Thông tư số 32-BYT/TT về việc ban hành tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn mất sức lao động do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 32-BYT/TT về việc ban hành tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn mất sức lao động do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 32-byt/tt về việc ban hành tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn mất sức lao động do bộ y tế ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 32-BYT/TT về việc ban hành tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn mất sức lao động do Bộ Y tế ban hành

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32-BYT/TT Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 1976 THÔNG TƯ C A B Y T S 32-BYT/TT NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1976 BAN HÀNH TIÊU CHU N THƯƠNG T T VÀ TIÊU CHU N M T S C LAO NG M I T trư c n nay, vi c giám nh s c kho và thương t t u căn c vào: - Tiêu chuNn thương t t 6 h ng; - Tiêu chuNn thương t t 8 h ng ban hành ngày 12/11/1965. - Tiêu chuNn m t s c lao ng ban hành ngày 22/5/1970. Nh các tiêu chuNn nói trên, vi c khám xét ư c ti n hành thu n l i và t nhi u k t qu . áp ng yêu c u trư c tình hình và nhi m v m i, B Y t ã trao trách nhi m cho Vi n giám nh y khoa nghiên c u b sung, ch nh lý tiêu chuNn thương t t 8 h ng và tiêu chuNn m t s c lao ng, làm thành 2 b ng tiêu chuNn m i. Nay căn c vào Quy t nh c a H i ng Chính ph s 135/CP ngày 4/8/1976 v vi c s a i th t c xây d ng, ban hành nh ng tiêu chuNn c th v thương t t và m t s c lao ng; sau khi th ng nh t ý ki n v i B Qu c phòng (C c Quân y), B Thương binh và Xã h i, B Lao ng, Ban T ch c Chính ph , T ng công oàn Vi t Nam v.v... B Y t Quy t nh chính th c ban hành hai tiêu chuNn m i v thương t t 8 h ng, v m t s c lao ng thay th cho tiêu chuNn thương t t 8 h ng cũ, tiêu chuNn m t s c cũ hi n hành, và ra Thông tư hư ng d n thi hành như sau: A. V TIÊU CHU N THƯƠNG T T 8 H NG M I 1. N i dung v n gi nguyên c a b ng cũ nh ng t l làm căn c , gi nguyên t l c a các h ng và cách tính t l , nhưng có i u ch nh và s a i nh ng i m b t h p lý và b sung nhi u ph n, nhi u t l trư c ây còn thi u. 2. Ph m vi áp d ng là các i tư ng thương binh, dân quân t v v.v... do B Thương binh và Xã h i quy nh c th chung cho c Nư c. Ngoài ra, b ng tiêu chuNn 8 h ng m i còn áp d ng x p h ng thương t t do tai n n lao ng i v i nh ng i tư ng ư c quy nh trong i u l B o hi m Xã h i.. B. V TIÊU CHU N M T S C LAO NG M I
 2. 1. V phân h ng, b ng m i v n chia 3 h ng A, B, C nhưng thay i n i dung: - H ng A là h ng tàn ph , m t s c t 81% n 100%; - H ng B là h ng m t s c lao ng t 61% n 80% t m th i ho c lâu dài; - H ng C là h ng gi m s c t 41% n 60%. C hai h ng A và B u trong di n v ngh m t s c, riêng h ng A ư c hư ng thêm ph c p tàn ph . - H ng C v n làm vi c nhưng ư c s p x p công tác phù h p v i s c kho v.v... Tiêu chuNn c a h ng C còn dùng làm tiêu chuNn tái tuy n cho các i tư ng ã cho v ngh m t s c trư c ây. 2. i tư ng áp d ng chính g m 3 lo i: - Công nhân, viên ch c au m kéo dài; - Công nhân, viên ch c ngh m t s c n th i h n khám l i; - Anh ch em b nh binh, nh ng ngư i thu c di n ư c hư ng chính sách. Ngoài ra b ng tiêu chuNn m t s c m i còn dùng tham kh o trong khám tuy n d ng l n u, khám s c kho nh kỳ hàng năm khám tái tuy n nghĩa v quân s và khám s c kho h c sinh. C. V M T T CH C TH C HI N Vi c ban hành 2 tiêu chuNn nói trên òi h i ph i thành l p và ki n toàn h th ng t ch c giám nh y khoa các c p t Trung ương n a phương, b o m vi c khám xét chu áo và vi c Quy t nh theo nguyên t c t p th , cũng như c n có s hi p ng ch t ch gi a các ngành h u quan y t , thương binh xã h i, lao ng, qu c phòng, T ng công oàn vi c v n d ng, áp d ng ư c thu n l i. Vi c ban hành 2 tiêu chuNn m i là m t bư c ti n trong vi c ch p hành chính sách, ch v thương t t và lao ng, k p th i áp ng yêu c u cách m ng trong giai o n m i. B Y t trân tr ng ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph và th trư ng các ngành thi hành nghiêm ch nh Thông tư này (có kèm theo 2 b ng tiêu chuNn m i) ng th i giao trách nhi m cho H i ng giám nh y khoa Trung ương và Vi c giám nh y khoa ôn c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n. Thông tư ban hành 2 tiêu chuNn m i này có hi u l c k t ngày ban hành. Các tiêu chuNn cũ g m: - Tiêu chuNn m t s c lao ng do B Y t ban hành Thông tư s 26-BYT/TT ngày 22/5/1970. - Tiêu chuNn thương t t 8 h ng ban hành trong Thông tư B N i v - Y t - Qu c phòng s 287-LBQP ngày 12/11/1965 và các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Nh ng Quy t nh v m t s c lao ng và x p h ng thương t t trư c ây c a các H i ng giám nh y khoa căn c vào 2 tiêu chuNn cũ v n gi nguyên giá tr pháp lý. Trư ng h p quá b t h p lý thì có th phúc quy t l i theo các tiêu chuNn m i. Trong quá trình th c hi n có khó khăn tr ng i gì, ngh U ban nhân
 3. dân và H i ng giám nh y khoa các c p ph n nh cho B Y t có k ho ch ti p t c nghiên c u và gi i quy t. B NG TIÊU CHU N PHÂN H NG M T S C LAO NG Trư c ây, B Y t ã ban hành Thông tư s 09-BYT/TT ngày 1/6/1960 và Thông tư s 26-BYT/TT ngày 22/5/1970 hư ng d n thi hành vi c khám xét cho cán b , công nhân viên ch c thôi vi c vì m au, già y u, m t s c lao ng. Các văn b n trên ã giúp H i ng giám nh y khoa các c p có căn c ti n hành khám xét kh năng lao ng, áp ng k p th i yêu c u th c hi n chính sách c a ng và Nhà nư c ta. B ng tiêu chuNn phân h ng m t s c lao ng ban hành kèm theo Thông tư l n sau ã có nhi u ti n b hơn l n trư c, nhưng qua 6 năm áp d ng ã th hi n m t s như c i m: 1. N i dung phân h ng nh m ph c v yêu c u trư c m t, không áp ng y yêu c u th c hi n chính sách trong giai o n m i. M c b nh t t quy nh cho v m t s c chưa sát v i tình hình s c kho và i u ki n lao ng c a nhân dân ta. 2. Cách s p x p b nh t t chưa h p lý, có tình tr ng ch ng chéo, không nh t quán gi a các chuyên khoa; m t s b nh chưa ư c c p t i v.v... gây tr ng i cho vi c v n d ng. T nay, T qu c ta ã hoà bình, th ng nh t, góp ph n s d ng h p lý kh năng lao ng c a m i ngư i vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i, công tác giám nh s c kho c n ư c ti n hành tích c c, r ng rãi và có ch t lư ng hơn. Vì v y B ban hành b ng tiêu chuNn này thay th cho các b ng tiêu chuNn phân h ng m t s c lao ng cũ. Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG B ng tiêu chuNn này áp d ng cho t t c các i tư ng c n giám nh kh năng lao ng th c hi n chính sách tr c p hay b trí l i công tác cho phù h p v i i u ki n s c kho như: - Công nhân, viên ch c m au kéo dài ang công tác các cơ quan, xí nghi p, công, nông, lâm trư ng v.v... - Công nhân, viên ch c v m t s c lao ng n th i h n khám l i; - Các ng chí b nh binh còn t i ngũ hay ã xu t ngũ; - Các i tư ng c n khám xét kh năng lao ng do cơ quan thương binh xã h i ngh và gi i thi u v.v...
 4. B ng tiêu chuNn không áp d ng, ho c ch tham kh o trong các trư ng h p: - Khám tuy n d ng l n u, khám tuy n d ng nghĩa v quân s ; - Khám s c kho nh kỳ hàng năm; - Khám s c kho xét cho i h c; - Khám x p h ng thương t t, xác nh t l b nh ngh nghi p v.v... II. CĂN C , N I DUNG PHÂN H NG VÀ CÁCH S P X P B NH T T 1. L y kh năng lao ng nói chung c a m t ngư i bình thư ng, không có b nh t t (quy nh là 100%) làm chuNn xét m i i tư ng có th ư c x p hay không ư c x p vào m t trong 3 h ng dư i ây: - H ng A (tàn ph ): t n thương b nh lý tr m tr ng và kéo dài, coi như m t kh năng lao ng t 81% tr lên, không lao ng, công tác ư c, không t ph c v ư c mà ph i có ngư i thư ng xuyên chăm sóc. i tư ng ư c x p h ng này n u là công nhân, viên ch c hay quân nhân thì nh t thi t ph i cho ngh công tác hay xu t ngũ, hư ng chh tr c p m t s c hay ngh hưu trí (hưu trư c tu i), ngoài ra, còn ư c hư ng kho n tr c p tàn ph . - H ng B (m t s c): t n thương b nh lý n ng và kéo dài, coi như m t t 61 n 80% kh năng lao ng nói chung, không lao ng, công tác ư c, nhưng còn t ph c v ư c. i tư ng ư c x p h ng này cũng ư c gi i quy t như h ng A, nhưng không ư c hư ng thêm kho n tr c p tàn ph . - H ng C (gi m s c): coi như m t t 41% n 60% kh năng lao ng nói chung, còn làm ư c công vi c nh , vi c thích h p. i tư ng ư c x p h ng này, n u là công nhân, viên ch c ang làm công vi c không phù h p v i yêu c u s c kho thì ư c chuy n công tác khác ho c có th v n làm vi c cũ nhưng v i th i gian, hi u su t và cư ng lao ng ít hơn. Trư ng h p là quân nhân thì ho c v n ư c t i ngũ và b trí công tác tương t như công nhân, viên ch c ho c có th cho xu t ngũ. C 3 h ng A, B, C sau m t th i gian có th ti n tri n n ng hơn ho c ph c h i. M c ph c h i ít nh t cũng ph i tương ương v i lo i C m i có th tham gia lao ng, công tác ư c. Vì v y nh ng i tư ng là công nhân, viên ch c ã v m t s c lao ng hàng năm n khám l i, n u ư c x p lo i C thì coi như kh năng lao ng ã ph c h i. Như v y lo i C v a là tiêu chuNn xét chuy n công tác v a là tiêu chuNn tái tuy n i v i công nhân, viên ch c.
 5. Th i gian khám l i quy nh i v i h ng A là 3 n 5 năm, i v i h ng B và C là 1 năm theo Ngh nh s 136/CP năm 1974. 2. B ng tiêu chuNn không quy nh m c c n i i u tr , i u dư ng, ho c công tác bình thư ng. Nh ng ngư i không có b nh hay có b nh nhưng nh hơn lo i C (m t t 40% kh năng lao ng tr xu ng) coi như công tác bình thư ng. Nh ng ngư i c n ph i i i u tr , i u dư ng thì tuỳ thu c yêu c u khám, ch a b nh mà ch nh theo hư ng d n chung c a ngành y t (k c nh ng i tư ng ư c x p h ng A, B ho c C). 3. Các b nh t t ư c x p vào 14 nhóm, bao g m 81 b nh, lo i b nh d a theo b ng phân lo i qu c t b nh t t ã ư c s a i l n th tám (năm 1965). III. M T S NGUYÊN T C KHI GIÁM NNH KH NĂNG LAO NG VÀ V N D NG, B NG TIÊU CHU N 1. Ch ngh và ti n hành giám nh kh năng lao ng cho các i tư ng mà b nh t t ã tương i n nh ho c ã ư c i u tr tích c c (v i i u ki n và kh năng th c t cho phép). Không ưa ra giám nh nh ng ngư i ang m c b nh c p tính (c n ph i i u tr ) ho c ph n ang trong th i kỳ thai nghén, ngh . 2. i tư ng giám nh, nh t thi t ph i ư c chuNn b y h sơ, b nh án và m b o úng các quy nh v th t c, pháp ch , h sơ b nh án ch có giá tr xét trong th i gian 3 tháng, k t ngày l p. Khi ra giám nh, i tư ng ph i có m t trư c H i ng giám nh y khoa. Trư ng h p cá bi t vì lý do b nh t t, không n ư c, có s xác nh n ho c ngh cơ quan thương binh xã h i ho c cơ quan qu n lý, H i ng giám nh y khoa có th n hay c cán b n khám xét t i ch . 3. H i ng giám nh y khoa khi giám nh ph i có m t quá m t n a s u viên chuyên môn ã quy nh (ít nh t 2 ngư i). Trư ng h p c n thi t, H i ng có th m i thêm các bác sĩ chuyên khoa ho c i bi u các cơ quan qu n lý chính sách n tham d . Các u viên H i ng khi khám xét ph i h t s c th n tr ng, khách quan và vô tư. K t lu n c a Ch t ch H i ng ph i phù h p v i ý ki n c a a s các u viên có m t. 4. Khi k t lu n, ph i căn c trư c h t và ch y u vào b nh t t k t h p v i th tr ng chung c a i tư ng, i chi u v i tiêu chuNn ã quy nh. Trư ng h p chưa rõ ràng ph i cân nh c thêm các y u t khác có liên quan như tu i, gi i, ngh nghi p, hi u su t công tác, ngày ngh m v.v... quy t nh. Trư ng h p m t ngư i có 2, 3 b nh ho c v a có b nh, v a có thương t t thì căn c vào b nh t t chính xét. N u các b nh t t khác cũng có nh hư ng áng k n s c kho , kh năng lao ng thì có th x p h ng cao hơn, nhưng cũng không vư t quá quy nh phân h ng chung ( i u 1, m c II). Riêng thương t t và b nh ngh nghi p thì tham kh o thêm b ng phân h ng, t l thương t t, t l b nh ngh nghi p. Nh ng i tư ng ư c x p vào h ng A ho c h ng B nh t thi t ã ư c i u tr , i u dư ng trong kho ng th i gian t 1 n 3 năm i v i b nh mãn tính nói chung, 2 năm i v i b nh lao, 2 n 4 năm i v i các b nh mãn tính ngoài da, 6 tháng n 1 năm i v i các trư ng h p sau m hay sau m c b nh c p tính n ng. 5. Khi có khó khăn, ph c t p v chuyên môn, vư t kh năng c a y t a phương ho c k t lu n c a Ch t ch H i ng không phù h p v i ý ki n c a a s u viên có m t,
 6. ho c có ngh khi u n i, H i ng ph i ti n hành khám xét thêm r i m i k t lu n, hay sao h sơ b nh án và gi i thi u i tư ng lên khám H i ng tuy n trên. Trư ng h p c n thi t có th yêu c u i tư ng vào n m b nh vi n theo dõi, xác nh b nh hay c cán b v i u tra t i nơi , nơi làm vi c c a ương s trư c khi quy t nh. 6. K t lu n hay h sơ b nh án c a H i ng giám nh y khoa chuy n lên tuy n trên, ph i g i qua bưu i n hay do cán b , nhân viên H i ng chuy n n các cơ quan có trách nhi m, không giao tr c ti p cho ương s . 7. H i ng giám nh y khoa Trung ương và Vi n giám nh y khoa có trách nhi m hư ng d n, giúp và ki m tra vi c th c hi n tiêu chuNn c a các H i ng giám nh y khoa tuy n dư i. Ph n th hai: TIÊU CHU N PHÂN H NG I V I T NG B NH, LO I B NH S Tên b nh, lo i b nh Phân h ng TT A B C Nhóm I- Các b nh nhi m trùng, ký sinh trùng 1 Lao ph i a. T n thương ã n nh, nhưng th tr ng sút kém ho c ch c + năng hô h p gi m nh (trên 30%)... - N u kèm theo cơ th suy như c ho c ch c năng hô h p + gi m n ng (trên 50%)... b. T n thương v n chưa n nh (sau 2 năm i u tr tích c c) + - N u suy hô h p n ng, suy tim n ng ho c cơ th suy mòn + 2 M t s b nh lao nh như lao h ch, lao da, lao thanh qu n ơn + thu n v.v... tuy t n thương chưa n nh nhưng không lây và th tr ng v n tương i bình thư ng - N u kèm theo cơ th suy như c + 3 Các b nh lao khác (lao th n, ru t, xương, mang b ng, màng não v.v...) a. T n thương ã n nh nhưng còn di ch ng nh ho c v a + - N u kèm theo di ch ng n ng... + b. T n thương v n chưa n nh (sau 2 năm i u tr tích c c) + - N u kèm theo cơ th suy mòn.... + 4 B nh phong:
 7. a. Th b t nh ho c th cù, di n tích t n thương h p, không + có kh năng lây truy n... b. ã i u tr 5 n 7 năm không kh i (ho c không s ch t n + + thương), tuỳ th b nh và di ch ng n ng, nh ... c. i u tr kh i (ho c ã s ch t n thương) nhưng còn di ch ng có nh hư ng n lao ng, công tác và sinh ho t: - nh hư ng ít... + - nh hư ng nhi u... + - nh hư ng tr m tr ng và kéo dài... + 5 B nh giang mai: a. Do m c ph i ã i u tr kh i nhưng còn di ch ng nh v a + - i u tr tích c c không kh i ho c di ch ng, bi n ch ng + n ng vào th n kinh, ph t ng v.v... - Di ch ng ho c bi n ch ng tr m tr ng (ví d : li t toàn th + ti n tri n)... b. BNm sinh (di truy n) mu n, i u tr không k t qu : - nh hư ng ít n lao ng, công tác... + - nh hư ng nhi u n lao ng, công tác... + 6 B nh giun ch a. Chân voi 1 ho c 2 bên, nhưng i l i còn tương i bình + thư ng - Chân voi 2 bên, i l i khó khăn... + b. ái ư ng ch p kéo dài nhưng th tr ng còn tương i + bình thư ng... N u kèm theo cơ th suy như c ho c bi n ch ng viêm th n + 7 B nh giun móc câu ã i u tr tích c c không k t qu : - H ng c u dư i 2.500.000/mm3, HST dư i 50-60%... + - H ng c u dư i 2.500.000/mm3, HST dư i 40-50%... + 8 Các b nh gây ra do n m, có nh hư ng n lao ng, công tác: a. T n thương nh , ít tái phát, m i năm ngh m t ng c ng t + 1 n 3 tháng ho c t n thương nh cơ quan n i t ng (gan, ph i)... b. T n thương n ng, tái phát luôn, m i năm ngh trên 3 tháng + ã chuy n công tác và i u tr tích c c t 2 n 5 năm, b nh
 8. v n không gi m... - N u ph i ph u thu t c t gan, c t ph i v.v... tuỳ th tr ng và + + t n thương ã c t... 9 B nh sán lá gan, sán lá ph i ã i u tr tích c c không k t + qu , th tr ng sút kèm... - N u kèm theo cơ th suy như c ho c ã có r i lo n ch c + năng gan, ph i, ho c xơ gan, xơ ph i... 10 B nh s t rét ã i u tr , i u dư ng tích c c: - Th nh tho ng v n có cơn s t, kèm theo thi u máu nh (h ng + c u dư i 3.000.000/mm3 ho c còn lách to (xơ lách)... - Thi u máu n ng (h ng c u dư i 2.500.000/mm3) ho c có + r i lo n ch c năng gan, xơ gan, kèm theo lách to... 11 Các b nh nhi m trùng c p, bán c p n ng, ã i u tr kh i + nhưng còn m t m i do kéo dài, m i năm ngh m t ng c ng t 1 n 3 tháng (không k ngh do các b nh c p tính, bán c p tính khác)... - N u kèm theo cơ th suy như c, ngh m m i năm trên 3 + tháng Nhóm II - Các kh i U 12 U lành tính: - U máu n i t ng ã ư c chNn oán xác nh... + - U lành tính nói chung ã có d u hi u chèn ép, nhưng chưa + + có ch nh, hay i u ki n ph u thu t ho c sau m , còn di ch ng nh hư ng ít nhi u n lao ng, công tác... - Sau m : di ch ng tr m tr ng và kéo dài... + 13 U ác tính và ung thư các lo i: a. i u tr có k t qu , không còn di ch ng ho c di ch ng nh + + (tuỳ b nh)... - N u kèm theo cơ th suy như c hay di ch ng n ng... + b. i u tr 2, 3 năm không k t qu ... + - N u kèm theo cơ th suy mòn... + Nhóm III - Các b nh n i ti t - dinh dư ng và chuy n hoá 14 B nh cư ng tuy n giáp tr ng: a. Th nh (nh p tim hơi nhanh 90/phút, CHCB + 20 - 30% + th tr ng tương i bình thư ng)...
 9. b. Th tr ng trung bình hay n ng.... + - Giai o n suy ki t, tim suy không ph c ho c cơn nh p + nhanh k ch phát luôn tái di n... 15 B nh suy tuy n giáp tr ng: - Th nh : phù ít, CHBC gi m nh (-30%)... + - Th n ng: phù to, ho t ng th n kinh, trí tu và sinh d c + gi m rõ r t.... 16 B nh ái tháo ư ng: a. Th tr ng bình thư ng, ho c gi m nh , ư ng huy t dư i + 1,7g/L, chưa có bi n ch ng áng k ... b. Th tr ng g y sút rõ ràng, ư ng huy t trên 1,7g/L có bi n + ch ng các cơ quan n i t ng, th n kinh, cơ xương kh p v.v... - N u kèm theo cơ th suy mòn ho c bi n ch ng n ng... + 17 B nh (hay h i ch ng) xuy tuy n yên, tuy n thư ng th n: - Th nh , th không y .... + - Th n ng... + 18 B nh to u ch h i ch ng cư ng v tuy n thư ng th n ơn thu n: - i u tr quang tuy n hay ph u thu t có k t qu , còn di + ch ng nh ... - i u tr không k t qu hay di ch ng n ng... + + 19 H i ch ng h ư ng huy t, h i ch ng têtain nguyên phát, + b nh phi sinh d c... 20 B nh ái nh t: - Th nh : ái dư i 5l/ngày, th tr ng bình thư ng... + - Th n ng: ái trên 5l/ngày, th tr ng gi m sút... + Nhóm IV - B nh máu, cơ quan t o máu 21 Thi u máu lành tính kéo dài (không tìm th y nguyên nhân) i u tr , i u dư ng tích c c k t qu : - H ng c u dư i 3.000.000 mm3, HST 50 - 60%... + - H ng c u dư i 2.500.000 mm3, HST dư i 50%... + 22 H i ch ng tan máu h i ch ng xu t huy t: - Th nh tho ng tái phát, m i năm ph i ngh mt 1 n3 +
 10. tháng sau c t lách, b nh n nh... - Tái phát luôn m i năm ph i ngh m trên 3 tháng ho c sau + c t lách, b nh không n nh... 23 Suy tu xương kéo dài b nh b ch c u mãn tính, b nh H t + kinh (Hoogkin), b nh Ka-le (Kahler)... - N u h ng c u thư ng xuyên dư i 1.500.000 mm3 ho c có + d u hi u chèn ép trung th t rõ r t ho c cơ th suy mòn.... 24 Gi m b ch c u lành tính kéo dài (b ch c u luôn luôn dư i + 4000/mm3 - N u luôn luôn n nh, m i năm ngh trên 3 tháng... + 25 Lách to, cư ng lách, ã m c t lách: - B nh kh i hay n nh, ch c năng gan bình thư ng... + - B nh không kh i hay không n nh ho c có r i lo n ch c + năng gan, xơ gan... Nhóm V - Các b nh, tr ng thái b nh v tâm th n 26 Lo i th n kinh ch c năng và các tr ng thái suy như c khác như suy như c ch n thương, ki t s c v.v... - B nh kéo dài kèm th tr ng và s c lao ng sút v a... + - Như trên, nhưng có th suy như c và s c lao ng gi m sút + nhi u... 27 R i lo n nhân cách kèm gi m thích ng ngh nghi p... + - Như trên, nhưng m c n ng hơn, kèm ch ng i xã h i, + t p th ... 28 B nh tâm th n mãn tính (tinh th n phân l p, lo n tâm th n tr m hư ng c m, suy t n não thương, tinh th n sa sút, li t toàn th ti n tri n v.v..) tuỳ th b nh và m c : - Trung bình ho c nh ... + + - N ng... + - Tr m tr ng... + Nhóm VI - Các b nh th n kinh và giác quan 29 Di ch ng li t n a ngư i ho c 2 chi dư i (b t k nguyên nhân gì) ơn thu n: -M c nh : i l i v n ng g n bình thư ng... + -M c trung bình: i l i v n ng có khó khăn... + -M c n ng: không i l i v n ng ư c... +
 11. 30 Di ch ng li t toàn b m t chi, m t hay nhi u dây th n kinh + v n ng hay c m giác có nh hư ng n lao ng, công tác... 31 H i ch ng ti u não... + 32 Viêm dây th n kinh cánh tay hay hông ùi: - Th nh tho ng m i tái phát, m i năm ph i ngh mt 1 n + 3 tháng... - Tái phát luôn, m i năm ngh m trên 3 tháng ho c cơ b teo + luôn luôn au nh c, i l i c m n m khó khăn v.v... 33 ng kinh toàn th : - Cơn hi m, thưa (hàng năm, hàng tháng) ho c ch lên cơn + khi ng ... - Cơn mau (tháng nhi u cơn) i u tr không k t qu ... + - Cơn r t mau (tu n l nhi u cơn), cơ th suy như c ho c có + + bi u hi n r i lo n tâm th n... 34 Parkinson: - Nh (còn làm vi c ư c)... + - N ng (không làm ư c vi c gì ngoài vi c ph c v bán thân) + - Tr m tr ng (không t ph c v ư c)... + 35 B nh xơ c ng c t bên tu s ng, b nh xơ c ng r i rác, b nh + + r ng tu s ng... 36 Các b nh, các t n thương cơ quan th giác sau khi ã i u tr n nh ho c i u tr lâu ngày không kh i, gây m t hay gi m th l c: - Th l c 2 m t c ng l i b ng ho c dư i 2% ( m ngón tay + 1m)... - Th l c 2 m t c ng l i b ng ho c dư i 2/10... + - Th l c 2 m t c ng l i t 3/10 n 5/10... + 37 Các b nh v m t (có t n h i th trư ng) sau khi ã i u tr n nh: - Th trư ng 2 m t thu h p dư i 10o... + - Th trư ng 2 m t thu h p dư i 30o... + 38 R i lo n s c giác hay không có th giác 2 m t (như lác, mù + m t m t...) không áp ng yêu c u ngh nghi p, n u còn ti p t c làm vi c các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c hay quân i
 12. 39 Các b nh, các t n thương cơ quan thính giác gây i c hoàn + toàn hay g n hoàn toàn... 40 H i ch ng ti u inh, i u tr ít k t qu , tuỳ m c n ng nh + + Nhóm VII - Các b nh h tu n hoàn 41 Các b nh, các t n thương cơ tim: van tim, màng tim, không m hay không có ch nh m : - Chưa có bi u hi n suy tim... + - Suy tim I, II, III... + - Suy tim IV ã có tai bi n nghiêm tr ng (ví d : li t 1/2 + ngư i)... 42 B nh van tim, màng tim sau m - Không suy tim... + - Có suy tim... + 43 Lo n nh p tim: a. Lo n nh p tim ngo i tâm thu ơn thu n, nhưng t n s mau + và kéo dài, t n s tăng lên khi g ng s c, i u tr không k t qu b. Nh p ch m thư ng xuyên 40 l/phút... + - N u ã ng t nhi u l n, i u tr không k t qu ... + c. Cơn nh p nhanh k ch phát luôn tái di n, i u tr không k t qu : - N u là cơn nh p nhanh trên th t (Bouveret)... + + - N u là cơn nh p nhanh th t... + d. Lo n nh p tim hoàn toàn và kéo dài... + - N u ã có tai bi n nghiêm tr ng + 44 B nh thi u máu c c b cơ tim mãn: - Ch có cơn au th t ng c ho c bi u hi n trên i n tâm + + - ã có ti n s nh i máu cũ ho c suy tim... + 45 B nh cao huy t áp: a. Giai o n chưa có bi n ch ng, i u tr hay ngh ngơi, + huy t áp tr l i bình thư ng hay g n bình thư ng... - N u huy t áp t i thi u trên 100 mm/Hg, t i a trên 170 + mm/Hg; i u tr , ngh ngơi ít tác d ng...
 13. b. Giai o n ã có bi n ch ng tim, não, th n... + - N u ã có tai bi n nghiêm tr ng (ví d : xu t huy t não) + 46 Các b nh khác v ng m ch (viêm, t c, phình ng m ch) - Chưa có r i lo n dinh dư ng chi ho c bi n ch ng các + cơ quan n i t ng... - ã có r i lo n dinh dư ng ho c bi n ch ng... + 47 Các b nh v b ch m ch, tĩnh m ch (viêm, t c, dãn) có nh + + hư ng n i ng và lao ng, tuỳ m c nh hư ng Nhóm VII - Các b nh b hô h p 48 Các b nh mãn tính ư ng hô h p trên (mũi, h ng, xoang, + thanh qu n, khí qu n) ch a lâu ngày (2, 3 năm) không ti n b , nh hư ng n kh u giác, ti ng nói ho c hô h p... - N u kèm theo cơ th suy như c ho c b nh tái phát luôn, + m i năm ph i ngh trên 3 tháng... 49 S o thanh h u ho c li t giây th n kinh qu t ngư c, gây khó + + th ; tuỳ m c khó th nhi u, ít... 50 Các b nh ph qu n, b nh ph i mãn tính (viên, dãn, hen ph qu n, khi ph thũng, viêm ph i kê, ph i t n thương sau ch n thương, sau áp xe...) - Th nh tho ng m i tái phát, ho c ch c năng hô h p gi m nh + (trên 30%) m i năm ngh t 1 n 3 tháng... - Tái phát luôn; ch c năng hô h p gi m n ng (trên 50%) ho c + tâm ph mãn hay cơ th suy như c... - N u suy hô h p n ng, suy tim n ng... + 51 B nh b i ph i: - Ch c năng hô h p bình thư ng hay gi m nh (giai o n 1 - + 2) - Ch c năng hô h p gi m n ng (trên 50%) ho c có bi u hi n + tâm ph mãn ho c k t h p v i lao ph i... - Giai o n suy hô h p n ng, suy tim n ng... + 52 D y dính màng ph i sau viêm nhi m, tràn d ch, tràn khí, ch n thương v.v... - D y dính ít kèm ch c năng hô h p gi m nh (trên 30%) + - D y dính nhi u, kèm theo ch c năng hô h p gi m n ng + (trên 50%)... 53 Sau m c t ph i hay ph i b x p, tuỳ nguyên nhân m c r i
 14. lo n ch c năng hô h p và th tr ng... - C t hay x p 1 phân thuỳ... + + - C t hay x p m t bên ph i... + Nhóm IX - Các b nh b tiêu hoá 54 Nh ng t n thương n ng hàm răng, khoanh mi ng, i u tr + ch nh hình không gây k t qu , gây c n tr cho ăn, u ng và nh hư ng n toàn tr ng... 55 Th t h p th c qu n do nguyên nhân cơ gi i: tuỳ thu c m c c n tr tiêu hoá và nh hư ng n toàn tr ng: - N u ch ăn ư c th c ăn l ng ho c ph i m thông d dày + ăn... - N u ăn ư c th c ăn m m... + 56 Viêm loét d dày, tá tràng: a. au nhi u, ho c có bi n ch ng ch y máu nhi u l n không + mu n hay không có ch nh ph u thu t... - N u ã i u tr n i khoa tích c c hay b trí công tác thích + h p 2, 3 năm không ... b. Loét d dày, tá tràng ã m ... - K t qu t t ho c trung bình... + - K t qu kém, ph i m l i; loét l i mi ng n i hay suy dinh + dư ng... 57 Viêm i tràng mãn tính (có th kèm theo trĩ ho c sa tr c tràng): - au nhi u hay th tr ng gi m sút, m i năm ngh mt 1 + n 3 tháng... - N u m i năm ngh m 3 tháng kèm theo cơ th suy như c + 58 Ph u thu t hay v t thương vào ru t non, ru t già, h u môn + v.v... l i h u qu : r i lo n tiêu hoá, th nh tho ng bán t c ru t do dính; th tr ng b gi m sút... - Trư ng h p c t b ru t non trên 1 m, cơ th suy như c ho c + thư ng xuyên r i lo n tiêu hoá, ho c b dò ho c ph i làm h u môn nhân t o vĩnh vi n.... 59 Xơ gan (b t k nguyên nhân gì)... + - N u luôn luôn phù to, c trư ng, khó th ... + 60 áp xe gan ã i u tr kh i, nhưng còn di ch ng nh hư ng + n tiêu hóa và toàn tr ng...
 15. 61 Viêm gan mãn ( ã ư c chNn oán xác nh b ng t ch c t + bào h c): - Giai o n chưa xơ gan... + - ã có d u hi u xơ gan ho c kèm theo cơ th suy như c + ho c au nhi u, ph i ngh m m i năm trên 3 tháng... 62 H i ch ng tăng áp l c tĩnh m ch c a: - Ph u thu t có k t qu t t ho c ch c năng còn bù tr + - Ph u thu t không k t qu t t ho c ch c năng gan m t bù tr + 63 S i m t, viêm ư ng m t mãn tính nói chung, ã i u tr + ph u thu t hay n i khoa có k t qu chưa có bi u hi n xơ gan... - Trư ng h p n i khoa có k t qu chưa có bi u hi n xơ gan... + 64 B nh Hanot, viêm tu mãn tính, u u tu ... + 65 M c t gan: tuỳ nh hư ng nhi u ít n ch c ph n gan và toàn tr ng: - N u c t 1 phân thuỳ... + + - N u c t thùy gan ph i hay nhi u phân thuỳ... + Nhóm X + XI - Các b nh ti t ni u, sinh d c và di ch ng có liên quan n thai nghén, sinh ... 66 Suy th n mãn (b t k nguyên nhân gì)... + - N u luôn luôn phù to, c chư ng hay thi u máu n ng, h ng + c u 1,5 n 2 tri u hay ã có tai bi n nghiêm tr ng (li t n a ngư i, mù m t v.v...) 67 Các b nh th n mãn tính như viêm th n, c u th n mãn, viêm t ch c liên k t th n mãn, lao th n, h i ch ng th n hư v.v... Chưa giai o n suy th n... + 68 S i th n, ni u qu n: t c h p ni u qu n do nguyên nhân cơ gi i v.v... sau i u tr ph u thu t: - Ch c năng th n ph c h i t t, ch còn di ch ng nh (protein + ni u thi u máu nh v.v...) ho c c t b 1 th n, th n còn l i bình thư ng... - Ch c năng th n ph c h i kém ho c di ch ng n ng; ho c c t + 1 th n, th n còn l i không bình thư ng 69 Viêm bàng quang, viêm tinh hoàn c hai bên, viêm ph n ph + mãn tính; có nh hư ng n s c kho , công tác... - N u b nh luôn tái phát, m i năm ngh m trên 3 tháng kèm +
 16. theo cơ th suy như c... 70 Giong kinh, giong huy t kéo dài: - N u thi u máu nh (h ng c u dư i 3.000.000/m3, huy t s c + t 50 - 60%...)... - N u thi u máu n ng (h ng c u dư i 2.500.000/mm3, huy t + s c t dư i 50%)... 71 Sa sinh d c II ho c III, ph u thu t có k t qu ... + - Sa sinh d c II ph u thu t 2, 3 l n không k t qu ... + 72 Dò bàng quang, âm o, tr c tràng âm o, ph u thu t 2, 3 + l n không k t qu ... 73 M ch a ngoài d con, m t l n th 2 tr i, th tr ng và + s c lao ng gi m sút kéo dài... - N u m i năm ngh m trên 3 tháng... + Nhóm XII - Các b nh da và mô dư i da 74 Các b nh, các t n thương da, mô dư i da mãn tính, khó ch a, + không nh hư ng nhi u n s c kho chung nhưng nh hư ng n công tác (như eczema, vNy n n, d ng, viêm da do ngh nghi p v.v...)... - N u ã chuy n công tác thích h p và i u tr tích c c, t 2 + n 5 năm, b nh v n không gi m m i năm ph i ngh trên 3 tháng... 75 Các b nh, các t n thương da, kèm theo t n thương cơ quan + + n i t ng, cơ xương kh p v.v... Tuỳ nh hư ng nhi u, ít n s c kho và công tác... Nhóm XIII - Các b nh xương, cơ, kh p 76 Các b nh, các t n thương mãn tính kh p (như viêm a kh p kinh ti n tri n, thái hoá kh p, di ch ng các b nh nhi m trùng, ch n thương v.v...) ã gây bi n d ng kh p, c ng kh p, teo cơ v.v... nh hư ng n công tác và sinh ho t: a. T n thương 1 kh p l n (háng, vi, khu u, u g i), hay 2 + kh p v a c tay, c chân...) hay nhi u kh p nh (bàn tay, ngón tay...) ho c c ng hay bi n d ng 1 ph n c t s ng... b. T n thương nhi u kh p l n, kh p v a hay c ng toàn b + c t s ng... c. T n thương như trên nhưng nhi u chi, nhi u b ph n + ph i h p, không th i l i ư c, v n ng ư c... 77 Sai kh p vai tái di n luôn luôn... +
 17. 78 Viêm xương tu mãn... + - N u kèm theo cơ th suy như c, m i năm ngh m trên 3 + tháng.... 79 Teo nhi u cơ chân tay, nh hư ng n công tác và sinh ho t... - Nh ho c v a... + - N ng... + - Tr m tr ng... + 80 B nh như c cơ, i u tr có k t qu t t... + - N u i u tr không k t qu hay k t qu h n ch ... + Nhóm XIV - Các tri u ch ng và tr ng thái b nh khó xác nh 81 M t s tri u ch ng, tr ng thái b nh kéo dài, không tìm th y + nguyên nhân, t n thương khó xác nh, nhưng có nh hư ng nhi u n công tác; ã i u tr tích c c không k t qu ; m i năm v n ngh m trên 3 tháng (suy như c cơ th , au nh c xương, au c t s ng v.v...) Hoàng ình C u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản