Thông tư số 35-TT/NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
6
download

Thông tư số 35-TT/NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 35-TT/NV về việc định các mẫu dấu cho Hội đồng bầu cử và các Ban bầu cử trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các thành phố Hà Nội và Hải Phòng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 35-TT/NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******* Đ c l p - T do - H nh phúc S : 35TT/NV ****** Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1957 THÔNG TƯ V VI C Đ NH CÁC M U D U CHO H I Đ NG B U C VÀ CÁC BAN B U C TRONG CU C B U C H I Đ NG NHÂN DÂN CÁC THÀNH PH HÀ N I VÀ H I PHÒNG Kính g i: y ban Hành chính thành ph Hà N i, H i Phòng Đ vi c dùng d u đư c th ng nh t trong các thành ph , B N i v quy đ nh m u con d u c a H i đ ng b u c và các Ban b u c như sau: 1 – Hình th : D u hình tròn. 2- Khuôn kh : Đư ng kính con d u c a H i đ ng b u c r ng 36 ly. Đư ng kính con d u c a Ban b u c r ng 38 ly. 3 - Đư ng ch : D u c a H i đ ng b u c và các Ban b u c có m t đư ng ch to ngoài. Trong lòng con d u có m t vòng, vòng trong cách đư ng ch ngoài 5 ly. 4 - N i dung: D u c a H i đ ng b u c : Vành ngoài đ Vi t-nam Dân ch C ng hòa (có sao nh gi a ch Vi t và ch Hòa). Trong lòng đ H i đ ng b u c thành ph (tên thành ph như Hà N i hay H i Phòng). D u c a các Ban b u c : Vành ngoài: phía trên đ Vi t nam dân ch c ng hòa ; phía dư i đ thành ph ... (Hà N i hay H i Phòng). Trong lòng đ Ban b u c đơn v b u c … (đ ti p s hi u hay tên c a đơn v b u c ). 5 - M c d u: H i đ ng b u c và các Ban b u c đ u dùng d u m c đ . Đính kèm: m t b n m u các con d u. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang Đ u
Đồng bộ tài khoản