Thông tư số 30/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư số 30/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 30/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn kinh doanh mặc hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 30/1999/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 30/1999/TT-BTM NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 1999 HU NG D N KINH DOANH M T HÀNG THU C LÁ I U S N XU T TRONG NƯ C Thi hành Ngh nh c a Chính ph s 11/1999/ N -CP ngày 03/ 3/ 1999 "V hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n, hàng hóa, d ch v h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n" và Ch th c a Th tư ng Chính ph s 13/1999/CT-TTg ngày 12/ 5/ 1999 "V vi c ch n ch nh s p x p s n xu t kinh doanh ngành thu c lá", sau khi th ng nh t v i B Công nghi p và các b ngành liên quan B Thương m i hư ng d n kinh doanh trên th trư ng m t hàng thu c lá i u s n xu t t i Vi t Nam, như sau: I- PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này áp d ng i v i các lo i thu c lá i u s n xu t t i Vi t Nam (sau ây g i t t là thu c lá ). 2. Theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s 11/1999/N -CP và Ch th c a Th tư ng Chính ph s 13/1999/CT-TTg, Nhà nư c c quy n s n xu t thu c lá, h n ch kinh doanh trên th trư ng và th ng nh t qu n lý các ho t ng mua, bán, qu ng cáo, ti p th thu c lá; vì v y thương nhân ho t ng kinh doanh bán buôn, bán l ho c i lý bán buôn, bán l thu c lá ph i tuân th các quy nh c th t i Thông tư này. 3. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c s n xu t thu c lá và Chi nhánh công ty thu c lá nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam khi tiêu th thu c lá trên th trư ng Vi t Nam ph i tuân th các quy nh có liên quan t i Thông tư này. 4. Vi c kinh doanh thu c lá t i các c a hàng mi n thu (Duty Free Shop) theo quy nh riêng. II - CÁC LO I THU C LÁ Ư C PHÉP KINH DOANH Ch ư c kinh doanh mua, bán trên th trư ng các lo i thu c lá i u s n xu t t i Vi t Nam sau ây: 1. Thu c lá nhãn hi u b n quy n Vi t Nam do các doanh nghi p ư c phép s n xu t, m b o ch t lư ng s n phNm theo Tiêu chuNn Vi t Nam, ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, bao thu c lá ư c ghi nhãn và dán tem theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 2. Thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài do các doanh nghi p ư c phép s n xu t t i Vi t Nam, m b o ch t lư ng s n phNm theo Tiêu chuNn Vi t Nam, ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, bao thu c lá ư c ghi nhãn và dán tem theo quy nh c a pháp lu t. III- CÁC QUY NNH V KINH DOANH THU C LÁ Quy nh v thương nhân mua thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá t ch c lưu thông, tiêu th thu c lá trên th trư ng: 1.1- Ch các thương nhân có các i u ki n dư i ây và ư c B Thương m i ho c S Thương m i t nh, thành ph do B Thương m i u quy n xem xét, ch p thu n b ng văn b n m i ư c phép mua thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá c a T ng Công ty Thu c lá Vi t Nam ho c c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá a phương ( k c thu c lá c a các doanh nghi p liên doanh, h p tác kinh doanh v i nư c ngoài ư c phép s n xu t t i Vi t Nam ) dư i các hình th c tr c ti p mua ho c làm i lý phân ph i cho các doanh nghi p trên t ch c lưu thông, tiêu th thu c lá trên th trư ng: - Ph i là doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong ó ph m vi m t hàng, ngành ngh kinh doanh có ghi m t hàng thu c lá. - Có kh năng tài chính kinh doanh thu c lá và tình hình tài chính c a doanh nghi p trong năm 1998 và hi n nay là lành m nh. - Có h th ng phân ph i, tiêu th thu c lá n nh trên a bàn kinh doanh. 1.2- H sơ c a thương nhân g m : - Công văn ngh ư c phép mua thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá. - B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. - Phương án kinh doanh thu c lá, trong ó nêu rõ và y : tình hình, k t qu ho t ng kinh doanh thu c lá năm 1998 và 1999, tên các doanh nghi p s n xu t kinh doanh thu c lá thương nhân ã ký h p ng và tr giá, s lư ng, ch ng lo i thu c lá ã tiêu th , doanh s bán, a bàn kinh doanh, n p ngân sách, l i nhu n...; kh năng m b o v v n ho t ng kinh doanh thu c lá n nh, tình hình tài chính c a thương nhân năm 1998 và hi n nay; vi c t ch c h th ng lưu thông, phân ph i, tiêu th thu c lá trên t ng a bàn, bao g m các thương nhân bán buôn thu c lá, có h p ng thư ng xuyên mua thu c lá và có m ng lư i tiêu th thu c lá n nh, ho c các thương nhân làm i lý bán buôn thu c lá, có h p ng i lý thư ng xuyên và có m ng lư i tiêu th thu c lá n nh. 1.3-ThNm quy n và trình t , th t c xem xét : - Trên cơ s các thương nhân ã có h p ng thư ng xuyên tiêu th thu c lá c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá dư i các hình th c tr c ti p mua ho c làm
  3. i lý phân ph i thu c lá và các i u ki n quy nh t i i m 1.1 trên ây, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá l p các Danh sách thương nhân như sau : Danh sách I g m các thương nhân có ph m vi a bàn kinh doanh thu c lá t 2 t nh, thành ph tr lên, Danh sách II g m các thương nhân ch kinh doanh thu c lá trong ph m vi 1 t nh, thành ph và g i Danh sách I, II v B Thương m i (V Chính sách th trư ng trong nư c) Danh sách II v S Thương m i t nh, thành ph nơi thương nhân có tr s chính, ng th i thông báo cho thương nhân bi t l p h sơ. Th i gian hoàn thành trư c ngày 15/ 11/ 1999. - Thương nhân l p h sơ theo quy nh t i i m 1.2 trên ây; thương nhân thu c Danh sách I g i h sơ v B Thương m i (V Chính sách th trư ng trong nư c), thương nhân thu c Danh sách II g i h sơ v S Thương m i t nh, thành ph nơi thương nhân có tr s chính. Th i gian nh n h sơ trư c ngày 15/ 11/ 1999. - B Thương m i căn c tình hình th trư ng và yêu c u qu n lý c a Nhà nư c i v i m t hàng thu c lá quy nh và công b s lư ng thương nhân ư c phép mua thu c lá t i t ng doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá sau khi có ý ki n tham gia c a T ng Công ty thu c lá Vi t Nam i v i các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá thu c T ng Công ty và ý ki n tham gia c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam i v i các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá khác. - Theo s lư ng ã công b , B Thương m i xem xét h sơ và ch p thu n b ng văn b n i v i các thương nhân có i u ki n thu c Danh sách I, u quy n cho S Thương m i t nh, thành ph xem xét h sơ và ch p thu n b ng văn b n (theo M u 1 kèm theo Thông tư này) i v i các thương nhân có i u ki n thu c Danh sách II và báo cáo v B Thương m i. Th i gian hoàn thành trư c ngày 09/12/1999. - Vi c b sung, i u ch nh s lư ng và danh sách thương nhân ư c phép mua thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá ti n hành theo các quy nh trên ây khi có công văn ch o c th c a B Thương m i. 1.4- T ngày 09/12/1999 các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá ch ư c bán thu c lá cho các thương nhân có văn b n ch p thu n c a B Thương m i ho c c a S Thương m i; l p báo cáo hàng tháng tình hình bán thu c lá cho các thương nhân g i v B Thương m i và S Thương m i t nh, thành ph nơi t doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá. 1.5- Thương nhân ư c B Thương m i ho c c a S Thương m i cho phép mua thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá ch ư c mua, bán thu c lá trong ph m vi quy nh t i văn b n ch p thu n c a B Thương m i ho c c a S Thương m i (các văn b n này có giá tr thay Gi y phép kinh doanh thu c lá quy nh t i các Kho n 2, 3, 4- M c III dư i ây); ph i t ch c h th ng phân ph i, tiêu th thu c lá m t cách n nh trên th trư ng và ch ư c bán buôn thu c lá cho các thương nhân có Gi y phép kinh doanh thu c lá theo quy nh c a Thông tư này; l p
  4. báo cáo hàng tháng tình hình mua, bán thu c lá g i v B Thương m i và S Thương m i t nh, thành ph nơi t tr s chính. 1.6- Chi nhánh công ty thu c lá nư c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam kinh doanh thu c lá trong ph m vi Gi y phép l p Chi nhánh ư c c p, có trách nhi m bao tiêu toàn b s n phNm thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài ư c s n xu t t i Vi t Nam ghi trong Gi y phép, t ch c h th ng phân ph i, tiêu th thu c lá m t cách n nh trên th trư ng và ch ư c bán thu c lá cho các thương nhân có Gi y phép kinh doanh thu c lá theo quy nh c a Thông tư này; l p báo cáo hàng tháng tình hình phân ph i, tiêu th thu c lá g i v B Thương m i và S Thương m i t nh, thành ph nơi t Chi nhánh. 2- Quy nh v bán buôn ho c i lý bán buôn thu c lá : 2.1- Thương nhân là doanh nghi p ư c thành l p theo các Lu t, n u có các i u ki n dư i ây ư c S Thương m i t nh, thành ph xem xét c p Gi y phép kinh doanh (GPKD) bán buôn thu c lá ho c i lý bán buôn thu c lá; ư c mua thu c lá c a các thương nhân có văn b n ch p thu n c a B Thương m i ho c S Thương m i quy nh t i Kho n 1 trên ây kinh doanh phân ph i, tiêu th thu c lá trong ph m vi a bàn t nh, thành ph nơi thương nhân có tr s chính: - Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong ó ph m vi m t hàng, ngành ngh kinh doanh có ghi m t hàng thu c lá. - Có a i m kinh doanh c nh, a ch rõ ràng. - Có h th ng phân ph i, tiêu th thu c lá. - m b o các quy nh v b o v môi trư ng và phòng cháy ch a cháy. 2.2- Thương nhân ư c c p GPKD bán buôn ho c i lý bán buôn thu c lá ph i t ch c h th ng phân ph i, tiêu th thu c lá m t cách n nh trên a bàn; ch ư c bán buôn thu c lá cho các i tư ng có GPKD thu c lá theo quy nh c a Thông tư này trong ph m vi t nh, thành ph nơi thương nhân ư c c p GPKD thu c lá. 3- Quy nh v bán l ho c i lý bán l thu c lá : 3.1- Các thương nhân nói các kho n 1, 2 trên ây bao g m: các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá, Chi nhánh Công ty thu c lá nư c ngoài, các thương nhân có văn b n ch p thu n c a B Thương m i ho c S Thương m i và các thương nhân có GPKD bán buôn ho c i lý bán buôn thu c lá ư c t ch c các c a hàng tr c ti p bán l thu c lá cho ngư i tiêu dùng trên a bàn kinh doanh c a thương nhân, không ph i xin thêm GPKD bán l thu c lá. 3.2- Thương nhân có ăng ký kinh doanh khách s n, nhà tr ho c nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân ư c bán l thu c lá ho c làm i lý bán l thu c lá cho ngư i tiêu dùng trong ph m vi a i m kinh doanh khách s n, nhà tr , nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân sau khi ư c c p GPKD bán l thu c lá ho c i lý bán l thu c lá theo quy nh c a Thông tư này.
  5. 3.3- Thương nhân có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong ó ph m vi m t hàng, ngành ngh có ghi m t hàng thu c lá, có a i m ho c qu y hàng riêng bi t, c nh và a ch rõ ràng bán l thu c lá cho ngư i tiêu dùng, ư c c p GPKD bán l thu c lá ho c i lý bán l thu c lá theo quy nh c a Thông tư này. 4- ThNm quy n và trình t , th t c c p GPKD thu c lá : 4.1- Gi y phép kinh doanh thu c lá c p cho thương nhân có i u ki n kinh doanh thu c lá theo các quy nh c a Thông tư này và ư c c p như sau : - GPKD bán buôn (ho c i lý bán buôn) thu c lá, c p cho thương nhân ch y u kinh doanh bán buôn thu c lá nói Kho n 2 trên ây. - GPKD bán l (ho c i lý bán l ) thu c lá, c p cho thương nhân bán l thu c lá cho ngư i tiêu dùng nói Kho n 3 trên ây. - GPKD thu c lá theo M u 3 kèm theo Thông tư này, có th i h n hi u l c phù h p v i th i h n ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a thương nhân. - i v i thương nhân là doanh nghi p có nhi u i m kinh doanh thu c lá thì m i i m ư c c p m t GPKD thu c lá. - i v i thương nhân là cá nhân, t h p tác, h gia ình thì m i thương nhân ch ư c kinh doanh thu c lá t i m t a i m và ch ư c c p m t GPKD thu c lá. 4.2- H sơ xin c p GPKD thu c lá g m : - ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh thu c lá (theo M u 2 kèm theo Thông tư này). - B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. - i v i thương nhân bán buôn ho c i lý bán buôn thu c lá ph i g i kèm Phương án kinh doanh thu c lá, có các n i dung chính: tình hình kinh doanh thu c lá trư c ây và hi n nay (n u ã kinh doanh), kh năng tài chính, vi c t ch c h th ng tiêu th thu c lá c a thương nhân, m ng lư i, a bàn, i tư ng bán buôn, d ki n doanh s mua, bán và các ch tiêu kinh t , tài chính. 4.3- S Thương m i t nh, thành ph tr c ti p nh n h sơ và xem xét c p GPKD cho thương nhân là doanh nghi p có i u ki n theo quy nh t i các Kho n 2, 3 - M c III- Thông tư này. 4.4- Cơ quan có ch c năng qu n lý thương m i c p qu n, huy n nh n h sơ c a các thương nhân là cá nhân, t h p tác, h gia ình trên a bàn, xem xét và ngh S Thương m i c p GPKD bán l ho c i lý bán l thu c lá cho các thương nhân có i u ki n theo quy nh t i Thông tư này. 4.5- Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l S Thương m i ph i quy t nh vi c c p hay không c p GPKD thu c lá cho thương nhân.
  6. 4.6- Thương nhân ư c c p GPKD thu c lá ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. 5- Các quy nh khác v kinh doanh thu c lá : 5.1- T t c các c a hàng, c a hi u, i m bán l thu c lá u ph i có bi n hi u ghi rõ: tên doanh nghi p ho c h kinh doanh, bán l ho c i lý bán l thu c lá, ph i niêm y t GPKD thu c lá ư c c p và giá c các lo i thu c lá ang có bán. 5.2- Các doanh nghi p kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn thu c lá ph i: M s sách ghi chép hàng ngày lư ng thu c lá mua, bán cho t ng thương nhân và a ch c a h trong h th ng phân ph i c a doanh nghi p. Ch p hành ch hoá ơn ch ng t và s sách k toán theo quy nh c a B Tài chính. G i báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh thu c lá v S Thương m i t nh, thành ph nơi doanh nghi p có tr s chính. 5.3- Vi c s d ng i lý ho c làm i lý bán buôn, bán l thu c lá ph i th c hi n úng các quy nh v i lý mua bán hàng hoá t i M c 6- Chương II- Lu t Thương m i ngày 10/ 5/ 1997. 5.4- Nghiêm c m: a) Bán thu c lá s n xu t t i nư c ngoài nh p l u; bán các lo i thu c lá không ăng ký nhãn hi u hàng hoá, không m b o ch t lư ng theo Tiêu chuNn Vi t Nam, không ghi nhãn ho c không dán tem theo úng quy nh c a pháp lu t; bán thu c lá gi , thu c lá kém phNm ch t. b) Bán thu c lá (k c bán l i u) mà không có GPKD thu c lá theo quy nh c a Thông tư này. c) Bán thu c lá t i tr s các cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang và t ch c chính tr , xã h i; bán thu c lá trên hè ph , bán thu c lá t i các trư ng h c ph thông các c p, b nh vi n, t i các r p chi u phim, r p hát, nhà thi u th thao, các nhà bi u di n văn hoá, ngh thu t khác. d) Bán thu c lá b ng máy bán hàng t ng. e) Bán thu c lá cho tr em dư i 16 tu i và h c sinh ph thông các c p. f) Dùng thu c lá khuy n m i ho c làm gi i thư ng cho các cu c thi. g) Qu ng cáo thu c lá trái v i các quy nh v qu ng cáo thương m i. IV- X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH
  7. 1. Thương nhân vi ph m quy nh c a Thông tư này v kinh doanh thu c lá trên th trư ng tuỳ theo m c vi ph m b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công ch c Nhà nư c có hành vi l i d ng ch c v , quy n h n làm trái các quy nh c a Thông tư này tuỳ theo m c vi ph m b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 90 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v kinh doanh thu c lá i u s n xu t trong nư c trái v i Thông tư này u bãi b . 4. S Thương m i t nh, thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này, c n có k ho ch tri n khai và hư ng d n thương nhân th c hi n; t ch c và hoàn thành vi c c p GPKD thu c lá trư c ngày 31/ 12/ 1999; ki m tra, x lý các vi ph m b o m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Ngh nh 11/1999/ N -CP và c a Thông tư này; báo cáo thư ng xuyên v B Thương m i k t qu t ch c th c hi n và ph n nh k p th i các khó khăn, vư ng m c B b sung, i u ch nh. Lê Danh Vĩnh ( ã ký) M U1 UBND T NH (TP)... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Thương m i c l p - T do - H nh phúc S : / ..., ngày tháng năm Kính g i : (Tên Doanh nghi p) " V/v mua thu c lá c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá tiêu th trên th trư ng theo quy nh c a Thông tư s 30/1999/TM-CSTNTN" Căn c quy nh t i Thông tư s 30/1999/TM-CSTNTN c a B Thương m i ngày 09/9/1999 hư ng d n kinh doanh m t hàng thu c lá i u s n xu t trong nư c; Xét ngh và h sơ v kinh doanh thu c lá c a doanh nghi p, S Thương m i t nh ( thành ph ) ...................... ch p thu n Công ty ( Doanh nghi p )............ có tr chính t t i ......................................... ư c tr c ti p mua ho c làm i lý phân ph i thu c lá cho... (tên doanh nghi p SX, KD thu c lá)... và t ch c lưu thông, tiêu th trên th trư ng theo các quy nh sau:
  8. Doanh nghi p ch ư c tr c ti p mua ho c làm i lý phân ph i thu c lá cho doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c lá có tên trong văn b n này thông qua vi c ký k t h p ng kinh t theo quy nh c a pháp lu t. T ch c lưu thông, phân ph i, tiêu th thu c lá trong ph m vi t nh (thành ph ). Ch p hàng úng các quy nh c a Thông tư 30/1999/TT-BTM và các quy nh khác c a pháp lu t trong quá trình kinh doanh thu c lá. Báo cáo tình hình mua, bán thu c lá hàng tháng v S Thương m i trư c ngày 05 tháng sau. Văn b n có hi u l c h t ngày 31/12/2001. GIÁM C S THƯƠNG M I (Ký tên, óng d u) Nơi nh n : - Như trên. - (DN s n xu t, KD thu c lá). - B Thương m i. - Chi c c QLTT. - Lưu: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y PHÉP KINH DOANH THU C LÁ (Dùng cho thương nhân kinh doanh thu c lá theo quy nh t i Thông tư s 30 /1999/TT-BTM ngày 09 tháng 9 năm 1999 c a B Thương m i) Kính g i : S Thương m i t nh ( thành ph )............... H và tên ngư i làm ơn : .............................................................................. Ngày tháng năm sinh : ................................... Nam - N : ............................ Ch c danh (Giám c/Ch DN) : .................................................................. a ch thư ng trú (ho c t m trú) : ............................................................... Tên doanh nghi p ho c cơ s KD: ................................................................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ................................................... do.........................................................C p ngày ..................................... Nơi t tr s chính/ a i m kinh doanh thu c lá: ....................................... ...................................................................................................................
  9. ngh S Thương m i xem xét c p Gi y phép kinh doanh ..... ( ghi rõ bán buôn, bán l ho c i lý bán buôn, bán l thu c lá ) thu c lá và xin cam oan th c hi n úng các quy nh t i Thông tư s 30/ 1999/ TT- BTM ngày 09 tháng 9 năm 1999 c a B Thương m i. Ngày tháng năm Ngư i làm ơn ký tên H SƠ KÈM THEO : ( óng d u n u là Cty, DN) 1. B n sao Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Các gi y t liên quan khác: ............................................ XÁC NH N C A UBND XÃ, PHƯ NG V a ch thư ng trú ho c t m trú c a ngư i làm ơn (ch yêu c u i v i cá nhân, h kinh doanh) UBND T NH(TP)... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S THƯƠNG M I S :/ .............., ngày tháng năm ...... GI Y PHÉP KINH DOANH THU C LÁ (C p cho thương nhân kinh doanh thu c lá theo quy nh t i Thông tư s 30 /1999/TT-BTM ngày 09 tháng 9 n m 1999 c a B Thương m i ) S THƯƠNG M I C p cho Doanh nghi p/ H kinh doanh:........................................................... Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s .............do.................................... c p ngày .......................................................... Nơi t tr s chính (n u là doanh nghi p ): ................................................................................................................... a i m kinh doanh thu c lá :
  10. .................................................................................................................. Doanh nghi p/ H kinh doanh ư c phép kinh doanh... (ghi rõ bán buôn, bán l ho c i lý bán buôn, bán l thu c lá ) m t hàng thu c lá và ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh t i Thông tư s 30/1999/ TT-BTM ngày 09/ 9/1999 c a B Thương m i. Th i h n hi u l c : ( ghi theo th i h n hi u l c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a thương nhân ). GIÁM C S THƯƠNG M I (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản