Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP về việc hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Ban tổ chức - cán bộ chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2000/TT-BTCCBCP Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 30/2000/TT-BTCCBCP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N TI N LƯƠNG, TI N THƯ NG, PHÚC L I CHO CÁC ƠN VN TH C HI N THÍ I M KHOÁN THEO QUY T NNH S 230/1999/Q -TTG NGÀY 17/12/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c kho n 3 i u 7 Quy t nh s 230/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i m t s cơ quan thu c thành ph H Chí Minh, Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n ti n lương, ti n thư ng, phúc l i i v i các cơ quan nh n thí i m khoán như sau: I. NH NG NGUYÊN T C CHUNG: 1. Cơ quan nh n thí i m khoán có trách nhi m th c hi n y nh ng nguyên t c khoán quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy t nh s 230/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. M c khoán kinh phí qu n lý hành chính ư c n nh trong 3 năm và ch i u ch nh trong các trư ng h p quy nh t i i m c, kho n 2 i u 3 Quy t nh s 230/1999/Q -TTg. 3. Vi c tr lương, ti n thư ng và phúc l i i v i cán b , công ch c ph thu c vào k t qu th c hi n khoán. 4. Cơ quan nh n thí i m khoán ư c quy n quy t nh ti n lương, ti n thư ng và phúc l i theo nh ng quy nh c th dư i ây. 5. Qu ti n lương, ti n thư ng n u s d ng chưa h t ư c chuy n sang kỳ sau s d ng. II. V TI N LƯƠNG 1. Ngu n hình thành qu lương: T ng qu lương c a cơ quan nh n thí i m khoán ư c hình thành t các ngu n sau ây:
  2. a- Qu lương ư c xác nh trên cơ s s biên ch ư c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh giao khoán và ng ch, b c lương, ph c p ch c v c a cán b , công ch c theo quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và các ch liên quan n chính sách ti n lương hi n hành c a Nhà nư c. b- Ph n lương tăng thêm do nâng b c theo niên h n. c- Ph n kinh phí qu n lý hành chính ti t ki m t khoán. d- Qu lương d phòng (n u có) ho c chưa s d ng h t c a quý trư c, năm trư c chuy n sang. 2. Tr lương: a- Cơ quan nh n thí i m khoán quy t nh ch n các hình th c tr lương theo th i gian, theo v trí công vi c nhưng ph i duy trì hình th c tr lương ã ch n trong th i gian ít nh t 3 tháng và ph i thông báo cho cán b , công ch c bi t. b- Vi c tr lương cho cán b , công ch c căn c vào m c lương t i thi u do lãnh o cơ quan nh n khoán quy nh nhưng l n nh t không vư t quá 2,5 l n và không ư c ít hơn m c lương t i thi u hi n hành do Chính ph quy nh. c- m b o vi c tr lương không vư t chi so v i t ng qu lương th c t ư c hư ng sau quy t toán ho c tránh tình tr ng d n chi ti n lương cho các tháng cu i năm, cơ quan nh n thí i m khoán th c hi n vi c tr lương cho cán b , công ch c theo hình th c sau: - Tháng u quý: lương c nh (lương theo ng ch, b c hi n hư ng theo Ngh nh 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ) chi nh kỳ hàng tháng theo quy nh hi n hành. - Tháng cu i quý: căn c k t qu th c hi n thí i m khoán cơ quan nh n thí i m khoán quy t nh m c lương t i thi u tr cho cán b , công ch c. - Nh ng cơ quan nh n thí i m khoán có i u ki n xác nh ư c k t qu kinh phí qu n lý hành chính ti t ki m theo tháng thì có th quy nh m c lương t i thi u tháng tr cho cán b , công ch c ngay t tháng u quý. d- Các qu n, huy n nh n thí i m khoán n u th c hi n mô hình t ch c qu n lý theo kh i hay Phòng ã lĩnh v c thì Th trư ng, Phó th trư ng ư c hư ng h s ph c p ch c v c a Trư ng, Phó phòng thu c S . - Vi c tr lương cho t ng ngư i ư c tính như sau: LCN=LTTCQ x (k1+k2) Trong ó: LCN: là lương tr cho cá nhân
  3. LTTCQ: là lương t i thi u do cơ quan quy nh k1: là h s lương c p b c c a cá nhân ho c h s lương c p b c theo v trí công vi c (khi th c hi n hình th c tr lương theo v trí công vi c). k2: là h s ph c p, b i dư ng khác mà nh ng h s này ư c Nhà nư c quy nh tính theo lương t i thi u. e- Vi c óng và hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t c a cán b , công ch c trong cơ quan nh n thí i m khoán v n tính theo h s m c lương quy nh t i Ngh nh 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh. III. V TI N THƯ NG VÀ PHÚC L I: 1. Ti n thư ng: Ph n kinh phí qu n lý hành chính ti t ki m còn l i sau khi ã thanh toán lương cho cán b , công ch c theo hư ng d n trên, cơ quan nh n thí i m khoán trích l p qu khen thư ng. Qu khen thư ng không phân ph i bình quân, dùng thư ng cho nh ng cá nhân và t p th trong cơ quan làm vi c có ch t lư ng t t ho c có sáng ki n c i ti n qu n lý, mang l i hi u qu trong công tác và ti t ki m c a cơ quan. Th trư ng cơ quan nh n thí i m khoán ban hành quy ch thư ng, quy nh thư ng cho cán b , công ch c. 2. Phúc l i: Sau khi tr lương, tr thư ng n u qu còn thì l p qu phúc l i - vi c chi qu phúc l i th c hi n theo quy nh hi n hành. IV. V CHÍNH SÁCH I V I NH NG NGƯ I TRONG DI N S P X P Nh ng ngư i trong di n s p x p do th c hi n thí i m khoán, ngoài vi c ư c hư ng các chính sách, ch theo quy nh hi n hành thì còn ư c hư ng thêm các chính sách theo quy nh c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương ng khoá VIII. Các kho n chi th c hi n thêm các chính sách này do ngân sách Nhà nư c c p. V. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c k t ngày 01/01/2000. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Ban T ch c - Cán b Chính ph nghiên c u, gi i quy t. Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản