chính, v.v... Nhà tr cơ quan, xí nghi p là m t ơn v c a cơ quan, xí nghi p nên m t s công tác như tài v , v t tư, lao ng, v.v... do các b môn c a cơ
  3. quan, xí nghi p.... Do nh ng c i m trên nên s lư ng biên ch có phân bi t gi a các lo i nhà tr nói trên. Ngoài ra căn c vào tình hình cơ s v t ch t và trình qu n lý hi n nay như trong thông tư s 12 - UBTT ngày 19 tháng 5 năm 1975 c a U ban b o v bà m và tr em trung ương quy nh t ch c nhà tr khu v c các thành ph , th xã, th tr n, quy mô nhà tr nói chung nên t 50 tr và không nên quá 150 tr . Trong th i gian qua c bi t m t s thành ph , th xã có t ch c m t s nhà tr trên 200 tr ph n l n do U ban b o v bà m và tr em thành ph tr c thu c trung ương ho c t nh tr c ti p qu n lý thì v n theo quy nh nêu trong quy t nh s 304 - CP. S tr c a các nhà tr hàng tháng có bi n ng, do ó căn c vào quy nh sau ây xác nh s tr nhà tr : Nhà tr khu v c căn c vào quy mô nhà tr , trư ng h p s cháu thu nh n nhi u hơn quy mô nhà tr ư c xây d ng thì căn c vào s cháu ăng ký nhưng nhi u nh t không quá 50% so v i quy mô nhà tr . Thí d : nhà tr quy mô là 100, n u thu nh n nhi u nh t là 150 cháu. Nhà tr cơ quan, xí nghi p căn c vào s tr ăng ký g i tr ã ư c nhà tr thu nh n. Vi c xác nh s tr c a t ng nhà tr do cơ quan b o v bà m và tr em c p tr c ti p qu n lý quy t nh hàng năm ho c 6 tháng m t l n. t ng bư c n nh t ch c nhà tr cho phù h p v i cơ s v t ch t ã ư c xây d ng và trang b theo úng quy cách, các nhà tr khu v c nên xác nh các lo i: 2 nhóm (50 tr ), 3 nhóm (75 tr ), 4 nhóm (100 tr ), 5 nhóm (125 tr ), 6 nhóm (150 tr ), 7 nhóm (175 tr ), 8 nhóm (200 tr ), v. v... m i nhóm là 25 tr ti n vi c thu nh n tr và n nh biên ch nhà tr . A. NHÀ TR DƯ I 50 TR . 1. i v i nhà tr khu v c c 6 tr ư c b trí m t biên ch (bao g m c cán b , qu n lý, y t , nuôi d y tr , n u ăn, v.v...) trư ng h p s tr nhi u quá n a tiêu chuNn nh m c t c là 4 tr cũng ư c b trí thêm m t biên ch . Thí d : nhà tr 40 tr ư c b trí 7 biên ch . 2. Nhà tr cơ quan, xí nghi p ư c b trí biên ch như sau: Dư i 6 tr n 8 tr ư c b trí 1 biên ch , T 9 tr n 16 tr ư c b trí 2 biên ch , T 9 tr n 16 tr ư c b trí 2 biên ch , T 17 tr n 23 tr ư c b trí 3 biên ch , T 24 tr n 29 tr ư c b trí 4 biên ch , T 30 tr n 36 tr ư c b trí 5 biên ch , T 37 tr n 42 tr ư c b trí 6 biên ch ,
  4. T 43 tr n dư i 50 tr ư c b trí 7 biên ch . 3. Các nhà tr dư i 50 tr căn c vào tình hình c th mà phân công cho các cán b , nhân viên nhà tr ngoài nhi m v chính kiêm thêm m t s công vi c khác. Thí d : cô nuôi d y tr kiêm thêm m t vi c như th qu , th kho, k toán nhà ăn, v.v... 4. Trư ng h p cô nuôi d y tr ngh t 15 ngày tr lên (ngh , m dài h n hay i phép dài ngày, i h c, v.v...) nhà tr khu v c thì nhà tr có th thuê công nh t, h p ng thay th nhưng nên b trí làm nh ng công vi c như ph b p, v sinh, gi t dũ; nhà tr cơ quan, xí nghi p nên i u nhân viên cơ quan, xí nghi p t m thay, n u quá khó khăn thì thuê công nh t h p ng như nhà tr khu v c. B. NHÀ TR T 50 TR TR LÊN. 1. Tiêu chuNn biên ch c a nhà tr t 50 tr tr lên bao g m nhà tr khu v c và nhà tr cơ quan, xí nghi p ư c quy nh th ng nh t cho m t s ch c danh sau ây: a) Ch nhi m nhà tr : Nhà tr là m t t ch c nuôi và d y tr , do ó ch nhi m nhà tr là ngư i ph trách cao nh t c a nhà tr , ph i có kh năng t ch c qu n lý và nh t thi t ph i hi u bi t v chuyên môn, nghi p v nuôi d y tr . C n l a ch n nh ng cô ã qua ào t o chính quy v nuôi d y tr ho c cán b y t , giáo d c có kh năng qu n lý nhà tr b nhi m ch nhi m nhà tr , các cô ch nhi m nhà tr nh t thi t ph i ư c b i dư ng v nghi p v nuôi d y tr , và công tác qu n lý nhà tr . b. Phó ch nhi m nhà tr : Nhà tr có t 100 tr tr lên có thêm m t phó ch nhi m có trình t trung h c chuyên nghi p tr lên v nuôi d y tr , giáo d c ho c y t . c) Cô nuôi d y tr : M i ngư i ph c v bình quân 9 tr g i theo gi hành chính ho c ca kíp và c dôi ra 5 tr thì ư c b trí thêm 1 cô nuôi d y tr . Thí d : nhà tr 50 tr ư c b trí 6 cô, nhà tr 75 tr ư c b trí 8 cô, nhà tr 100 tr ư c b trí 11 cô nuôi d y tr ph c v các nhóm tr . Tiêu chuNn ph c v bình quân 9 tr 1 ngư i là tiêu chuNn chung. Ch nhi m nhà tr căn c vào tình hình các nhóm tr b trí biên ch cho phù h p. Thí d : nhà tr 150 tr chia làm 6 nhóm có th b trí như sau: - 1 nhóm 20 tr t 2 tháng n 10 tháng, b trí 4 cô nuôi d y tr . - 1 nhóm 25 tr t 11 tháng n 18 tháng, b trí 4 cô nuôi d y tr . - 2 nhóm 19 tháng n 24 tháng thì nhóm 20 tr b trí 2 cô nuôi d y tr , và nhóm 30 tr b trí 3 cô nuôi d y tr . - 2 nhóm 25 tháng n 36 tháng trong ó nhóm 25 tr t 25 tháng n 30 tháng b trí 2 cô nuôi d y tr , và nhóm 30 tr t 31 tháng n 36 tháng b trí 2 cô nuôi d y tr .
  5. Như v y t ng s là 150 tr ư c b trí 17 cô nuôi d y tr . i v i tr (t 18 tháng tr lên) g i theo hình th c ký túc c tu n, thì m t cô nuôi d y tr ph c v 4 tr , n u dôi ra t 2 tr tr lên thì ư c b trí thêm 1 cô nuôi d y tr . d) Nhân viên n u ăn (bao g m qu n lý, ti p phNm, k toán nhà ăn, v.v. ..). Tiêu chuNn biên ch m t ngư i ph c v t 30 n 35 tr ch áp d ng cho nh ng nhà tr có t ch c cho tr ăn ít nh t t 2 b a chính tr lên. Nh ng nhà tr dư i 100 tr 1 ngư i ph c v 30 tr , nh ng nhà tr t 100 tr tr lên 1 ngư i ph c v 35 tr . Vi c quy nh s lư ng nhân viên n u ăn cho t ng nhà tr nên xem xét thêm v i u ki n làm vi c quy nh cho phù h p và do c p tr c ti p qu n lý nhà tr xét duy t. Nhân viên n u ăn có trách nhi m n u ăn chia cơm, cháo, b t b o m úng tiêu chuNn, d n b a ăn cho tr và r a bát sau b a ăn. Nh ng nơi chưa cho tr ăn ho c m i cho ăn m t b a chính nhà tr thì c n ph i v n ng các bà m óng góp t ch c n u ăn cho tr . Trong khi ch i có th v n d ng t m th i m t ngư i ph c v 50 tr n u nhà tr ch n u cho tr ăn m t b a chính ho c m t b a chính và m t b a ph . ) Cán b y t : Nhà tr t 100 tr tr lên ư c b trí m t bác sĩ ho c y sĩ, n u chưa có thì chúng tôi b trí m t y tá trung c p. 2. Nhân viên hành chính qu n tr (bao g m văn thư, qu n tr , k toán, th kho, th qu , v sinh, tr ng cây c nh, b o v , v.v...): a. i v i nhà tr khu v c ư c b trí theo quy nh trong quy t nh s 304 - CP c a H i ng Chính ph như sau: Nhà tr t 50 tr n 75 tr b trí 1 ngư i, Nhà tr t 75 tr n 100 tr b trí 2 ngư i, Nhà tr t 100 tr n 150 tr b trí 3 ngư i, Nhà tr t 150 tr n 200 tr b trí 4 ngư i, Nhà tr t 200 tr em tr lên b trí 5 ngư i, Vi c phân công các nhân viên hành chính, qu n tr c n căn c vào tình hình c th c a nhà tr và s lư ng biên ch ã quy nh b trí cho phù h p, nh m b o m các công vi c c n thi t c a nhà tr . Vì v y i v i các nhân viên hành chính, qu n tr , m t ngư i có th làm nhi u vi c tuỳ theo kh i lư ng công vi c. Thí d : th kho, th qu kiêm mua s m; k toán kiêm văn thư, v.v... Vi c phân công kiêm nhi m là c n thi t nhưng không nên phân công k toán kiêm th kho, th qu kiêm mua s m... Vi c b o v tài s n nhà tr là m t v n quan tr ng, tuy v y khi b trí s lư ng b o v nên căn c vào tình hình th c t c a nhà tr ti t ki m ư c lao ng mà v n b o v t t ư c nhà tr . Thí d nhà tr n m trong khu v c c a cơ quan U ban nhân dân huy n ã có b o v , ho c xem k v i nhà c a nhân viên Nhà tr thì có th không b trí b o v riêng.
  6. i v i nhà tr khu v c thành ph , th xã, th tr n có t 150 tr em tr lên, thì ngoài s nhân viên hành chính qu n tr ã ư c quy nh (trong ó có m t b o v ), ư c b trí thêm m t b o v n a. b. i v i nhà tr cơ quan, xí nghi p, s nhân viên hành chính qu n tr ch y u b trí làm công tác v sinh, hành chính qu n tr còn các m t tài v , b o v , v.v... do cơ quan, xí nghi p m nhi m. Nhà tr thu c khu v c Nhà nư c ang trong quá trình phát tri n t nh n l n và t ng bư c hoàn ch nh v t ch c và qu n lý, do ó có nh ng c i m khác nhau nên U ban b o v bà m và tr em các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c n ch o các ban giáo d c, các phòng b o v bà m và tr em quy nh c th biên ch cho t ng nhà tr thu c ph m vi mình qu n lý. Vi c thi hành quy t nh s 304 - CP c a H i ng Chính ph ph i ư c ti n hành khNn trương nhưng th n tr ng, ti t ki m lao ng, tăng cư ng thêm m t bư c công tác qu n lý nh m t ư c m c ích nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr , th c hi n t t ngh quy t c a B chính tr v c i cách giáo d c và ch th s 65 - CT/TU ngày 8 tháng 2 năm 1979 c a Ban bí thư trung ương ng v công tác nuôi d y tr . t o i u ki n cho vi c th c hi n y quy t nh trên, các a phương c n làm m t s vi c sau ây: 1. Phân c p qu n lý các m t cho các nhà tr khu v c, làm cho các nhà tr khu v c tr thành các ơn v hoàn ch nh, trư c m t c n phân c p ngay và ki n toàn các nhà tr khu v c có t 100 tr tr lên. 2. Căn c vào hư ng d n c a U ban b o v bà m và tr em trung ương trong công văn s 766-UB/KH ngày 12 tháng 7 năm 1979 xây d ng ch c trách c th c a t ng cán b , nhân viên trong nhà tr và th c hi n y các quy ch v nuôi d y tr ã ư c ban hành. 3. D a vào các quy nh v biên ch trong quy t nh s 304- CP xây d ng k ho ch lao ng c a nhà tr thu c khu v c Nhà nư c hàng năm và d toán kinh phí chi tiêu cho nhà tr . Các quy nh v biên ch nhà tr trong các văn b n trư c ây (thông tư s 18 - TT/LB ngày 18 tháng 10 năm 1961 c a liên B N i v - Lao ng, thông tư s 12 - TT/UB ngày 19 tháng 5 năm 1975 c a U ban b o v bà m và tr em trung ương v quy nh t ch c nhà tr khu v c các thành ph , th xã, th tr n, thông tư s 1 - TT/LB ngày 8 tháng 2 năm 1977 c a liên B Tài chính - U ban b o v bà m và tr em trung ương trái v i quy t nh s 304 - CP u bãi b . Trong quá trình thi hành thông tư này, n u có nh ng khó khăn gì, yêu c u các a phương ph n nh cho U ban b o v bà m và tr em trung ương bi t gi i quy t. inh Th C n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản